ORDIN nr. 1.945 din 26 octombrie 2021pentru modificarea și completarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 766/2018
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 1 noiembrie 2021
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 174.881/ID din 8.10.2021 al Direcției politici și strategii în silvicultură,
  ținând seama de prevederile art. 20 alin. (2), (4) și (6), art. 22, 24, art. 59 alin. (6), (6^1), (6^2) și (10), art. 115 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. II alin. (17) din Legea nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic,
  în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 766/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 23 august 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1) litera a), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. administratorului ariei naturale protejate, în situația în care aceasta este constituită parțial sau total peste fondul forestier;2. La articolul 1 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  a^1) prima versiune a amenajamentului silvic, care conține următoarele:1. procesul-verbal al Conferinței I de amenajare și tema de proiectare pentru lucrarea de amenajare a pădurii, suprafața fondului forestier și, dacă este cazul, suprafețele incluse în arii naturale protejate și măsurile de conservare din planurile de management ale ariilor naturale protejate respective, aferente habitatelor și speciilor de pe suprafața respectivă, iar pentru suprafețele care au avut anterior amenajament silvic se vor furniza în plus și următoarele informații: constituirea unităților de producție, zonarea funcțională propusă în acord cu prevederile planului de management al ariilor naturale protejate și măsurile de conservare din planurile de management ale ariilor naturale protejate respective, aferente habitatelor și speciilor de pe suprafața respectivă, bazele de amenajare, subunități de gospodărire, situația respectării posibilității și structura arboretelor (compoziția, consistența și clasele de vârstă) în amenajamentul expirat;2. coordonatele stereo 70 obținute/deținute de titularul amenajamentului silvic sub formă vectorială în sistem de coordonate stereo 70, format de fișier.shp, ale amenajamentului anterior și modificările de geometrie la nivel parcelar și subparcelar apărute față de ediția anterioară a amenajamentului silvic, pentru suprafețele din fond forestier care au mai fost amenajate, sau sub formă vectorială în sistem de coordonate stereo 70, format de fișier.shp, pentru suprafețele de fond forestier care nu au mai fost amenajate prin amenajament silvic;3. distribuția pe județe a fondului forestier care face obiectul amenajamentului silvic, pentru fondul forestier situat pe raza mai multor județe, în scopul stabilirii autorității competente pentru derularea procedurii de evaluare de mediu;4. proiectele/lucrările/acțiunile care se propun a fi realizate în cadrul amenajamentului silvic;5. harta amenajamentului silvic care să prezinte situația actuală a fondului forestier pentru care se elaborează amenajamentul și pe care sunt marcate proiectele/lucrările/ acțiunile care se propun a fi realizate în cadrul respectivului amenajament, suprapusă cu hărțile de distribuție a speciilor și habitatelor protejate din cadrul siturilor Natura 2000, format de fișier.shp;
  3. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) ședința de preavizare a soluțiilor tehnice - Conferința a II-a de amenajare se organizează după recepția lucrărilor de teren, cu participarea:1. șefului de proiect, proiectantului și a expertului CTAP din partea unității specializate autorizate;2. șefului ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, reprezentanților structurilor ierarhice superioare acestuia și, după caz, a proprietarului;3. administratorului ariei naturale protejate, în situația în care aceasta este constituită parțial sau total peste fondul forestier;4. reprezentantului structurii județene sau regionale pentru protecția mediului;5. reprezentantului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de specialitate a acesteia;
  4. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 1^1
  (1) Amenajamentele silvice își păstrează valabilitatea în condițiile art. II alin. (17) din Legea nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic.(2) În perioada de păstrare a valabilității prevăzute la alin. (1) se pot realiza lucrări de regenerare - împăduriri, reîmpăduriri, completarea regenerărilor naturale și lucrări de întreținere a culturilor -, lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor tinere și lucrări de conservare, prevăzute și nerealizate în unitățile amenajistice din amenajamentul silvic care își păstrează valabilitatea, recoltarea volumului aferent stocurilor de masă lemnoasă aflate în faze tehnologice și în platforma primară la data de 31 decembrie a anului anterior, precum și lucrări de infrastructură. Produsele accidentale și extraordinare se recoltează integral și se precomptează corespunzător din noul amenajament silvic, cu luarea în considerare a corespondenței unităților amenajistice dintre amenajamentul silvic care își păstrează valabilitatea și amenajamentul silvic nou.(3) Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor tinere se pot realiza și în alte unități amenajistice decât cele prevăzute la alin. (2), care îndeplinesc condițiile de a fi parcurse cu astfel de lucrări.(4) Lista unităților amenajistice în care se pot realiza lucrările prevăzute la alin. (2) și (3) se stabilește de către unitatea specializată autorizată pentru amenajarea pădurilor și de către ocolul silvic.
  5. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se abrogă.6. La articolul 2 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață compactă mai mare de 0,5 ha sau în situația în care extragerea arborilor afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, determină încadrarea arboretelor în urgența 1 de regenerare. Încadrarea arboretelor în urgența 1 de regenerare se stabilește de către o unitate autorizată specializată pentru lucrări de amenajare a pădurilor. Volumul arborilor afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, pe suprafețe compacte mai mari de 0,5 ha se poate determina în urma inventarierii fir cu fir sau prin Metodele de evaluare a volumului de lemn rezultat din doborâturile și rupturile produse de vânt și zăpadă - Doborâturi în masă produse de vânt și zăpadă, prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării. Pentru suprafețele de peste 0,5 ha necesare realizării instalațiilor de scos-apropiat nu este necesară modificarea prevederilor amenajamentului silvic;
  7. La articolul 2 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  b^1) volumul arborilor afectați de doborâturi/rupturi de vânt/zăpadă și de incendii, inventariați, se poate autoriza la exploatare după depunerea actului de punere în valoare aprobat la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Volumul provenit din arborii afectați de doborâturi/rupturi de vânt/zăpadă și de incendii, în unitățile de gospodărire în care se reglementează procesul de producție, se precomptează din posibilitatea de produse principale stabilită la nivel de unitate de gospodărire/proprietate, în condițiile art. 59 alin. (7)-(11) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  8. La articolul 2 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
  g) pentru lucrările silviculturale rămase de executat din amenajamentele silvice aprobate, care nu au parcurs procedura de evaluare de mediu și care se suprapun parțial sau total peste siturile Natura 2000.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna

  București, 26 octombrie 2021.
  Nr. 1.945.
  ----