ORDIN nr. 2.398 din 25 iunie 2008
privind reorganizarea activităţii de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice şi pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 17 noiembrie 2008  În conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (1) pct. 16 şi ale art. 27 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată,
  ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) În termen de 30 de zile de la data prezentului ordin se înfiinţează, în cadrul Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, denumit în continuare Institutul, Comisia de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice, denumită în continuare Comisia, cu atribuţii în atestarea persoanelor fizice care realizează activităţi de cercetare şi inventariere a monumentelor istorice, proiectare, expertizare, verificare de proiecte, execuţie a lucrărilor, dirigentare a lucrărilor în domeniul protejării monumentelor istorice.
  (2) Comisia este numită prin decizie a directorului general al Institutului şi este formată din 7 experţi în domeniul protejării monumentelor istorice, angajaţi ai Institutului şi/sau colaboratori externi.
  (3) Nu poate face parte din Comisie persoana care se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
  a) este soţ, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu unul dintre solicitanţii persoane fizice;
  b) are un interes patrimonial sau nepatrimonial care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin în calitate de membru, în legătură cu unul dintre solicitanţi.
  (4) Dacă unul dintre membrii Comisiei constată că se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), acesta are obligaţia de a se abţine pe durata soluţionării cererii în cauză.
  (5) Pentru activitatea prestată în cadrul Comisiei de către specialiştii din afara Institutului, Institutul va încheia convenţii civile sau contracte individuale de muncă cu timp parţial, după caz, conform legii.
  (6) Institutul asigură secretariatul Comisiei.


  Articolul 2

  Se aprobă Normele metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  La data prezentului ordin se instituie Registrul specialiştilor în domeniul protejării monumentelor istorice, denumit în continuare Registrul specialiştilor, şi Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, denumit în continuare Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici.


  Articolul 4

  (1) Înscrierea persoanelor fizice în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici şi în Registrul specialiştilor se face de Institut, în conformitate cu prevederile normelor metodologice prevăzute în anexă.
  (2) Lista persoanelor înscrise în Registrul specialiştilor şi în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici va fi actualizată permanent şi va fi făcută publică pe site-ul Institutului, pe cel al Ministerului Culturii şi Cultelor şi va fi publicată anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (3) Persoanele înscrise în Registrul specialiştilor şi în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici au dreptul de a desfăşura activităţile din domeniile şi pentru calităţile pentru care au fost atestate.
  (4) Desfăşurarea activităţilor din domeniul protejării monumentelor istorice, care fac obiectul normelor metodologice prevăzute în anexă, de către alte persoane decât cele înscrise în Registrul specialiştilor şi în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici sau cu încălcarea prevederilor prezentului ordin este interzisă.


  Articolul 5

  (1) Institutul va asigura resursele financiare, materiale şi de personal necesare desfăşurării activităţii de atestare.
  (2) Toate documentele privind atestarea specialiştilor şi experţilor, constituind arhiva Comisiei deţinută de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, vor fi preluate de Institut, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
  (3) Pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii de atestare, Institutul percepe tarife de la solicitanţi, corespunzătoare acestei activităţi.
  (4) Valoarea şi modul de gestionare a tarifelor percepute pentru eliberarea atestatelor se stabilesc prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.


  Articolul 6

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii nr. 2.032/1999 pentru înfiinţarea Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice şi aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 3 decembrie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 7

  Direcţia generală patrimoniu cultural naţional din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi Institutul Naţional al Monumentelor Istorice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 8

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Bucureşti, 25 iunie 2008.
  Nr. 2.398.


  Anexă

  NORMA 25/06/2008