INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 24 august 2015
pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 2 septembrie 2015  Potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 15 iulie 2015,
  în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta instrucţiune.

  Articolul I

  Alineatul (1) al articolului 2 din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 8 august 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2016, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF - SIIF, respectiv societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, administratorii de fonduri de investiţii alternative, organismele de plasament colectiv, depozitarii centrali, casele de compensare/contrapărţile centrale, operatorii de piaţă/sistem şi Fondul de Compensare a Investitorilor, denumite în continuare entităţi, vor ţine evidenţa contabilă în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară, adoptate potrivit procedurii prevăzute de art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, denumite în continuare IFRS."


  Articolul II

  Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Autorităţii

  de Supraveghere Financiară,

  Mişu Negriţoiu

  Bucureşti, 24 august 2015.
  Nr. 2.
  ----