LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 (*actualizata*)
pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici**)
(actualizata până la data de 25 noiembrie 2007*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • --------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 28 octombrie 1996. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 25 noiembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2005; LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 mai 2007.
  **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.
  ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  Pct. 15 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003 prevede:
  "15. În tot cuprinsul Legii nr. 115/1996 urmatoarele sintagme vor fi inlocuite după cum urmeaza:
  - Ministerul Finanţelor cu Ministerul Finanţelor Publice;
  - Ministerul Culturii cu Ministerul Culturii şi Cultelor;
  - Parchetul General cu Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie;
  - Procurorul general cu Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie;
  - primul-procuror al parchetului de pe lângă curtea de apel cu procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel."
  ****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  Conform pct. 74 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, în tot cuprinsul Legii nr. 115/1996, sintagma "comisia de cercetare" se inlocuieste cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".
  Parlamentul României adopta prezenta lege.
  -------------
  Art. 1 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.

  Capitolul I Declararea averii

  -------------
  Art. 2 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.

  Articolul 3

  (1) Declaratia de avere se face în scris, pe propria raspundere, şi cuprinde bunurile proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflati în întreţinere, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
  -------------
  Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.
  -------------
  Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.

  -------------
  Art. 4 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.
  -------------
  Art. 5 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.

  Articolul 6

  (1) Persoanele prevăzute la art. 2 au obligaţia ca, anual, în situaţia în care dobândesc bunuri de natura celor prevăzute în anexa, să îşi actualizeze declaratia de avere. De asemenea, la incheierea mandatului sau la încetarea activităţii, ele au obligaţia să depună o noua declaratie privind averea pe care o deţin la data respectiva.
  ------------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.
  (2) Declaratia prevăzută la alin. (1) va cuprinde şi actele de instrainare cu titlu oneros sau gratuit, facute în timpul exercitarii mandatului sau al indeplinirii functiei, a bunurilor de valoare cuprinse în declaratie.
  -------------
  Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.
  -------------
  Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.

  -------------
  Art. 6^1 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.


  Capitolul II Controlul averilor


  Articolul 7

  În cazul în care între averea declarata la data investirii sau numirii în functie a persoanelor prevăzute la art. 2 şi cea dobândită pe parcursul exercitarii functiei se constata diferente vadite şi exista dovezi certe ca unele bunuri ori valori nu puteau fi dobindite din veniturile legale realizate de persoana în cauza sau pe alte cai licite, averea este supusă controlului, în condiţiile prezentei legi.
  A. Agentia Naţionala de Integritate
  ------------
  Lit. A din Cap. II a fost modificata de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".

  -------------
  Art. 8 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.
  -------------
  Art. 9 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.

  Articolul 10

  Dacă persoana a carei avere este supusă controlului este căsătorita, controlul se extinde şi asupra averii şi veniturilor dobindite de celalalt sot. Sunt supuse controlului şi bunurile de valoare ce fac obiectul declararii, realizate prin persoane interpuse sau transmise cu titlu oneros către ascendenti, descendenti, frati, surori şi afinii de acelasi grad, precum şi cele transmise cu titlu gratuit către orice persoană.

  -------------
  Art. 11 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.
  -------------
  Art. 12 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.
  -------------
  Art. 13 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.

  Articolul 14

  -------------
  Alin. (1) al art. 14 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.
  (2) Ordonanţa de clasare se comunică părţilor şi parchetului competent, precum şi directiei generale judetene a finanţelor publice în a carei raza domiciliaza persoana a carei avere este supusă verificării.
  -----------
  Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.


  Articolul 15

  Controlul se reia de către Agentia Naţionala de Integritate, dacă:
  ------------
  Partea introductiva a art. 15 a fost modificata de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".
  a) după clasarea cauzei apar elemente noi care pot conduce la o solutie contrara;
  b) organul de urmărire penala, după efectuarea cercetarilor, în situaţia prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. c), nu sesizeaza instanţa penala.
  B. Instanţa de judecată


  Articolul 16

  (1) Preşedintele curtii de apel sau preşedintele secţiei de contencios administrativ şi fiscal, primind dosarul, fixeaza termen de judecată, potrivit legii, şi dispune citarea tuturor părţilor care au fost chemate la Agentie. Statul, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, va fi intotdeauna citat în instanţa. Participarea procurorului şi a Agentiei Naţionale de Integritate este obligatorie.
  -----------
  Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.
  -------------
  Alin. (2) al art. 16 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.


  Articolul 17

  (1) Judecarea cauzei se face pornind de la probele administrate în faţa Agentiei Naţionale de Integritate. La prima zi de infatisare, părţile pot solicita probe noi şi curtea de apel va putea dispune incuviintarea acestora, acordind un nou termen.
  ------------
  Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".
  (2) Până la solutionarea definitivă a cauzei, instanţa de judecată poate dispune indisponibilizarea bunurilor, dacă această măsură nu a fost luata în condiţiile art. 13.


  Articolul 18

  (1) Dacă se constată că dobindirea unor bunuri anume determinate sau a unei cote-părţi dintr-un bun nu este justificata, curtea de apel va hotari fie confiscarea bunurilor sau a cotei-părţi nejustificate, fie plata unei sume de bani, egala cu valoarea bunului, stabilita de instanţa pe bază de expertiza. În cazul obligarii la plata contravalorii bunului, instanţa va stabili şi termenul de plată.
  (2) Dacă în legătură cu bunurile a caror provenienţă este nejustificata rezultă savirsirea unei infractiuni, instanţa trimite dosarul la parchetul competent, pentru a analiza dacă este cazul sa puna în miscare actiunea penala.
  (3) În cazul în care se constată că provenienţă bunurilor este justificata, instanţa hotaraste închiderea dosarului.
  C. Cai de atac


  Articolul 19

  (1) Împotriva ordonantei de clasare a Agentiei Naţionale de Integritate, părţile interesate, Ministerul Finanţelor Publice şi procurorul pot face recurs la Curtea Suprema de Justiţie, în termen de 10 zile de la comunicare.
  ------------
  Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".
  (2) Ordonanţa de trimitere a cauzei spre solutionare instanţei nu poate fi atacata cu recurs decit o dată cu sentinta pronunţată asupra fondului.


  Articolul 20

  Sentintele curtii de apel - sectia de contencios administrativ şi fiscal pot fi atacate cu recurs de către părţile interesate, Agentie, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie - Sectia de contencios administrativ şi fiscal.
  -----------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 1 iunie 2007.


  Capitolul III Proceduri speciale

  -------------
  Art. 21 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.
  -------------
  Art. 22 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.

  Articolul 23

  Agentia Naţionala de Integritate va proceda la cercetarea averii persoanelor în cauza, de îndată ce va fi sesizata potrivit dispoziţiilor prevăzute la art. 9-15.
  ------------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".


  Articolul 24

  (1) Cauzele privind persoanele prevăzute la art. 21 alin. (1) se judeca la Curtea Suprema de Justiţie, în complet format din trei judecatori desemnaţi de preşedintele acestei curti.
  (2) Recursurile se judeca în complet format din noua judecatori.
  (3) Dispozitiile art. 16-20 se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 25

  Averea Presedintelui României va putea fi cercetata numai după încetarea exercitarii mandatului, iar pe durata acestuia, numai la solicitarea sa sau pe baza hotărârii Parlamentului României, adoptata cu votul majorităţii deputatilor şi senatorilor. În acest ultim caz, Preşedintele României poate da Parlamentului explicatii cu privire la faptele ce i se imputa.


  Capitolul IV Dispozitii finale


  Articolul 26

  (1) Dispozitivul hotărârii judecătorești, rămasă irevocabila, prin care se constata provenienţă ilicita a unor bunuri, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se comunică organului de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice de la domiciliul persoanei a carei avere a fost cercetata, în vederea executarii. Cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Ministerului Justiţiei.
  ------------
  Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 10 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.
  (2) Bunurile confiscate se vor valorifica prin vinzare la licitaţie, sumele obtinute facindu-se venit la bugetul de stat. Preţul de pornire a licitaţiei nu poate fi mai mic decit valoarea bunului, stabilita de instanţa pe bază de expertiza.
  (3) Vinzarea bunurilor şi incasarea debitelor stabilite în condiţiile prezentei legi se efectueaza de către organele fiscale, în conformitate cu dispozitiile legale referitoare la executarea silita împotriva persoanelor fizice pentru neachitarea creanţelor banesti datorate statului.
  (4) Cheltuielile facute pentru depozitarea, conservarea şi valorificarea bunurilor confiscate se scad din sumele obtinute din vinzarea acestora.


  Articolul 27

  În cazul în care bunurile confiscate sunt obiecte din metale rare sau pietre pretioase, titluri de valoare, mijloace de plată straine, obiecte de arta, colectii de valoare şi obiecte de muzeu, acestea se depun la Banca Naţionala a României sau, după caz, la Ministerul Culturii şi Cultelor, în vederea valorificarii prin vinzare la licitaţie.
  ------------
  Art. 27 a fost modificat de pct. 15 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Culturii" cu sintagma "Ministerul Culturii şi Cultelor".


  Articolul 28

  (1) Procedura de cercetare şi de judecare a provenientei bunurilor, inceputa asupra unei persoane, continua şi împotriva mostenitorilor acesteia.
  (2) Cercetarea poate fi pornita şi direct împotriva mostenitorilor, dar numai în termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii. Mostenitorii raspund numai în limita valorii avutului succesoral.
  (3) Cererea de cercetare a averii unei persoane, care a detinut o demnitate sau o functie publică dintre cele prevăzute în prezenta lege, poate fi facuta în termen de cel mult 5 ani de la data incheierii mandatului sau a eliberarii din functie.


  Articolul 29

  Toate actele de procedura în aceasta materie sunt scutite de orice taxa de timbru, iar în cazul valorificarii bunurilor prin vinzare la licitaţie, nu se percepe taxa pe valoarea adăugată.


  Articolul 30

  Sumele necesare pentru efectuarea expertizelor dispuse din oficiu se avanseaza dintr-un fond prevăzut în bugetul Ministerului Justiţiei, în cazul clasarii cauzei ele suportindu-se din bugetul de stat.


  Articolul 31

  Dispozitiile prezentei legi se intregesc cu prevederile Codului de procedura civila şi cu cele privind executarea creanţelor bugetare.


  Articolul 32

  Ordonanţa de clasare a Agentiei Naţionale de Integritate rămasă definitivă sau, după caz, hotărârea instanţei de judecată rămasă irevocabila, prin care se constată că provenienţă bunurilor este justificata, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Ministerului Justiţiei.
  ------------
  Art. 32 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".


  Articolul 33

  (1) Persoana a carei avere a fost declarata, în total sau în parte, nejustificata, printr-o hotărâre judecătorească irevocabila, va fi destituita sau revocata, după caz, din functia pe care o detine.
  (2) Deputatul sau senatorul a cărui avere a fost declarata nejustificata, printr-o hotărâre judecătorească irevocabila, este considerat incompatibil.


  Articolul 34

  În sensul prezentei legi, functionar public este persoana numita sau aleasa intr-o functie publică, cu caracter de permanenta, în serviciul unei autorităţi publice centrale sau locale ori intr-o institutie publică subordonata acesteia. Functionari publici pot fi şi în cadrul regiilor autonome.

  -------------
  Art. 35 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.
  -------------
  Art. 36 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.
  ------------
  Art. 37 a fost abrogat de pct. 12 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

  Articolul 38

  Persoanele prevăzute la art. 2, care au detinut functii publice similare celor menţionate la acest articol, după 1 ianuarie 1990, având, potrivit reglementarilor legale în vigoare, obligaţia declararii averii, pot fi supuse controlului averilor, potrivit procedurilor stabilite prin prezenta lege, dacă exista dovezi certe ca anumite bunuri ori valori, pe care le au în patrimoniu, nu au fost dobandite în mod licit.
  ------------
  Art. 38 a fost modificat de pct. 13 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.


  Articolul 39

  Magistratii care fac parte din Agenţia prevazută la art. 8 şi 21, precum şi grefierii care efectueaza lucrarile pentru această Agenţie beneficiaza de indemnizatia prevăzută la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1996
  *) privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătorești.
  ------------
  Art. 39 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".
  *) Legea nr. 50/1996 republicată a fost abrogată de lit. a) a art. 30 din ORDONANŢA nr. 8 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2007.


  Articolul 40

  La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobindite în mod licit, dispozitiile art. 68 alin. (3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului, art. 69 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991 şi Hotărârea Guvernului nr. 473/1993 privind declararea averilor de către funcţionarii publici din cadrul autorităţilor puterii executive, precum şi orice alte dispozitii contrare.
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  ADRIAN NASTASE
  Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE SENATULUI
  VALER SUIAN


  Anexa 1

  DECLARATIE DE AVERE
  Subsemnatul(a) ......, având functia de ........., la ....., declar pe propria raspundere, ca împreună cu familia 1) deţin urmatoarele active şi datorii.
  ___________
  1) Prin familie se înţelege sotul/sotia şi copiii aflati în întreţinerea acestora.
  I. BUNURI IMOBILE
  1. Terenuri
  Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.
  ┌──────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬─────────┬───────────┐
  │ │ │ Anul │ │Cota │ Valoarea │ Modul │ │
  │Adresa│Categoria*)│dobândirii│Suprafaţa│parte│ de │ de │Titularul2)│
  │ │ │ │ │ │impozitare│dobândire│ │
  ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤
  ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤
  ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤
  ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤
  └──────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴─────────┴───────────┘
  _________
      *) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan;
        (4) luciu apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se afla
        în circuitul civil.

  2. Cladiri
  Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.
  ┌──────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬─────────┬───────────┐
  │Adresa│Categoria*)│ Anul │Suprafaţa│Cota │ Valoarea │Modul de │Titularul2)│
  │ │ │dobândirii│ │parte│impozabila│dobândire│ │
  ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤
  ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤
  ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤
  ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤
  └──────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴─────────┴───────────┘
  ___________
      *) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit;
         (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie.
      2) La "titular", se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele
         proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar în cazul
         bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

  II. BUNURI MOBILE
  1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
  ┌──────────┬─────────┬────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐
  │ Natura │ Marca │ Nr. bucăţi │ Anul de fabricatie │ Modul de dobândire │
  ├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
  ├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
  ├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
  ├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
  └──────────┴─────────┴────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘

  2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta şi de cult, colectii de arta şi numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal sau altele asemenea, a caror valoare însumată depăşeşte 5.000 Euro
  Notă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se afla sau nu pe teritoriul României la momentul declararii.
  ┌─────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐
  │ Descriere sumara │ Anul dobândirii │ Valoarea estimată │
  ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
  └─────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘

  III. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 1.000 EUR FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI
  ┌──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────┐
  │Natura bunului│ Data │Persoana către care s-a │ Forma │ Valoarea │
  │ înstrăinat │ instrainarii │ înstrăinat │instrainarii│ │
  ├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤
  ├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤
  ├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤
  ├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤
  └──────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────┘

  IV. ACTIVE FINANCIARE
  1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investite, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
  Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institutii financiare din strainatate.
  ┌─────────────────────────────┬───────┬──────┬────────────┬────────────────────┐
  │Institutia care administreaza│Tipul*)│Valuta│ Deschis în │ Sold/valoare la zi │
  │ şi adresa acesteia │ │ │ anul │ │
  ├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤
  ├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤
  ├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤
  ├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤
  └─────────────────────────────┴───────┴──────┴────────────┴────────────────────┘
  _____________
      *) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv
         card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii
         sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme
         cu acumulare.

  2. Plasamente, investitii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţa însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro
  Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în strainatate.
  ┌──────────────────────────────────┬───────┬──────────────┬────────────────────┐
  │ Emitent titlu/societatea în care │ │ Numar de │ Valoarea totala │
  │ persoana este acţionar sau │Tipul*)│ titluri/cota │ la zi │
  │ asociat/beneficiar de împrumut │ │de participare│ │
  ├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
  ├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
  └──────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴────────────────────┘
  ___________
      *) Categoriile indicate sunt: (1) Hartii de valoare deţinute (titluri de
         stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale în
         societăţi comerciale; (3) Imprumuturi acordate în nume personal.

  3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:
  Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în strainatate.
  .........................................................
  .........................................................
  .........................................................
  V. DATORII
  Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise în beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro.
  Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în strainatate.
  ┌────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────────────────┐
  │ Creditor │ Contractat │ Scadent │ Valoare │
  │ │ în anul │ la │ │
  ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤
  ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤
  ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤
  ├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤
  └────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────────────────┘

  VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţa, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau institutii publice româneşti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depăşeşte 300 Euro*)
  ┌───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┐
  │CINE A REALIZAT│SURSA VENITULUI: NUME,│SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL│VENIT ANUAL │
  │ VENITUL │ ADRESA │ GENERATOR DE VENIT │ INCASAT │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │1.1. Titular │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │1.2. Sot/sotie │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │1.3. Copii │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  └───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┘
  _________
      *) Se exceptează de la declarare cadourile şi tratatiile uzuale primite
         din partea rudelor de gradul I şi II.

  VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003
  - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
  Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
  ┌───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┐
  │CINE A REALIZAT│SURSA VENITULUI: NUME,│SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL│VENIT ANUAL │
  │ VENITUL │ ADRESA │ GENERATOR DE VENIT │ INCASAT │
  ├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤
  │1. Venituri din salarii │
  ├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
  │1.1. Titular │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │1.2. Sot/sotie │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │1.3. Copii │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤
  │2. Venituri din activităţi independente │
  ├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
  │1.1. Titular │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │1.2. Sot/sotie │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤
  │3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor │
  ├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
  │1.1. Titular │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │1.2. Sot/sotie,│ │ │ │
  │etc. │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤
  │4. Venituri din investitii │
  ├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
  │1.1. Titular │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │1.2. Sot/sotie │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤
  │5. Venituri din pensii │
  ├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
  │1.1. Titular │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │1.2. Sot/sotie │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤
  │6. Venituri activităţi agricole │
  ├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
  │1.1. Titular │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │1.2. Sot/sotie │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤
  │7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc │
  ├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
  │1.1. Titular │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │1.2. Sot/sotie │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │1.3. Copii │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤
  │8. Venituri din alte surse │
  ├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤
  │1.1. Titular │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │1.2. Sot/sotie │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │1.3. Copii │ │ │ │
  ├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
  │... │ │ │ │
  └───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┘

  Prezenta declaratie constituie act public şi raspund, potrivit legii penale,
  pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
  Data completarii: Semnatura:
  --------------
  Anexa 1 a fost inlocuita cu anexa 1 la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9 martie 2005, conform art. I din acelasi act normativ.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  Conform art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9 martie 2005, declaratia de avere se depune în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  --------------