ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001
pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Se înfiinţează Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei Publice, prin reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie din subordinea Guvernului şi prin preluarea activităţii privind cadastrul agricol şi organizarea teritoriului agricol de la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
  În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se organizează oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, ca serviciu public descentralizat al Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, cu personalitate juridică, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi a oficiilor de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, care se desfiinţează."
  Se înfiinţează Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie în subordinea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, ca instituţie publică cu personalitate juridică, prin reorganizarea Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Cadastru şi a Institutului de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol, care se desfiinţează."
  2. Alineatul 1 al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "Ministerele, alte instituţii centrale de stat, regiile autonome şi alte persoane juridice organizează cadastrul de specialitate în domeniile: forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor, turismului, zonelor naturale protejate şi construite, celor cu risc ridicat de calamitati naturale ori supuse poluarii şi degradării şi altele."
  3. După litera h) a articolului 5 se introduc literele i) şi j) cu următorul cuprins:
  "i) întocmeşte lucrările de cadastru agricol şi organizează sistemul informaţional al teritoriului agricol;
  "j) organizează, coordonează şi executa măsurătorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuţi de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997."
  4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - Finanţarea activităţii Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat.
  Veniturile extrabugetare ale Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi ale Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie sunt cele prevăzute de reglementările actuale în vigoare pentru Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi pentru Institutul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol."
  5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie este împuternicit să execute lucrările geotopografice, de cadastru şi cartografie, direct sau prin persoane fizice sau juridice autorizate."
  6. Articolul 69 se abroga.
  7. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
  "Art. 71. - Informaţiile cuprinse în cadastrul general şi publicitatea imobiliară şi în cadastrele de specialitate reprezintă bun proprietate publică a statului. Aceste informaţii sunt accesibile celor interesaţi, cu excepţia cazurilor privind siguranţa naţionala sau alte cazuri reglementate prin lege.
  Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au acces gratuit la informaţiile prevăzute la alin. 1 pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare sau prin alte reglementări, iar persoanele fizice şi juridice private le pot solicita şi obţine contra cost."


  Articolul 2

  Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a unităţilor subordonate se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice.
  Patrimoniul aferent activităţii de cadastru, geodezie şi cartografie al oficiilor judeţene de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol şi cel al Institutului de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol, împreună cu bazele de date cadastrale se preiau în totalitate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi, respectiv, de Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie, pe bază de protocol de predare-preluare, în termenul stabilit prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. 1.


  Articolul 3

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2001.


  Articolul 4

  Corespunzător sarcinilor preluate se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificări în structura bugetului de stat pe anul 2001 şi, respectiv, în structura bugetelor Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 5

  Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va prezenta spre aprobare Guvernului noua structura organizatorică în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 6

  În subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor se vor înfiinţa servicii comunitare de cadastru şi agricultura încadrate cu personal specializat ingineri agronomi, horticoli, zootehnisti, medici veterinari, operatori insamantatori şi alţi specialişti, după caz.


  Articolul 7

  În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie va revizui întregul sistem de norme şi instrucţiuni tehnice în vigoare, pentru corelarea acestora cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi pentru realizarea delimitării stricte între atribuţiile cadastrului general şi cele privind cadastrele de specialitate.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu


  Anexă


                                     MODIFICĂRI
                      în structura Legii bugetului de stat pe
                anul 2001 nr. 216/2001 conform Ordonanţei de urgenta
                              a Guvernului nr. 70/2001

  I. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
                 
    - mii lei -
    CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorInfluenţe 2001 (+/-)
    50.01       II. CHELTUIELI - TOTAL+89.298.600
        01   CHELTUIELI CURENTE+89.662.049
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL-6.653.304
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII-1.061.624
        34   SUBVENŢII+97.376.977
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice+97.376.977
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL-363.449
    69.01       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE+89.298.600
        01   CHELTUIELI CURENTE+89.662.049
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL-6.653.304
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII-1.061.624
        34   SUBVENŢII+97.376.977
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice+97.376.977
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL-363.449
      50     Alte cheltuieli pentru acţiuni economice+89.298.600
    69.01       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE+89.298.600
        01   CHELTUIELI CURENTE+89.662.049
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL-6.653.304
        10   Cheltuieli cu salariile-4.929.747
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat-1.065.557
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj-212.924
        13   Deplasări, detaşări, transferări-146.983
        1301-deplasări, detaşări, transferări în ţară-100.000
        1302-deplasări în străinătate-46.983
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate-298.093
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII-1.061.624
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie-409.585
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional-37.727
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament-24.412
        27   Reparaţii curente-60.200
        28   Reparaţii capitale-200.000
        29   Cărţi şi publicaţii-30.993
        30   Alte cheltuieli-298.707
        34   SUBVENŢII+97.376.977
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice+97.376.977
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL-363.449
        72   Investiţii ale instituţiilor publice-363.449

  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

                       NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI PE ANUL 2001
         
    Cod capitolDenumire capitol de cheltuieliInfluenţe asupra numărului maxim de posturi
    012
    69.01Alte acţiuni economice-80

  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

            VENITURILE, ALOCAŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE
                     
    - mii lei -
    CapitolInfluenţe 2001
    VenituriCheltuieliAlocaţiidin care:
    cheltuieli de personalcheltuieli materiale şi serviciicheltuieli de capital
    Alte acţiuni economice+20.000.000+97.376.977+117.376.977+79.883.304+45.561.624-8.067.951
      -Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie-+89.298.600+89.298.600+60.230.000+37.500.000-8.431.400
      -Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie+20.000.000+8.078.377+28.078.377+19.653.304+8.061.624+363.449

  II. MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
                 
    - mii lei -
    CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorInfluenţe 2001 (+/-)
    50.01       II. CHELTUIELI - TOTAL-89.298.600
        01   CHELTUIELI CURENTE-82.730.000
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL-60.230.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII-22.500.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL-6.568.600
    67.01       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ-57.683.600
        01   CHELTUIELI CURENTE-51.615.000
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL-30.115.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII-21.500.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL-6.068.600
      25     Servicii publice descentralizate-76.298.600
      50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii-12.500.000
    67.01       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ-89.298.600
        01   CHELTUIELI CURENTE-82.730.000
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL-60.230.000
        10   Cheltuieli cu salariile-42.289.000
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat-9.866.024
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj-2.114.450
        13   Deplasări, detaşări, transferări-3.000.000
        1301-deplasări, detaşări, transferări în ţară-3.000.000
        1302-deplasări în străinătate-
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate-2.960.526
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII-22.500.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie-6.000.000
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional-16.500.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL-6.568.600
        72   Investiţii ale instituţiilor publice-6.568.600

  MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR

                       NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI PE ANUL 2001
         
    Cod capitolDenumire capitol de cheltuieliInfluenţe asupra numărului maxim de posturi
    012
    67.01Agricultură şi silvicultură-1.851

  -------