ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2002 Notă
  Conform literei s) a art. 57, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii și denumiri se înlocuiesc după cum urmează:
  s) sintagma "Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială" se înlocuiește cu sintagma "Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială";

  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituție,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Secţiunea 1 Scop. Principii. Obiective

  Articolul 1

  Prezenta ordonanța de urgență are drept scop stabilirea principiilor, a cadrului general și a procedurilor pentru derularea operațiunilor compensatorii, constând în compensații economice, stabilite prin contractul de achiziție ca o condiție pentru achiziționarea de produse, lucrări sau servicii de pe piața externă, în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, cu condiția ca aceste achiziții sa depășească pragul valoric stabilit la art. 5.


  Articolul 2

  Derularea operațiunilor compensatorii se realizează pe baza de acorduri și contracte economice, a căror încheiere este guvernată de următoarele principii:
  a) stabilitatea prețului - obligația de a introduce clauze compensatorii pentru contractele de achiziție prevăzute la art. 5 nu trebuie să determine o creștere a prețului de cumpărare;
  b) asigurarea unui beneficiu reciproc - propunerile trebuie să fie avantajoase atât pentru contractant, cât și pentru economia României;
  c) dezvoltarea - propunerile trebuie sa inducă o creștere a unei afaceri sau a unei tranzacții noi;
  d) abrogată;
  (la 23-07-2005, Lit. d) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )

  e) responsabilitatea - răspunderea pentru neexecutarea oricăror obligații ce izvorăsc din acord îi revine contractantului, chiar dacă obligația compensatorie este îndeplinită de către o persoana fizica sau juridică desemnată de contractant.
  (la 18-07-2003, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 3

  Prin introducerea și derularea operațiunilor compensatorii se urmăresc promovarea semnificativă a intereselor economice ale României și crearea unor instrumente eficiente pentru îmbunătățirea situației balanței comerciale prin:
  a) recuperarea, integrala sau parțială, a fondurilor investite în achizițiile de tehnica militară;
  b) susținerea industriei românești, în general, și a celei de apărare, în special;
  (la 18-07-2003, Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )

  c) creșterea aportului de valută prin vânzarea pe piața externă de produse ale industriei de apărare și a altor produse și servicii ale economiei românești și/sau prin investiții de capital străin;
  (la 10-12-2007, Lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. )

  d) obținerea de tehnologie modernă;
  (la 18-07-2003, Lit. d) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )

  e) crearea de noi oportunități de afaceri și promovarea investițiilor și a colaborării în activitatea de cercetare științifică;
  (la 18-07-2003, Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )

  f) creșterea calității și productivității în industrie;
  g) creșterea competitivității internaționale a economiei românești.


  Secţiunea a 2-a Definiții

  Articolul 4

  În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:
  a) operațiuni compensatorii - un set de compensații economice utilizate în practica comercială internațională sub denumirea de offset, ca o condiție pentru achiziționarea de produse, lucrări sau servicii de pe piața externă, în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;
  b) operațiuni compensatorii directe - participarea agenților economici români la realizarea de echipamente, tehnica, tehnologie, materiale, produse ce fac obiectul contractului de achiziție sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea și exploatarea în bune condiții a echipamentelor și produselor achiziționate. Operațiunile compensatorii directe se pot realiza în următoarele forme:
  - producția sub licență - producția de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, produse sau prestarea de servicii bazate pe transferul de informație tehnică de la contractant către agenți economici români;
  - subcontractarea - acea formă de compensare prin care un operator economic român produce o parte sau o componentă a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achiziție și/sau prestează servicii care contribuie la implementarea și/sau exploatarea în bune condiții a echipamentelor, produselor sau serviciilor achiziționate;
  (la 10-12-2007, Liniuța a 2-a a lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. )

  - cumpărarea de produse rezultate - forma de compensare prin care contractantul se obliga ca în contul obligației compensatorii sa cumpere de la agenți economici români produse sau servicii realizate cu echipamentele, tehnica, tehnologia, produsele și materialele livrate;
  - transferul de tehnologie - transferarea de cunoștințe, asistență tehnică sau alte activități de transfer tehnologic, care să permită obținerea de noi capacități sau creșterea competitivității pieselor de schimb și a componentelor;
  - asistență în marketing - activități de promovare a produselor, lucrărilor sau serviciilor prestate de operatorii economici români, utilizate și pentru realizarea obiectului contractului de achiziție, pe terțe piețe;
  (la 23-07-2005, Liniuța a 5-a a lit. b) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )

  - asistență financiară - activități legate de furnizarea sau de sprijinirea obținerii de fonduri pentru un operator economic român, în vederea participării acestuia la realizarea obiectului contractului de achiziție;
  -------
  Liniuța a 6-a a lit. b) a art. 4 fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.

  - alte activități care sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziționată, precum: cooperare în cercetare și dezvoltare, noi investiții, înființarea de companii mixte, asistență pentru crearea de noi locuri de muncă, asistență pentru întreprinderi mici și mijlocii;
  -------
  Liniuța a 7-a a lit. b) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.

  - donarea de utilaje, echipamente, standuri de probă, piese și subansambluri de schimb pentru realizarea sau întreținerea produselor contractate în România sau care să permită întreținerea, exploatarea și/sau dezvoltarea obiectului contractului de achiziție;
  (la 10-12-2007, Liniuța a 8-a a lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. )

  - donarea de simulatoare pentru instruirea personalului autorităților contractante, precum și efectuarea de cursuri de pregătire gratuite atât pentru personalul autorităților contractante, cât și pentru cel al operatorilor economici autohtoni;
  (la 23-07-2005, Liniuța a 9-a a lit. b) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )

  - investiții - participarea la constituirea sau la majorarea capitalului social al unei societăți comerciale, persoană juridică română, dobândirea, inclusiv în cadrul procesului de privatizare, de la o persoană fizică sau juridică română, de acțiuni la o societate comercială, persoană juridică română, care să realizeze și să furnizeze, ca obiect principal de activitate, produse sau servicii legate de obiectul contractului de achiziție și integrarea în producție a respectivelor produse sau servicii, cu condiția ca nivelul participării să nu fie inferior cotei care asigură cel puțin poziția de acționar semnificativ, potrivit legii și eventualelor cerințe ale autorității contractante sau Agenției.
  (la 16-10-2006, Liniuța a 10-a a lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 381 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. )

  c) operațiuni compensatorii indirecte - compensațiile economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica, tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achiziție. Operațiunile compensatorii indirecte se pot realiza în următoarele forme:
  - vânzarea pe piața externă de produse și servicii ale economiei românești care nu sunt legate de obiectul contractului de achiziții;
  - asistență în marketing - activități de sprijinire a operatorilor economici români în pătrunderea pe piețele externe;
  - asistență financiară - activități legate de furnizarea sau sprijinirea obținerii de fonduri pentru un operator economic român, în vederea efectuării de vânzări pe piața externă;
  - alte activități în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziționată, precum: transferul de tehnologie și know-how, cooperare în cercetare și dezvoltare, noi investiții, înființarea de companii mixte, asistență pentru crearea de noi locuri de muncă, asistență pentru întreprinderi mici și mijlocii;
  - investiții - participarea la constituirea sau la majorarea capitalului social al unei societăți comerciale, persoană juridică română, dobândirea, inclusiv în cadrul procesului de privatizare, de la o persoană fizică sau juridică română, de acțiuni la o societate comercială, persoană juridică română, cu condiția ca nivelul participării să nu fie inferior cotei care asigură cel puțin poziția de acționar semnificativ, potrivit legii și eventualelor cerințe ale Agenției;
  (la 10-12-2007, Lit. c) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. )

  d) contract de achiziție - contractul de achiziție de produse și/sau servicii în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, semnat între o autoritate contractantă și un contractant și care depășește pragul valoric prevăzut la art. 5;
  (la 10-12-2007, Lit. d) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. )

  d^1) acord-cadru - înțelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere;
  (la 10-12-2007, Lit. d^1) a art. 4 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. )

  e) contractant - orice ofertant care poate fi persoană juridică străină, reprezentant al unei persoane juridice străine în România sau un intermediar pentru produse, servicii sau lucrări, provenind de pe piața externă, căruia i se atribuie contractul de achiziție în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute de legislația română în vigoare;
  (la 10-12-2007, Lit. e) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. )

  f) autoritate contractantă - autoritate publica sau instituție publica, de interes național sau local, astfel cum este definită în legislația română în vigoare, cu care contractantul încheie contractul de achiziție;
  g) Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, denumit în continuare Oficiu - entitate aflată în subordinea Ministerului Economiei, având ca obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență pentru executarea operațiunilor compensatorii;
  (la 12-11-2009, Lit. g) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. 66, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. )

  h) entitate eligibilă - orice persoana juridică română sau străină desemnată de contractant pentru a îndeplini, în numele acestuia, obligația de compensare;
  i) tranzacție prin compensare - orice acord încheiat între contractant și un agent economic român, avizat de Agenție pentru executarea obligației de compensare;
  j) obligație de compensare - obligația contractantului de a face compensații economice în proporție de cel puțin 80% din valoarea contractului de achiziție;
  k) valoarea obligației de compensare - valoarea totală a compensației oferite de un contractant pentru a i se atribui un contract de achiziție în România; aceasta valoare rezultă din aplicarea procentului oferit de contractant ca obligație de compensare la valoarea contractului de achiziție;
  l) valoarea efectivă a unei tranzacții prin compensare valoarea adăugată local a tranzacției prin compensare, respectiv valoarea nominală probată de către contractant, confirmată de operatorul economic sau de instituția publică din România cu care s-a derulat operațiunea compensatorie și acceptată de Agenție, din care se scad, dacă este cazul:
  - valoarea acceptată a materiilor prime, materialelor, produselor, subansamblelor sau serviciilor achiziționate de pe piața externă și încorporate în produsul finit;
  - profitul corespunzător realizat de contractant, beneficiarul român și/sau de entitatea eligibilă, transferat în afara țării după plata impozitelor și taxelor legale;
  - alte plăți aferente tranzacției, de tipul redevențelor sau licențelor, transferate în afara țării, după plata impozitelor și taxelor legale;
  (la 10-12-2007, Lit. l) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. )

  m) valoarea de compensare a unei tranzacții prin compensare - valoarea rezultată prin aplicarea multiplicatorului de compensare la valoarea efectivă a tranzacției;
  (la 19-01-2006, Lit. m) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. )

  n) multiplicator de compensare - coeficientul utilizat pentru calcularea valorii de compensare a unei tranzacții prin compensare. Valorile coeficienților și modul de aplicare a acestora se stabilesc, la propunerea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, prin hotărâre a Guvernului;
  (la 19-01-2006, Lit. n) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. )

  o) credit de compensare - partea din valoarea obligației de compensare realizată de contractant la un moment dat, direct sau indirect;
  p) creditare - procesul de scădere a valorii creditului de compensare din valoarea obligației de compensare, stabilită prin acordul de compensare;
  (la 19-01-2006, Lit. p) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. )

  r) contul contractantului - înregistrarea făcută de Agenție a stadiului în care se afla îndeplinirea obligațiilor de compensare ale contractantului, prin urmărirea și înregistrarea creditului curent.
  s) cumpărare de pe piața externă - totalitatea operațiunilor comerciale de import și/sau achizițiile intracomunitare de bunuri și servicii dintr-un stat membru în România;
  (la 10-12-2007, Lit. s) a art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. )

  t) vânzare pe piața externă - totalitatea operațiunilor comerciale de export și/sau livrările intracomunitare de bunuri și servicii din România către un stat membru.
  (la 10-12-2007, Lit. t) a art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. )

  ----------

  Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.


  Secţiunea a 3-a Domeniul de aplicare

  Articolul 5
  (1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică pentru îndeplinirea obligației de compensare rezultate din atribuirea unui contract de achiziție de pe piața externă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice și siguranței naționale, a cărui valoare depășește, individual sau cumulat, două milioane de euro.(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea obiectului unui contract de achiziție în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, cumpără de pe piața externă produse, servicii sau lucrări a căror valoare depășește, individual sau cumulat două milioane de euro.(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică pentru îndeplinirea obligației de compensare rezultate din încheierea unui acord-cadru privind achiziția de pe piața externă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice și siguranței naționale a căror valoare depășește, individual sau cumulat, două milioane de euro.(4) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea obiectului unui acord-cadru în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, cumpără de pe piața externă produse, servicii sau lucrări a căror valoare depășește, individual sau cumulat, două milioane de euro.
  (la 10-03-2013, Art. 5 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 20 din 4 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 7 martie 2013, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 10 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010. )


  Articolul 5^1

  Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul achizițiilor finanțate din fonduri externe nerambursabile acordate Guvernului României, pentru suma finanțată, și nici în cazul contractelor atribuite Agenției NATO pentru Comunicații și Informatică din cadrul Organizației NATO pentru Comunicații și Informatică sau atribuite de un guvern altui guvern.
  (la 11-12-2015, Art. 5^1 a fost modificat de art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 decembrie 2015. )


  Articolul 6
  (1) Valoarea obligației de compensare trebuie sa fie cel puțin 80% din valoarea contractului de achiziție.(1^1) Valoarea obligației de compensare în cazul contractului de achiziție semnat cu un operator economic român se calculează la valoarea fără taxa pe valoarea adăugată (TVA) a contractului de achiziție.
  (la 10-12-2007, Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. )
  (1^2) Valoarea obligației de compensare în cazul acordului-cadru trebuie să fie cel puțin 80% din valoarea cumulată a contractelor de achiziție atribuite în baza acordului-cadru.
  (la 10-12-2007, Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. )
  (2) Majorarea sau reducerea valorii contractului de achiziție atrage revizuirea valorii obligației de compensare, modificările apărute urmând a fi consemnate în scris, prin acordul părților.(3) Autoritatea contractantă are obligația de a notifica Agenției eventualele modificări ale valorii contractului de achiziție.(4) Valoarea obligației de compensare se exprima în moneda stabilită prin contractul de achiziție.(5) Pentru achiziții în caz de urgență sau stare de necesitate, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității contractante prevăzute la art. 4 lit. f), obligația de compensare poate fi modificată.
  (la 23-07-2005, Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )

  (la 18-07-2003, Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 7*)

  Perioada în care obligația de compensare trebuie îndeplinită este de maximum 10 ani, în funcție de valoarea obligației și de complexitatea acesteia, dar fără să depășească cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achiziție. Președintele Agenției poate propune prelungirea oricăreia dintre perioadele de mai sus, perioada de îndeplinire a obligației de compensare respective fiind stabilită prin hotărâre a Guvernului.
  (la 19-01-2006, Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. ) Notă
  Alin. (2) al art. II din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006 și prevede:
  "(2) Data de referință pentru aplicarea termenelor prevăzute la art. 7 și la art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare, este a 30-a zi de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe."


  Capitolul II Cadrul instituțional

  Articolul 8
  (1) Oficiul este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei.
  (la 12-11-2009, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. 66, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. )
  (1^1) Abrogat.
  (la 12-11-2009, Alin. (1^1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. 66, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. )
  (1^2) Structura activităților și nivelul tarifelor, al cotelor procentuale și al prețurilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  (la 23-07-2005, Alin. (1^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )
  (1^3) Abrogat.
  -------
  Alin. (1^3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010.
  (1^4) Abrogat.
  (la 12-11-2009, Alin. (1^4) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. 66, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. )
  (1^5) Abrogat.
  (la 12-11-2009, Alin. (1^5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. 66, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. )
  (1^6) Fondurile necesare finanțării activității Agenției pentru perioada martie-decembrie 2006 se asigură prin hotărâre a Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.
  (la 16-05-2006, Alin. (1^6) al art. 8 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 36 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 mai 2006. )
  (2) Agenția are următoarele atribuții principale:
  a) abrogată;
  (la 18-07-2003, Lit. a) a alin. (2) al art. 8 a fost abrogată de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )

  b) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operațiunilor de compensare și a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultați ca urmare a analizei priorităților de dezvoltare a României; supunerea spre aprobare Guvernului a condițiilor de angajare, acceptare, derulare, creditare, a restricțiilor, cotelor și limitărilor aplicabile operațiunilor compensatorii, operațiunilor compensatorii în avans și transferului de credite de compensare;
  (la 23-07-2005, Lit. b) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )

  c) colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe pentru promovarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în străinătate;
  d) urmărirea tranzacțiilor unde pot fi luate în considerare operațiuni compensatorii;
  (la 18-07-2003, Lit. d) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )

  e) furnizarea de informații contractanților cu privire la procedurile legale în vigoare pentru încheierea acordurilor compensatorii și executarea obligațiilor de compensare, cu respectarea legislației privind informațiile clasificate;
  (la 18-07-2003, Lit. e) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )

  f) colaborarea cu autoritățile contractante, pentru a asigura o buna corelare între prevederile contractului de achiziție și cele ale acordurilor compensatorii;
  (la 18-07-2003, Lit. f) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )

  g) stabilirea reglementărilor privind derularea operațiunilor compensatorii și a tuturor documentelor conexe acestora;
  (la 19-01-2006, Lit. g) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. )

  h) asigurarea de asistență potențialilor contractanți în identificarea de oportunități pentru executarea obligațiilor de compensare;
  (la 18-07-2003, Lit. h) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )

  i) elaborarea, întreținerea și actualizarea permanentă a unei baze de date cu privire la agenții economici români, la produsele și serviciile românești care, în conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare a României, pot beneficia de programe de compensare;
  (la 18-07-2003, Lit. i) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )

  j) analizarea documentelor înaintate de către contractant și calcularea valorii creditului curent;
  -------
  Lit. j) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.

  j^1) analizarea rapoartelor trimestriale, anuale și a oricăror alte documente referitoare la operațiunile compensatorii, depuse de contractanți, și elaborarea de sinteze pe baza acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate ca urmare a situațiilor identificate, transmiterea de notificări contractantului pentru îndeplinirea/neîndeplinirea obligațiilor de compensare;
  (la 23-07-2005, Lit. j^1) a alin. (2) al art. 8 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )

  k) evaluarea, la sfârșitul perioadei de compensare, a stadiului de îndeplinire a obligației de compensare;
  (la 23-07-2005, Lit. k) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )

  l) abrogată;
  (la 23-07-2005, Lit. l) a alin. (2) a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )

  m) abrogată;
  (la 23-07-2005, Lit. m) a alin. (2) a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )

  n) abrogată;
  (la 23-07-2005, Lit. n) a alin. (2) a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )

  o) elaborarea unui raport anual cu privire la activitatea proprie, incluzând căile și măsurile de atingere a obiectivelor propuse, raport prezentat spre aprobare primului-ministru;
  (la 23-07-2005, Lit. o) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. 1 din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )
  (3) Organizarea și funcționarea Agenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  (la 18-07-2003, Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 9

  Abrogat.
  -------
  Art. 9 a fost abrogat de pct. 11 al art. 1 din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.


  Capitolul III

  Procedura de atribuire a contractului de achiziție, de semnare a acordului de compensare și de executare a obligației de compensare
  (la 23-07-2005, Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Secţiunea 1 Procedura de atribuire a contractului de achiziție

  Articolul 10

  Abrogat.
  (la 23-07-2005, Art. 10 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Articolul 11

  Abrogat.
  (la 23-07-2005, Art. 11 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Articolul 12

  Pentru contractele de achiziție prevăzute la art. 5, autoritatea contractantă are obligația ca, în anunțul de intenție pe care îl transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, sa facă mențiunea necesității introducerii clauzei de compensare. De asemenea, notifica Agenției intenția de a realiza achiziții care intra sub incidența prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 18-07-2003, Art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 13

  Pe perioada derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție, candidații sau ofertanții contactează Agenția pentru o corecta informare asupra condițiilor și procedurilor necesare pentru semnarea acordurilor de compensare și executarea obligațiilor de compensare.
  (la 18-07-2003, Art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 14

  La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă include și specificații cu privire la clauza de compensare.
  (la 23-07-2005, Art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Articolul 15
  (1) Autoritatea contractantă notifica participanților la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție, care, conform prezentei ordonanțe de urgență, trebuie să cuprindă o clauză de compensare, despre această obligație.(1^1) În cazul în care procedura de atribuire a contractului nu implică publicarea anunțului de intenție, autoritatea contractantă va informa firmele participante despre obligativitatea introducerii clauzei de compensare.
  (la 23-07-2005, Alin. (1^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )
  (2) Nici un contractant căruia i-a fost atribuit un contract de achiziție prin una dintre procedurile legale nu poate invoca necunoașterea obligației de a derula operațiuni compensatorii și nu poate refuza îndeplinirea acestei obligații.
  (la 18-07-2003, Art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 16

  În contractul de achiziție se menționează expres obligația contractantului de a executa operațiuni compensatorii.
  (la 18-07-2003, Art. 16 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 17

  Ofertele depuse de participanții la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție trebuie sa conțină următoarele informații cu privire la operațiunile compensatorii:
  a) informații cu privire la experiența contractantului referitoare la operațiuni compensatorii;
  b) declarație privind acceptarea obligației de compensare și a penalităților prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în cazul neîndeplinirii obligațiilor;
  b^1) valoarea obligației de compensare asumate;
  (la 23-07-2005, Lit. b^1) a art. 17 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )

  c) tipurile de operațiuni compensatorii ce vor fi utilizate;
  d) alte informații pe care contractantul le consideră utile.
  (la 18-07-2003, Art. 17 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 17^1

  În contractul de achiziție se menționează expres:
  a) obligația contractantului de a perfectă cu Agenția acordul de compensare, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1);
  b) valoarea obligației de compensare asumate;
  c) angajamentul contractantului de a pune la dispoziție Agenției o scrisoare de garanție de bună execuție conform prevederilor art. 35;
  d) acceptarea de către contractant a penalităților prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pentru cazul în care obligația asumată nu se realizează conform acordului de compensare.
  (la 23-07-2005, Art. 17^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Articolul 18

  Obligația de compensare devine efectivă de la data semnării contractului de achiziție.
  (la 18-07-2003, Art. 18 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Secţiunea a 2-a

  Semnarea acordului de compensare
  (la 23-07-2005, Titlul Secțiunii a 2-a a Cap. III a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Articolul 19
  (1) În termen de cel mult 90 de zile de la semnarea contractului de achiziție, contractantul semnează acordul de compensare.
  (la 16-10-2006, Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 381 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. )
  (2) Acordul de compensare se semnează de contractant și de Agenție.(3) Acordul de compensare cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: valoarea obligației de compensare, perioada în care obligația de compensare trebuie îndeplinită, derularea acesteia pe fiecare an, tipul de operațiune compensatorie - directă sau indirectă, domeniile care vor beneficia de operațiuni compensatorii, garanțiile bancare de bună execuție a acordului, declarația privind acceptarea necondiționată a penalităților și a prevederilor stipulate în prezenta ordonanță de urgență, precum și oricare alte informații considerate utile.
  (la 23-07-2005, Art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Secţiunea a 3-a Aprobarea planului de afaceri

  Articolul 20

  Abrogat.
  -------
  Art. 20 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.


  Articolul 21

  Abrogat.
  (la 23-07-2005, Art. 21 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Articolul 22

  Abrogat.
  (la 23-07-2005, Art. 22 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Secţiunea a 4-a Executarea obligației offset
  Executarea obligației de compensare
  (la 18-07-2003, Titlul Secțiunii a 4-a a Cap. III a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 23
  (1) Executarea obligației de compensare începe efectiv din momentul semnării acordului de compensare cu contractantul.
  (la 19-01-2006, Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. )
  (1^1) Executarea obligației de compensare poate începe după semnarea contractului de achiziție și înainte de semnarea acordului de compensare cu contractantul, în condițiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 19-01-2006, Alin. (1^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. )
  (2) Executarea obligației de compensare se realizează prin acumularea, în perioada prevăzută în acordul de compensare, a unui credit curent egal cu valoarea obligației de compensare.
  (la 19-01-2006, Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. )
  (3) Este permisă acumularea unor credite de compensare în avans, aceasta neputând constitui nici un fel de obligație din partea unei autorități contractante de a atribui contracte de achiziție pe această bază sau de a le folosi ca element de punctare în cadrul procedurii de atribuire a contractului.
  (la 23-07-2005, Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )
  (4) Angajarea și creditarea operațiunilor compensatorii realizate în avans se fac în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență. La creditarea operațiunilor compensatorii în avans se aplică multiplicatorii de compensare prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  (la 01-03-2010, Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010. )
  (5) Creditele acumulate în avans se mențin în contul firmei care le-a realizat pe o perioadă de maximum 7 ani de la creditare.
  (la 01-03-2010, Alin. (5) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010. )
  (6) Pentru îndeplinirea obligației de compensare asumate prin contractul de achiziție, un contractant nu poate utiliza credite de compensare obținute ca urmare a transferului de credite de compensare în avans de la terți în proporție mai mare de 30% din valoarea obligației de compensare asumate pentru acea categorie, cu excepția cazului în care respectivele credite provin de la un terț care face parte din același grup de companii cu contractantul.
  (la 01-03-2010, Alin. (6) al art. 23 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010. )
  (7) Un contractant, pentru îndeplinirea obligației de compensare asumate prin contractul de achiziție, nu poate utiliza pentru o categorie credite de compensare rezultate ca urmare a transferului sau a transformării de credite de compensare în avans, cumulat, în proporție mai mare de 50% din valoarea obligației de compensare asumate pentru fiecare categorie, cu excepția cazului în care respectivele credite provin de la un terț care face parte din același grup de companii cu contractantul.
  (la 01-03-2010, Alin. (7) al art. 23 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010. )

  (la 18-07-2003, Art. 23 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 23^1

  Condițiile de angajare, acceptare, derulare, creditare, restricțiile, cotele și limitările aplicabile operațiunilor compensatorii, operațiunilor compensatorii în avans și transferului de credite de compensare se stabilesc, la propunerea Agenției, prin hotărâre a Guvernului.
  (la 23-07-2005, Art. 23^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Articolul 24

  Executarea obligației de compensare se poate realiza și prin intermediul unei asocieri între contractant și o persoana fizica sau juridică română, care vizează unul sau mai multe dintre domeniile în care România promovează operațiunile compensatorii.
  (la 18-07-2003, Art. 24 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 25
  (1) Pentru fiecare operațiune compensatorie, contractantul va transmite la Agenție o cerere de tranzacție eligibilă.
  (la 23-07-2005, Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )
  (2) După executarea tranzacției aprobate de Agenție ca fiind eligibilă, contractantul va transmite o cerere de creditare însoțită de documentația stabilită de Agenție ca fiind necesară pentru stabilirea/creditarea valorii efective și, respectiv, a valorii de compensare a acesteia.
  (la 23-07-2005, Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )
  (3) Contractantul și beneficiarul român al operațiunii compensatorii răspund de veridicitatea datelor prezentate Agenției.


  Articolul 26

  Abrogat.
  (la 23-07-2005, Art. 26 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Articolul 27

  Abrogat.
  (la 23-07-2005, Art. 27 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Articolul 28

  Abrogat.
  (la 23-07-2005, Art. 28 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Capitolul IV

  Evaluarea și raportarea stadiului executării obligațiilor de compensare
  (la 18-07-2003, Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 35 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 29

  Evaluarea stadiului executării obligației de compensare se face trimestrial și anual.
  (la 18-07-2003, Art. 29 a fost modificat de pct. 36 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 30

  Contractantul elaborează și supune spre analiză Agenției:
  a) raportul trimestrial, care trebuie prezentat în termen de 15 zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit;
  (la 23-07-2005, Lit. a) a art. 30 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )

  b) raportul anual, care trebuie prezentat în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit.
  (la 23-07-2005, Lit. b) a art. 30 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Articolul 31
  (1) Determinarea creditului acumulat pentru fiecare tranzacție se face prin înmulțirea valorii efective a tranzacției cu multiplicatorul de compensare aferent; suma creditelor obținute pentru fiecare tranzacție reprezintă creditul curent.(2) După aprobarea de către Agenție, creditul curent, calculat conform alin. (1), se trece în contul contractantului, iar obligația de compensare se va reduce în mod corespunzător.(3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu valoarea obligației de compensare, contractantul și-a îndeplinit în totalitate obligația, în condițiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 10-12-2007, Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. )
  (4) Valoarea creditului curent se exprimă în moneda de plată stabilită prin contractul de achiziție. Transformarea dintr-o altă monedă sau din lei în moneda contractului de achiziție se realizează prin aplicarea cursului de referință al Băncii Naționale a României valabil la data încasării facturilor de către operatorii economici români pentru produsele, serviciile sau lucrările realizate în cadrul operațiunilor compensatorii.
  -------
  Art. 31 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.


  Articolul 32
  (1) Îndeplinirea obligațiilor contractantului se urmărește separat pe categorii de operațiuni compensatorii.(2) În cazul în care valoarea totală obținută în final în cadrul uneia dintre cele două categorii de operațiuni compensatorii depășește valoarea totală a angajamentului prevăzută în acord pentru respectiva categorie, valoarea excedentară poate fi creditată în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltă categorie de operațiuni compensatorii.(3) Depășirile obligațiilor de compensare se mențin în contul contractantului pe o perioadă de maximum 2 ani de la încetarea acordului de compensare.
  (la 10-12-2007, Art. 32 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. )


  Articolul 33
  (1) La expirarea perioadei prevăzute pentru executarea obligației de compensare, Agenția evaluează stadiul îndeplinirii obligațiilor ce reveneau contractantului ca urmare a semnării acordului de compensare.(2) Situația rezultată din evaluare este supusă aprobării președintelui Agenției, care decide dacă contractantul și-a îndeplinit obligațiile, dacă acordă un nou termen, sau se procedează la executarea scrisorii de garanție de bună execuție.
  (la 23-07-2005, Art. 33 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Capitolul V Răspunderea contractuală

  Articolul 34
  (1) Dacă obligațiile de compensare nu sunt îndeplinite la termen și în modul cerut, contractantul va plăti părții române penalități de întârziere de 0,01% pe zi din suma neobținută prin operațiunea compensatorie. Limita penalităților va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului.
  (la 19-01-2006, Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. )
  (2) Plata penalităților prevăzute la alin. (1) nu scutește contractantul de răspunderea ce îi revine pentru pierderile cauzate părții române din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale.


  Articolul 35

  În termen de 45 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul va emite către Agenție o scrisoare de garanție bancară de buna execuție a acordului, în valoare de minimum 10% din valoarea obligației asumate, care va fi valabilă pe toată durata de executare a acordului-cadru de compensare.
  (la 18-07-2003, Art. 35 a fost modificat de pct. 42 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 36

  Valoarea nerealizată a obligației de compensare, corespunzătoare unui an, se reportează pentru anul următor.
  (la 23-07-2005, Art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Articolul 37

  Contractantul care nu își execută angajamentele de compensare este exclus de la o altă procedură de atribuire a unui contract de achiziție ce implică și executarea unei obligații de compensare pe o perioadă de 5 ani, calculată de la momentul expirării acordului de compensare executat necorespunzător.
  (la 18-07-2003, Art. 37 a fost modificat de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 38
  (1) Contractantul este exonerat de răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a angajamentelor contractuale, dacă aceste situații sunt determinate de forță majoră.(2) Contractantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu fi afectat de evenimente de forță majoră.


  Articolul 39
  (1) Contractantul înștiințează Agenția despre cazul de forță majoră în termen de 15 zile și va putea face dovada producerii evenimentului și a efectelor sale în termen de 30 de zile, ambele termene curgând de la apariția cazului de forță majoră; în caz contrar, contractantul este considerat responsabil pentru întârzieri, executări necorespunzătoare sau neexecutări datorate acestor factori, ca și când culpa ar fi a sa.
  (la 16-10-2006, Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 381 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. )
  (2) Agenția are dreptul sa facă investigațiile necesare referitoare la intervenția cazului de forță majoră, precum și a întârzierii, executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor contractuale.(3) Dacă Agenția constată ca a avut loc un eveniment de forță majoră, aceasta prelungește durata programului de compensare cu o perioada rezonabilă de timp, în funcție de circumstanțe.
  (la 18-07-2003, Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 45 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )
  (4) În cazul prevăzut la alin. (3) nu se aplica penalități pentru perioada extinsă.


  Articolul 40

  Contractantul nu are dreptul de a angaja cu contract individual de muncă, în scopul executării obligației de compensare, persoane care fac parte din Agenție ori care au făcut parte în momentul analizării acordurilor de compensare ale respectivului contractant, sub sancțiunea nulității contractului individual de muncă.
  (la 23-07-2005, Art. 40 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Articolul 41

  Agenția are obligația de a întocmi dosarul operațiunilor compensatorii, cuprinzând toate documentele relevante din cadrul procedurii de încheiere-derulare a acordurilor de compensare, precum și documentele ce atesta modul de executare a obligațiilor de compensare, inclusiv rapoartele trimestriale și anuale.
  (la 18-07-2003, Art. 41 a fost modificat de pct. 47 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 42

  Dosarul se păstrează de către Agenție atât timp cât executarea obligației de compensare este în derulare, dar nu mai puțin de 5 ani de la data finalizării executării obligației respective.
  (la 18-07-2003, Art. 42 a fost modificat de pct. 48 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 43

  La cerere, dosarul operațiunilor compensatorii este pus la dispoziție oricărei autorități publice interesate, spre consultare, cu condiția ca nici o informație sa nu fie divulgată, dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul legitim al părților sau ar afecta libera concurență, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, a contravențiilor sau infracțiunilor.
  (la 18-07-2003, Art. 43 a fost modificat de pct. 49 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Capitolul VI

  Infracțiuni, contravenții și sancțiuni
  (la 18-07-2003, Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 50 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 43^1
  (1) Furnizarea de informații contractantului, care s-au dovedit de natură să îl favorizeze în mod neloial pe acesta în cadrul procedurii pentru încheierea acordurilor de compensare sau a unei tranzacții prin compensare, precum și în cadrul executării obligației de compensare, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea dreptului de a participa la proceduri de achiziții publice pe o perioadă de la un an la 5 ani.(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și înțelegerea contractantului cu membri ai Oficiului sau cu operatori economici români, în scopul denaturării rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor de compensare sau de executare a obligației de compensare.
  (la 01-02-2014, Art. 43^1 a fost modificat de pct. 1 al art. 119 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )


  Articolul 44

  Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte:
  a) reducerea, în mod intenționat, de către autoritatea contractantă a valorii contractului de achiziție, astfel încât sa se sustragă obligației aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;
  b) efectuarea unei achiziții de produse, servicii sau lucrări în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, a căror valoare depășește 3 milioane de euro, cu eludarea sau încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 10-12-2007, Lit. b) a art. 44 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. )

  c) abrogată;
  (la 18-07-2003, Lit. c) a art. 44 a fost abrogată de pct. 52 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )

  d) abrogată;
  (la 18-07-2003, Lit. d) a art. 44 a fost abrogată de pct. 52 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 45
  (1) Contravențiile prevăzute la art. 44 se sancționează cu amendă de la 80.000.000 lei la 400.000.000 lei.
  (la 18-07-2003, Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 53 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )
  (2) Amenzile prevăzute ca sancțiuni pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 44 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.


  Articolul 46
  (1) Contractantului care săvârșește o contravenție prin încălcarea dispozițiilor prezentului act normativ i se va interzice participarea la orice altă achiziție de acest tip în România pe o durată de la un an la 3 ani.
  (la 01-02-2014, Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 2 al art. 119 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )
  (2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplica de reprezentanții Agenției, desemnați de conducătorul acesteia.(3) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplica cumulativ cu amenda prevăzută la art. 45.(4) Procesul-verbal de constatare a contravenției și sancțiunea aplicată se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, pe cheltuiala contravenientului; în acest scop Agenția va dispune plata acestor cheltuieli.


  Articolul 47
  (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de reprezentanții împuterniciți ai Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția celei prevăzute la art. 46 alin. (1).(2) Agenții constatatori ai contravențiilor vor notifica Agenția în termen de 5 zile, în cazul constatării săvârșirii contravenției prevăzute la art. 44 lit. b), în vederea aplicării de către Agenție a sancțiunii prevăzute la art. 46.
  (la 18-07-2003, Alin. (2) al art. 47 a fost modificat de pct. 55 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )
  (3) Contravențiilor prevăzute la art. 44 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.


  Capitolul VII Dispoziții finale și tranzitorii

  Articolul 48

  În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel, se aplică dispozițiile din dreptul comun.


  Articolul 49
  (1) Acordurile de compensare și tranzacțiile sunt interpretate, aplicate și executate în conformitate cu legile române.
  (la 18-07-2003, Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 56 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )
  (2) Litigiile decurgând din aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se soluționează de instanțele române competente, în conformitate cu legile române.


  Articolul 49^1
  (1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în cazul încheierii de către autoritatea contractantă de acorduri-cadru în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale cu unul sau mai mulți contractanți.(2) Condițiile de semnare, derulare, creditare, stabilirea duratei, constituirea garanției de bună execuție, restricțiile și limitările aplicabile în cazul acordurilor de compensare aferente acordurilor-cadru se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 10-12-2007, Art. 49^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. )


  Articolul 50

  Costurile pentru activitățile premergătoare operațiunii compensatorii și pentru executarea obligației de compensare sunt suportate în întregime de către contractant.
  (la 18-07-2003, Art. 50 a fost modificat de pct. 57 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 51

  Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Economiei și Comerțului răspund pentru promovarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în străinătate.
  (la 18-07-2003, Art. 51 a fost modificat de pct. 58 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. )


  Articolul 52

  Abrogat.
  (la 23-07-2005, Art. 52 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. )


  Articolul 53

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Ministerului Industriei și Resurselor și a Ministerului Finanțelor Publice, Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.


  Articolul 54

  Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul apărării naționale,
  George Cristian Maior,
  secretar de stat
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul afacerilor externe,
  Mircea Geoană
  Ministrul dezvoltării și prognozei,
  Gheorghe Romeo Leonard Cazan
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu

  București, 12 decembrie 2002.
  Nr. 189.

  Anexă

  Domeniile prioritare care pot beneficia de operațiuni compensatorii în avans și ierarhizarea
  acestora prin multiplicatori de compensare

  Operațiuni compensatorii în avans

  I. Investiții

   

  a) Achiziția de acțiuni, în cadrul procesului de privatizare, ale unui operator economic
  român

  0,5-3,0

  b) Achiziția de acțiuni sau aportul în bani la capitalul social al unui operator economic
  român

  0,5-3,0

  c) Aport în natură la capitalul social al unui operator economic român

  0,5-3,0

  d) Achiziția de active corporale, numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
  (i) societatea comercială achizitoare să fie persoană juridică română;
  (ii) valoarea investiției să depășească echivalentul în lei a 5 milioane euro;
  (iii) investițiile să fie realizate din surse externe și să fie menținute pentru o perioadă
  de cel puțin 5 ani de la realizarea acestora.

  0,5-3,0

  II. Cumpărare de produse realizate în România

   

  a) Cumpărare de produse și servicii realizate în domeniul aerospațial;

  0,5-1,4

  b) Cumpărare de produse servicii și lucrări realizate în alte domenii care nu sunt incluse
  la lit. a).

  0,5-1,3

  III. Asistență în marketing

   

  - Efectuarea de cursuri de pregătire pentru formarea profesională a angajaților unui
  operator economic român și acordarea de asistență tehnică

  0,5-1,5

  NOTĂ:
  Valorile multiplicatorilor de compensare vor fi stabilite de Oficiul de Compensare având în vedere importanța și complexitatea operațiunii compensatorii în avans propuse.
  (la 01-03-2010, Anexa a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010, având conținutul anexei din acest act normativ. )

  ------------