ORDONANŢĂ nr. 25 din 31 ianuarie 2007
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Alineatul 1 al articolului 16 va avea următorul cuprins:
  "Pentru introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, cu excepţia celor din domeniile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, controlul metrologic legal se exercită în conformitate cu prevederile din instrucţiunile de metrologie legală, prin următoarele modalităţi:
  a) aprobare de model;
  b) aprobare de model CEE;
  c) verificare metrologică iniţială;
  d) verificare iniţială CEE;
  e) aviz metrologic."
  2. Alineatul 5 al articolului 16 va avea următorul cuprins:
  "Condiţiile de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare din domeniile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001, republicată, precum şi a celor care fac obiectul normelor de metrologie legală CEE se stabilesc prin reglementări tehnice specifice adoptate prin hotărâri ale Guvernului."
  3. Alineatul 6 al articolului 16 se abrogă.
  4. Articolul 16^1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16^1 . - Mijloacele de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, introduse pe piaţă, puse în funcţiune în condiţiile legii şi aflate în utilizare, se supun, în condiţiile stabilite prin instrucţiuni de metrologie legală, următoarelor modalităţi de control metrologic legal:
  a) verificare metrologică periodică;
  b) verificare metrologică după reparare sau modificare;
  c) inspecţie şi testare inopinată;
  d) supraveghere metrologică a utilizării."
  5. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - Persoanele fizice sau juridice care fabrică, repară, modifică, montează şi verifică mijloacele de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, cu excepţia mijloacelor de măsurare din domeniile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001, republicată, trebuie să solicite şi să obţină emiterea de către Biroul Român de Metrologie Legală, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice, a următoarelor documente, după caz:
  a) avize pentru repararea/modificarea şi montarea mijloacelor de măsurare;
  b) certificate de aprobare de model sau, după caz, certificate de aprobare de model CEE;
  c) autorizaţii pentru persoane juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de măsurare, precum şi de verificator metrolog persoană fizică;
  d) avize metrologice.
  În cazuri speciale, prevăzute de reglementările specifice, responsabilitatea obţinerii aprobării de model revine deţinătorului.
  Persoanele fizice sau juridice care repară, modifică, montează, verifică mijloace de măsurare din domeniile cuprinse în anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001, republicată, după ce acestea au fost puse în funcţiune, trebuie să solicite şi să obţină emiterea de către Biroul Român de Metrologie Legală, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice, a următoarelor documente, după caz:
  a) avize pentru repararea/modificarea şi montarea mijloacelor de măsurare;
  b) autorizaţii pentru persoanele juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de măsurare, precum şi de verificator metrolog persoană fizică.
  Persoanele fizice şi juridice prevăzute la alin. 1 şi 3 trebuie să respecte în cursul desfăşurării activităţii cerinţele iniţiale care au stat la baza deciziei de acordare a autorizaţiilor/avizelor şi să asigure condiţiile necesare realizării supravegherii, potrivit prevederilor instrucţiunilor de metrologie legală."
  6. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - Operatorii economici persoane juridice care fabrică, repară, modifică, montează sau verifică mijloacele de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1 îşi vor organiza activităţile ce fac obiectul controlului metrologic legal pe baza cerinţelor din instrucţiunile de metrologie legală. Activitatea de metrologie va fi coordonată de un responsabil tehnic al activităţii, numit prin decizie a conducătorului operatorului economic."


  Articolul II

  Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, după aprobarea acesteia din urmă de către Parlament, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Articolul III

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 31 ianuarie 2007.
  Nr. 25.
  ------