ORDIN nr. 3.196 din 1 august 2022privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.231/2019
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 5 august 2022
  Ținând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu avizele favorabile ale Consiliului Concurenței nr. 15.498 din 20.11.2018, respectiv nr. 15.996 din 23.12.2020 privind aprobarea, modificarea și completarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere Ordinul ministrului culturii nr. 2.817/2020*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Culturii, modificat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.910/2022*),
  *) Ordinele ministrului culturii nr. 2.817/2020 și nr. 2.910/2022 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  în aplicarea dispozițiilor Ordinului ministrului culturii nr. 2.955/2022**) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Management a Proiectului,
  **) Ordinul ministrului culturii nr. 2.955/2022 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  având în vedere dispozițiile Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2.324/2017***) privind desemnarea Unității de Management a Proiectului pentru a prelua integral atribuțiile de Operator de program pentru Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural“ din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare Programul RO-CULTURA,
  ***) Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.324/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  în aplicarea dispozițiilor Acordului de program, încheiat între Comitetul Mecanismului financiar al SEE, denumit în continuare CMF, și Punctul național de contact, denumit în continuare PNC, pentru implementarea Programului RO-CULTURA, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Schema de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.231/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 și 286 bis din 15 aprilie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 22
  (1) Valoarea totală estimată a bugetului Schemei este de 7.617.504 Euro, respectiv valoarea estimată de 37.459.075,92 lei, la cursul mediu anual InforEuro din anul 2021 de 4,9175 lei/euro.
  2. La articolul 22, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Repartizarea anuală orientativă a sumelor alocate este următoarea:

  - Euro -

  Anul

  2019

  2020

  2021

  Total

  Buget total, din care:

  2.233.727

  2.072.542

  3.311.235

  7.617.504

  Granturi SEE

  1.898.667,95

  1.761.660,70

  2.814.549,75

  6.474.878,40

  Cofinanțare națională

  335.059,05

  310.881,30

  496.685,25

  1.142.625,60
  3. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 25

  Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 6 luni și 36 de luni, cu începere de la data menționată în contractul de finanțare. Perioada de implementare a activităților nu poate depăși data de 30 aprilie 2024.


  Articolul II

  Prevederile prezentului ordin se aplică proiectelor depuse și selectate în cadrul apelurilor de proiecte lansate în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA.


  Articolul III

  Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general

  București, 1 august 2022.
  Nr. 3.196.
  -----