HOTĂRÂRE nr. 234 din 30 martie 2016pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.2. La articolul 15 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;
  3. La articolul 15 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.
  4. La articolul 16, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) să fie considerate investiții inițiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. k) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare București-Ilfov, care grupează municipiul București și județul Ilfov, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. l) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2;
  5. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.6. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
  d^1) cost salarial eligibil - costul salarial cuprinzând salariul brut până la limita salariului mediu brut pe economie, aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare, precum și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare;
  7. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:
  h^1) grup - societatea-mamă și toate filialele acesteia;
  8. În anexa nr. 2, la articolul 1, literele l), o), s), v), x), z) și cc) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  l) investiția inițială în favoarea unei noi activități economice - investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înființarea unei unități noi sau diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă;
  ...........................................................................
  o) întreprindere nou-înființată - întreprinderea înființată în anul anterior anului înregistrării cererii de acord pentru finanțare care nu are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, întreprinderea înființată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare sau întreprinderea care nu a desfășurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii;
  ...........................................................................
  s) locația realizării investiției - sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, unde se realizează investiția, astfel cum se înregistrează la oficiul registrului comerțului, conform prevederilor legale în vigoare;
  ...........................................................................
  v) media numărului de salariați - media numărului de salariați pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare, pe baza numărului efectiv de salariați declarați lunar în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate - Declarația 112;
  ...........................................................................
  x) planul de creare a locurilor de muncă - document care cuprinde calendarul creării și menținerii locurilor de muncă aferente investiției, structura organizatorică, valorile costurilor salariale eligibile și ajutorului de stat aferent;
  ...........................................................................
  z) proiect unic de investiții - orice investiție inițială este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții dacă este demarată de același beneficiar la nivel de grup într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune NUTS 3;
  ...........................................................................
  cc) salariu brut - suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de reținerea contribuțiilor obligatorii ale angajatului și de impozitare;
  9. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni de 10 zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor este comunicată de Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul său, conform prevederilor art. 17 din hotărâre, cu cel puțin 30 de zile înainte de data deschiderii acesteia.10. În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) În cadrul sesiunii de înregistrare, întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice următoarele documente necesare primei etape de evaluare:
  11. În anexa nr. 2, la articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) Întreprinderea selectată în prima etapă de evaluare transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înștiințare prevăzute la art. 5, următoarele documente necesare etapei a doua de evaluare:
  12. În anexa nr. 2, la articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) plan de afaceri;
  13. În anexa nr. 2, la articolul 8 alineatul (2) litera c), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (ii) nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 16 și condițiile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. c) și art. 16^1 din hotărâre;
  14. În anexa nr. 2, la articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) În vederea plății ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice cel puțin următoarele documente:
  15. În anexa nr. 2, la articolul 12 alineatul (1), litera d) se abrogă.16. În anexa nr. 2, la articolul 12 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
  d^1) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, în care să se menționeze cel puțin următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii și data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia;
  17. În anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Într-un an calendaristic, întreprinderea poate transmite maximum două cereri de plată a ajutorului de stat.18. În anexa nr. 2, după articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 15^1

  Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să transmită la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, anual, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la încheierea anului calendaristic, un raport privind gradul de realizare a planului de creare a locurilor de muncă pentru care a fost emis acordul pentru finanțare, însoțit de Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate - Declarația 112 aferentă lunii decembrie a anului încheiat.
  19. În anexa nr. 2, articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să informeze Ministerul Finanțelor Publice cu privire la demararea investiției, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se comunică întreprinderii beneficiare de ajutor de stat odată cu transmiterea acordului pentru finanțare.
  20. În anexa nr. 2, după articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 16^1
  (1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să creeze numărul de locuri de muncă total și pe ani, conform acordului pentru finanțare aprobat.(2) În cazul în care, pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă, se înregistrează modificări ale planului de creare a locurilor de muncă, întreprinderea poate solicita Ministerului Finanțelor Publice:
  a) fie modificarea calendarului de creare și menținere a locurilor de muncă aferente investiției, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din hotărâre, prin transmiterea unei notificări cu menționarea perioadei de realizare a investiției, însoțite de planul de creare a locurilor de muncă, inclusiv în format electronic, și secțiunea IV "Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate" din cererea de acord pentru finanțare, revizuite;
  b) fie reducerea cu maximum 20% a numărului total de locuri de muncă nou-create, cu respectarea prevederilor art. 16 lit. b) din hotărâre, prin transmiterea unei notificări însoțite de planul de creare a locurilor de muncă, inclusiv în format electronic, secțiunea IV "Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate" din cererea de acord pentru finanțare și planul de afaceri, inclusiv în format electronic, revizuite.
  (3) Modificările prevăzute la alin. (2) nu pot viza creșterea valorii totale a cheltuielilor eligibile, respectiv a ajutorului de stat aferent acestora.(4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), Ministerul Finanțelor Publice analizează documentația primită și aprobă acordul pentru finanțare modificat, cu încadrarea în bugetele anuale ale schemei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.(5) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), Ministerul Finanțelor Publice finalizează analiza documentației primite, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, procedând astfel:
  a) în situația în care se constată că sunt îndeplinite în continuare condițiile prevăzute de prezenta schemă și se respectă încadrarea în bugetele anuale ale schemei, se aprobă acordul pentru finanțare modificat;
  b) în situația în care se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta schemă, întreprinderea este înștiințată cu privire la respingerea modificării.
  (6) Întreprinderea beneficiară poate solicita cel mult o modificare din fiecare tip prevăzut la alin. (2) pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din hotărâre.
  21. În anexa nr. 2, la articolul 18, alineatele (2) și (3) se abrogă.22. În anexa nr. 2, articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 19

  În perioada de monitorizare, anual până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, informații privind menținerea locurilor de muncă, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură.
  23. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) nu informează Ministerul Finanțelor Publice cu privire la demararea investiției conform prevederilor art. 16 alin. (1);
  24. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  a^1) nu realizează o investiție inițială pentru activitatea finanțată;
  25. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) nu respectă obligațiile prevăzute la art. 16^1 alin. (1) și (2);
  26. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  b^1) nu respectă obligația prevăzută la art. 15^1;
  27. În anexa nr. 2, la articolul 20 alineatul (4), litera b) se abrogă.28. Anexa nr. 1 la procedură "Cerere de acord pentru finanțare" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.29. Anexa nr. 3 la procedură se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.30. Anexa nr. 4 la procedură se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.31. Anexa nr. 5 la procedură "Criterii pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante de ajutor de stat" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.32. Anexa nr. 7 la procedură "Plan de afaceri" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.33. Anexa nr. 8 la procedură "Cerere de plată a ajutorului de stat" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.34. Anexa nr. 10 la procedură "Declarație pe propria răspundere privind realizarea investiției" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.35. Anexa nr. 11 la procedură "Formular privind menținerea investiției" se abrogă.36. În anexa nr. 12 la procedură "Formular privind menținerea locurilor de muncă", nota se modifică și va avea următorul cuprins:
  NOTĂ:
  Formularul privind menținerea locurilor de muncă este însoțit de documentele financiar-contabile necesare în vederea justificării menținerii locurilor de muncă, în copie.


  Articolul II
  (1) Soluționarea cererilor de acord pentru finanțare și a cererilor de plată a ajutorului de stat, în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămâne supusă legislației în vigoare la data inițierii acesteia.(2) Acordurile pentru finanțare emise anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân supuse legislației în vigoare la data încheierii acestora, cu excepția prevederilor art. I pct. 5, 14-27 și 33-36 din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei,
  comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer

  București, 30 martie 2016.
  Nr. 234.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la procedură)
  Data înregistrării ..................
  Numărul înregistrării ...............
  CERERE DE ACORD PENTRU FINANȚARE
  Subscrisa, ......................, având datele de identificare menționate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ..................., având calitatea de ..............., solicit finanțarea în condițiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014.I. Prezentarea întreprinderii
  Denumirea întreprinderii: ..............................................
  Data înregistrării întreprinderii: .....................................
  Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: ................
  Codul de identificare fiscală: .........................................
  Adresa: ..................................., Cod poștal: ...............
  Telefon: ..........................., Fax: .............................
  E-mail: ....................................................
  Forma juridică: ............................................
  Capitalul social: ......................... lei, deținut de:– persoane fizice: ........................ %;– IMM: .................................... %;– societăți mari: ......................... %.
  Obiectul principal de activitate: ......................................
  Cod CAEN: ....................................
  Obiectul secundar de activitate*1): ......................................
  Cod CAEN: .................................... Notă
  *1) Se completează dacă finanțarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.
  II. Prezentarea situației actuale a întreprinderii
  a) Date din situațiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, după caz:– numărul mediu de salariați: ..........– cifra de afaceri: ..................................... lei– valoare active totale*2): ............................... lei
  Notă
  *2) Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

  b) Media numărului de salariați: ..........III. Prezentarea succintă a proiectului de investiții realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informații:– obiectivul proiectului:
  ....................................................................;– descrierea succintă a proiectului:
  .....................................................................
  ....................................................................;– încadrarea investiției în categoria investiției inițiale:
  [] înființarea unei unități noi;
  [] extinderea capacității unității;
  [] diversificarea producției unității;
  [] schimbarea fundamentală în procesul general de producție din cadrul unității
  sau– încadrarea investiției în categoria investiției inițiale în favoarea unei noi activități economice:
  [] înființarea unei unități noi;
  [] diversificarea activității unității;– valoarea proiectului: .......................... lei/euro;– locația realizării investiției: .....................................;– data estimată a demarării investiției (anul): ..........;– data estimată a finalizării investiției (anul): ..........;– numărul de locuri de muncă nou-create: ..........;– perioada de creare a locurilor de muncă (anul)*3): ........... Notă
  *3) Locurile de muncă trebuie create în cel mult 3 ani de la data finalizării investiției.
  IV. Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate

   
   
   
   
   
   
   

  Valoarea cheltuielilor
  eligibile
  - lei -
   

  Intensitatea
  maximă a
  ajutorului
  în regiune
   
   
   

  Valoarea ajutorului
  de stat solicitat
  - lei -
   

  An
  I*4)

  An
  II

  An
  III

  Total
   

  An
  I

  An
  II

  An
  III

  Total
   

  Costuri salariale cu locurile de
  muncă aferente investiției calculate
  pe o perioadă de 2 ani

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
  Notă
  *4) În loc de "An I, An II ..." se completează anii calendaristici în care se efectuează cheltuiala eligibilă, conform planului de creare a locurilor de muncă și anii calendaristici în care se solicită plata ajutorului de stat corespunzător cheltuielilor eligibile efectuate.
  V. Declarație pe propria răspundere
  Subsemnatul/Subsemnata, ..................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ..........., eliberat de ............ la data de ..............., cu domiciliul în localitatea .................., str. .................... nr. ......., bl. ....., sc. ......, ap. ....., sectorul/județul .............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......................., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.
  Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
  Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
  [] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
  [] se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;
  [] nu a demarat proiectul de investiții pentru care solicită finanțare;
  [] nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" definite conform prevederilor din Regulament;
  [] nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
  [] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
  [] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
  [] nu a închis o activitate identică sau similară în spațiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale;
  [] nu va angaja persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni;
  [] nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, în cazul întreprinderilor nou-înființate;
  [] va achiziționa active noi, în cazul întreprinderilor mari.
  Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*5), întreprinderea: Notă
  *5) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs și 2 ani anteriori.

  [] nu a beneficiat de ajutor de minimis și de alte ajutoare de stat;
  [] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis și ajutoare de stat:

  Nr.
  crt.
   

  Denumirea
  proiectului
  de investiții

  Locația realizării
  investiției
  (județul)

  Anul
  acordării
  ajutorului

  Furnizorul
  ajutorului
   

  Actul
  normativ
   

  Cuantumul
  ajutorului
  - euro*6) -

   

   

   

   

   

   

   

  De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:
  [] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutor de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor;
  [] a beneficiat sau va beneficia de următoarele ajutoare de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor:

  Nr.
  crt.
   

  Denumirea
  proiectului
  de investiții

  Locația realizării
  investiției
  (județul)

  Anul
  acordării
  ajutorului

  Furnizorul
  ajutorului
   

  Actul
  normativ
   

  Cuantumul
  ajutorului
  - euro*6) -

   

   

   

   

   

   

   
  Notă
  *6) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.

  Numele: ..............
  Funcția: ..............
  Semnătura*7): ..............
  Data semnării: .............. Notă
  *7) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 3 la procedură)

  Condiții de conformitate - documente transmise în prima etapă de evaluare

  Cererea de acord pentru finanțare:
  - are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din
  anexa nr. 1 și este datată și semnată în original de către persoana autorizată
  să reprezinte legal întreprinderea;
  - conține informații corelate cu informațiile din certificatul constatator,
  situațiile financiare, planul de creare a locurilor de muncă, actul de
  identitate, împuternicirea, dacă este cazul.

  Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor
  mici și mijlocii, după caz:
  - are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul
  din anexa nr. 2 și este datată și semnată în original de către persoana
  autorizată să reprezinte legal întreprinderea;
  - conține informații corelate cu informațiile din situațiile financiare.

  Certificatul constatator este atașat în original, este actualizat cu date
  valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare și conține
  toate informațiile necesare.

  Situațiile financiare corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat,
  depuse și aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz, sunt
  atașate în copie.

  Planul de creare a locurilor de muncă:
  - respectă modelul din Ghidul solicitantului;
  - este datat și semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte
  legal întreprinderea;
  - este transmis inclusiv în format electronic.

  Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată
  către bugetul de stat este valabil la data înregistrării cererii de acord
  pentru finanțare și este atașat în original sau în copie legalizată.

  Certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată
  către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, sunt valabile la data
  înregistrării cererii de acord pentru finanțare și sunt atașate în original
  sau în copie legalizată.

  Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante,
  în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru
  finanțare, este atașată în original.

  Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea
  este atașat în copie.

  Opisul are menționate denumirea fiecărui document și pagina la care este
  îndosariat.


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 4 la procedură)

  Criterii de eligibilitate - întreprindere

  Documente relevante

  Este înregistrată potrivit Legii societăților nr. 31/1990
  republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea
  cooperației, republicată.

   
   
   
  Certificat constatator

  Realizează o investiție inițială în România, în unul din
  domeniile de activitate eligibile.
   

  Cerere de acord pentru
  finanțare
  Certificat constatator

  Nu înregistrează debite restante la bugetele componente
  ale bugetului general consolidat.

   
  Certificate fiscale

  Nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate".
   
   
   

  Cerere de acord pentru
  finanțare - declarație pe
  propria răspundere
  Situații financiare

  Nu se află în procedură de executare silită, insolvență,
  faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere
  operațională, lichidare sau suspendare temporară a
  activității.

  Cerere de acord pentru
  finanțare - declarație pe
  propria răspundere
  Certificat constatator

  Nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor
  de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost
  emise, acestea au fost executate.

  Cerere de acord pentru
  finanțare - declarație pe
  propria răspundere

  Nu a beneficiat de ajutoare de stat regionale pentru
  costuri eligibile de natura activelor corporale și
  necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de
  investiții.

  Cerere de acord pentru
  finanțare - declarație pe
  propria răspundere
   

  Nu a închis o activitate identică sau similară în spațiul
  economic european în ultimii 2 ani anteriori
  înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la
  momentul înregistrării cererii, nu are planuri concrete
  de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2
  ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției
  inițiale.

  Cerere de acord pentru
  finanțare - declarație pe
  propria răspundere
   
   
   
   

  Creează pentru fiecare locație a realizării investiției
  minimum 10 locuri de muncă, dintre care minimum 3 locuri
  de muncă pentru lucrători defavorizați.
   

  Cerere de acord pentru
  finanțare
  Plan de creare a locurilor de
  muncă

  Determină corect valoarea costurilor eligibile și a
  finanțării solicitate pe baza modelului din Ghidul
  solicitantului.

  Plan de creare a locurilor de
  muncă
   

  Are rentabilitatea cifrei de afaceri > = 1% în ultimul
  exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor
  în activitate.

  Situații financiare
   
   

  Are capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu
  financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în
  activitate.

  Situații financiare
   
   

  Are capital social subscris vărsat în valoare de minimum
  30.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-înființate.

  Certificat constatator
   

  Nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în
  ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii o
  altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990
  republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  sau Legii nr. 1/2005, republicată, care desfășoară sau a
  desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, în
  cazul întreprinderilor nou-înființate.

  Cerere de acord pentru
  finanțare - declarație pe
  propria răspundere
   
   
   
   


  Anexa nr. 4

  (Anexa nr. 5 la procedură)
  CRITERII
  pe baza cărora se calculează punctajul
  întreprinderilor solicitante de ajutor de stat

  Criterii de evaluare

  Mod de determinare

  Punctaj

  Numărul de locuri de muncă
  nou-create
   

  Număr de locuri de muncă nou-create
  /Număr minim de noi locuri de muncă
  prevăzute de schemă*)

  Rezultatul obținut se
  transformă în număr de puncte
   

  Locația realizării investiției
   
   
   
   

  Investiția se realizează într-un
  județ unde rata șomajului este
  peste media pe țară comunicată de
  INS în ultimul buletin statistic
  lunar

  Rșomaj > Rșomaj medie pe țară
  - 10 pct.
   
   
   

  Rentabilitatea cifrei de afaceri
  în ultimul exercițiu financiar
  încheiat, în cazul
  întreprinderilor în activitate

  Rca = (Profit net/Cifra de afaceri)
  x 100
   
   

  Rca > 2% - 10 pct.
   
   
   

  Valoarea capitalului social
  subscris vărsat, în cazul
  întreprinderilor nou-înființate

   
   
   

  Capital social > 35.000 lei
  - 10 pct.
   
  Notă
  *) Schema prevede minimum 10 noi locuri de muncă.


  Anexa nr. 5

  (Anexa nr. 7 la procedură)
  Plan de afaceri

  Cerința

  Referința

  Descrierea afacerii
   
   
   
   

  Scurt istoric al întreprinderii, activitatea
  curentă, produsele/serviciile oferite

  Prezentarea activității pentru care se
  solicită finanțarea

  Prezentarea proiectului de investiții și
  încadrarea investiției în categoria
  investiției inițiale, respectiv în
  categoria investiției inițiale în favoarea
  unei noi activități economice, în cazul
  întreprinderilor mari din regiunea de
  dezvoltare București-Ilfov care grupează
  municipiul București și județul Ilfov
   
   
   
   

  Investiția în imobilizări corporale și
  necorporale legate de:
  [] înființarea unei unități noi
  [] extinderea capacității unei unități
  existente
  [] diversificarea producției unei unități
  existente
  [] schimbarea fundamentală în procesul
  general de producție din cadrul unei unități
  existente
  [] diversificarea activității unei unități
  existente

  Planul de investiții estimativ cuprinzând
  lista activelor corporale și necorporale
  amortizabile, excluzând terenurile, și
  fundamentarea necesității achiziționării
  acestora în corelare cu locurile de muncă
  nou-create

  Indicarea denumirii activului, cantității,
  prețului unitar și a valorii totale, precum
  și a calendarului de efectuare a
  cheltuielilor aferente
   
   

  Fundamentarea planului de creare a
  locurilor de muncă în funcție de
  necesitățile întreprinderii

   
   
  Plan de creare a locurilor de muncă

  Valoarea costurilor eligibile și a
  finanțării solicitate
   
   

   
  Cerere de acord pentru finanțare

  Plan de creare a locurilor de muncă

  Analiza pieței relevante pe care
  întreprinderea solicită finanțare

  Prezentarea pieței relevante susținută cu
  date și informații din surse oficiale

  Situația financiară actuală și proiecții
  financiare pe perioada implementării
  proiectului de investiții, creării
  locurilor de muncă și pe următorii 5 ani
  de la crearea ultimelor locuri de muncă,
  respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor
   
   

  Întreprinderile în activitate realizează
  proiecțiile având în vedere situațiile
  financiare aferente ultimului exercițiu
  financiar încheiat

  Întreprinderile nou-înființate realizează
  proiecțiile având în vedere obiectivele
  stabilite

  Fundamentarea cifrei de afaceri
   

  Contracte, precontracte, scrisori de intenție
  din partea potențialilor clienți

  Indicatori cantitativi

  Limitele indicatorilor

  Rentabilitatea cifrei de afaceri
  Rca = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri)

   
  Rca ≥ 2,5%

  Rata de solvabilitate generală
  Rsg = Active totale/Datorii totale

   
  Rsg > 1,66

  Lichiditate imediată
  Rlr = (Active curente - Stocuri)/
  Pasive curente

   
   
  (Rlr) ≥ 0,65

  Indicatori calitativi

  Referința

  Asigurarea resurselor financiare necesare
  derulării investiției

  Documente relevante care atestă existența
  surselor de finanțare

  Poziția pe piață și experiența în domeniul
  pentru care solicită finanțare
   
   
   
   
   

  Situații posibile:
  [] întreprinderea a desfășurat până în
  prezent activitatea pentru care solicită
  finanțare
  [] acționarii sau managerii întreprinderii au
  fost implicați în implementarea unor proiecte
  similare (documente justificative)

  Contribuția investiției la îmbunătățirea
  standardelor de protecție a mediului
   
   
   

  Informații/documente privind:
  [] respectarea legislației în domeniul
  protecției mediului înconjurător
  [] impactul pozitiv al proiectului asupra
  mediului înconjurător

  Contribuția întreprinderii la creșterea
  economică și la dezvoltarea regională,
  determinată de implementarea proiectului
  de investiții
   
   

  Plata de taxe și impozite la bugetul general
  consolidat pe perioada implementării
  investiției și 5 ani de la crearea ultimelor
  locuri de muncă, respectiv 3 ani în cazul
  IMM-urilor, din care se deduce valoarea
  ajutorului de stat

  Indicatori calitativi

  Referința

  Implicarea întreprinderii în diferite
  proiecte sociale cu impact pozitiv asupra
  comunității din regiunea unde se
  realizează investiția
   
   

  Activități cu caracter social posibile:
  [] activități în unități de învățământ,
  medicale, sportive etc. la nivel local
  [] colaborări cu AJOFM în vederea recrutării
  persoanelor șomere și organizării de cursuri
  de pregătire profesională

  Situația juridică a locației realizării
  investiției
   
   
   
   

  Probată prin următoarele documente:
  [] extras de carte funciară/contract de
  vânzare/certificat de moștenitor etc.
  [] contract de închiriere
  [] contract de concesiune/cesiune
  [] alte documente

  Prezentarea potențialului investiției de
  atragere a altor investiții conexe,
  efectul acesteia asupra dezvoltării
  activității altor întreprinderi din
  regiune

  Contribuția la dezvoltarea regională pe
  orizontală și generarea de noi locuri de
  muncă la nivelul furnizorilor de produse și
  servicii conexe
   


  Anexa nr. 6

  (Anexa nr. 8 la procedură)
  Data înregistrării ...........
  Numărul înregistrării ........
  CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE STAT
  Subscrisa, ........, având datele de identificare menționate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ......, având calitatea de ......., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ....., eliberat de ...... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ..., sectorul/județul ......, cod poștal ......, solicit plata ajutorului de stat, în sumă de ......, în baza Acordului pentru finanțare nr. ..... din data de ...... și în condițiile prevederilor schemei pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014.I. Date de identificare a întreprinderii:
  Denumirea întreprinderii: ...........................
  Data înregistrării întreprinderii: ..................
  Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: ..............
  Codul de identificare fiscală: .......................................
  Adresa: ..............................................................
  Telefon: ........ Fax: ........ e-mail: ..............................
  Cod IBAN: ......, deschis la Trezoreria ...........II. Declarație pe propria răspundere
  Subsemnatul/Subsemnata, ......., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ...., eliberat de ...... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/județul ......, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......, declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.
  Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
  Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
  [] nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
  [] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
  [] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
  [] nu a închis o activitate identică sau similară în spațiul economic european după înregistrarea cererii de acord pentru finanțare și, în momentul înregistrării cererii de plată, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale;
  [] nu a angajat persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare.III. Formular de decont

  Luna
   
   
   
   
   

  Obligații de plată

  Plată*)

  Ajutor
  de stat
  solicitat**)
  - lei -
   
   

  Costul salarial
   
   
   

  Salarii
  brute
  realizate
  - lei -

  Contribuții
  angajator
  - lei -
   

  Total
  -lei-
   
   

  Obiectul
  plății
   
   

  Document
  de plată
  nr./data
   

  Valoare
  plată
  - lei -
   

  Extras
  de cont
  nr./data
   

  1

  2

  3

  4

  5=3+4

  6

  7

  8

  9

  10

  Luna
  ....
   
   
   
   
   
   
   

  Costul salarial
  pe întreprindere

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Costul salarial
  cu locurile de
  muncă nou-create

   
   
   

   
   
   

   
   
   

  Cheltuieli
  eligibile

   
   

   
   

   
   

  Luna
  ....
   
   
   
   
   
   
   

  Costul salarial
  pe întreprindere

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Costul salarial
  cu locurile de
  muncă nou-create

   
   
   

   
   
   

   
   
   

  Cheltuieli
  eligibile

   
   

   
   

   
   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Total
   
   
   
   
   
   
   
   

  Costul salarial
  pe întreprindere

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Costul salarial
  cu locurile de
  muncă nou-create

   
   
   

   
   
   

   
   
   

  Cheltuieli
  eligibile

   
   

   
   

   
   
  Notă
  *) Cuprinde totalul plăților aferente costurilor salariale pe întreprindere.
  **) Se calculează prin aplicarea procentului intensității la cheltuielile eligibile.

  Numele: ......................
  Funcția: .....................
  Semnătura*1): ................
  Data semnării: ............... Notă
  *1) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

  NOTĂ:
  Cererea de plată a ajutorului de stat este însoțită de documentele financiar-contabile necesare în vederea justificării cheltuielilor salariale, în copie.


  Anexa nr. 7

  (Anexa nr. 10 la procedură)
  Declarație pe propria răspundere privind
  realizarea investiției
  Subsemnatul/Subsemnata, ......, identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ...., eliberat de ...... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ......, str. ...... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/județul ......., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......, declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate sunt corecte și complete.
  Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
  Declar pe propria răspundere că:– întreprinderea a demarat investiția inițială la data de ......, conform Acordului pentru finanțare nr. .....;– investiția realizată până la data prezentei cuprinde următoarele active:

  Nr.
  crt.
   
   
   

  Denumire activ
  potrivit planului
  de investiții
   
   

  Denumire activ
  potrivit
  înregistrării în
  contabilitate
   

  Nr.
  inventar
   
   
   

  Valoarea
  înregistrată
  în
  contabilitate
  - lei -

  Factură
  nr./dată
   
   
   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

   

   

   

   

  Numele: ......................
  Semnătura*1): ................
  Funcția: .....................
  Data semnării: ...............

   
   
   
   
  Notă
  *1) Declarația va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

  NOTĂ:
  Declarația pe propria răspundere privind realizarea investiției este însoțită de următoarele documente, în copie:– facturile aferente activelor achiziționate;– Registrul mijloacelor fixe, actualizat la data înregistrării cererii de plată - extras;– Balanța de verificare analitică aferentă lunii anterioare înregistrării cererii de plată.

  ------