ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 octombrie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008  Având în vedere că:
  - pentru îndeplinirea obiectivelor asumate în domeniul turismului prin Programul de Guvernare pe perioada 2005-2008, Guvernul a aprobat subprogramele de investiţii în turism prevăzute a se derula în perioada 2006-2008, în valoare totală de 325 milioane euro;
  - Guvernul a alocat, prin bugetul de stat pe anul în curs, sumele necesare finanţării unor studii de fezabilitate, proiecte tehnice, lucrări de investiţii, precum şi a altor studii de specialitate, aferente unor obiective de investiţii în turism prevăzute a se realiza în anul 2008;
  - diversificarea ofertei şi creşterea calităţii serviciilor turistice impun sporirea rolului şi atribuţiilor care revin, în acest sens, tuturor organelor administraţiei publice locale;
  - actualul mecanism de susţinere financiară a autorităţilor administraţiei publice locale pentru realizarea proiectelor de investiţii în turism este greoi şi nestimulativ, iar în lipsa unei reglementări imediate s-ar ajunge la imposibilitatea realizării în termen a obiectivelor de investiţii aprobate, precum şi la lipsa de interes în derularea proiectelor de investiţii absolut necesare pentru menţinerea şi dezvoltarea potenţialului turistic naţional şi creşterea calităţii serviciilor turistice, ceea ce ar conduce la reducerea semnificativă a competitivităţii turismului din România, comparativ cu principalele destinaţii turistice din regiune, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - Consiliile locale, consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii în domeniul turismului:
  a) inventarierea principalelor resurse turistice;
  b) administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic;
  c) elaborarea de propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice;
  d) participarea la omologarea traseelor turistice şi a pârtiilor de schi;
  e) contribuirea la creşterea calităţii produselor turistice;
  f) urmărirea activităţii turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi protecţie a acestora;
  g) organizarea de centre de informare turistică în localităţile cu activitate turistică."
  2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 20, consiliile locale, consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot crea servicii de specialitate, potrivit legii."
  3. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - (1) Statul sprijină şi încurajează libera iniţiativă în domeniul promovării şi dezvoltării activităţii de turism şi, îndeosebi, în stimularea şi atragerea turiştilor străini în România, precum şi în dezvoltarea activităţii staţiunilor turistice, prin:
  a) adoptarea unor reglementări specifice privind aplicarea asigurării sociale de sănătate în domeniul trimiterilor medicale în staţiunile turistice balneare;
  b) organizarea de acţiuni de promovare turistică atât pe plan intern, cât şi prin birourile de promovare turistică din străinătate;
  c) concesionarea, în condiţiile legii, a unor terenuri care fac parte din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea de structuri de primire turistică în zonele stabilite ca priorităţi prin Programul anual de dezvoltare a produselor turistice;
  d) susţinerea financiară a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea documentaţiilor tehnice, respectiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice, alte studii de specialitate, precum şi a lucrărilor de execuţie aferente programelor şi obiectivelor de investiţii în turism.
  (2) Sumele necesare realizării documentaţiilor şi lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii în turism aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor administraţiei publice locale se asigură din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat şi din bugetele locale, prin bugetul unităţilor administrativ-teritoriale. Sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de turism ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice locale se alocă prin transferuri de la bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale către bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie.
  (3) Proiectele de investiţii în turism şi sursele de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale."


  Articolul II

  Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se articolelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Ministrul pentru întreprinderi
  mici şi mijlocii,comerţ, turism
  şi profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  p. Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Liviu Radu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 1 octombrie 2008.
  Nr. 123.
  _________