ORDIN nr. 1.222 din 16 septembrie 2010 (*actualizat*)
privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea reabilitare medicală**)
(actualizat până la data de 21 martie 2013*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • ----------
  *) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 21 martie 2013 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: ORDINUL nr. 361 din 14 martie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 361 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.
  ***) NOTĂ CTCE SA PIATRA NEAMT:
  Conform pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 361 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013, în tot cuprinsul anexei, sintagmele "recuperare" şi "recuperare medicală" se înlocuiesc cu sintagmele "reabilitare", respectiv "reabilitare medicală".
  Aceste sintagme au fost înlocuite direct în textul formei actualizate.
  Conform pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 361 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013, în tot cuprinsul anexei, iniţialele "RMFB" au fost înlocuite cu iniţialele "RM".
  Aceste iniţiale au fost înlocuite direct în textul formei actualizate.
  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. 9.121 din 27 august 2010,
  având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A "Regulament de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii" la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Ghidul de practică medicală pentru specialitatea reabilitare medicală «Ghidul de practică în specialitatea reabilitare medicală», prevăzut în anexă.
  -----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 361 din 14 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013.


  Articolul 2

  Anexa va putea fi accesată pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, rubrica "Ghiduri clinice".


  Articolul 3

  Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.
  __________
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 4

  Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Bucureşti, 16 septembrie 2010.
  Nr. 1.222.


  Anexă

  GHID 16/09/2010