LEGE nr. 135 din 18 iulie 2012
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 25 iulie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 26 septembrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Ministerul Afacerilor Europene şi Ministerul Afacerilor Externe coordonează conform sferei lor de responsabilitate procesul de formulare a poziţiilor naţionale care sunt promovate în cadrul structurilor Uniunii Europene. Ministerul Afacerilor Europene urmăreşte respectarea angajamentelor României decurgând din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a celor care rezultă din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană."
  2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Afacerilor Europene preia activitatea Departamentului pentru Afaceri Europene, care se desfiinţează, precum şi activitatea Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, departament în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi subordonat direct primului-ministru, denumită în continuare ACIS, care se reorganizează ca direcţie generală în cadrul Ministerului Afacerilor Europene. Departamentul pentru Afaceri Europene se reorganizează ca departament în cadrul Ministerului Afacerilor Europene."
  3. La articolul 3, partea introductivă a punctului I se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "I. în domeniul coordonării şi gestionării fondurilor europene:".
  4. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Autorităţile şi instituţiile publice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să transmită Ministerului Afacerilor Europene informaţiile solicitate conform alin. (1), în termenele legale, dar nu mai târziu de 30 de zile."
  5. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Ministerul Afacerilor Europene stabileşte raporturi de colaborare cu instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii Europene, direct sau în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe - Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană.
  (3) Ministerul Afacerilor Europene este autorizat să emită ordine şi instrucţiuni pentru instituţiile a căror activitate are impact asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale, în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora."
  6. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) În cadrul Ministerului Afacerilor Europene funcţionează agentul guvernamental, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie şi a Tribunalului Uniunii Europene, precum şi a celorlalte instituţii.
  ..........................................................................
  (3) Numirea şi eliberarea din funcţie a agentului guvernamental se comunică grefei Curţii de Justiţie şi a Tribunalului Uniunii Europene, precum şi celorlalte instituţii europene."
  7. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) În activitatea sa, agentul guvernamental urmăreşte totodată soluţionarea aspectelor problematice, evitând declanşarea litigiilor în care statul român are calitatea de pârât în faţa instanţelor europene."
  8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) În situaţii excepţionale, atunci când agentul guvernamental, din motive întemeiate, nu poate îndeplini funcţia de reprezentare prevăzută la art. 3 pct. II lit. e), acesta o poate delega personalului cu atribuţii în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Europene.
  (2) Dacă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni consecutive agentul guvernamental nu poate îndeplini funcţia de reprezentare prevăzută la art. 3 pct. II lit. e), atunci primul-ministru, la propunerea ministrului afacerilor europene, decide numirea unui înlocuitor."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  Bucureşti, 18 iulie 2012.
  Nr. 135.
  -----