PROCEDURĂ din 22 iulie 2022de numire în funcția de registrator de registrul comerțului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022 Notă
  Conținută de LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 750 din 26 iulie 2022.


  Articolul 1
  (1) Concursul sau examenul pentru numirea în funcția de registrator de registrul comerțului constă în două probe:
  a) proba de interviu;
  b) proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor juridice.
  (2) Tematica, bibliografia pentru proba scrisă și regulamentul de concurs se aprobă prin decizie a directorului general al ONRC.


  Articolul 2
  (1) Anunțul de concurs/examen pentru ocuparea funcției se publică pe pagina de internet a ONRC cu cel puțin 45 de zile înainte de data fixată pentru susținerea interviului. În situația în care se modifică data și locul desfășurării concursului/examenului, se va publica un nou anunț, prin aceleași mijloace, cu minimum 5 zile înainte de data fixată pentru susținerea primei probe.(2) Anunțul de concurs cuprinde cel puțin informații referitoare la: data, locul și modul de desfășurare a concursului/examenului, numărul funcțiilor scoase la concurs, condițiile de înscriere la concurs/examen, tematica și bibliografia, termenul-limită pentru depunerea actelor de înscriere la concurs/examen, datele de contact de unde se pot obține informații suplimentare.


  Articolul 3
  (1) Comisia de organizare a concursului/ examenului, comisia de interviu și de verificare a cunoștințelor juridice și comisia de soluționare a contestațiilor se numesc prin decizie a directorului general al ONRC.(2) Comisia de organizare a concursului/examenului verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs/examen, asigură comunicarea rezultatelor probelor de concurs/examen și a rezultatelor finale și îndeplinește orice alte atribuții legate de organizarea și desfășurarea acestuia. Comisia se compune din președinte și doi membri, desemnați de directorul general din rândul personalului ONRC. (3) Comisia de interviu și de verificare a cunoștințelor juridice elaborează întrebările care vor fi adresate candidaților la proba de interviu și baremul de evaluare în baza căruia se face aprecierea interviului, realizează intervievarea candidaților, evaluează și notează răspunsurile candidaților, elaborează subiectele de tip grilă pentru proba scrisă și notează lucrările candidaților. (4) Comisia de soluționare a contestațiilor soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu privire la rezultatul obținut la proba de interviu, inclusiv cu privire la baremul de evaluare, precum și contestațiile privitoare la rezultatul obținut la proba scrisă. (5) Comisiile prevăzute la alin. (3) și (4) se compun din 3 membri, dintre care unul este președinte, desemnați din rândul personalului de specialitate juridică din ONRC sau al oficiilor registrului comerțului sau al personalului de specialitate juridică din Ministerul Justiției. În comisie pot fi desemnate și cadre didactice din învățământul superior juridic.(6) Persoanele care întrunesc condițiile pentru a face parte din comisiile de examen sau concurs pot deține calitatea de membru al unei singure comisii dintre comisiile menționate la alin. (1), în cadrul aceluiași concurs.(7) Nu pot fi numite în comisiile prevăzute la alin. (1) persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Din aceeași comisie sau din comisii diferite nu pot face parte soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv.


  Articolul 4
  (1) Cererea pentru înscrierea la concurs/examen, împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor de înscriere la concurs/examen, se depun cel mai târziu cu 8 zile înainte de data stabilită pentru susținerea probei de interviu la departamentul de resurse umane din cadrul ONRC sau al oficiilor registrului comerțului.(2) Comisia de organizare verifică existența documentelor din dosarele candidaților ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru înscrierea la concurs/examen și întocmește tabelul candidaților, pe care îl publică pe pagina de internet a ONRC cel mai târziu cu 5 zile înainte de data probei de interviu.(3) În termen de 24 de ore de la data publicării tabelului candidaților, aceștia pot formula contestație, care se transmite ONRC, inclusiv prin fax sau e-mail.(4) Contestațiile vor fi soluționate de comisia de soluționare a contestațiilor, iar rezultatele vor fi publicate în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.


  Articolul 5
  (1) Proba de interviu constă în zece întrebări prin care se verifică:
  a) capacitatea de organizare;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) capacitatea de adaptare rapidă la situații de criză;
  d) capacitatea de a lucra în echipă;
  e) gradul de asumare a responsabilității;
  f) abilitățile de comunicare și vocabular;
  g) echilibrul și adaptabilitatea;
  h) rezistența la stres;
  i) preocuparea pentru pregătirea și perfecționarea profesională;
  j) conformitatea dintre valorile candidatului și cultura organizației.
  (2) Fiecare întrebare de la proba de interviu se notează cu puncte de la 1 la 5 de fiecare dintre membrii comisiei de interviu, în baza baremului de evaluare stabilit de comisia de interviu, punctajul final reprezentând media aritmetică a punctelor acordate de fiecare membru al comisiei pentru proba de interviu. (3) Se declară admis la proba de interviu candidatul care a obținut minimum 30 de puncte.(4) În termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor pe pagina de internet a ONRC, candidații pot formula contestație, care se transmite ONRC, inclusiv prin fax sau e-mail.(5) Contestațiile vor fi soluționate de comisia de soluționare a contestațiilor, iar tabelul cu candidații declarați admiși la proba de interviu, în urma soluționării contestațiilor, se publică pe pagina de internet a ONRC în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor.


  Articolul 6
  (1) Proba scrisă se susține în termen de cel puțin 5 zile de la data publicării tabelului cu candidații declarați admiși la proba de interviu, dar nu mai mult de 10 zile.(2) Timpul destinat lucrării scrise este cel stabilit de comisia de verificare a cunoștințelor juridice și nu poate depăși 4 ore calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor către toți candidații.(3) Proba scrisă constă în 100 de întrebări de tip grilă din legislația în domeniul registrului comerțului, dreptului societăților, dreptului civil. (4) Fiecare întrebare la proba scrisă se notează cu 1 punct.(5) Se declară admis la proba scrisă candidatul care a obținut un punctaj de minimum 70 de puncte.(6) Rezultatele probei scrise și/sau grila de concurs pot fi contestate în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor. Contestația se transmite prin e-mail sau fax la ONRC.(7) Contestațiile la proba scrisă și/sau la grila de concurs se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor, iar tabelul cu rezultatele finale ale concursului/examenului se publică pe pagina de internet a ONRC în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor. Funcțiile de registrator de registrul comerțului vor fi ocupate în ordinea punctajelor obținute la proba scrisă.(8) În caz de punctaje egale, departajarea se va face avându-se în vedere punctajul obținut la proba de interviu.


  Articolul 7
  (1) Candidatul admis își preia funcția în maximum 15 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor finale pe pagina de internet a ONRC. (2) În cazul în care candidatul admis nu poate respecta termenul menționat la alin. (1), acesta înaintează, în scris, directorului general al ONRC o cerere motivată, în care prezintă motivele întârzierii și termenul de la care își poate prelua funcția, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale.(3) În cazul neprezentării la termenul stabilit la alin. (1) sau (2), după caz, funcția este declarată vacantă, urmând să se comunice următoarei persoane clasate în ordinea punctajului, dar nu mai puțin de 70 de puncte, posibilitatea de a ocupa funcția respectivă sau să se reia procedura de ocupare a acesteia.

  ------