HOTĂRÂRE nr. 627 din 13 iulie 2000 (*actualizată*)
privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A.
(actualizată până la data de 13 noiembrie 2001*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  In temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale Hotărârii Guvernului nr. 138/2000 privind programul de restructurare în sectorul energiei electrice şi termice,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înfiinţează următoarele societăţi comerciale:
  a) Compania Naţionala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1, şi bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3, denumita în continuare "Transelectrica" - S.A.;
  b) Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3, denumita în continuare "Termoelectrica" - S.A.;
  c) Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, denumita în continuare "Hidroelectrica" - S.A.;
  d) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1, denumita în continuare "Electrica" - S.A. prin divizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. care se desfiinţează.


  Articolul 2

  (1) Capitalul social al societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 se constituie prin preluarea activului şi pasivului Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. şi ale filialelor sale, pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 decembrie 1999, care va fi actualizat conform legii.
  (2) Capitalul social al societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 este deţinut în întregime de statul roman în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Industriei şi Comerţului.


  Articolul 3

  Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 au principalul obiect de activitate în domeniul specific al energiei electrice şi termice din aria de activitate a Ministerului Industriei şi Comerţului care exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului.


  Articolul 4

  "Transelectrica" - S.A. este persoana juridică romana, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 1.1.


  Articolul 5

  Capitalul social al "Transelectrica" - S.A. este de 4.959.822.000 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 49.598.220 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei*).


  Articolul 6

  "Transelectrica" - S.A. are ca obiect principal de activitate transportul, dispecerizarea energiei electrice, organizarea şi administrarea pieţei de energie electrica, exploatarea interconexiunilor şi tranzitul internaţional al energiei electrice, exploatarea şi dezvoltarea sistemului de transport, telecomunicaţii şi tehnologii informatice, în corelare cu sistemele de producere şi distribuţie, rularea programelor specializate de calcul pentru determinarea parametrilor de funcţionare optima a Sistemului energetic naţional, formarea şi perfecţionarea personalului din sectorul energetic; convenirea şi efectuarea unor schimburi de energie electrica cu partenerii externi de interconexiune pentru evitarea dezechilibrelor de producţie-consum.


  Articolul 7

  "Transelectrica" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu, cu condiţia ca funcţionarea în siguranţa a Sistemului energetic naţional sa nu fie afectată.


  Articolul 8

  (1) "Transelectrica" - S.A. îndeplineşte funcţiile de operator de transport al Sistemului naţional de transport al energiei electrice, operator de sistem al Sistemului energetic naţional şi operator comercial al pieţei de energie electrica, desfasurand aceste activităţi pe baza de licenţe acordate de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei conform legii, cu respectarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor comerciale şi tehnice rezultate din aceste operaţiuni.
  (2) "Transelectrica" - S.A. răspunde de funcţionarea Sistemului naţional de transport al energiei electrice în condiţii de calitate, siguranţa, eficienta economică şi protecţie a mediului înconjurător.


  Articolul 9

  (1) In structura "Transelectrica" - S.A. se înfiinţează filiala Societatea Comercială "Operatorul Pieţei de Energie Electrica" - S.A., denumita în continuare "Opcom" - S.A*).
  (2) "Transelectrica" - S.A. participa la capitalul social al "Opcom" - S.A. ca acţionar unic.
  (3) "Transelectrica" - S.A. are organizate în componenta sa 8 sucursale de transport fără personalitate juridică şi o sucursala de formare şi perfecţionare a personalului din sectorul energetic.
  (4) Sediile filialelor şi sucursalelor sunt redate în anexa nr. 1.2.
  (5) In cadrul "Transelectrica" - S.A. se desfăşoară activităţi de operator de transport şi operator de sistem prin Dispecerul energetic naţional.
  (6) Dispecerul energetic naţional îşi desfăşoară activitatea în teritoriu, conform anexei nr. 1.2.
  (7) Operatorul de transport şi operatorul de sistem la nivelul "Transelectrica" - S.A. ţin fiecare contabilitatea proprie, pana la nivelul balanţei de verificare.


  Articolul 10

  (1) "Opcom" - S.A. este persoana juridică romana, societate comercială cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3, care se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi statutului prevăzut în anexa nr. 2.
  (2) Activitatea "Opcom" - S.A. se desfăşoară pe baza de licenţa acordată de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, în condiţiile legii.
  (3) Veniturile "Opcom" - S.A. se vor reinvesti în principal pentru dezvoltare, în condiţiile legii.
  (4) Soluţionarea diferendelor legate de deciziile operatorului comercial se efectuează de Comitetul de arbitrare a diferendelor pe piaţa energiei electrice, care se organizează de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei ori de câte ori este necesar, în baza reglementărilor emise de aceasta.


  Articolul 11

  Capitalul social al "Opcom" - S.A. este de 1.203.500 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 12.035 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei.


  Articolul 12

  "Opcom" - S.A. are ca obiect principal de activitate administrarea pieţei de energie electrica, stabilirea ordinii de merit-vânzare pentru producători către furnizori, în scopul menţinerii echilibrului permanent dintre producţie şi consum, asigurând desfăşurarea tranzacţiilor şi contractelor comerciale ale participanţilor autorizaţi pe baza de licenţe în condiţiile legii.


  Articolul 13

  "Termoelectrica" - S.A. este persoana juridică romana care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 3.1.


  Articolul 14*)

  Capitalul social al "Termoelectrica" - S.A. este de 24.612.370.400 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 246.123.704 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei.


  Articolul 15

  "Termoelectrica" - S.A. are ca obiect principal de activitate producerea şi furnizarea energiei electrice, precum şi producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, pe baza de licenţe conform legii, şi aprovizionarea cu combustibil tehnologic pentru producerea energiei electrice şi termice.


  Articolul 16

  "Termoelectrica" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu, cu condiţia ca funcţionarea în siguranţa a Sistemului energetic naţional sa nu fie afectată.


  Articolul 17

  "Termoelectrica" - S.A. răspunde de funcţionarea instalaţiilor energetice proprii în condiţii de calitate, siguranţa, eficienta economică şi protecţie a mediului înconjurător.


  Articolul 18

  "Termoelectrica" - S.A. are organizate în componenta sa 19 sedii secundare cu statut de sucursala fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 3.2.


  Articolul 19

  "Hidroelectrica" - S.A. este persoana juridică romana care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 4.1.


  Articolul 20

  Capitalul social al "Hidroelectrica" - S.A. este de 34.855.998.800 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 348.559.988 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei.


  Articolul 21

  "Hidroelectrica" - S.A. are ca obiect principal de activitate producerea energiei electrice şi furnizarea acesteia pe baza de licenţe, conform legii.


  Articolul 22

  "Hidroelectrica" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu, cu condiţia ca funcţionarea în siguranţa a Sistemului energetic naţional sa nu fie afectată.


  Articolul 23

  "Hidroelectrica" - S.A. răspunde de funcţionarea instalaţiilor energetice proprii în condiţii de calitate, siguranţa, eficienta economică şi protecţie a mediului înconjurător.


  Articolul 24

  "Hidroelectrica" - S.A. are organizate în componenta sa 10 sedii secundare cu statut de sucursala fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 4.2.


  Articolul 25

  "Electrica" - S.A. este persoana juridică romana care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 5.1.


  Articolul 26

  Capitalul social al "Electrica" - S.A. este de 27.760.585.100 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 277.605.851 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei.


  Articolul 27

  "Electrica" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, precum şi exploatarea şi dezvoltarea sistemelor de distribuţie, telecomunicaţii şi tehnologii informatice în corelare cu sistemele de producere şi transport, pe baza de licenţe conform legii.


  Articolul 28

  "Electrica" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu, cu condiţia ca funcţionarea în siguranţa a Sistemului energetic naţional sa nu fie afectată.


  Articolul 29

  "Electrica" - S.A. răspunde de funcţionarea instalaţiilor energetice proprii în condiţii de calitate, siguranţa, eficienta economică şi protecţie a mediului înconjurător.


  Articolul 30

  "Electrica" - S.A. are organizate în componenta sa 36 de sedii secundare cu statut de sucursala fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 5.2.


  Articolul 31

  (1) Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 şi 10 sunt conduse de adunarea generală a acţionarilor şi de consiliul de administraţie.
  (2) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii consiliului de administraţie ale societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 şi 10 se numesc şi se revoca prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.
  (3) Atribuţiile adunării generale a acţionarilor şi ale consiliului de administraţie ale societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 şi 10 sunt prevăzute în statutele proprii.


  Articolul 32

  Sucursalele din componenta societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 vor efectua operaţiuni contabile pana la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.


  Articolul 33

  (1) Staţia de 400 kV Cernavodă, cu valoarea de 132.437.147.660 lei, atribuită Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., potrivit anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 365/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., a Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. şi a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 3 iulie 1998, trece în administrarea "Transelectrica" - S.A. şi va urma regimul juridic al bunurilor proprietate publica.
  (2) Bunurile materiale, piesele de schimb şi subansamblurile aferente Staţiei de 400 kV Cernavodă, prevăzute în anexa nr. 6, trec în patrimoniul "Transelectrica" - S.A.
  (3) Capitalul social al "Transelectrica" - S.A. se majorează cu valoarea bunurilor prevăzute la alin. (2).


  Articolul 34

  (1) Pe data prezentei hotărâri obiectivele prevăzute în anexa nr. 7 se transfera la "Transelectrica" - S.A.
  (2) Capitalul social al "Transelectrica" - S.A. se majorează corespunzător pe baza protocoalelor de predare-preluare.


  Articolul 35

  Bunurile proprietate publica a statului atribuite fostei Companii Naţionale de Electricitate - S.A. prin Hotărârea Guvernului nr. 365/1998, identificate în anexa nr. 8, se preiau, după caz, de societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1, fără a fi incluse în capitalul social al acestora, urmând sa li se stabilească statutul juridic, în condiţiile legii.


  Articolul 36

  (1) Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 vor prelua toate drepturile şi vor fi ţinute de toate obligaţiile fostei Companii Naţionale de Electricitate - S.A. şi ale filialelor sale şi se substituie în drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile în curs, preluarea urmând sa se facă pe baza de protocol finalizat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Protocolul încheiat potrivit alin. (1) va fi valabil numai după obţinerea avizelor în termenul prevăzut la alin. (1) de la organele fiscale teritoriale la care se afla înregistrate ca plătitori atât Compania Naţionala de Electricitate - S.A. şi filialele sale componente, cat şi societăţile comerciale nou-înfiinţate prin prezenta hotărâre, în vederea recuperării integrale a creanţelor bugetare de la persoanele juridice reorganizate şi de la cele rezultate din reorganizare.
  (3) Situaţia obligaţiilor totale datorate şi neachitate la bugetul de stat la data de 31 mai 2000 de Compania Naţionala de Electricitate - S.A., care urmează sa fie definitivata prin protocolul încheiat în condiţiile prevederilor alin. (2), este prevăzută în anexa nr. 12.
  (4) Pentru creditele interne şi creditele externe contractate direct de stat şi subimprumutate de Compania Naţionala de Electricitate - S.A. sau pentru creditele garantate de stat protocolul se va încheia în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. In acelaşi termen societăţile comerciale nou-înfiinţate au obligaţia sa încheie cu Ministerul Finanţelor, în calitatea acestuia de garant sau de parte în contractele de subimprumut, acte juridice prin care preiau drepturile şi obligaţiile fostei Companii Naţionale de Electricitate - S.A., rezultate din convenţiile de garantare şi împrumut subsidiar încheiate de acestea cu Ministerul Finanţelor.


  Articolul 37

  (1) Acţiunile deţinute de Compania Naţionala de Electricitate - S.A. la Societatea Comercială de energie electrica şi termica Grozăveşti - S.R.L. si, respectiv, la Societatea Comercială mixtă romano-americana "Black Sea LPG" România - S.A. se preiau de "Termoelectrica" S.A. pe baza de protocol încheiat în termenul prevăzut la art. 36 alin. (1).
  (2) Cele 5 pachete a câte 20 de acţiuni cu valoarea nominală de 450.000 lei/acţiune, conferind dreptul la 5 voturi în adunarea generală a acţionarilor Bursei Romane de Mărfuri, se repartizează astfel: 2 pachete la "Transelectrica" - S.A. şi câte un pachet la "Termoelectrica" - S.A., "Hidroelectrica" - S.A. şi "Electrica" - S.A., majorand corespunzător capitalul social al acestora.


  Articolul 38

  (1) Situaţia creditelor contractate de Compania Naţionala de Electricitate - S.A., existente în derulare la data de 31 mai 2000 şi repartizate pe societăţile comerciale nou-înfiinţate conform art. 1, este prevăzută în anexa nr. 9.1.
  (2) Repartizarea acestor credite pe societăţi comerciale este prevăzută în anexa nr. 9.2 şi va fi definitivata prin protocoalele semnate între societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1, cu avizul Ministerului Finanţelor.
  (3) Situaţia creditelor al căror beneficiar este Compania Naţionala de Electricitate - S.A., existente în derulare la data de 31 mai 2000, împărţite pe beneficiari, este prevăzută în anexa nr. 9.3.
  (4) In scopul garantarii rambursarii împrumuturilor garantate de stat sau contractate direct de stat şi subimprumutate Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., se vor institui ipoteci legale asupra tuturor bunurilor imobile ale societăţilor comerciale nou-înfiinţate, precum şi orice alte garanţii considerate necesare, pana la acoperirea sumelor datorate Ministerului Finanţelor şi instituţiilor financiar-bancare creditoare. Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 vor prelua toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acordurile de împrumut subsidiar încheiate între Ministerul Finanţelor şi Compania Naţionala de Electricitate - S.A., precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acordurile de împrumut contractate de la instituţii financiar-bancare cu garanţia statului.


  Articolul 39

  (1) Între societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 relaţiile comerciale vor avea loc numai pe baze contractuale, în condiţiile legii.
  (2) Ministerul Industriei şi Comerţului va verifica lunar, pe baza datelor primite de la societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1, respectarea decontărilor şi a relaţiilor contractuale dintre acestea.
  (3) Nerespectarea condiţiilor contractuale, a disciplinei financiare şi a obligativitatii achitării datoriilor se sancţionează conform legii.


  Articolul 40

  Situaţia datoriilor înregistrate între filiale, respectiv între acestea şi Compania Naţionala de Electricitate - S.A., întocmită la data de 31 decembrie 1999, este prezentată în anexa nr. 10 şi va fi reactualizata pana la încheierea protocoalelor dintre acestea şi societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1.


  Articolul 41

  Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 au obligaţia sa respecte întocmai deciziile operatorului de sistem din cadrul "Transelectrica" - S.A., emise în scopul asigurării echilibrului balanţei producţie-consum şi funcţionarii în condiţii de siguranţa a Sistemului energetic naţional.


  Articolul 42

  "Transelectrica" - S.A. şi societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 pot beneficia de alocaţii de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital aferente obiectivelor de investiţii, proprietate publica a statului, în condiţiile legii, prin bugetul Ministerului Industriei şi Comerţului, în completarea surselor proprii, creditelor bancare şi alocaţiilor din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic.


  Articolul 43

  (1) Personalul angajat la fosta Companie Naţionala de Electricitate - S.A. şi la filialele sale, care se desfiinţează, se redistribuie la societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 şi se considera transferat.
  (2) Personalul aferent Staţiei de 400 kV Cernavodă, care trece la "Transelectrica" - S.A. potrivit art. 33, se considera transferat.
  (3) Contractele colective de munca încheiate anterior de Compania Naţionala de Electricitate - S.A. şi de filialele sale rămân în vigoare pana la încheierea noilor contracte colective de munca, în condiţiile legii.


  Articolul 44

  Ministerul Industriei şi Comerţului va coordona reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., imputernicind adunările generale ale acţionarilor şi consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale înfiinţate conform art. 1 cu aducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre.


  Articolul 45

  (1) Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 vor întocmi programe de restructurare proprii si, după caz, programe de închidere operaţională pentru unele obiective care vor fi aprobate de consiliile de administraţie şi de adunările generale ale acţionarilor, împuternicite în condiţiile legii.
  (2) Programele de restructurare aprobate în cadrul fostei Companii Naţionale de Electricitate - S.A. şi al filialelor sale rămân valabil aprobate şi se derulează pana le epuizarea lor.
  (3) Ministerul Industriei şi Comerţului va imputernici adunarea generală a acţionarilor din cadrul "Electrica" - S.A. sa reorganizeze, în conformitate cu statutul sau, sistemul de distribuţie a energiei electrice pana la data de 31 octombrie 2000.


  Articolul 46

  (1) Repartizarea sediilor fostei Companii Naţionale de Electricitate - S.A., care se desfiinţează, societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 10, precum şi Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 365/1998, este redata în anexa nr. 11.
  (2) Definitivarea proceselor-verbale de predare-preluare a spaţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului se fac în termen de 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 47

  Nerespectarea prevederilor şi a obligaţiilor cuprinse în prezenta hotărâre atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii.


  Articolul 48

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile Hotărârii Guvernului nr. 365/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Electricitate S.A., a Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. şi a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", care reglementau înfiinţarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., se modifica după cum urmează:
  1. Prima liniuta de la articolul 1, articolul 3, articolul 4, articolul 5, articolul 6, articolul 7 şi alineatul (1) al articolului 17 se abroga.
  2. Denumirea Compania Naţionala de Electricitate S.A. se elimina din cuprinsul alineatelor (1), (2) şi (3) ale articolului 14, al alineatelor (1) şi (2) ale articolului 16, al alineatelor (4) şi (6) ale articolului 17, al articolului 18, al alineatului (1) al articolului 19, al articolului 20 şi al alineatului (1) al articolului 21.
  3. Anexele nr. 1.1, 2.1, 3.2, 3.3 şi 4 se abroga.
  4. Din anexa nr. 5 se elimina coloanele 1-5.


  Articolul 49

  Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 11 şi 12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul industriei şi comerţului,
  Constantin Isbasoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor,
  Sebastian Vladescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii si
  protecţiei sociale,
  Smaranda Dobrescu

  Anexa 1.1

  STATUT 13/07/2000


  Anexa 1.2

  ---------
  LISTA
  cuprinzând sucursalele şi filialele
  Companiei Naţionale de Transport al Energiei
  Electrice "Transelectrica" - S.A.
  1. Sucursalele "Transelectrica" - S.A.
  1.1. Sediile operatorului de transport:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr.
  crt. Denumirea noilor unităţi Localitatea Sediul
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Sucursala de
       transport Bacău Bacău str. Nicolae Titulescu nr. 33
    2. Sucursala de sos. Ştefan cel Mare
       transport Bucureşti Bucureşti nr. 1A, sectorul 1
    3. Sucursala de transport
       Cluj Cluj-Napoca Str. Memorandumului nr. 27
    4. Sucursala de
       transport Craiova Craiova Str. Brestei nr. 5
    5. Sucursala de
       transport Timişoara Timişoara Piaţa Romanilor nr. 11
    6. Sucursala de
       transport Constanta Constanta str. Nicolae Iorga nr. 89A
    7. Sucursala de
       transport Piteşti Piteşti Bd Republicii nr. 148
    8. Sucursala de
       transport Sibiu Sibiu Str. Uzinei nr. 1-7
  1.2. Sucursala de Bucureşti bd Gheorghe Şincai nr. 3,
       formare şi sectorul 4
       perfecţionare a
       personalului din
       sectorul energetic

  2. Sediile operatorului de sistem
  Dispecerul energetic naţional - bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3,
                                  Bucureşti
  Dispecerul energetic teritorial Bacău - bd Oituz nr. 41, Bacău
  Dispecerul energetic teritorial Bucureşti - bd Hristo Botev nr. 16-18,
                                              sectorul 3, Bucureşti
  Dispecerul energetic teritorial Craiova - str. Nicolae Titulescu nr. 2,
                                            Craiova
  Dispecerul energetic teritorial Timişoara - Piaţa Romanilor nr. 11,
                                              Timişoara
  Dispecerul energetic teritorial Cluj - Str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca.
  3. Filiala Societatea Comercială "Opcom" - S.A. - Bucureşti - bd Hristo
                                                    Botev nr. 16-18,
                                                    sectorul 3.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 2

  STATUT 13/07/2000


  Anexa 3.1

  STATUT 13/07/2000


  Anexa 3.2

  LISTA
  cuprinzând sucursalele Societăţii Comerciale
  de Producere a Energiei Electrice şi Termice "TERMOELECTRICA" - S.A.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr.
  crt. Denumirea noilor unităţi Localitatea Sediul
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Sucursala Electrocentrale Arad Arad str. 6 Vânători
   2. Sucursala Electrocentrale Bacău Bacău Str. Chimiei nr. 6
   3. Sucursala Electrocentrale Borzeşti Onesti Str. Uzinei nr. 1
   4. Sucursala Electrocentrale Braşov Braşov str. Timiş Triaj nr. 6
   5. Sucursala Electrocentrale Brăila Chiscani satul Chiscani
   6. Sucursala Electrocentrale Bucureşti Bucureşti Splaiul Independentei
                                                        nr. 227, sectorul 6
   7. Sucursala Electrocentrale Constanta Constanta str. Aurel Vlaicu
                                                        nr. 123
   8. Sucursala Electrocentrale Craiova Işalniţa Platforma Industriala
                                                        Işalniţa
   9. Sucursala Electrocentrale Deva Mintia Str. Şantierului nr. 1
  10. Sucursala Electrocentrale Iaşi Iaşi Calea Chisinaului
                                                        nr. 25
  11. Sucursala Electrocentrale Mureş Iernut Str. Energeticii nr. 1
  12. Sucursala Electrocentrale Oradea Oradea Sos. Borsului nr. 23
  13. Sucursala Electrocentrale Paroşeni Vulcan str. Paroşeni nr. 20
  14. Sucursala Electrocentrale Piteşti Piteşti Bd Petrochimistilor
                                                        km 8
  15. Sucursala Electrocentrale Ploieşti Brazi Drobeta Str. Uzinei nr. 1
  16. Sucursala Electrocentrale Rovinari Rovinari Str. Energeticianului
                                                        nr. 1
  17. Sucursala Electrocentrale Suceava Suceava Str. Energeticianului
                                                        nr. 1
  18. Sucursala Electrocentrale Timişoara Timsioara Piaţa Romanilor nr. 1-2
  19. Sucursala Electrocentrale Turceni Turceni comuna Turceni

  20. Sucursala Electrocentrale Galaţi Galaţi sos. Smardan nr. 3
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  --------------
  Pct. 20 din anexa 3.2 a fost introdus de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 483 din 17 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 29 mai 2001.


  Anexa 4.1

  STATUT 13/07/2000


  Anexa 4.2

  LISTA
  cuprinzând sucursalele Societăţii Comerciale
  de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr.
  crt. Denumirea noilor unităţi Localitatea Sediul
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Sucursala Hidrocentrale Bistriţa Piatra-Neamţ str. Locotenent
                                                          Draghicescu nr. 13
   2. Sucursala Hidrocentrale Buzău Buzău str. Dorin Pavel nr. 1
   3. Sucursala Hidrocentrale Caransebeş Caransebeş str. Splai Sebeş nr. 2A
   4. Sucursala Hidrocentrale Cluj Cluj-Napoca Str. Taberei nr. 1
   5. Sucursala Hidrocentrale Curtea Curtea de Argeş Bd Basarabilor nr. 82-84
      de Argeş
   6. Sucursala Hidrocentrale Haţeg Haţeg Str. Progresului
                                                          nr. 38 bis
   7. Sucursala Hidrocentrale Porţile Drobeta-Turnu str. I. C. Bibicescu
      de Fier Severin nr. 2
   8. Sucursala Hidrocentrale Ramnicu Ramnicu Valcea str. Decebal nr. 11
      Valcea
   9. Sucursala Hidrocentrale Sebeş Sebeş Str. Alunului nr. 9
  10. Sucursala Hidrocentrale Targu Jiu Targu Jiu Str. Hidrocentralei
                                                          nr. 83
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 5.1

  STATUT 13/07/2000


  Anexa 5.2

  LISTA
  cuprinzând sucursalele Societăţii Comerciale
  de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr.
  crt. Denumirea noilor unităţi Localitatea Sediul
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Sucursala de Distribuţie Alba Iulia Piaţa Consiliul Europei nr.1
      Alba Iulia
   2. Sucursala de Distribuţie Alexandria str. Tudor Vladimirescu nr. 43-47
      Alexandria
   3. Sucursala de Distribuţie Bacău str. Nicolae Titulescu nr. 33
      Bacău
   4. Sucursala de Distribuţie Baia Mare Str. Victoriei nr. 64
      Baia Mare
   5. Sucursala de Distribuţie Bistriţa str. Vasile Conta nr. 11
      Bistriţa
   6. Sucursala de Distribuţie Botoşani Calea Naţionala nr. 28
      Botoşani
   7. Sucursala de Distribuţie Brăila Calea Călăraşilor nr. 48
      Brăila
   8. Sucursala de Distribuţie Braşov str. 13 Decembrie nr. 17 A
      Braşov
   9. Sucursala de Distribuţie Bucureşti bd Ion Mihalache nr. 41-43,
      Bucureşti sectorul 1
  10. Sucursala de Distribuţie Buzău str. Mareşal Averescu nr. 3
      Buzău
  11. Sucursala de Distribuţie Cluj-Napoca Str. Memorandumului nr. 27
      Cluj
  12. Sucursala de Distribuţie Constanta str. Nicolae Iorga nr. 89A
      Constanta
  13. Sucursala de Distribuţie Craiova Str. Brestei nr. 2
      Craiova
  14. Sucursala de Distribuţie Drobeta-Turnu Str. Plevnei nr. 37
      Drobeta-Turnu Severin Severin
  15. Sucursala de Distribuţie Focşani Bd Independentei nr. 2-4
      Focşani
  16. Sucursala de Distribuţie Galaţi str. Nicolae Bălcescu nr. 35a
      Galaţi
  17. Sucursala de Distribuţie Giurgiu Str. Frumoasei nr. 2
      Giurgiu
  18. Sucursala de Distribuţie Iaşi Str. Uzinei nr. 38
      Iaşi
  19. Sucursala de Distribuţie Bucureşti sos. Ştefan cel Mare nr. 1A,
      Ilfov sectorul 1
  20. Sucursala de Distribuţie Miercurea-Ciuc str. George Coşbuc nr. 50
      Miercurea-Ciuc
  21. Sucursala de Distribuţie Oradea Str. Griviţei nr. 2
      Oradea
  22. Sucursala de Distribuţie Piatra-Neamţ str. Alecu Russo nr. 12
      Piatra-Neamţ
  23. Sucursala de Distribuţie Piteşti Bd Republicii nr. 148
      Piteşti
  24. Sucursala de Distribuţie Ploieşti str. Mărăşeşti nr. 44
      Ploieşti
  25. Sucursala de Distribuţie Ramnicu Valcea str. Stirbei Voda nr. 15
      Ramnicu Valcea
  26. Sucursala de Distribuţie Satu Mare Str. Magnoliei nr. 37/A
      Satu Mare
  27. Sucursala de Distribuţie Sfantu Gheorghe str. Lunca Oltului nr. 9/A
      Sfantu Gheorghe
  28. Sucursala de Distribuţie Sibiu Str. Uzinei nr. 1-7
      Sibiu
  29. Sucursala de Distribuţie Slatina Str. Primăverii nr. 18A
      Slatina
  30. Sucursala de Distribuţie Suceava str. Ştefan cel Mare nr. 24
      Suceava
  31. Sucursala de Distribuţie Târgovişte Calea Domnească nr. 236
      Târgovişte
  32. Sucursala de Distribuţie Targu Jiu Str. Republicii nr. 17
      Targu Jiu
  33. Sucursala de Distribuţie Targu Mureş Str. Călăraşilor nr. 103
      Targu Mureş
  34. Sucursala de Distribuţie Timişoara Str. Romanilor nr. 11
      Timişoara
  35. Sucursala de Distribuţie Vaslui str. Toma Caragiu nr. 7
      Vaslui
  36. Sucursala de Distribuţie Zalău bd Mihai Viteazul nr. 79
      Zalău
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 6

  SITUAŢIA
  bunurilor aferente Staţiei de conexiuni de
  400 kV - Cernavodă, necuprinse în patrimoniul public,
  care se transfera de la Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A.
  la Compania Naţionala de Transport al Energiei
  Electrice "Transelectrica" - S.A.
   1. Mijloace fixe necuprinse în patrimoniul public, afe-
      rente Staţiei de conexiuni de 400 kV - Cernavodă,
      de tipul: dispozitive mobile de legare la pământ si
      scurtcircuit, calculatoare, dulapuri, extinctoare cu
      halon sau cu pulbere, stingatoare etc.: - Lei -
                                                            -----------------
      - valoarea de inventar 1.208.258.147
      - amortizare 393.767.446
      - valoarea rămasă 814.490.701
   2. Piese de schimb 633.474.759
   3. Materiale 59.475.546
   4. Obiecte de inventar 59.914.165
  ---------------------------- --------------------
        TOTAL: 1.961.122.617


  Anexa 7

  LISTA
  cuprinzând obiectivele care aparţin Societăţii
  Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice
  "Termoelectrica" - S.A., care se transfera la Compania
  Naţionala de Transport al Energiei
  Electrice "Transelectrica" - S.A.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Sucursala Valoarea Valoarea rămasă * Valoarea
     Electrocentrale de Inventar de amortizat investiţiilor in
    Staţia electrica (lei) la data de curs
                                           30 aprilie 2000 * Furnizori
                                               (lei) * Antreprenori
                                                                  (garanţii)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Staţia Işalniţa 8.668.924.900 5.640.197.765 -
    220/110 kV
  Staţia Bucureşti-Sud 42.008.029.493 34.964.596.381 -
    400/220/110 kV
  Staţia Iernut 2.764.707.256 1.578.410.419 -
    400/220/110 kV
  Staţia Fantanele 2.486.494.855 1.927.532.318 -
    220/110/20 kV
  Staţia Mintia 108.035.897.483 91.704.430.431 . 1.819.162.936
    400/220/110 kV . 858.545.562
                                                                 . 449.809.446
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 8

  INVENTARUL
  bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul
  public al statului, preluate de
  1. COMPANIA NAŢIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" - S.A.
  A. Linii electrice aeriene buclate, cu tensiuni de 220 kV şi mai mari
  *Font 7*
                                                                                                                                           - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  Nr. Codul de Anul Valoarea la
  crt. clasi- Denumirea Descrierea tehnica Vecinatati Adresa punerii data de 31
         ficare (dupa caz, pe scurt) in decembrie
                                                                                                                          functiune 1999
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
   0 1 2 3 4 5 6 7
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
   1. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 121,496 km; 385 stalpi; - - 1974 209.014.096.289
                S.C. Gutinas-Brasov 90.070 m2
   2. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 136,388 km; 427 stalpi; - - 1968 206.989.552.205
                S.C. Gutinas-Smardan 67.545 m2
   3. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 55,672 km; 160 stalpi; - - 1980 121.905.160.400
                S.C. Gutinas-Bacau-Sud 20.840 m2
   4. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 55,718 km; 155 stalpi; - - 1980 188.036.856.716
                Bacau-Sud-Roman-Nord 29.031 m2
   5. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 98,523 km; 274 stalpi; - - 1980 118.866.811.092
                Roman-Nord-Suceava 32.082 m2
   6. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 88,951 km; 271 stalpi; - - 1966 106.831.383.180
                D.C. Focsani-Vest-Barbosi 12.229 m2
   7. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 263,620 km; 845 stalpi; - - 1971 301.200.319.610
                S.C. Urechesti-Domnesti 246.253 m2
   8. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 64,054 km; 170 stalpi; - - 1975 140.169.594.514
                S.C. Domnesti-Brazi-Vest 32.972 m2
   9. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 116,5 km; 374 stalpi; - - 1973 178.615.092.995
                S.C. Brazi-Vest-Darste 66.084 m2
  10. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 123,13 km; 383 stalpi; - - 1979 400.092.528.087
                S.C. Constanta-Nord-Tulcea-Vest 52.225 m2
  11. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 32,132 km; 93 stalpi; - - 1975 64.992.452.288
                S.C. Tulcea-Vest-Isaccea 14.982 m2
  12. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 63,184 km; 185 stalpi; - - 1976 137.062.622.668
                S.C. Isaccea-Lacu Sarat 28.856 m2
  13. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 56,872 km; 181 stalpi; - - 1987 32.781.428.102
                S.C. si D.C. Isaccea-Smardan 15.232 m2
                (Circuit 2)
  14. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 57,045 km; 178 stalpi - - 1987 226.357.547.656
                D.C. Isaccea-Smardan (Circuit 1)
  15. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 31,918 km; 117 stalpi; - - 1967 47.908.947.913
                S.C. si D.C. Smardan-Lacu Sarat 13.668 m2
  16. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 69,2 km; 230 stalpi; - - 1966 102.741.874.460
                S.C. Lacu Sarat-Gura Ialomitei 38.235 m2
  17. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 139,437 km; 476 stalpi; - - 1968 54.986.713.606
                Bucuresti-Sud-Gura Ialomitei 1.140.396 m2
  18. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 151,535 km; 455 stalpi; - - 1960 308.175.104.137
                S.C. Bradu-Brasov 91.248 m2
  19. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 87,800 km; 250 stalpi; - - 1978 212.788.636.668
                Tantareni-Slatina 12.423 m2
  20. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 217,8 km; 626 stalpi; - - 1976 318.884.119.321
                Tantareni-Sibiu 122.534 m2
  21. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 196,9 km; 632 stalpi; - - 1971 365.301.817.041
                S.C. Tantareni-Bradu 142.156 m2
  22. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 22 km; 72 stalpi; - - 1976 24.854.795.104
                S.C. Tantareni-Urechesti 12.879 m2
  23. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 84 km; 277 stalpi; - - 1971 38.901.771.111
                S.C. Portile de Fier-Urechesti 39.550 m2
  24. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 171 km; 489 stalpi; - - 1963 186.342.014.770
                S.C. Portile de Fier-Slatina 102.424 m2
  25. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 122,2 km; 309 stalpi; - - 1963 143.882.495.578
                S.C. Rosiori-Gadalin 61.800 m2
  26. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 126 km; 385 stalpi; - - 1969 165.017.743.637
                S.C. Sibiu-Sud-Brasov 96.387 m2
  27. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 14,4 km; 43 stalpi; - - 1984 18.765.055.901
                S.C. Brasov-Darste 13.691 m2
  28. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 191,970 km; 627 stalpi; - - 1974 299.954.140.168
                D.C. Gutinas-Munteni-Fai 17.142 m2
  29. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 89,744 km; 291 stalpi; - - 1968 90.895.431.671
                S.C. Gutinas-Dumbrava 6.771 m2
  30. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 86,607 km; 217 stalpi; - - 1965 24.634.628.161
                S.C. Gutinas-Focsani-Vest 4.309 m2
  31. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 115,440 km; 396 stalpi; - - 1973 105.644.780.449
                S.C. Fai-Suceava 7.703 m2
  32. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 6,623 km; 29 stalpi; - - 1967 8.113.564.272
                S.C. Barbosi-Filesti 919 m2
  33. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 29,428 km; 108 stalpi; - - 1967 18.837.831.208
                S.C. Lacu Sarat-Filesti 2.598 m2
  34. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 67,3 km; 248 stalpi; - - 1971 64.283.439.812
                D.C. Fundeni-Brazi-Vest 9.228 m2
  35. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 50,5 km; 155 stalpi; - - 1975 45.234.495.494
                D.C. Brazi-Vest-Targoviste 6.270 m2
  36. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 82,228 km; 277 stalpi; - - 1973 7.740.111.480
                S.C. Ghizdaru-Turnu Magurele 7.953 m2
  37. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 53,7 km; 175 stalpi; - - 1975 50.497.465.577
                D.C. Bradu-Targoviste 5.780 m2
  38. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 5,9 km; 21 stalpi; - - 1982 10.206.447.157
                S.C. Bradu-Pitesti-Sud 823 m2
  39. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 75 km; 237 stalpi; - - 1975 90.311.361.372
                S.C. Bradu-Stuparei 9.474 m2
  40. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 12,7 km; 27 stalpi; - - 1976 17.765.020.742
                S.C. Stuparei-Raureni 761 m2
  41. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 46,2 km; 151 stalpi; - - 1971 53.289.284.479
                S.C. Raureni-Arefu 4.255 m2
  42. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 71,4 km; 246 stalpi; - - 1970 75.123.024.415
                S.C. Bradu-Arefu 7.246 m2
  43. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 51,4 km; 160 stalpi; - - 1968 70.689.093.509
                D.C. Craiova-Nord-Slatina 4.272 m2
  44. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 23,3 km; 79 stalpi; - - 1968 45.890.739.803
                Gradistea-Slatina 2.769 m2
  45. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 125 km; 381 stalpi; - - 1968 124.377.969.747
                S.C. Craiova-Nord-Turnu Magurele 8.364 m2
  46. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 70,6 km; 164 stalpi; - - 1968 19.437.001.840
                S.C. Craiova-Nord-Sardanesti 3.347 m2
  47. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 68 km; 183 stalpi; - - 1968 38.156.504.443
                S.C. Urechesti-Sardanesti 6.346 m2
  48. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 22 km; 65 stalpi; - - 1971 10.384.577.987
                S.C. Urechesti-Targu Jiu-Nord 1.121 m2
  49. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 116,476 km; 422 stalpi; - - 1970 220.389.292.847
                D.C. Portile de Fier-Resita 8.890 m2
  50. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 73,103 km; 245 stalpi; - - 1971 203.648.080.267
                D.C. Resita-Timisoara 1.904 m2
  51. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 53,896 km; 172 stalpi; - - 1972 91.601.848.402
                D.C. Timisoara-Arad 3.721 m2
  52. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 12,650 km; 40 stalpi; - - 1978 31.486.638.382
                D.C. Racord Sacalaz 928 m2
  53. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 16,688 km; 54 stalpi; - - 1978 14.254.580.925
                S.C. (D.C.) Pestis-Hasdat 1.529 m2
  54. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 43,897 km; 131 stalpi; - - 1966 37.862.444.539
                S.C. Hasdat-Baru Mare 3.144 m2
  55. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 33,1 km; 102 stalpi; - - 1978 69.009.268.834
                D.C. Rosiori-Baia Mare 2.856 m2
  56. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 57,5 km; 188 stalpi; - - 1964 85.427.894.231
                S.C. Baia Mare-Tihau 9.212 m2
  57. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 68 km; 225 stalpi; - - 1975 53.266.603.547
                S.C. Cluj-Napoca-Floresti-Tihau 7.875 m2
  58. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 54,28 km; 174 stalpi; - - 1972 19.539.070.797
                D.C. Cluj-Napoca-Floresti- 4.872 m2
                Campia Turzii
  59. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 27 km; 84 stalpi; - - 1961 21.517.114.703
                S.C. Ungheni-Fantanele 2.940 m2
  60. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 80,420 km; 246 stalpi; - - 1961 82.302.132.081
                S.C. Fantanele-Gheorgheni 6.610 m2
  61. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 97 km; 191 stalpi; - - 1963 82.302.132.081
                S.C. Cluj-Napoca-Floresti- 18.756 m2
                Alba Iulia
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-

  B. Linii electrice aeriene de interconexiune cu sistemele energetice ale tarilor vecine, prin care se fac operatiuni de export-import
  *Font 7*
                                                                                                                                           - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
   1. 8.14 Linii electrice aeriene 750 kV 150,16 km; 463 stalpi; - - 1986 897.554.798.419
                Isaccea-Varna (Bulgaria) 182.744 m2
   2. 8.14 Linii electrice aeriene 750 kV 4,434 km; 12 stalpi; - - 1988 8.650.495.770
                Isaccea-Ucraina (inclusiv 3.738 m2
                traversare)
   3. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 101 km; 319 stalpi; - - 1986 372.028.510.147
                (D.C.) Tantareni-Kozlodui 5.507 m2
                (Bulgaria)
   4. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 0,5 km; 3 stalpi; 78 m2 - - 1972 13.166.483.779
                Portile de Fier I-Djerdap
                (Iugoslavia)
   5. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 38,6 km; 93 stalpi; - - 1966 10.524.321.436
                Rosiori-Mukacevo (Ucraina) 19.027 m2
   6. 8.14 Linii electrice aeriene 400 kV 54,645 km; 156 stalpi; - - 1972 65.433.043.888
                Arad-Szeged (Ungaria) 22.500 m2
   7. 8.14 Linii electrice aeriene 220 kV 81 km; 268 stalpi; - - 1967 33.017.619.368
                Isalnita-Kozlodui (Bulgaria) 50.905 m2
   8. 8.14 Linii electrice aeriene 110 kV 9,81 km; 3 stalpi (din - - 1964 2.531.400.000
                Gura Vaii-Sip (Iugoslavia) care 9,6 km dublu
                                                  circuit); 14 m2
   9. 8.14 Linii electrice aeriene 110 kV 1,9 km; 17 stalpi; - - 1964 4.995.350.000
                Jimbolia-Kikinda (Iugoslavia) 357 m2
  10. 8.14 Linii electrice aeriene 110 kV 7 km; 32 stalpi; 360 m2 - - 1984 5.740.363.677
                Stanca-Costesti (Republica
                Moldova)
  11. 8.14 Linii electrice aeriene 110 kV 0,14 km; 2 stalpi; 24 m2 - - 1992 86.422.022
                Tutora-Ungheni (Republica
                Moldova)
  12. 8.14 Linii electrice aeriene 110 kV 14,408 km; 84 stalpi; - - 1984 527.117.111
                Husi-Cioara (Republica Moldova) 84 m2
  13. 8.14 Linii electrice aeriene 110 kV 2,691 km; 12 stalpi; - - 1992 86.835.960
                Siret-Porubnoe (Ucraina) 23 m2
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-

  C. Terenul pe care este amplasata linia electrica aeriana 400 kv Vulkanesti-Dobrudja (echipamentul apartine Bulgariei)
  *Font 7*
                                                                                                                                           - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
   1. 8.14 Teren linii electrice aeriene 160.450 m2 - - - -
                400 kV Vulkanesti
                (Ucraina)-Dobrudja (Bulgaria)

                             D. Statii electrice de sistem amplasate in vecinatatea producatorilor de energie electrica

   1. 8.14 Statia 400/220/110 kV Cernavoda 74.969 m2 CNE Cernavoda; Canal Cernavoda, judetul 1994 132.437.147.660
                                                                           Dunare-Marea Neagra Constanta
   2. 8.14 Statia 400/220/110 kV CET 85.446 m2 CET Bucuresti-Sud; Str. Releului nr. 2, 1966 64.065.654.809
                Bucuresti-Sud Asezamantul "Domnita Bucuresti
                                                                           Balasa"
   3. 8.14 Statia 400/220/110 kV Mintia 55.332 m2 CET Mintia Sat Mintia, Str. 1969 94.834.033.092
                                                                                                      Santierului nr. 1,
                                                                                                      judetul Hunedoara

   4. 8.14 Statia 400/220/110 kV Iernut 99.791 m2 CET Iernut Str. Energeticii nr. 1963 1.563.784.607
                                                                                                      1, Iernut, judetul
                                                                                                      Mures
   5. 8.14 Statia 220 kV Fantanele 14.702 m2 CET Fantanele Str. Principala nr. 1966 187.296.337
                                                                                                      125, Fantanele,
                                                                                                      judetul Mures
   6. 8.14 Statia 220/110 kV CET Isalnita 61.532 m2 CET Isalnita Platforma industriala 1965 8.668.700.175
                                                                                                      Isalnita, judetul
                                                                                                      Craiova
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-

  E. Celule de capat ale liniei electrice aeriene buclate, cu tensiuni de 220 kV si mai mari, aflate in statii electrice de sistem
  *Font 7*
                                                                                                                                           - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
   1. 8.14 Statia 220 kV Bacau-Sud 36.297 m2 Letea Veche Comuna Letea Veche, 1976 1.489.378.010
                                                                                                      judetul Bacau
   2. 8.14 Statia 220/110 kV Focsani-Vest 36.212 m2 Golesti Comuna Campineanca, 1985 1.778.115.290
                                                                                                      judetul Vrancea
   3. 8.14 Statia 220/110 kV Roman-Nord 52.424 m2 Cordun Comuna Cordun, 1994 968.868.140
                                                                                                      judetul Neamt, Str.
                                                                                                      Ploilor nr. 1
   4. 8.14 Statia 400/220 kV Gutinas 151.471 m2 Gutinas Comuna Stefan cel 1968 2.991.982.890
                                                                                                      Mare, judetul Bacau
   5. 8.14 Statia 220/110 kV Dumbrava 294.095 m2 Dumbrava-Deal Comuna Savinesti, 1974 810.586.584
                                                                                                      judetul Neamt
   6. 8.14 Statia 220/110 kV Fai 50.878 m2 Iasi Comuna Rediu, DN 28, 1974 346.494.184
                                                                                                      judetul Iasi
   7. 8.14 Statia 220/110 kV Munteni 30.630 m2 Vaslui Str. Podu Inalt, 1976 725.968.514
                                                                                                      Vaslui, judetul
                                                                                                      Vaslui
   8. 8.14 Statia 220/110 kV Suceava 43.362 m2 DN 2 (la 2 km de Comuna Scheia, 1975 1.076.046.574
                                                                           localitatea Sfantu Ilie) judetul Suceava
   9. 8.14 Statia 400/110 kV Constanta-Nord 59.434 m2 Constanta Constanta, judetul 1981 539.581.329
                                                                                                      Constanta
  10. 8.14 Statia 400/110 kV Tulcea-Vest 67.397 m2 Tulcea Tulcea, judetul 1982 1.069.689.795
                                                                                                      Tulcea
  11. 8.14 Statia 750/400 kV Isaccea 175.448 m2 Isaccea Isaccea, judetul 1982 1.598.397.318
                                                                                                      Tulcea
  12. 8.14 Statia 220/110 kV Filesti 33.752 m2 Galati Galati, judetul 1966 175.470.055
                                                                                                      Galati
  13. 8.14 Statia 400/220/110 kV Lacu Sarat 125.706 m2 Lacu Sarat-Braila Lacu Sarat-Braila 1974 1.746.380.668
  14. 8.14 Statia 400/220 kV Smardan 89.410 m2 Smardan-Galati Smardan-Galati 1980 1.865.573.015
  15. 8.14 Statia 220/110 kV Barbosi 53.587 m2 Galati Galati, judetul 1969 61.389.731
                                                                                                      Galati
  16. 8.14 Statia 400/220/110 kV Brazi-Vest 70.641 m2 Cimitir, S.C. "Ceres" Comuna Brazi, judetul 1971 821.827.500
                                                                                                      Prahova
  17. 8.14 Statia 220/110 kV Fundeni 66.462 m2 Comuna Straulesti Bucuresti 1972 193.448.000
  18. 8.14 Statia 220/110 kV Targoviste 60.201 m2 Proprietati particulare Comuna Ulmi, judetul 1973 203.721.379
                                                                                                      Dambovita
  19. 8.14 Statia 220/110 kV Ghizdaru 30.474 m2 Str. Ghizdaru Comuna Stanesti, 1978 17.278.734
                                                                                                      judetul Giurgiu
  20. 8.14 Statia 220/110 kV Turnu Magurele 58.523 m2 Proprietate particulara Turnu Magurele, 1977 15.616.099
                                                                                                      judetul Teleorman
  21. 8.14 Statia 400/110 kV Domnesti 56.830 m2 Proprietate particulara Comuna Domnesti, 1983 463.581.819
                                                                                                      judetul Ilfov
  22. 8.14 Statia 400 kV Gura Ialomitei 107.834 m2 Teren agricol Comuna Mihail 1968 86.736.767
                                                                                                      Kogalniceanu,
                                                                                                      judetul Ialomita
  23. 8.14 Statia 400/220/110 kV Bradu 145.086 m2 Bradu Comuna Bradu, satul 1977 925.565.530
                                                                                                      Bradu de Jos,
                                                                                                      judetul Arges
  24. 8.14 Statia 220/110 kV Pitesti-Sud 41.208 m2 Comuna Oarja Comuna Oarja, judetul 1973 185.007.903
                                                                                                      Arges
  25. 8.14 Statia 220/110 kV Arefu 61.853 m2 Arefu Comuna Arefu, satul 1969 157.297.756
                                                                                                      Capataneni, judetul
                                                                                                      Arges
  26. 8.14 Statia 400 kV Slatina 58.300 m2 Slatina Slatina, judetul Olt 1973 236.555.305
  27. 8.14 Statia 220/110 kV Gradistea 30.472 m2 Slatina Slatina, judetul Olt 1979 25.363.880
  28. 8.14 Statia 220/110 kV Craiova-Nord 47.403 m2 Consiliul Local Craiova Craiova, judetul Dolj 1975 1.526.200.199
  29. 8.14 Statia 400 kV Tantareni 166.616 m2 Proprietate particulara Tantareni, judetul 1978 2.693.254.653
                                                                                                      Gorj
  30. 8.14 Statia 400/110 kV Urechesti 90.294 m2 Consiliul Local Urechesti Urechesti, judetul 1972 3.178.163.119
                                                                                                      Gorj
  31. 8.14 Statia 220 kV Sardanesti 28.962 m2 Consiliul Local Urechesti Sardanesti, judetul 1976 1.190.234.182
                                                                                                      Gorj
  32. 8.14 Statia 220 kV Targu Jiu-Nord 22.777 m2 Consiliul Local Targu Jiu Targu Jiu, judetul 1982 627.642.393
                                                                                                      Gorj
  33. 8.14 Statia 400 kV Portile de Fier I 59.956 m2 Consiliul Local Portile de Fier, 1971 601.773.522
                                                                                                      judetul Mehedinti
  34. 8.14 Statia 220/110 kV Resita 32.907 m2 Soceni Soceni, judetul 1971 7.703.223.510
                                                                                                      Caras-Severin
  35. 8.14 Statia 220/110 kV Timisoara 46.142 m2 Mosnita Mosnita, judetul 1967 8.666.126.454
                                                                                                      Timis
  36. 8.14 Statia 220/110 kV Sacalaz 46.142 m2 Sacalaz Sacalaz, judetul 1978 4.356.308.290
                                                                                                      Timis
  37. 8.14 Statia 220/110 kV Arad 44.783 m2 Arad Arad, judetul Arad 1974 3.789.889.766
  38. 8.14 Statia 220/110 kV Pestis 36.678 m2 Pestisu Mare Pestisu Mare, judetul 1966 891.375.647
                                                                                                      Hunedoara
  39. 8.14 Statia 220/110 kV Hasdat 34.032 m2 Hasdat Hasdat, judetul 1969 1.964.639.464
                                                                                                      Hunedoara
  40. 8.14 Statia 220/110 kV Baru Mare 27.167 m2 Baru Mare Baru Mare, judetul 1977 1.451.441.509
                                                                                                      Hunedoara
  41. 8.14 Statia 220/110 kV Alba Iulia 27.080 m2 Alba Iulia Alba Iulia, judetul 1977 72.319.392
                                                                                                      Alba
  42. 8.14 Statia 400/220/110 kV Sibiu-Sud 101.316 m2 S.C. "Retrasib"-Sibiu Sibiu, judetul Sibiu 1976 414.622.704
  43. 8.14 Statia 400/110 kV Brasov 106.404 m2 Brasov Brasov, judetul 1976 359.433.156
                                                                                                      Brasov
  44. 8.14 Statia 400/110 kV Darste 64.234 m2 Darste Darste, judetul 1977 156.470.622
                                                                                                      Brasov
  45. 8.14 Statia 400/220 kV Rosiori 64.341 m2 Rosiori Rosiori, judetul 1978 703.625.623
                                                                                                      Satu Mare
  46. 8.14 Statia 220/110 kV Baia Mare 3 32.625 m2 Baia Mare Baia Mare, judetul 1978 245.823.890
                                                                                                      Maramures
  47. 8.14 Statia 220/110 kV Tihau 14.595 m2 Tihau Tihau, judetul Salaj 1964 99.634.912
  48. 8.14 Statia 220/110 kV Floresti 31.700 m2 Floresti Comuna Floresti, 1975 204.645.990
                                                                                                      judetul Cluj
  49. 8.14 Statia 220/110 kV Campia Turzii 38.610 m2 Campia Turzii Campia Turzii, 1972 85.873.534
                                                                                                      judetul Cluj
  50. 8.14 Statia 220/110 kV Ungheni 25.383 m2 Ungheni Comuna Ungheni, 1961 154.637.330
                                                                                                      judetul Mures
  51. 8.14 Statia 220/110 kV Gheorgheni 24.517 m2 Gheorgheni Gheorgheni, judetul 1961 144.813.320
                                                                                                      Harghita
  52. 8.14 Statia 400 kV Gadalin 39.480 m2 Gadalin Gadalin, judetul Cluj 1963 245.928.940
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-

  F. Terenuri pe care sunt amplasate statii electrice cu tensiuni de 220 kV si mai mari, altele decat cele mentionate la lit. D si E
  *Font 7*
                                                                                                                                           - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
   1. 8.14 Statia 400/110 kV Medgidia-Sud 49.878 m2 Medgidia Medgidia, judetul 1978 -
                                                                                                      Constanta
   2. 8.14 Statia 400/110 kV Pelicanu 39.474 m2 Agromix Calarasi, judetul 1979 -
                                                                                                      Calarasi
   3. 8.14 Statia 220/110 kV Mostistea 28.290 m2 Asociatia Agricola Comuna Frasinet, 1975 -
                                                                           Frasinet judetul Calarasi
   4. 8.14 Statia 220/110 kV Stalpu 19.100 m2 Primaria Comunei Stalpu Comuna Stalpu, 1977 -
                                                                                                      judetul Buzau
   5. 8.14 Statia 220/110 kV Teleajen 28.254 m2 Consiliul Local Berceni Comuna Berceni, 1978 -
                                                                                                      judetul Prahova
   6. 8.14 Statia 220/110 kV Stuparei 42.559 m2 Satul Stuparei Comuna Mihailesti, 1971 -
                                                                                                      judetul Valcea
   7. 8.14 Statia 220/110 kV Raureni 30.342 m2 Ramnicu Valcea Ramnicu Valcea, 1975 -
                                                                                                      judetul Valcea
   8. 8.14 Statia 220/110 kV Slatina 59.485 m2 Slatina Slatina, judetul Olt 1974 -
   9. 8.14 Statia 220 kV Turnu Severin-Est 18.360 m2 Consiliul Local Turnu Severin, 1963 -
                                                                                                      judetul Mehedinti
  10. 8.14 Statia 220 kV Cetate 19.276 m2 Consiliul Local Cetate, judetul Dolj 1975 -
  11. 8.14 Statia 220/110 kV Calafat 21.279 m2 Consiliul Local Calafat, judetul Dolj 1982 -
  12. 8.14 Statia 220/110 kV Iaz 27.578 m2 Iaz Comuna Obreja, satul 1975 -
                                                                                                      Iaz, judetul
                                                                                                      Caras-Severin
  13. 8.14 Statia 400/110 kV Cluj-Napoca-Est 31.275 m2 Cluj-Napoca Cluj-Napoca, judetul 1972 -
                                                                                                      Cluj
  14. 8.14 Statia 220/110 kV Vetis 22.243 m2 Vetis Vetis, judetul Satu 1973 -
                                                                                                      Mare
  15. 8.14 Statia 220/110 kV Salaj 17.371 m2 Zalau Zalau, judetul Salaj 1978 -
  16. 8.14 Statia 400/220/110 kV Oradea 52.408 m2 Oradea Oradea, judetul Bihor 1969 -
  17. 8.14 Statia 220 kV Otelaria Hunedoara 7.600 m2 Otelaria Hunedoara Hunedoara, judetul 1978 -
                                                                                                      Hunedoara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-

  2. SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE - "HIDROELECTRICA" - S.A.
  *Font 7*
                                                                                                                                                - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  Nr. Codul Vecinatati Anul Valoarea la
  crt. de Denumirea Descrierea tehnica (dupa caz, pe scurt) Adresa punerii in data de 31
       clasi- functiune decembrie
       ficare 1999
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
   0 1 2 3 4 5 6 7
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
                                                                          A. Ecluze

   1. 8.13.01 Ecluza romana Portile de Fier I L = 780 m; Centrala romana si Turnu Severin, 1972 1.154.999.585.369
                                                      ampriza = 58,54 m; barajul deversor judetul Mehedinti
                                                      S = 22,5037 ha
   2. 8.13.01 Ecluza principala si de rezerva L = 310 m (120 m Dunarea Mica si Colonia Comuna Gogosu, 1984 1.543.466.514.631
              Portile de Fier II pentru rezerva); provizorie judetul Mehedinti
                                                      S = 12,60 ha

                                                                          B. Diguri

   1. 8.19 Acumulare Zervesti - Diguri constructii S = 4,55 ha; L = 1,3 km Caransebes Satul Zervesti + F207 1998 2.602.600.000
   2. 8.19 Dig mal stang - Acumulare S = 16,32 ha; Comuna Berca Berca 1989 53.070.300.000
              raul Buzau L = 1.920 m
   3. 8.19 Dig mal drept - Acumulare S = 40,34 ha; Comuna Berca, Comuna Berca, Vernesti 1989 159.376.900.000
              raul Buzau L = 4.746 m comuna Vernesti
   4. 8.19 Dig mal stang raul Buzau protectie S = 2,2 ha; Comuna Maracineni, Buzau, Maracineni 1991 11.915.900.000
              zona Simileasca L = 1.000 m C.N. "Apele Romane"
   5. 8.19 Dig protectie regularizare raul Slanic S = 5,6 ha; Comuna Sapoca, Sapoca 1991 2.547.700.000
                                                      L = 2.793 m C.N. "Apele Romane"
   6. 8.19 Dig aparare mal stang Buzau S = 6 ha; Comuna Berca, Berca, Sapoca 1991 23.873.400.000
              zona Candesti L = 2.993 m Comuna Sapoca, C.N. "Apele Romane"
   7. 8.19 Dig mal drept Garleni S = 13,8575 ha; Comuna Garleni Comuna Garleni, 1965 6.435.480.340
                                                      L = 6.025 m judetul Buzau
   8. 8.19 Dig aparare longitudinal pamant + S = 91,1 ha; Comuna Nicolae Balcescu, Comuna Nicolae 1984 13.963.819.660
              Piatra Galbeni L = 18.218 m comuna Tamasi Balcescu, judetul Bacau
   9. 8.19 Dig mal drept Sebes S = 2,35 ha; Petresti Petresti, judetul Alba 1983 58.203.800.000
                                                      L = 828,7 m
  10. 8.19 Diguri Vadeni S = 6,314 ha; Targu Jiu Targu Jiu 1992 63.385.800.000
                                                      L = 3.150 m
  11. 8.19 Dig Tismana aval S = 0,594 ha; L = 692 m Tismana Tismana 1985 80.612.600.000
  12. 8.19 Diguri Targu Jiu mal stang si L = 3.050 m; Targu Jiu Targu Jiu 1999 24.572.200.000
              mal drept S = 8,545 ha
  13. 8.19 Dig de aparare Ostrovul Corbului S = 16,8682 ha; Insula Ostrovul Corbului Comuna Hinova, 1998 2.700.962.617
                                                      L = 7.800 m si Lacul de acumulare judetul Mehedinti
                                                                                Portile de Fier II
  14. 8.19 Diguri Ostrovul Mare L = 8,1 km; Dunarea si insula Comuna Gogosu, 1998 7.098.137.383
                                                      S = 27,0986 ha Ostrovul Mare judetul Mehedinti
  15. 8.19 Dig mal stang Voila L = 11.445 m; Dridif, Beclean, Fagaras Comuna Voila, 1989 308.135.420.266
                                                      S = 59,514 ha judetul Brasov
  16. 8.19 Dig mal drept Vistea L = 461 m; S = 2,397 ha Cincsor Comuna Voila, 1988 43.292.071.001
                                                                                                           judetul Brasov
  17. 8.19 Dig mal stang Vistea L = 3.143 m; Oltet, Sambata de Jos Comuna Vistea de Jos, 1989 86.539.817.737
                                                      S = 16,344 ha judetul Brasov
  18. 8.19 Dig mal drept Vistea L = 3.086 m; Rucar Comuna Vistea de Jos, 1989 73.011.872.523
                                                      S = 16,026 ha judetul Brasov
  19. 8.19 Dig mal stang Arpasu L = 8.760 m; Arpasu de Jos, Comuna Arpasu de Jos, 1991 241.286.619.630
                                                      S = 45,656 ha Ucea de Sus judetul Sibiu
  20. 8.19 Dig mal drept Arpasu L = 498 m; S = 2,59 ha Noul Raman Comuna Arpasu de Jos, 1991 114.406.775.327
                                                                                                           judetul Sibiu
  21. 8.19 Dig mal stang Scoreiu L = 4.375 m; Scoreiu, Carta Comuna Porumbacu 1992 138.662.517.542
                                                      S = 22,750 ha de Jos, judetul Sibiu
  22. 8.19 Dig mal drept Scoreiu L = 651 m, S = 3,385 ha Colun Comuna Porumbacu 1992 63.009.304.843
                                                                                                           de Jos, judetul Sibiu
  23. 8.19 Dig mal stang Avrig L = 11.860 m; Avrig, Porumbacu Avrig, judetul Sibiu NERECEPTIONAT
                                                      S = 61,672 ha de Jos
  24. 8.19 Dig mal drept Avrig L = 9.000 m, S = 46,8 ha Sacadate Avrig, judetul Sibiu NERECEPTIONAT
  25. 8.19 Dig mal stang Gura Lotrului L = 1.125 m; S = 6,5 ha Varatica Orasul Brezoi, judetul 1986 81.428.886.634
                                                                                                           Valcea
  26. 8.19 Dig mal drept Gura Lotrului L = 5.300 m; S = 22 ha Corbu, Proieni Orasul Brezoi, judetul 1986 153.818.900.730
                                                                                                           Valcea
  27. 8.19 Dig mal stang Turnu L = 343 m; S = 3,5 ha Calimanesti Orasul Calimanesti, 1982 43.020.216.996
                                                                                                           judetul Valcea
  28. 8.19 Dig mal drept Turnu S = 3 ha Calimanesti Orasul Calimanesti, 1982 21.260.640.423
                                                                                                           judetul Valcea
  29. 8.19 Dig mal stang Calimanesti L = 1.369 m; S = 7 ha Jiblea Veche Orasul Calimanesti, 1981 57.063.427.057
                                                                                                           judetul Valcea
  30. 8.19 Dig mal drept Calimanesti L = 2.196 m; S = 10,5 ha Calimanesti Orasul Calimanesti, 1981 116.286.563.628
                                                                                                           judetul Valcea
  31. 8.19 Dig mal stang Daesti L = 1.980 m; S = 11 ha Sambotin Comuna Daesti, 1976 47.758.277.447
                                                                                                           judetul Valcea
  32. 8.19 Dig mal drept Daesti L = 1.200 m; S = 8 ha Gura Vaii Comuna Daesti, 1976 19.080.170.492
                                                                                                           judetul Valcea
  33. 8.19 Dig mal stang Vladesti L = 1.443 m; S = 7,5 ha Vladesti Comuna Vladesti, 1983 15.254.111.247
                                                                                                           judetul Valcea
  34. 8.19 Dig mal drept Vladesti L = 154 m; S = 1,2 ha Priporu Comuna Vladesti, 1983 1.693.713.274
                                                                                                           judetul Valcea
  35. 8.19 Dig mal stang Raureni L = 5.453 m; S = 35 ha Goranu, Budesti Comuna Stolniceni, 1981 3.626.879.757
                                                                                                           judetul Valcea
  36. 8.19 Dig mal drept Raureni L = 6.335 m; S = 39 ha Ramnicu Valcea Comuna Stolniceni, 1981 25.677.057.242
                                                                                                           judetul Valcea
  37. 8.19 Dig mal stang Govora L = 672 m; S = 4,8 ha Bercioiu Comuna Mihailesti, 1975 12.689.033.474
                                                                                                           judetul Valcea
  38. 8.19 Dig mal drept Govora L = 3.028 m; S = 15,5 ha Stuparei Comuna Mihailesti, 1975 28.899.483.554
                                                                                                           judetul Valcea
  39. 8.19 Dig mal stang Babeni L = 7.573 m; S = 75 ha Bratia din Vale, Ostroveni Comuna Babeni, 1978 59.370.166.917
                                                                                                           judetul Valcea
  40. 8.19 Dig mal drept Babeni L = 11.517 m; S = 115 ha Tatareni, Bonciu, Comuna Babeni, 1978 84.295.440.661
                                                                                Valea Mare judetul Valcea
  41. 8.19 Dig mal stang Ionesti L = 4.259 m; S = 45 ha Teiul, Nicolaesti Olanu Comuna Ionesti, 1978 71.857.025.604
                                                                                                           judetul Valcea
  42. 8.19 Dig mal drept Ionesti L = 15.675 m; S = 150 ha Marcea, Prodanesti, Comuna Ionesti, 1978 77.579.031.281
                                                                                Ionesti judetul Valcea
  43. 8.19 Dig mal stang Zavideni L = 7.200 m; S = 75 ha Dragoiesti, Buciumeni Comuna Orlesti, 1983 99.690.114.725
                                                                                                           judetul Valcea
  44. 8.19 Dig mal drept Zavideni L = 9.750 m; S = 98 ha Fiscalia, Scaiosi, Auresti Comuna Orlesti, 1979 101.423.339.433
                                                                                                           judetul Valcea
  45. 8.19 Dig mal stang Dragasani L = 8.100 m; S = 85 ha Campu Mare, Vulturesti Orasul Dragasani, 1980 139.934.605.361
                                                                                                           judetul Valcea
  46. 8.19 Dig mal drept Dragasani L = 11.200 m; S = 120 ha Prundeni, Calina, Orasul Dragasani, 1980 162.858.982.237
                                                                                Dragasani judetul Valcea
  47. 8.19 Dig mal stang Strejesti L = 6.360 m; S = 32 ha Poganu, Cucuieti, Deleni Comuna 1983 43.841.118.782
                                                                                                           Strejesti, judetul Olt
  48. 8.19 Dig mal drept Strejesti L = 19.440 m; Zlatarei, Voicesti, Comuna Strejesti, 1979 312.535.412.148
                                                      S = 137,26 ha Tomeni, Greci judetul Olt
  49. 8.19 Dig mal stang Arcesti L = 10.730 m; Teslui, Curtisoara Comuna Plesoiu, 1980 171.859.887.386
                                                      S = 71,715 ha judetul Olt
  50. 8.19 Dig mal drept Arcesti L = 10.410 m; Colibasi, Plesoiu, Comuna Plesoiu, 1980 159.174.152.459
                                                      S = 69,102 ha Arcesti, Cotu judetul Olt
  51. 8.19 Dig mal stang Slatina L = 8.466 m; Slatina Comuna Slatioara, 1981 88.739.974.087
                                                      S = 41,460 ha judetul Olt
  52. 8.19 Dig mal drept Slatina L = 7.400 m; Salcia, Slatioara Comuna Slatioara, 1981 79.305.257.804
                                                      S = 36,260 ha judetul Olt
  53. 8.19 Dig mal stang Ipotesti L = 14.600 m; Ulmi, Ipotesti Comuna Coteana, 1986 647.441.510.004
                                                      S = 123 ha judetul Olt
  54. 8.19 Dig mal drept Ipotesti L = 15.260 m; Coteana Comuna Coteana, 1986 653.900.833.189
                                                      S = 88,45 ha judetul Olt
  55. 8.19 Dig mal stang Draganesti L = 12.441 m; Maruntei, Comani Orasul Draganesti, 1987 514.629.282.972
                                                      S = 106,14 ha judetul Valcea
  56. 8.19 Dig mal drept Draganesti L = 28.739 m; Cioroiu, Draganesti, Satul Draganesti, 1987 953.296.246.893
                                                      S = 155,76 ha Farcasele judetul Valcea
  57. 8.19 Dig mal stang Frunzaru L = 16.087 m; Pestea, Berindei, Comuna Sprancenata, 1988 459.566.541.411
                                                      S = 116,08 ha Frunzaru judetul Olt
  58. 8.19 Dig mal drept Frunzaru L = 22.084 m; Stoenesti, Gostavatu Comuna Sprancenata, 1988 527.789.321.565
                                                      S = 142,77 ha judetul Olt
  59. 8.19 Dig mal stang Rusanesti L = 15.450 m; Smardani, Dudu Comuna Cilieni, 679.938.871.328
                                                      S = 107,3 ha judetul Olt
  60. 8.19 Dig mal drept Rusanesti L = 15.258 m; Babiciu, Scarisoara, Comuna Cilieni, 1989 729.561.822.929
                                                      S = 108,15 ha Rusanesti judetul Olt
  61. 8.19 Dig mal stang Izbiceni S = 82,173 ha Tia Mare, Izbiceni Comuna Izbiceni, NERECEPTIONAT
                                                                                                           judetul Olt
  62. 8.19 Dig mal drept Izbiceni S = 86,87 ha Cilieni, Tia Mare, Comuna Izbiceni, NERECEPTIONAT
                                                                                Izbiceni judetul Olt
  63. 8.19 Diguri si alte constructii Curtea de S = 0,025 ha Municipiul Curtea de 1972 12.920.352.245
              Arges Arges, judetul Arges
  64. 8.19 Diguri Acumulare Zigoneni L Dig. stang = 2.375 m; Comuna Baiculesti, 1973 110.781.447.755
                                                      L Dig drept = 412 m; judetul Arges
                                                      S = 12,9675 ha
  65. 8.19 Diguri UHE Ostrovul Mic L stang = 1.909 m; Rau de Mori Comuna Rau de Mori, 1986 234.964.200.000
                                                      L DR. = 1.856 m; judetul Hunedoara
                                                      S = 30,7511 ha
  66. 8.19 Diguri UHE Paclisa L stang = 2.340 m; Santamaria-Orlea Comuna Santamaria- 1988 191.632.600.000
                                                      L DR. = 1.205 m; Orlea, judetul
                                                      S = 16,2488 ha Hunedoara
  67. 8.19 Diguri UHE Hateg L ST. = 2.650 m; Santamaria-Orlea Comuna 1990 252.758.900.000
                                                      L DR. 1.442 m; Santamaria-Orlea,
                                                      S Dig mal stang judetul Hunedoara
                                                      = 13,14 ha;
                                                      S Dig mal drept = 5,05 ha
  68. 8.19 Diguri de consolidare L = 500 m; S = 0,1 ha Gilau Comuna Gilau, judetul 1986 1.171.401.981
              in albia raului Somesul Mic Cluj
              aval de centrala Gilau I
  69. 8.19 Diguri mal drept si stang L = 1.816 m; S = 1,8 ha Floresti Comuna Floresti, 1986 35.101.427.147
              la Acumularea Floresti II judetul Cluj
  70. 8.19 Diguri de protectie la MHC Cluj L = 210 m; S = 0,063 ha Cluj-Napoca Municipiul Cluj-Napoca, 1996 296.687.576
              lin Albia minora a Somesului judetul Cluj
  71. 8.19 Digurile Acumularii Lugasu L = 15,65 km; Tetchea, Chistag, Alesd, Comuna Lugasu de Jos, 1996 29.093.297.179
                                                      S = 117,5 ha Lugasu de Jos judetul Bihor
  72. 8.19 Digurile Acumularii Tileagd L = 15.100 m; Uileacu de Cris, Urvind, Comuna Tileagd, satul 1989 689.650.086.117
                                                      S = 97,5 ha Telechiu, Tileagd Uileacu de Cris,
                                                                                                           judetul Bihor
  73. 8.19 Dig pentru lac acumulare Chemp L ST. = 490 m; Consiliul popular Comuna Poenarii 1999 1.937.400.000
              Schitu Golesti L DR. = 482 m; al Municipiului Campulung, de Muscel, judetul
                                                      S = 11,7 ha Consiliul popular Arges
                                                                                al Comunei Poenarii
                                                                                de Muscel
  74. 8.19 Dig mal stang Ramnicu Valcea Lespezi, Ramnicu Valcea Municipiul Ramnicu NERECEPTIONAT
                                                                                                           Valcea, judetul Valcea
  75. 8.19 Dig mal drept Ramnicu Valcea Ramnicu Valcea Municipiul Ramnicu NERECEPTIONAT
                                                                                                           Valcea, judetul Valcea

                                                                          C. Baraje

   1. 8.18.01 Baraj Gura Golumbului H = 10 m, NNR = 418 m Anina Poneasa, judetul 1986 48.980.900.000
                                                                                                           Caras-Severin
   2. 8.18.01 Barajul Poiana Marului H = 125 m, Otelu Rosu, Caransebes Satul Maru, 1993 164.302.100.000
                                                      S = 155,886 ha judetul Caras-Severin
   3. 8.18.01 Barajul Herculane H = 26 m, S = 0,7377 ha Baile Herculane Baile Herculane, 1998 2.383.700.000
                                                                                                           judetul Caras-Severin
   4. 8.18.01 Baraj deversor Candesti H = 26 m, S = 0,2 ha Berca, Vernesti Candesti, judetul Neamt 1989 93.356.300.000
   5. 8.18.01 Baraj de greutate Izvorul Muntelui H = 127 m, S = 4,35 ha DN 15, Raul Bistrita Bicaz, judetul Neamt 1960 972.462.394.732
   6. 8.18.01 Baraj cu acumulare permanenta H = 28 m, S = 0,0720 ha Romsilva, Raul Bistrita Comuna Pangarati, 1964 36.785.056.429
              Pangarati judetul Neamt
   7. 8.18.01 Baraj cu acumulare H = 27 m, Comuna Pangarati, Comuna Viisoara, 1966 30.139.435.459
              permanenta Vaduri S = 0,0737 ha Raul Bistrita judetul Neamt
   8. 8.18.01 Baraj cu acumulare H = 22,5 m, Romgaz, Raul Bistrita Piatra-Neamt, 1964 58.688.050.009
              permanenta Piatra-Neamt S = 0,1345 ha judetul Neamt
   9. 8.18.01 Baraj mobil cu stavila H = 10,5 m, Pergodur, Raul Bistrita Piatra-Neamt, 1962 29.695.531.009
              segment reconstructia S = 0,1703 ha judetul Neamt
  10. 8.18.01 Baraj cu acumulare permanenta H = 20 m, Buhusi, comuna Blagesti Comuna Racova, 1965 79.833.892.459
              Racova S = 0,2060 ha judetul Bacau
  11. 8.18.01 Baraj cu acumulare permanenta H = 19 m, Garleni Comuna Garleni, 1965 37.758.942.199
              Garleni S = 0,1211 ha judetul Bacau
  12. 8.18.01 Baraj cu acumulare permanenta H = 20,20 m, Hemeius, Comuna Hemeius, 1966 51.948.437.659
              Lilieci S = 0,1288 ha comuna Beresti-Bistrita judetul Bacau
  13. 8.18.01 Baraj cu acumulare permanenta H = 18 m, Bacau, Pod de 85 Bacau, judetul Bacau 1966 63.252.540.229
              Bacau S = 0,1289 ha
  14. 8.18.01 Baraj de greutate H = 24 m, Tamasi, satul Galbeni Comuna Nicolae 1988 638.215.859.609
              din beton cu pile Galbeni S = 0,5410 ha Balcescu, judetul Bacau
  15. 8.18.01 Baraj de greutate H = 29 m, Tamrasti, Raul Siret Comuna Sascut, 1986 1.157.903.215.269
              din beton cu pile Beresti S = 0,4886 ha judetul Bacau
  16. 8.18.01 Baraj de greutate H = 21,5 m, Padureni, Raul Siret Marasesti, judetul 1993 273.575.075.289
              din beton cu pile Calimanesti S = 0,5375 ha Vrancea
  17. 8.18.01 Baraj de greutate H = 29 m, Pancesti, satul Rastoaca Comuna Racaciuni, 1985 867.105.169.649
              din beton cu pile Racaciuni S = 0,5036 ha judetul Bacau
  18. 8.18.01 Baraj Obrejii de Capalna H = 46 m, S = 0,36 ha Capalna Capalna, judetul Alba 1987 103.124.331.846
  19. 8.18.01 Baraj Tau H = 78 m, S = 1 ha Sugag Sugag, judetul Alba 1985 216.077.388.381
  20. 8.18.01 Baraj Oasa H = 91 m, S = 8 ha Oasa judetul Alba 1980 577.627.430.725
  21. 8.18.01 Baraj Petresti H = 10 m, S = 0,4 ha Petresti Petresti, judetul Alba 1983 66.919.249.048
  22. 8.18.01 Baraj Fantanele H = 92 m, S = 10,80 ha Belis Comuna Belis, judetul 1977 428.437.019.850
                                                                                                           Cluj
  23. 8.18.01 Baraj Tarnita H = 92 m, Colonia Tarnita, Comuna Gilau, judetul 1974 230.008.301.288
                                                      S = 0,2784 ha DJ 107 Gilau-Mariselu Cluj
  24. 8.18.01 Baraj Somesul Cald H = 34 m, Somesul Cald, Comuna Gilau, judetul 1983 88.205.690.233
                                                      S = 0,1430 ha DJ 107 C Gilau-Mariselu Cluj
  25. 8.18.01 Baraj Floresti II H = 10 m, Floresti Comuna Floresti, 1986 12.786.792.638
                                                      S = 0,1225 ha judetul Cluj
  26. 8.18.01 Praguri din beton la MHC Cluj I H = 1,5 m, Cluj-Napoca Municipiul Cluj-Napoca, 1996 88.143.591
              in albia Somesului Mic S = 0,0275 ha judetul Cluj
  27. 8.18.01 Baraj Dragan H = 120 m, Colonia Floroiu, Comuna Poieni, 1985 1.044.546.363.195
                                                      S = 11,872 ha Lunca Visagului judetul Cluj
  28. 8.18.01 Baraj Lugasu H = 37 m, Lugasu de Jos, Tetchea Lugasu de Jos, 1996 4.546.788.433
                                                      S = 0,1825 ha judetul Bihor
  29. 8.18.01 Baraj Tileagd H = 37,5 m, Tileagd, Uileacu de Cris Tileagd, judetul Bihor 1989 97.080.100.772
                                                      S = 0,1825 ha
  30. 8.18.01 Baraj Vadeni H = 26,6 m, Targu Jiu Municipiul Targu Jiu 1992 94.723.100.000
                                                      S = 0,66 ha
  31. 8.18.01 Baraj Targu Jiu H = 15,5 m, Targu Jiu Municipiul Targu Jiu 1999 35.764.900.000
                                                      S = 0,72 ha
  32. 8.18.01 Baraj Tismana aval H = 21,6 m, Tismana Localitatea Tismana 1985 120.919.100.000
                                                      S = 0,084 ha
  33. 8.18.01 Baraj Vija H = 65,3 m, Pestisani Localitatea Pestisani 1987 256.386.300.000
                                                      S = 0,205 ha
  34. 8.18.01 Baraj Motru H = 47 m, Amonte Sat Closani Pades 1973 131.875.500.000
                                                      S = 2,196 ha
  35. 8.18.01 Baraj Cerna H = 110,53 m, Cerna Pades 1979 495.626.000.000
                                                      S = 5,820 ha
  36. 8.18.01 Baraj deversor S.H. H = 50 m, Barajul iugoslav Gura Vaii, 1971 498.455.356.186
              Portile de Fier I S = 1,635 ha si centrala romana Drobeta-Turnu Severin
  37. 8.18.01 Baraj nedeversor H = 51,5 m, Ecluza romana si mal Gura Vaii, 1971 9.877.790.329
                                                      S = 1,118 ha Drobeta-Turnu Severin
  38. 8.18.01 Baraj deversor Gogosu H = 29,5 m, Baraj nedeversor de Comuna Gogosu, 1994 40.470.234.416
              (S.H. Portile de Fier II) S = 0,681 ha pamant, mal stang si judetul Mehedinti
                                                                                Baraj nedeversor de
                                                                                pamant, Centrala
                                                                                suplimentara
  39. 8.18.01 Baraj de pamant nedeversor H = 43,5 m, Mal stang si mal Comuna Gogosu, 1984 334.093.193.550
                                                      S = 1,861 ha drept Centrala judetul Mehedinti
                                                                                suplimentara Gogosu
  40. 8.18.01 Baraj deversor de greutate H = 60,52 m, Teritoriul iugoslav Comuna Gogosu, 1984 1.523.176.425.519
              SH Portile de Fier II S = 1,666 ha judetul Mehedinti
  41. 8.18.01 Baraj Vidra H = 121,5 m, Ocol silvic Voineasa Comuna Voineasa, 1972 424.951.648.285
                                                      S = 10,34 ha judetul Valcea
  42. 8.18.01 Baraj Petrimanu H = 50 m, Ocol silvic Voineasa Comuna Malaia, 1977 42.041.877.663
                                                      S = 0,296 ha judetul Valcea
  43. 8.18.01 Baraj Galbenu H = 60 m, Ocol silvic Voineasa Comuna Malaia, 1975 51.440.121.312
                                                      S = 0,172 ha judetul Valcea
  44. 8.18.01 Baraj Jidoaia H = 50 m, Ocol silvic Voineasa Comuna Voineasa, 1977 31.551.030.599
                                                      S = 0,169 ha judetul Valcea
  45. 8.18.01 Baraj Balindru H = 42 m, Ocol silvic Voineasa Comuna Voineasa, 1979 14.807.714.470
                                                      S = 0,1135 ha judetul Valcea
  46. 8.18.01 Baraj Malaia H = 29,5 m, Malaia DN 7A Comuna Malaia, 1978 40.607.463.335
                                                      S = 0,707 ha judetul Valcea
  47. 8.18.01 Baraj Bradisor H = 62 m, DN 7A - DN 7A Comuna Malaia, 1982 187.619.922.304
                                                      S = 0,784 ha judetul Valcea
  48. 8.18.01 Baraj Voila H = 20 m, Dridif, Cincisor Comuna Voila, 1989 134.251.801.695
                                                      S = 0,204 ha judetul Brasov
  49. 8.18.01 Baraj Vistea H = 20 m, Vistea, Rucar Comuna Vistea de Jos, 1989 136.845.308.331
                                                      S = 0,204 ha judetul Brasov
  50. 8.18.01 Baraj Arpasu H = 20 m, Arpasu de Jos, Comuna Arpasu de Jos, 1991 160.725.063.307
                                                      S = 0,204 ha Noul Roman judetul Sibiu
  51. 8.18.01 Baraj Scoreiu H = 23 m, Scoreiu, Colun Comuna Porumbacu de 1992 89.149.741.078
                                                      S = 0,204 ha Jos, judetul Sibiu
  52. 8.18.01 Baraj Avrig H = 23 m, Avrig, Sacadate Orasul Avrig, judetul NERECEPTIONAT
                                                      S = 0,204 ha Sibiu
  53. 8.18.01 Baraj Gura Lotrului H = 26 m, Varatica, DN 7 Orasul Brezoi, 1986 323.803.797.278
                                                      S = 0,68 ha judetul Valcea
  54. 8.18.01 Baraj Turnu H = 44 m, DJ 703 L, DN 7 Orasul Calimanesti, 1982 191.378.360.606
                                                      S = 0,71 ha judetul Valcea
  55. 8.18.01 Baraj Calimanesti H = 29 m, Jiblea, DJ 703 G Orasul Calimanesti, 1981 151.564.120.417
                                                      S = 0,98 ha judetul Valcea
  56. 8.18.01 Baraj Daesti H = 29 m, DC 18, DN 7 Comuna Daesti, 1976 124.307.545.452
                                                      S = 0,68 ha judetul Valcea
  57. 8.18.01 Baraj Ramnicu Valcea H = 34 m, Lespezi, DN 7 Ramnicu Valcea, 1974 150.510.189.826
                                                      S = 0,70 ha judetul Valcea
  58. 8.18.01 Baraj Vladesti H = 18 m, Vladesti, Priporu Comuna Vladesti, 1983 24.897.793.175
                                                      S = 0,28 ha judetul Valcea
  59. 8.18.01 Baraj Raureni H = 29 m, Budesti, DN 67 Comuna Stolniceni, 1977 282.475.131.460
                                                      S = 0,82 ha judetul Valcea
  60. 8.18.01 Baraj Govora H = 26 m, Budesti, Stuparei Comuna Mihailesti, 1975 128.032.764.137
                                                      S = 0,6 ha judetul Valcea
  61. 8.18.01 Baraj Babeni H = 33 m, Galicea, DJ 676 A Comuna Babeni, 1978 70.309.042.929
                                                      S = 0,78 ha judetul Valcea
  62. 8.18.01 Baraj Ionesti H = 34 m, Olanu, DJ 648 Comuna Ionesti, 1978 73.808.665.429
                                                      S = 1,41 ha judetul Valcea
  63. 8.18.01 Baraj Zavideni H = 30 m, Galicea, Auresti Comuna Orlesti, 1979 123.167.565.239
                                                      S = 1,05 ha judetul Valcea
  64. 8.18.01 Baraj Dragasani H = 32 m, DJ 648 A, Verguleasa Orasul Dragasani, 1980 116.721.019.097
                                                      S = 1,05 ha judetul Valcea
  65. 8.18.01 Baraj Strejesti H = 33 m, Mosteni, Marmura Comuna Strejesti, 1979 109.947.773.247
                                                      S = 0,439 ha judetul Olt
  66. 8.18.01 Baraj Arcesti H = 31 m, Proaspeti, Salcia Comuna Plesoiu, 1980 104.189.332.975
                                                      S = 0,3222 ha judetul Olt
  67. 8.18.01 Baraj Slatina H = 26 m, Milcovu din Vale, Comuna Slatioara, 1981 98.875.180.602
                                                      S = 0,444 ha Slatioara judetul Olt
  68. 8.18.01 Baraj Ipotesti H = 31 m, Coteana, Cioroiu Comuna Coteana, 1986 227.696.369.946
                                                      S = 0,409 ha judetul Olt
  69. 8.18.01 Baraj Draganesti H = 34 m, Draganesti-Olt, Orasul Draganesti-Olt, 1987 171.810.396.935
                                                      S = 0,409 ha Farcasele judetul Olt
  70. 8.18.01 Baraj Frunzaru H = 30 m, Frunzaru, Babiciu Comuna Sprancenata, 1988 216.231.683.242
                                                      S = 0,409 ha judetul Olt
  71. 8.18.01 Baraj Rusanesti H = 29 m, PD. Vladeanca, Comuna Cilieni, 1989 185.118.197.517
                                                      S = 0,409 ha Rusanesti judetul Olt
  72. 8.18.01 Baraj Izbiceni H = 27 m, PD. Giuvarasti, Izbiceni Comuna Izbiceni, 1998 2.537.578.112
                                                      S = 0,409 ha judetul Olt
  73. 8.18.01 Baraj Vidraru H = 166,6 m, Romsilva Comuna Arefu, 1966 389.952.456.043
                                                      S = 0,7675 ha Capataneni, judetul
                                                                                                           Arges
  74. 8.18.01 Baraj Cumpana H = 33 m, Romsilva Comuna Arefu, 1968 14.079.679.868
                                                      S = 0,0928 ha Capataneni, judetul
                                                                                                           Arges
  75. 8.18.01 Baraj Valsan H = 25 m, Romsilva Comuna Bradet, 1969 11.426.135.967
                                                      S = 0,0928 ha judetul Arges
  76. 8.18.01 Baraj Oesti S = 0,0819 ha Particulari Comuna Corbeni, Oesti, 1967 46.872.851.447
                                                                                                           judetul Arges
  77. 8.18.01 Baraj Cerbureni S = 0,0819 ha Particulari Comuna Valea Iasului, 1968 30.398.305.707
                                                                                                           Cerbureni, judetul
                                                                                                           Arges
  78. 8.18.01 Baraj Curtea de Arges S = 0,1631 ha Primaria Municipiului Municipiul Curtea de 1971 25.983.190.281
                                                                                Curtea de Arges Arges, judetul Arges
  79. 8.18.01 Baraj Zigoneni S = 0,0673 ha Particulari Comuna Baiculesti, 1973 22.106.880.687
                                                                                                           Zigoneni, judetul Arges
  80. 8.18.01 Baraj Gura Apelor H = 174 m, Rau de Mori Comuna Rau de Mori, 1976 1.122.457.900.000
                                                      S = 3,0508 ha judetul Hunedoara
  81. 8.18.01 Baraj UHE Ostrovul Mic H = 32,5 m, Rau de Mori Comuna Rau de Mori, 1986 78.440.350.000
                                                      S = 1,883 ha judetul Hunedoara
  82. 8.18.01 Baraj UHE Paclisa H = 32,5 m, Santamaria-Orlea Comuna 1988 117.527.200.000
                                                      S = 0,2 ha Santamaria-Orlea,
                                                                                                           judetul Hunedoara
  83. 8.18.01 Baraj UHE Hateg H = 32,5 m, Santamaria-Orlea Comuna 1988 156.136.750.000
                                                      S = 0,2 ha Santamaria-Orlea,
                                                                                                           judetul Hunedoara
  84. 8.18.01 Baraj Descarcator - Consiliul Popular al Comuna Poenarii 1999 4.484.200.000
              Chemp Schitu-Golesti Municipiului Campulung de
                                                                                Muscel, judetul Arges
                                                                                Muscel, Consiliul Popular
                                                                                al Comunei Poenarii de
                                                                                Muscel

                                                                   D. Lacuri de acumulare

   1. 8.18.01 Lacul Maru V = 28,36 milioane m3, Otelu Rosu Satul Maru, 1993 -
                                                      S = 116,96 ha judetul Caras-Severin
   2. 8.18.01 Lacul Gura Golumbului V = 28,36 milioane m3 Anina Poneasca, 1986 -
                                                                                                           judetul Caras-Severin
   3. 8.18.01 Lacul Herculane V = 14,725 milioane m3, Baile Herculane Herculane, 1998 -
                                                      S = 77,9 ha judetul Caras-Severin
   4. 8.18.01 Lacul Zervesti V = 1,156 milioane m3, Caransebes Satul Zervesti, 1998 -
                                                      S = 21,83 ha judetul Caras-Severin
   5. 8.18.01 Lacul de acumulare Candesti V = 3,5 milioane m3, Berca, Vernesti Candesti, judetul Neamt 1989 -
                                                      S = 61,5 ha
   6. 8.18.01 Lacul de acumulare Izvorul Muntelui V = 1.140 milioane m3, DN 15, Romsilva Bicaz, judetul Neamt 1960 -
                                                      S = 3.100 ha
   7. 8.18.01 Lacul deacumulare Pangarati V = 3,43 milioane m3, DN 15, Romsilva Comuna Pangarati, 1964 -
                                                      S = 153 ha judetul Neamt
   8. 8.18.01 Lacul de acumulare Vaduri V = 4,43 milioane m3, Pangarati, Viisoara Comuna Viisoara, 1966 -
                                                      S = 90 ha judetul Neamt
   9. 8.18.01 Lacul de acumulare Piatra-Neamt V = 7,25 milioane m3, Drum comunal, Piatra-Neamt, 1964 -
                                                      S = 240 ha Poligon auto judetul Neamt
  10. 8.18.01 Lacul Reconstructia V = 0,392 milioane m3, Drum comunal, Piatra-Neamt, 1962 -
                                                      S = 16,3 ha CF P.N. Bacau judetul Neamt
  11. 8.18.01 Lacul de acumulare Racova V = 4,37 milioane m3, Blagesti, Buhusi Comuna Racova, 1965 -
                                                      S = 273 ha judetul Bacau
  12. 8.18.01 Lacul de acumulare Garleni V = 1 milion mc, Garleni Comuna Garleni, 1965 -
                                                      S = 233,5 ha judetul Bacau
  13. 8.18.01 Lacul de acumulare Lilieci V = 6,6 milioane m3, Hemeius, Beresti-Bistrita Comuna Hemeius, 1966 -
                                                      S = 262 ha judetul Bacau
  14. 8.18.01 Lacul de acumulare Bacau V = 4,55 milioane m3, Bacau, Pod D.E. 85 Bacau, judetul Bacau 1966 -
                                                      S = 202,4 ha
  15. 8.18.01 Lacul de acumulare Galbeni V = 25,5 milioane m3, N. Balcescu, Tamasi Comuna N. Balcescu, 1988 -
                                                      S = 1.140 ha judetul Bacau
  16. 8.18.01 Lacul de acumulare Racaciuni V = 75 milioane m3, Racaciuni, Pancesti, Comuna Racaciuni, 1985 -
                                                      S = 2.000 ha Horgesti judetul Bacau
  17. 8.18.01 Lacul de acumulare Beresti V = 75 milioane m3, Sascut, Tatarasti, Comuna Sascut, 1986 -
                                                      S = 1.780 ha Corbasca judetul Bacau
  18. 8.18.01 Lacul de acumulare Calimanesti V = 3 milioane m3, Canal Siret-Bragan, Marasesti, judetul 1993 -
                                                      S = 740 ha Nicoresti, Pufesti Vrancea
  19. 8.18.01 Lacul de acumulare Obrejii de Capalna V = 3,92 milioane m3, Capalna Capalna, judetul Alba 1987 -
                                                      S = 34,815 ha
  20. 8.18.01 Lacul de acumulare Tau V = 21,3 milioane m3, Sugag Sugag, judetul Alba 1985 -
                                                      S = 80 ha
  21. 8.18.01 Lacul de acumulare Oasa V = 136,226 milioane m3, Oasa judetul Alba 1980 -
                                                      S = 446,03 ha
  22. 8.18.01 Lacul de acumulare Petresti V = 1,35 milioane m3, Petresti Petresti, judetul Alba 1983 -
                                                      S = 31,6 ha
  23. 8.18.01 Acumularea Fantanele VBRUT = 220 milioane m3, Belis, Balcesti, Giurcuta Comuna Belis, 1977 -
                                                      S = 813,81 ha de Jos, Dealu Botii, judetul Cluj
                                                                                Giurcuta de Sus
  24. 8.18.01 Lacul de acumulare Vidra VBRUT: 340 milioane m3; Ocol Silvic Voineasa Comuna Voineasa 1972 -
                                                      NNR = 1.289 mDm; judetul Valcea
                                                      S = 1.240 ha
  25. 8.18.01 Lacul de acumulare Petrimanu VBRUT = 2,5 milioane m3; Ocol Silvic Voineasa Comuna Malaia, 1977 -
                                                      NNR = 1.130 mDm; judetul Valcea
                                                      S = 17,2 ha
  26. 8.18.01 Lacul de acumulare Galbenu VBRUT = 2,8 milioane m3; Ocol Silvic Voineasa Comuna Malaia, 1975 -
                                                      NNR = 1.304 mDm; judetul Valcea
                                                      S = 16,88 ha
  27. 8.18.01 Lacul de acumulare Jidoaia VBRUT = 0,48 milioane m3; Ocol Silvic Voineasa Comuna Voineasa, 1977 -
                                                      NNR = 1.180 mDm; judetul Valcea
                                                      S = 4 ha
  28. 8.18.01 Lacul de acumulare Balindru VBRUT = 0,84 milioane m3; Ocol Silvic Voineasa Comuna Voineasa, 1979 -
                                                      NNR = 1.030 mDm; judetul Valcea
                                                      S = 6 ha
  29. 8.18.01 Lacul de acumulare Malaia VBRUT = 3,44 milioane m3; Malaia, DN 7A Comuna Malaia, 1978 -
                                                      NNR = 480 mDm; judetul Valcea
                                                      S = 47 ha
  30. 8.18.01 Lacul de acumulare Bradisor VBRUT = 39 milioane m3; DN 7A Comuna Malaia, 1982 -
                                                      NNR = 425 mDm; judetul Valcea
                                                      S = 130 ha
  31. 8.18.01 Lacul de acumulare Voila VBRUT = 12,25 milioane Dridif, Beclean, Comuna Voila, 1989 -
                                                      m3; NNR = 423,5 mDm; Fagaras, Cincisor judetul Brasov
                                                      S = 415 ha
  32. 8.18.01 Lacul de acumulare Vistea VBRUT = 4,25 milioane m3; Oltet, Sambata de Jos, Comuna Vistea de Jos, 1989 -
                                                      NNR = 413,5 mDm; Rucar judetul Brasov
                                                      S = 192 ha
  33. 8.18.01 Lacul de acumulare Arpasu VBRUT = 7,35 milioane m3; Arpasu de Jos, Comuna Arpasu de Jos, 1991 -
                                                      NNR = 403,5 mDm; Ucea de Sus judetul Sibiu
                                                      S = 255 ha
  34. 8.18.01 Lacul de acumulare Scoreiu VBRUT = 6,1 milioane m3; Scoreiu, Carta, Colun Comuna Porumbacu de 1992 -
                                                      NNR = 393,5 mDm; Jos, judetul Sibiu
                                                      S = 215 ha
  35 8.18.01 Lacul de acumulare Avrig VBRUT = 10,8 milioane m3; Avrig, Orasul Avrig, Nereceptionat
                                                      NNR = 383,5 mDm; Porumbacu de Jos, judetul Sibiu
                                                      S = 330 ha Sacadate
  36. 8.18.01 Lacul de acumulare Gura Lotrului VBRUT = 8,2 milioane m3; Varatica, Corbu, Orasul Brezoi, 1986 -
                                                      NNR = 310 mDm; Proieni judetul Valcea
                                                      S = 175 ha
  37. 8.18.01 Lacul de acumulare Turnu VBRUT = 13 milioane m3; Calimanesti Orasul Calimanesti, 1982 -
                                                      NNR = 300 mDm; judetul Valcea
                                                      S = 154 ha
  38. 8.18.01 Lacul de acumulare Calimanesti VBRUT = 4,6 milioane m3; Jiblea, Calimanesti Orasul Calimanesti, 1981 -
                                                      NNR = 276 mDm; judetul Valcea
                                                      S = 88,2 ha
  39. 8.18.01 Lacul de acumulare Daesti VBRUT = 11,2 milioane m3; Sambotin, Gura Vaii Comuna Daesti, 1976 -
                                                      NNR = 261,5 mDm; judetul Valcea
                                                      S = 209 ha
  40. 8.18.01 Lacul de acumulare Ramnicu Valcea VBRUT = 19 milioane m3; Lespezi, Orasul Ramnicu Valcea, 1974 -
                                                      NNR = 248 mDm; Ramnicu Valcea judetul Valcea
                                                      S = 348 ha
  41. 8.18.01 Lacul de acumulare Vladesti VBRUT = 0,89 milioane m3; Ocol Silvic Voineasa Comuna Voineasa, 1983 -
                                                      NNR = 290 mDm; judetul Valcea
                                                      S = 27,47 ha
  42. 8.18.01 Lacul de acumulare Raureni VBRUT = 7,3 milioane m3; Ocol Silvic Voineasa Comuna Voineasa, 1977 -
                                                      NNR = 231,5 mDm; judetul Valcea
                                                      S = 191,5 ha
  43. 8.18.01 Lacul de acumulare Govora VBRUT = 18,5 milioane m3; Malaia, DN 7A Comuna Malaia, 1975 -
                                                      NNR = 213,5 mDm; judetul Valcea
                                                      S = 538 ha
  44. 8.18.01 Lacul de acumulare Babeni VBRUT = 59,69 milioane DN 7A Comuna Malaia, 1978 -
                                                      m3; NNR = 198 mDm; judetul Valcea
                                                      S = 936 ha
  45. 8.18.01 Lacul de acumulare Ionesti VBRUT = 24,9 milioane m3; Dridif, Beclean, Comuna Voila, 1978 -
                                                      NNR = 184 mDm; Fagaras, Cincisor judetul Brasov
                                                      S = 509 ha
  46. 8.18.01 Lacul de acumulare Zavideni VBRUT = 50 milioane m3; Oltet, Sambata de Jos, Comuna Vistea de Jos, 1979 -
                                                      NNR = 170 mDm; Rucar judetul Brasov
                                                      S = 965 ha
  47. 8.18.01 Lacul de acumulare Dragasani VBRUT = 40 milioane m3; Arpasu de Jos, Comuna Arpasu de Jos, 1980 -
                                                      NNR = 156 mDm; Ucea de Sus judetul Sibiu
                                                      S = 950 ha
  48. 8.18.01 Lacul de acumulare Strejesti VBRUT = 225 milioane m3; Scoreiu, Carta, Colun Comuna Porumbacu de 1979 -
                                                      NNR = 140 mDm; Jos, judetul Sibiu
                                                      S = 2.378 ha
  49. 8.18.01 Lacul de acumulare Arcesti VBRUT = 43,4 milioane m3; Avrig, Orasul Avrig, 1980 -
                                                      NNR = 122 mDm; Porumbacu de Jos, judetul Sibiu
                                                      S = 950 ha Sacadate
  50. 8.18.01 Lacul de acumulare Slatina VBRUT = 19,2 milioane m3; Varatica, Corbu, Orasul Brezoi, 1981 -
                                                      NNR = 108 mDm; Proieni judetul Valcea
                                                      S = 645 ha
  51. 8.18.01 Lacul de acumulare Ipotesti VBRUT = 110 milioane m3; Calimanesti Orasul Calimanesti, 1986 -
                                                      NNR = 98 mDm; judetul Valcea
                                                      S = 1.692,5 ha
  52. 8.18.01 Lacul de acumulare Draganesti VBRUT = 76 milioane m3; Jiblea Veche, Orasul Calimanesti, 1987 -
                                                      NNR = 84,5 mDm; Calimanesti judetul Valcea
                                                      S = 1.095 ha
  53. 8.18.01 Lacul de acumulare Frunzaru VBRUT = 96 milioane m3; Sambotin, Gura Vaii Comuna Daesti, 1988
                                                      NNR = 71 mDm; judetul Valcea
                                                      S = 1.280 ha
  54. 8.18.01 Lacul de acumulare Rusanesti VBRUT = 78 milioane m3; Lespezi, Orasul Ramnicu Valcea, 1989 -
                                                      NNR = 57,5 mDm; Ramnicu Valcea judetul Valcea
                                                      S = 1.100,5 ha
  55. 8.18.01 Lacul de acumulare Izbiceni VBRUT = 45 milioane m3; PD. Tia Mare, Comuna Izbiceni, 1998 -
                                                      NNR = 57,5 mDm; PD. Izbiceni, Cilieni, judetul Olt
                                                      S = 1.095 ha Tia Mare, Izbiceni
  56. 8.18.01 Acumularea Vidraru VBRUT = 450,62 milioane Romsilva Comuna Arefu 1966 -
                                                      m3; NNR = 830 mDm;
                                                      S = 870 ha
  57. 8.18.01 Acumularea Cumpana VBRUT = 0,288 milioane Romsilva Comuna Arefu 1968 -
                                                      m3; NNR = 921 mDm;
                                                      S = 82,9 ha
  58. 8.18.01 Acumularea Valsan VBRUT = 0,171 milioane Romsilva Comuna Nucsoara 1969 -
                                                      m3; NNR = 954,5 mDM;
                                                      S = 3,73 ha
  59. 8.18.01 Acumularea Oesti VBRUT = 1,77 milioane m3; Romsilva Comuna Oesti 1967 -
                                                      S = 42,16 ha
  60. 8.18.01 Acumularea Cerbureni VBRUT = 1,62 milioane m3; Primaria Albesti Comuna Albesti 1968 -
                                                      S = 30,14 ha
  61. 8.18.01 Acumularea Curtea de Arges, VBRUT = 1,05 milioane m3; Primaria Curtea de Arges 1971 -
              Arges S = 30,18 ha Curtea de Arges,
                                                                                Arges
  62. 8.18.01 Acumularea Zigopeni VBRUT = 10,35 milioane Primaria Baiculesti Comuna Baiculesti 1972 -
                                                      m3; S = 190 ha
  63. 8.18.01 Acumularea Schitu Golesti VBRUT = 33.000 m3; Consiliul Popular Comuna Poenarii 1999 -
                                                      S = 0,45 ha al Municipiului de Muscel,
                                                                                Campulung Muscel, judetul Arges
                                                                                Consiliul Popular
                                                                                al Comunei Poenarii
                                                                                de Muscel
  64. 8.18.01 Acumularea Gura Apelor NNR = 1.072,5 mDm; Rau de Mori Rau de Mori, 1976 -
                                                      VTOTAL = 220 milioane m3; judetul Hunedoara
                                                      S = 390 ha
  65. 8.18.01 Acumularea Ostrovul Mic NNR = 465 mDm; Rau de Mori Comuna Rau de Mori, 1986 -
                                                      VTOTAL = 8,52 milioane judetul Hunedoara
                                                      m3; S = 89,08 ha
  66. 8.18.01 Acumularea Paclisa NNR = 390 mDm; Santamaria-Orlea Comuna 1988 -
                                                      VTOTAL = 7,8 milioane m3; Santamaria-Orlea,
                                                      S = 98,8 ha judetul Hunedoara
  67. 8.18.01 Acumularea Hateg NNR = 330 mDmD; Santamaria-Orlea Comuna 1990 -
                                                      VTOTAL = 12,38 Milioane Santamaria-Orlea,
                                                      m3; S = 124,08 ha judetul Hunedoara
  68. 8.18.01 Lacul de acumulare V = 3.993 milioane m3; - - 1971 -
              Portile de Fier I L = 297 km; I = 1,3 km;
                                                      NNR = 69,5 mDmA;
                                                      S = 196,6403 ha
  69. 8.18.01 Lacul de acumulare VmAX = 830 milioane m3; - - 1984 -
              Portile de Fier II L = 80 km; Imax = 2,4 km;
                                                      S = 8.800 ha
  70. 8.18.01 Lacul Vadeni V = 1,23 milioane m3; Targu Jiu Municipiul Targu Jiu, 1992 -
                                                      NNR = 221 mDm; judetul Gorj
                                                      S = 104,9 ha
  71. 8.18.01 Lacul Targu Jiu V = 12,5 milioane m3; Targu Jiu Municipiul Targu Jiu, 1999 -
                                                      NNR = 205 mDm; judetul Gorj
                                                      S = 21,8 ha
  72. 8.18.01 Lacul Tismana Aval V = 0,75 milioane m3; Tismana Localitatea Tismana, 1985 -
                                                      NNR = 217 mDm; judetul Gorj
                                                      S = 24 ha
  73. 8.18.01 Lacul Vija V = 1,51 milioane m3; Pestisani Localitatea Pestisani, 1987 -
                                                      NNR = 546 mDm; judetul Gorj
                                                      S = 17 ha
  74. 8.18.01 Lacul Motru V = 4,8 milioane m3; Amonte Sat Closani Pades, judetul Gorj 1973 -
                                                      NNR = 480 mDm;
                                                      S = 42 ha
  75. 8.18.01 Lacul Cerna V = 124 milioane m3; Cerna Pades, judetul Gorj 1979 -
                                                      NNR = 685 mDm;
                                                      S = 301 ha
  76. 8.18.01 Acumularea Tarnita NNR = 521,5 mDm; Somesul Cald; Comuna Gilau, 1974 -
                                                      VB = 74 milioane m3; Colonia Tarnita judetul Cluj
                                                      S = 227,62 ha
  77. 8.18.01 Acumularea Somesul Cald NNR = 441,5 mDm; Somesul Cald; Comuna Gilau, 1983 -
                                                      VB = 7,5 milioane m3; Colonia Tarnita judetul Cluj
                                                      S = 105,7006 ha
  78. 8.18.01 Acumularea Floresti II NNR = 374 mDm; Floresti Comuna Floresti, 1986 -
                                                      VB = 0,9 milioane m3; judetul Cluj
                                                      S = 40,8565 ha
  79. 8.18.01 Acumularea Dragan NNR = 851 mDm; Colonia Floroiu; Comuna Poieni, 1985 -
                                                      VT = 112 milioane m3; Lunca Visagului; judetul Cluj
                                                      S = 318,3426 ha Sebesel
  80. 8.18.01 Acumularea Lugasu NNR = 220 milioane m3; Lugasu de Jos; Lugasu de Jos, 1996 -
                                                      V = 74,5 milioane m3; Tetchea; Alesd; judetul Bihor
                                                      S = 512,6406 ha Chistag
  81. 8.18.01 Acumularea Tileagd NNR = 195 mDm; Tileagd; Uileacu Tileagd, 1989 -
                                                      VmAX = 63,6 milioane m3; de Sus; Urvind; judetul Bihor
                                                      S = 548,5251 ha Posoloaca; Telechiu
  82. 8.18.01 Acumularea Strei-Subcetate - Subcetate Comuna Subcetate, Nereceptionat
                                                                                                           judetul Hunedoara
  83. 8.18.01 Acumularea Strei-Bacia - Bacia Comuna Bacia, Nereceptionat
                                                                                                           judetul Hunedoara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-

  3. SOCIETATEA COMERCIALA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE "ELECTRICA" - S.A.
  *Font 7*
                                                                                                                                                 - lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  1. 8.28 Muzeul Tehnic Subsol + parter + Parcul Carol I Str. Candiano-Popescu 1994 1.190.600.209
              "Dimitrie Leonida" etaj nr. 2, Bucuresti
                                                       Suprafata desfasurata =
                                                       6.371 m2
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-


  Anexa 9.1

  CREDITE EXTERNE
  contractate sau cu garantia statului pentru
  Compania Nationala de Electricitate - S.A., existente
  in derulare la data de 31 mai 2000
  *Font 7*
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Denumirea Institutia Obiectul U.M. Valoarea Utilizarea Beneficiarul Garantii
  crt. creditului creditoare creditului creditului creditului imprumutului
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. FI 1.5387 B.E.I. Retehnologizare Turceni (3+7) EUR 25.000.000,00 25.000.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat
                               si Rovinari (5+6)
   2. RO 3363 B.I.R.D. Retehnologizare Turceni (4+5) USD 23.505.176,09 23.505.176,09 TERMOELECTRICA Garantat de stat
                               si Rovinari (5+6) ELECTRICA
                                                                                                                TRANSPORT-DISPECER
   3. F 2090 KfW Retehnologizare Turceni (4+5) DEM 115.068.750,00 110.951.359,70 TERMOELECTRICA Garantat de stat
   4. RO 3936 B.I.R.D. Reabilitarea si modernizarea USD 110.000.000,00 8.863.101,83 TERMOELECTRICA Garantat de stat
                               sectorului energetic ELECTRICA
                                                                                                                TRANSPORT-DISPECER
                                                                                                                  HIDROELECTRICA
   5. RO 365 B.E.R.D. Reabilitarea si modernizarea EUR 78.100.000,00 27.665.860,52 TERMOELECTRICA Garantat de stat
                               sectorului energetic ELECTRICA
                                                                                                                TRANSPORT-DISPECER
   6. RO 1.8194 B.E.I. Reabilitarea si modernizarea EUR 60.000.000,00 37.000.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat
                               sectorului energetic ELECTRICA
                                                                                                                TRANSPORT-DISPECER
   7. MERRILL Plata obligatii financiare USD 135.000.000,00 135.000.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat
                     LYNCH externe ELECTRICA
                                                                                                                TRANSPORT-DISPECER
   8. MERRILL Plata obligatii financiare JPY 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat
                     LYNCH externe
   9. PIL 97/128 LEONIA Conversie cazane CET Iasi I+II USD 7.600.000,00 4.035.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat
                               si CET Suceava I+II de pe lignit
                               pe huila
  10. PIL 97/1 LEONIA Conversie cazane CET Iasi I+II USD 7.600.000,00 5.555.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat
                               si CET Suceava I+II de pe lignit
                               pe huila
  11. PIL 97/14 NORDIK Conversie cazane CET Iasi I+II USD 15.200.000,00 7.890.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat
                   INVESTMENT si CET Suceava I+II de pe lignit
                      BANK pe huila
  12. CITIBANK Reparatie capitala cu CHF 27.700.000,00 1.153.820,00 HIDROELECTRICA Garantat de stat
                               modernizare HA2 Portile de Fier I
  13. 132 BANCA Trecerea pe normele de lucru DEM 8.257.567,15 8.257.567,15 TERMOELECTRICA Fara garantie
                   COMERCIALA ale B.C.R. a Scrisorii de
                     ROMANA garantie emise in favoarea KfW
                               si executate
  14. 21 NATIONAL Plata partiala importuri de gaze USD 3.500.000,00 3.500.000,00 TERMOELECTRICA Cesiuni creante
                    BANK OF naturale si pacura
                     GREECE
  15. 17 BANCA Plata partiala importuri de gaze USD 25.000.000,00 25.000.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat
                   COMERCIALA naturale si pacura
                     ROMANA
  16. MS/08 DEMIR Finantare capital circulant USD 2.400.000,00 2.400.000,00 TERMOELECTRICA Cesiuni creante
  17. 472 EXIMBANK Plata partiala importuri de gaze USD 16.000.000,00 16.000.000,00 TERMOELECTRICA Garantat de stat
                               naturale, pacura si carbune
  18. 234 BANCA Finantarea cheltuielilor si LEI 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 TERMOELECTRICA Gaj stoc carbune
                   COMERCIALA stocurilor de combustibil
                     ROMANA constituite temporar pentru
                               Programul energetic din iarna
                               1999-2000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

            ┌──────────────────-┬────────────────────-┐
            │Valoarea creditului│Utilizarea creditului│
  ┌────────-┼──────────────────-┼────────────────────-┤
  │TOTAL USD│ 345.805.176,09│ 231.748.277,92│
  │TOTAL DEM│ 123.326.317,15│ 119.208.926,85│
  │TOTAL EUR│ 163.100.000,00│ 89.665.860,52│
  │TOTAL JPY│ 1.350.000.000,00│ 1.350.000.000,00│
  │TOTAL CHF│ 27.700.000,00│ 1.153.820,00│
  │TOTAL LEI│ 150.000.000.000,00│ 150.000.000.000,00│
  └────────-┴──────────────────-┴────────────────────-┘


  Anexa 9.2

  CREDITE INTERNE SI EXTERNE
  existente in derulare la data de 31 mai 2000,
  repartizate Companiei Nationale de Transport
  al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.,
  Societatii Comerciale de Producere a Energiei
  Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.,
  Societatii Comerciale de Producere a Energiei
  Electrice "Hidroelectrica" - S.A.,
  Societatii Comerciale de Distributie si
  Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
  *Font 7*
                                                                                                   - milioane lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
                                              Valoarea din care: Valoarea Total Utilizarea
                                             creditelor ──────────────────- creditelor credite creditelor
                                              externe directe garantate interne
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
                      1 2 3 4 5 6=2+5 7
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  TOTAL: 12.300.177 617.530 11.682.647 160.000 12.460.177 8.385.975
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  din care:
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  Compania Nationala de Transport al
  Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. 1.903.152 1.903.152 - 1.903.152 892.777
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  Societatea Comerciala de Producere a
  Energiei Electrice si Termice
  "Termoelectrica" - S.A. 8.955.475 617.530 8.337.945 160.000 9.115.475 6.430.581
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  Societatea Comerciala de Producere a
  Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. 357.147 357.147 - 357.147 29.143
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  Societatea Comerciala de Distributie si
  Furnizare a Energiei Electrice
  "Electrica" - S.A. 1.084.403 1.084.403 - 1.084.403 1.033.474
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-

  Cursul valutar la data de 31 mai 2000:
  1 USD = 20.675 lei
  1 EUR = 19.433 lei
  1 DEM = 9.936 lei
  1 CHF = 12.356 lei


  Anexa 9.3

  SITUATIA
  creditelor al caror beneficiar este Compania Nationala
  de Electricitate - S.A., existente in derulare la data
  de 31 mai 2000 - impartire pe beneficiari
  *Font 7*
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Filiala U.M. "Termo- "Electrica"- Transport- "Hidro- Tipul
    Credit - milioane electrica" - S.A. S.A. dispecer electrica" - S.A. creditului
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  BEI FI 1.5387 EUR 25,00 Imprumutat de stat si subimprumutat CONEL
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  B.I.R.D. RO 3363 USD 13,95 2,85 6,70 - Imprumutat de stat si subimprumutat CONEL
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  KfW F 2090 DEM 115,07 - - - Garantat de stat
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  B.I.R.D. RO 3936 USD 73,84 0,72 34,72 0,72 Garantat de stat
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  B.E.R.D. RO 365 EUR 43,61 0,29 34,20 - Garantat de stat
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  BEI - RO 1.8194 EUR 27,67 20,51 11,82 - Imprumutat de stat si subimprumutat CONEL
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  MERRILL LYNCH USD 105,55 29,32 0,13 - Garantat de stat
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  MERRILL LYNCH JPY 1.350,00 - - - Garantat de stat
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  LEONIA PIL 97/128 USD 7,60 - - - Garantat de stat
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  LEONIA PIL 97/128 USD 7,60 - - - Garantat de stat
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  NORDIK INVESTMENT
  BANK - PIL 97/14 USD 15,20 - - - Garantat de stat
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  CITIBANK CHF - - - 27,70 Garantat de stat
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  BANCA COMERCIALA
  ROMANA DEM 8,26 - - - Fara garantie
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  NATIONAL BANK
  OF GREECE USD 3,50 - - - Cesiuni creante
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  BANCA COMERCIALA
  ROMANA - S.A. USD 25,00 - - - Garantat de stat
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  DEMIR USD 2,40 - - - Cesiuni creante
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  EXIMBANK USD 16,00 - - - Garantat de stat
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ING BARINGS USD 20,00 - Cesiuni creante
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ING BARINGS LEI 10.000,00 - Cesiuni creante
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  BANCA COMERCIALA
  ROMANA - S.A. LEI 150.000,00 - - - Gaj stoc carbune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
                  "Termo- "Electrica" - Transport "Hidro-
             electrica" - S.A. S.A. dispecer electrica" - S.A.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  TOTAL USD 290,64 32,90 41,55 0,72
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  TOTAL DEM 123,33 - - -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  TOTAL EUR 96,28 20,80 46,02 -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  TOTAL JPY 1.350,00 - - -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  TOTAL CHF - - - 27,70
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  TOTAL LEI 160.000,00 - - -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-


  Anexa 10

  Datoriile inregistrate intre filiale, respectiv
  intre acestea si Compania Nationala de
  Electricitate - S.A., la data de 31 decembrie 1999
  *Font 7*
                                                                                                  - miliarde lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Debitori Creditori
                                     ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
                                          "Termo- "Hidro- CONEL
                                     electrica" - S.A. electrica" - S.A. "Electrica" - S.A. Transport- TOTAL
                                                                                                dispecer
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I. Datorii din livrari de energie
       electrica
       "Termoelectrica" - S.A. - - - - -
       "Hidroelectrica" - S.A. - - - - -
       "Electrica" - S.A. - - - 5.377,2 5.377,2
       CONEL 989,9 618,7 - - 1.608,6
       Transport-dispecer
       TOTAL I: 989,9 618,7 - 5.377,2 6.985,8
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  II. Datorii din taxa de dezvoltare
       "Termoelectrica" - S.A. - - - 10,2 10,2
       "Hidroelectrica" - S.A. - - - - -
       "Electrica" - S.A. - - - 64,0 64,0
       CONEL - - - - -
       Transport-dispecer
       TOTAL II: - - - 74,2 74,2
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  III. Datorii catre bugetul de stat
       "Termoelectrica" - S.A. - - - 221,4 221,4
       "Hidroelectrica" - S.A. - - - 5,8 5,8
       "Electrica" - S.A. - - - - -
       CONEL - - - 1.593,7 1.593,7
       Transport-dispecer
       TOTAL III: - - - 1.820,9 1.820,9
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  IV. Credite
      "Termoelectrica" - S.A. - - - 8.106,8 8.106,8
      "Hidroelectrica" - S.A. - - - 12,6 12,6
      "Electrica" - S.A. - - - 1.585,8 1.585,8
      CONEL - - - 473,1 473,1
      Transport-dispecer
      TOTAL IV: - - - 10.178,3 10.178,3
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      TOTAL GENERAL (I-IV): 989,9 618,7 - 17.450,6 19.059,2
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 11

  Repartizarea spatiilor din administrarea fostei
  Companii Nationale de Electricitate - S.A.
  *Font 7*
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
  Nr. Denumirea agentului economic Adresa Nivelurile
  crt.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
   1. Compania Nationala de Transport bd General Gheorghe Magheru nr. 33, S, P, 1, 2, 3, 4, 7
      al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. - sectorul 1
      sediul central
   2. Compania Nationala de Transport bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3 Corp I - S, P, 1, 2, 3, 4
      al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. - Corp II - partea dreapta a cladirii - S, P,
      sediu secundar 1, 2, 3, 4 - mai putin trei birouri la
                                                                                                etajul 3
                                                                                                Corp II - partea centrala a cladirii - 1/2 S
                                                                                                Corp III - 1, 2
   3. Filiala "Opcom" - S.A. - operator comercial bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3 Corp II - partea stanga a cladirii - P
                                                                                                Corp III - P
   4. Sucursala Centrul de Formare si Perfectionare bd Gheorghe Sincai nr. 3, sectorul 4 Integral
   5. Societatea Comerciala "Hidroelectrica" - S.A. str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2 3, 4, 5
   6. Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. - bd Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3 Corp II - partea stanga a cladirii - S, P, 1,
      sediul central 2, 3, 4
                                                                                                Corp II - partea centrala a cladirii - 1/2 S,
                                                                                                P, 1, 2, 3, 4
                                                                                                Corp II - partea dreapta a cladirii
                                                                                                - 3 - trei birouri
   7. Societatea Comerciala str. Lacul Tei nr. 1-3, sectorul 2 1, 11
      "Termoelectrica" - S.A. - sediu secundar
   8. Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. str. Grigore Alexandrescu nr. 9, Integral
                                                       sectorul 1
   9. Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. bd General Gheorghe Magheru nr. 33, 5, 6
                                                       sectorul 1
  10. Autoritatea Nationala de Reglementare str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2 P, 1, 2
      in Domeniul Energiei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-

  NOTĂ:
  Suprafeţele spaţiilor afectate drept sedii noilor societăţi comerciale şi Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A., ale căror valori se vor reevalua în condiţiile legii şi care majorează capitalul social al fiecăreia dintre ele, precum şi al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei care va majora patrimoniul acesteia.


  Anexa 12

  SITUATIA
  obligatiilor totale datorate si neachitate la bugetul de stat la
  data de 31 mai 2000 de Compania Nationala de Electricitate - S.A.
  si repartizarea acestora societatilor comerciale infiintate
  potrivit art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 627/2000
  *Font 7*
                                                                                                                                   - mii lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                                         Repartizarea pe noile entitati
                                                                  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                       Societatea Societatea Societatea Compania
                                                                       Comerciala Comerciala Comerciala Nationala
  Nr. de Producere de Producere de Distributie de Transport
  crt. Denumirea indicatorilor Datorat a Energiei Electrice a Energiei si Furnizare al Energiei
                                                                       si Termice Electrice a Energiei Electrice
                                                                        "Termo- "Hidro- Electrice "Trans-
                                                                   electrica" - S.A. electrica" - S.A. "Electrica" - S.A. electrica" - S.A.
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Taxa pe valoarea adaugata esalonata la plata 1.432.547.427 0 0 1.432.547.427 0
  2. Taxa pe valoarea adaugata suspendata la plata 80.014.245 80.014.245 0 0 0
  3. Taxa pe valoarea adaugata amanata la plata 95.454.243 95.454.243 0 0 0
  4. Comision pentru Fondul de risc datorat 70.292.941 60.921.221 3.155.307 6.189.628 26.785
     Ministerului Finantelor
  5. Majorari pentru neplata in termen a 1.551.930.596 560.240.243 129.403.861 844.110.042 18.176.450
     obligatiilor catre bugetul de stat
  6. Alte datorii (credite achitate de Ministerul 2.177.540.537 1.701.029.567 0 462.135.479 14.375.491
     Finantelor pentru CONEL)
  7. Contrapartida Iran 84.581.046 84.581.046 0 0 0
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL: 5.492.361.035 2.582.240.565 132.559.168 2.744.982.576 32.578.726
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-

  -------