ORDIN nr. 3.610 din 15 decembrie 2016
privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) şi ale art. 30 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Dispoziţii generale
  (1) Prin prezentul ordin se stabileşte competenţa de administrare a contribuabililor mijlocii în sarcina direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, prin administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul acestora în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu, denumite în continuare administraţii pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii, şi Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se efectuează selecţia/actualizarea acestora.
  (2) Selecţia/Actualizarea contribuabililor mijlocii se realizează în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute la art. 3 şi de regulile specifice prevăzute la art. 7.


  Articolul 2

  Condiţia generală de eligibilitate
  Se consideră eligibili contribuabilii care se încadrează în una dintre următoarele categorii:
  a) persoanele juridice române înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili;
  b) sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
  c) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile cu capital majoritar sau integral de stat;
  d) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 3

  Criterii de selecţie
  (1) Selecţia contribuabililor mijlocii se realizează între contribuabilii eligibili, în funcţie de următoarele criterii:
  a) criterii specifice;
  b) criteriul de bază;
  c) criteriul de continuitate.
  (2) Sunt contribuabili mijlocii contribuabilii care nu intră în categoria marilor contribuabili, stabiliţi în ordine descrescătoare în funcţie de criteriul de bază prevăzut la art. 5, selectaţi în limita unui număr maxim de 18.478 de contribuabili.
  (3) Criteriile de selecţie prevăzute la alin. (1) se pot modifica anual prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.


  Articolul 4

  Criterii specifice
  (1) Din categoria contribuabililor mijlocii fac parte contribuabilii care îndeplinesc următoarele criterii specifice de selecţie:
  a) criteriul de reprezentare fiscală;
  b) criteriul grupului fiscal unic.
  (2) Criteriul de reprezentare fiscală - din categoria contribuabililor mijlocii fac parte contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit legii.
  (3) Criteriul grupului fiscal unic - se încadrează în categoria contribuabililor mijlocii reprezentantul fiscal şi membrii aparţinând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca unul dintre aceştia să îndeplinească criteriile de selecţie prevăzute la art. 3.


  Articolul 5

  Criteriul de bază
  (1) Criteriul de bază, reprezentând criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 3 indicatori selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii:
  a) cifra de afaceri - 50%;
  b) volumul obligaţiilor fiscale declarate - 30%;
  c) volumul cheltuielilor cu personalul - 20%.
  (2) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi c) sunt cei raportaţi în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează selecţia/actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, indicatorii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi c) se calculează pe baza datelor înscrise în următoarele documente:
  a) deconturile de taxă pe valoarea adăugată (formular D300) depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecţia/actualizarea, pentru stabilirea cifrei de afaceri;
  b) declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (formular D112), depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecţia/actualizarea, pentru stabilirea volumului cheltuielilor cu personalul.
  (3) Indicatorul prevăzut la alin. (1) lit. b) este stabilit conform declaraţiilor depuse de către contribuabili în cursul anului precedent celui în care se efectuează selecţia/actualizarea contribuabililor.


  Articolul 6

  Criteriul de continuitate
  (1) Contribuabilii mijlocii selectaţi/actualizaţi potrivit prezentului ordin care nu mai îndeplinesc criteriul de bază prevăzut la art. 5 nu mai sunt administraţi de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc acest criteriu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.
  (2) Contribuabilii mijlocii selectaţi/actualizaţi potrivit prezentului ordin care nu mai îndeplinesc regulile specifice prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (4) nu mai sunt administraţi de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste reguli, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.


  Articolul 7

  Reguli specifice
  (1) Prin excepţie de la criteriile de selecţie prevăzute la art. 3, contribuabilii mijlocii aflaţi în administrarea administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti până la 31 decembrie 2016, care au intrat în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa, în anul fiscal în care se face selecţia, vor rămâne în categoria contribuabililor mijlocii.
  (2) Contribuabilii care nu sunt în administrarea administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti şi care îndeplinesc criteriile de selecţie, dar sunt în procedura falimentului în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 4 alin. (3), nu intră în categoria contribuabililor mijlocii.
  (3) Contribuabilii care îndeplinesc criteriile de selecţie şi pentru care, de la data selecţiei/actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, sentinţa prin care a fost deschisă procedura falimentului a rămas definitivă vor rămâne în administrarea aceluiaşi organ fiscal central la care se aflau la data selecţiei/actualizării, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 4 alin. (3).
  (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii, precum şi al contribuabililor declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Contribuabilii rezultaţi în urma divizării/reorganizării unui contribuabil mijlociu vor fi administraţi în continuare în condiţiile prezentului ordin.
  (6) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui contribuabil mijlociu cu un alt contribuabil va fi preluat spre administrare de administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii şi de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului ori de la data reorganizării, după caz.
  (7) Dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune/reorganizare un contribuabil mijlociu, acesta va fi preluat spre administrare de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului ori de la data reorganizării, după caz.
  (8) În situaţia în care, de la data selecţiei/actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, au fost identificaţi contribuabili care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic, aceştia se preiau în administrare de administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor celui în care s-a făcut selecţia/actualizarea.
  (9) Contribuabilii care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic după data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut selecţia/actualizarea vor fi preluaţi spre administrare de administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care organul fiscal central constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.
  (10) În situaţia în care din grupul fiscal unic fac parte 2 sau mai mulţi contribuabili mijlocii ale căror sedii sociale sunt în raza teritorială a unor direcţii generale regionale ale finanţelor publice diferite, competenţa de administrare revine administraţiei pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al reprezentatului grupului fiscal unic, indiferent dacă acesta îndeplineşte sau nu criteriile de selecţie prevăzute la art. 3 ori regulile specifice prevăzute în prezentul articol.


  Articolul 8

  Lista contribuabililor mijlocii, inclusiv a sediilor secundare
  (1) Stabilirea numărului de contribuabili în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute la art. 3 şi de regulile specifice prevăzute la art. 7, precum şi lista contribuabililor mijlocii selectaţi/actualizaţi conform prevederilor prezentului ordin se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  (2) Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, în a căror administrare se află contribuabilul mijlociu care le-a înfiinţat.
  (3) Ordinul prevăzut la alin. (1) şi lista sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  (4) Lista contribuabililor mijlocii, inclusiv lista sediilor secundare ale acestora, se actualizează anual, pe baza criteriilor de selecţie prevăzute la art. 3 şi a regulilor specifice prevăzute la art. 7, până la data de 10 decembrie a fiecărui an, şi se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  (5) În situaţia în care, ulterior aprobării listelor contribuabililor mijlocii, se constată erori de selecţie/actualizare, acestea se modifică prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.


  Articolul 9

  Predarea-primirea contribuabililor mijlocii
  (1) Contribuabilii mijlocii stabiliţi potrivit criteriilor de selecţie prevăzute la art. 3 se preiau în administrare de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost efectuată selecţia, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 7 alin. (6)-(9).
  (2) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii, inclusiv ale celor prevăzuţi la art. 7 alin. (6)-(9), precum şi ale sediilor secundare ale acestora se realizează între organele fiscale centrale implicate, pe bază de protocol de predare-primire, potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Modificarea competenţei de administrare a acestor contribuabili se realizează în baza protocolului de predare-primire, fără modificarea listei contribuabililor mijlocii.
  (3) Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii este aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  (4) Pentru contribuabilii mijlocii care urmează să fie preluaţi în administrare de către administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, şi pentru sediile secundare ale acestora, informaţiile aflate în sistemele informatice de administrare a creanţelor fiscale se transferă în format electronic între organele fiscale centrale implicate în procedura de predare-primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la închiderea anului în care se efectuează selecţia/actualizarea.
  (5) Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecţia/actualizarea contribuabililor mijlocii, se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii şi ale sediilor secundare ale acestora.
  (6) Contribuabilii care fac obiectul predării sunt notificaţi de către organul fiscal central în a cărui administrare se află la data selecţiei/actualizării, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 10

  Dispoziţii finale
  (1) Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.649/2015 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 22 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  (3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.


  Preşedintele Agenţiei Naţionale

  de Administrare Fiscală,

  Eugen-Dragoş Doroş

  Bucureşti, 15 decembrie 2016.
  Nr. 3.610.
  -----