ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iunie 2009 (*actualizată*)
privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
(actualizată până la data de 12 martie 2010*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 18 iunie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 12 martie 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 9 martie 2010.
  Luând în considerare dificultăţile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreşti
  având ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar,
  având în vedere influenţa substanţială asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
  având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar,
  ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi în mod implicit nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:
  a) în anul 2010 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;
  b) în anul 2011 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;
  c) în anul 2012 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu.
  (1^1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010, se realizează astfel:
  a) în anul 2011 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;
  b) în anul 2012 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;
  c) în anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu.
  -----------
  Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 12 martie 2010.
  (2) În cursul termenelor prevăzute la alin. (1) şi (1^1) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.
  -----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 12 martie 2010.
  (3) Sumele prevăzute la alin. (1) şi (1^1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
  -----------
  Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 9 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 12 martie 2010.
  (4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sectorul bugetar se înţelege autorităţile şi instituţiile publice a căror finanţare se asigură astfel:
  a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;
  b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;
  c) integral din venituri proprii.


  Articolul 2

  Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 1.


  Articolul 3

  Plăţile restante la sumele aferente titlurilor executorii aflate sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 76/2009, şi a prevederilor Ordinului ministrului justiţiei, al ministrului economiei şi finanţelor, al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 1.859/C/2.484/26.650/131/3.774/C/2008 privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei se execută cu respectarea prevederilor art. 1 şi 2.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Viceprim-ministru,
  ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Dan Nica
  Ministrul justiţiei
  şi libertăţilor cetăţeneşti,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul mediului,
  Nicolae Nemirschi
  p. Ministrul întreprinderilor mici
  şi mijlocii, comerţului
  şi mediului de afaceri,
  Maria Pârcălăbescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul apărării naţionale,
  Mihai Stănişoară
  Ministrul educaţiei,
  cercetării şi inovării,
  Ecaterina Andronescu
  p. Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Marin Anton,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
  p. Ministrul turismului,
  Sorin Munteanu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Ion Bazac
  Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu
  Ministrul economiei,
  Adriean Videanu
  Ministrul dezvoltării regionale
  şi locuinţei,
  Vasile Blaga
  Ministrul culturii, cultelor
  şi patrimoniului naţional,
  Theodor Paleologu
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Monica Maria Iacob-Ridzi
  Ministrul comunicaţiilor
  şi societăţii informaţionale,
  Gabriel Sandu
  Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul,
  Victor-Viorel Ponta
  Bucureşti, 17 iunie 2009.
  Nr. 71.
  ____________