ORDIN nr. 538 din 31 mai 2011 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012
(actualizat până la data de 17 iunie 2011*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 864 din 31 mai 2011
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 538 din 31 mai 2011
 • -------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 1 iunie 2011. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 17 iunie 2011, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 556 din 15 iunie 2011.
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. Cs.A. 6.292 din 31 mai 2011 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.065 din 31 mai 2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul prevederilor:
  - art. 217 alin. (5) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, prevăzute în anexele nr. 1-40*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  _______
  *) Anexele nr. 1-40 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 iunie 2011. De la această dată îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 şi 207 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae-Lucian Duţă


  Anexă

  NORMA 31/05/2011