DECIZIA nr. 38 din 4 februarie 2020referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. (1) lit. g) coroborate cu cele ale alin. (6) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 26 mai 2020

  Valer Dorneanu

  - președinte

  Cristian Deliorga

  - judecător

  Marian Enache

  - judecător

  Daniel Marius Morar

  - judecător

  Mona-Maria Pivniceru

  - judecător

  Gheorghe Stan

  - judecător

  Livia Doina Stanciu

  - judecător

  Elena-Simina Tănăsescu

  - judecător

  Varga Attila

  - judecător

  Benke Károly

  - magistrat-asistent-șef

  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Sorin-Ioan-Daniel Chiriazi.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. (1) lit. g) coroborate cu cele ale alin. (6) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, excepție ridicată de Societatea UTI Grup - S.A. din București în Dosarul nr. 3.743/2/2017 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și care constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.214D/2017.2. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, precizând că prevederile legale criticate nu încalcă art. 1 alin. (5) și art. 15 alin. (2) din Constituție din moment ce reglementează condițiile de încheiere a noului contract. Totodată, se arată că sancțiunea reglementată nu reprezintă una aplicabilă vechiului contract.
  CURTEA,

  având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 29 iunie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 3.743/2/2017, Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. (1) lit. g) coroborate cu cele ale alin. (6) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, excepție ridicată de Societatea UTI Grup - S.A. din București într-o cauză având ca obiect soluționarea unei plângeri formulate împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor prin care a fost respinsă contestația formulată de autorul excepției împotriva deciziei autorității contractante de excludere a acestuia din procedura de atribuire prin licitație deschisă a unui contract sectorial.5. În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată că dispozițiile legale criticate permit aplicarea noii legi la anumite stări de fapt izvorâte din executarea unor contracte care nu formează obiectul noii legi, ceea ce este contrar art. 15 alin. (2) din Constituție. Legea nu are putere retroactivă, astfel că o situație juridică produce acele efecte care sunt prevăzute de legea civilă în vigoare la data producerii ei, potrivit regulii tempus regit actum. Prin urmare, un act/fapt juridic care a avut loc înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu poate să producă alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data săvârșirii sale. Astfel, încetarea raporturilor contractuale nu poate dobândi noi valențe prin adoptarea unei legi diferite față de legea în vigoare la momentul încetării lor. Or, textul criticat permite această stare de drept, astfel că este contrar principiului neretroactivității legii.6. Se mai arată, invocându-se jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, că textul criticat încalcă principiul securității juridice în sensul că dacă sub reglementarea legală în care a intervenit încetarea contractului aceasta constituia motiv de excludere a ofertantului de la procedură doar dacă a produs grave prejudicii beneficiarilor, noua lege stabilește că simpla încetare anticipată din culpa ofertantului, indiferent de data la care aceasta a avut loc, conduce la inacceptabilitatea ofertei. Se mai indică faptul că noua lege nu poate atribui încetării raporturilor contractuale consecințe juridice diferite în raport cu cele existente la data la care a operat încetarea, în caz contrar fiind încălcate atât caracterul previzibil al legii, cât și principiul securității juridice.7. Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.9. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, invocându-se, în acest sens, Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, paragrafele 19 și 21.10. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,

  examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.12. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă dispozițiile art. 180 alin. (1) lit. g) coroborat cu cele ale alin. (6) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, care au următorul cuprins:(1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situații: […]
  g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; […]
  (6) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. g), se consideră încălcări grave ale obligațiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea obligațiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, ori neexecutarea lucrărilor, livrarea unor produse sau servicii care prezintă neconformități majore care le fac improprii utilizării conform destinației avute în vedere de entitatea contractantă, ori executarea unor lucrări care nu respectă cerințele caietului de sarcini, sau un comportament necorespunzător care creează îndoieli serioase cu privire la credibilitatea operatorului economic
  13. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (5) privind principiile legalității și al securității juridice și ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii.14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că principala critică de neconstituționalitate constă în faptul că un act/fapt juridic săvârșit în perioada de activitate a legii vechi dobândește o altă semnificație sub imperiul și prin efectul noii legi, ceea ce ar încălca art. 1 alin. (5) și art. 15 alin. (2) din Constituție. În acest sens, autorul excepției arată că, în cauză, un contract sectorial încheiat sub imperiul capitolului VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, a încetat din motive culpabile acestuia, fără ca aceasta să reprezinte o situație de excludere din alte proceduri ulterioare de atribuire. Ulterior, capitolul VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 a fost abrogat prin Legea nr. 99/2016, care exclude de la participarea la procedurile de atribuire a contractelor sectoriale operatorul economic din culpa căruia s-a ajuns la încetarea anticipată a respectivului contract, astfel că autorul excepției a fost exclus de la o procedură de atribuire a unui contract sectorial.15. Analizând dispozițiile legale criticate, Curtea constată că acestea nu cuprind nicio normă intertemporală, astfel că invocarea principiilor securității juridice și al neretroactivității legii se face din perspectiva modului în care autoritățile competente aplică în timp aceste reglementări legale, care iau în considerare și situațiile de încetare anticipată a contractului anterioare intrării în vigoare a noii legi. Astfel, se pune în discuție o chestiune de interpretare și aplicare a legii, cu referire la aplicarea în timp a legilor. Or, soluționarea unei asemenea chestiuni nu intră în atribuțiile Curții Constituționale, ci în atribuția instanțelor judecătorești, drept care excepția de neconstituționalitate apare ca fiind inadmisibilă.16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:

  Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 180 alin. (1) lit. g) coroborate cu cele ale alin. (6) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, excepție ridicată de Societatea UTI Grup - S.A. din București în Dosarul nr. 3.743/2/2017 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.
  Definitivă și general obligatorie.
  Decizia se comunică Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Pronunțată în ședința din data de 4 februarie 2020.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent-șef,
  Benke Károly

  ----