NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2011pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezentele norme metodologice stabilesc dispoziții în aplicarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, republicată.


  Articolul 2

  Autorizarea activităților desfășurate în sălile de culturism și/sau de fitness, efectuate de persoane juridice, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, se face de către Agenția Națională Anti-Doping.


  Articolul 3
  (1) Autorizarea este procedura de abilitare a persoanelor juridice, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale pentru a desfășura activități în sălile de culturism și/sau de fitness, care se materializează prin eliberarea de către Agenția Națională Anti-Doping a certificatului de funcționare din punctul de vedere al reglementărilor antidoping, denumit în continuare certificat, act administrativ individual.(2) Prin titular al certificatului se înțelege persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială pentru care a fost eliberat certificatul.(3) Modelul certificatului se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping.


  Articolul 4
  (1) Persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială care solicită autorizarea activităților desfășurate în sălile de culturism ori de fitness trebuie să facă dovada deținerii de către unul dintre angajații acesteia a atestatului de absolvire a cursului de instruire antidoping, prevăzut la art. 9 alin. (6) din Legea nr. 104/2008, republicată.(2) Cursul de instruire antidoping prevăzut la alin. (1) vizează cunoașterea legislației naționale și internaționale care reglementează activitatea antidoping, cunoașterea substanțelor dopante cu grad mare de risc, precum și cunoașterea efectelor secundare ale utilizării substanțelor dopante cu grad mare de risc.


  Capitolul II Autorizarea activităților desfășurate în sălile de culturism și/sau de fitness

  Articolul 5
  (1) Activitatea în sălile de culturism și/sau de fitness se desfășoară pe baza certificatului eliberat de către Agenția Națională Anti-Doping.(2) Certificatul eliberat de Agenția Națională Anti-Doping este valabil pe o perioadă de 3 ani.(3) Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatului emis de Agenția Națională Anti-Doping se realizează prin depunerea unei cereri de către solicitant în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 9.(4) O copie a certificatului se va afișa la sala de culturism și/sau fitness, într-un loc accesibil și vizibil publicului.


  Articolul 6

  Pentru eliberarea certificatului, persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale ce desfășoară activități sportive de culturism ori de fitness depun la Agenția Națională Anti-Doping o cerere prin care solicită autorizarea.


  Articolul 7
  (1) Pentru eliberarea certificatului, persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale solicitante vor achita o taxă de autorizare.(2) Nivelul taxei de autorizare se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping, în condițiile legii.


  Articolul 8
  (1) Cererile de autorizare se depun și se înregistrează la sediul Agenției Naționale Anti-Doping.(2) Modelul formularului-tip al cererii de autorizare, precum și modul de înregistrare al acesteia se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping.(3) Formularului-tip al cererii de autorizare se eliberează solicitantului atât pe suport hârtie, cât și în format electronic.


  Articolul 9

  La cererea de autorizare adresată Agenției Naționale Anti-Doping persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială trebuie să anexeze:
  a) copia certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de înregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin actele normative în vigoare;
  b) certificatul de cazier judiciar al administratorilor sau reprezentanților;
  c) declarația pe propria răspundere a persoanei autorizate de către persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială să semneze cererea, prin care se atestă că datele prevăzute în aceasta și în documentele anexate corespund realității și că are cunoștință că falsul în declarații se pedepsește potrivit legii penale;
  d) copia certificată pentru conformitate cu originalul a statutului de funcționare și, după caz, a actelor modificatoare ale acestuia, din care să rezulte că desfășoară activități sportive de culturism și/sau de fitness;
  e) dovada achitării taxei de autorizare;
  f) lista actualizată cu suplimentele alimentare distribuite în sală, care va cuprinde următoarele specificații:1. denumirea comercială a produsului;2. denumirea societății producătoare și/sau distribuitoare;3. lista ingredientelor;4. copia certificatului de notificare emis de instituția competentă;
  g) copia atestatului de absolvire a cursului de instruire organizat de către Agenția Națională Anti-Doping.


  Articolul 10
  (1) Autorizarea funcționării sălilor de culturism și fitness din punctul de vedere al reglementărilor antidoping se realizează prin emiterea certificatului.(2) Respingerea cererii de autorizare trebuie să fie motivată și se dispune prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping, care se comunică solicitantului.(3) Ordinul prevăzut la alin. (2) poate fi atacat în fața instanței de contencios administrativ, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 11

  În situația în care intervin modificări ale elementelor de identificare a persoanei juridice, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale autorizate, aceasta este obligată, sub sancțiunea suspendării certificatului, să le notifice în scris Agenției Naționale Anti-Doping, în termen de 15 zile de la data producerii lor.


  Articolul 12

  Eliberarea unui nou certificat în caz de pierdere sau distrugere ori în caz de furt se face la cererea scrisă a titularului acestuia, adresată Agenției Naționale Anti-Doping.


  Articolul 13

  Persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale cărora le-a fost retras certificatul pot solicita autorizarea activităților de culturism și/sau fitness, cu condiția îndeplinirii procedurilor de autorizare prevăzute de prezentele norme metodologice, inclusiv achitarea taxei de autorizare corespunzătoare.


  Capitolul III Suspendarea și retragerea certificatului

  Articolul 14

  Agenția Națională Anti-Doping dispune suspendarea certificatului sau, după caz, retragerea acestuia în cazul în care constată încălcarea dispozițiilor Legii nr. 104/2008, republicată, și ale prezentelor norme metodologice.


  Articolul 15
  (1) Suspendarea certificatului are ca efect sistarea temporară a desfășurării activității de către titularul său, pe perioada dispusă prin ordinul de suspendare.(2) Reluarea activității după suspendarea certificatului se face numai la cererea scrisă a titularului acestuia și numai după ce personalul abilitat al Agenției Naționale Anti-Doping constată că au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendarea acestuia.(3) La expirarea perioadei de suspendare, persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale solicită în termen de 10 zile lucrătoare, în scris, Agenției Naționale Anti-Doping verificarea, prin personalul abilitat, a remedierii deficiențelor care au determinat suspendarea.(4) Dacă persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale nu solicită constatarea remedierii acestor deficiențe și reluarea activității, în termenul prevăzut la alin. (3), Agenția Națională Anti-Doping va dispune retragerea certificatului.


  Articolul 16

  Suspendarea certificatului se dispune în următoarele situații:
  a) în cazul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 104/2008, republicată;
  b) în lipsa notificării Agenției Naționale Anti-Doping cu privire la schimbările intervenite în datele de identificare a titularului certificatului;
  c) în cazul prevăzut la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 104/2008, republicată.


  Articolul 17

  Retragerea certificatului se dispune în următoarele situații:
  a) în cazul prevăzut la art. 16 alin. (3) din Legea nr. 104/2008, republicată;
  b) în cazul în care persoana autorizată nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile necesare în vederea autorizării;
  c) de drept, în cazul comercializării și deținerii substanțelor cu grad mare de risc;
  d) în cazul în care nu se mai respectă dispozițiile art. 4 alin. (1);
  e) în cazul comercializării de suplimente alimentare care conțin substanțe dopante cu grad mare de risc în sălile de culturism și fitness;
  f) în cazul comercializării de suplimente alimentare care sunt contaminate cu substanțe dopante cu grad mare de risc, conform rezultatelor analizelor de laborator, în sălile de culturism și fitness;
  g) în cazurile în care Agenția Națională Anti-Doping constată că documentele prevăzute la art. 9 lit. d) și g) nu sunt conforme cu realitatea sau contravin unor dispoziții legale în vigoare;
  h) în cazul condamnării definitive pentru o infracțiune care a avut loc în sălile de culturism și fitness, în legătură cu substanțele dopante cu grad mare de risc a unui angajat al persoanei juridice, al întreprinderii individuale autorizate sau a unui membru al întreprinderii familiale autorizate.


  Articolul 18
  (1) Suspendarea sau retragerea certificatului se dispune prin ordin de către președintele Agenției Naționale Anti-Doping, la propunerea organelor cu atribuții de control în materie, în baza constatărilor acestora.(2) Ordinul de suspendare sau de retragere prevăzut la alin. (1) se comunică titularului și poate fi atacat în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) Ordinul de suspendare ori, după caz, de retragere a certificatului produce efecte de la data comunicării.(4) Perioada de suspendare a certificatului se calculează de la data comunicării ordinului de suspendare prevăzut la alin. (1).


  Articolul 19

  Agenția Națională Anti-Doping publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, denumirea sau numele titularului certificatului, adresa acestuia, data emiterii certificatului, precum și ordinele de suspendare și pe cele de retragere a certificatelor.


  Capitolul IV Supravegherea respectării regimului juridic al substanțelor dopante cu grad mare de risc

  Articolul 20
  (1) Supravegherea respectării regimului juridic al substanțelor dopante cu grad mare de risc de către Agenția Națională Anti-Doping se exercită prin verificarea documentelor și prin controale.(2) Controalele se efectuează de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping, în baza unui plan anual de control.(3) Personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping are drept de acces în sălile de culturism și/sau de fitness, pe baza legitimației de serviciu și în baza ordinului de control emis de președintele Agenției Naționale Anti-Doping.


  Articolul 21
  (1) Agenția Națională Anti-Doping are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicanților de culturism și de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanțelor dopante cu grad mare de risc în sportul recreativ. Testarea doping se efectuează numai cu acordul expres, în scris, al practicantului de culturism sau de fitness și cu respectarea principiului confidențialității datelor personale ale acestuia.(2) Cu ocazia controlului, personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping urmărește:
  a) existența și valabilitatea certificatului emis de către Agenția Națională Anti-Doping;
  b) concordanța dintre soldul scriptic și soldul faptic al produselor comercializate în cadrul sălilor de culturism sau de fitness;
  c) sortimentele de suplimente alimentare care sunt vândute practicanților de culturism și fitness sau ce substanțe sunt utilizate de către aceștia;
  d) existența notificării emise de autoritățile competente pentru suplimentele alimentare puse în vânzare;
  e) respectarea prevederilor art. 3 și 4 din Ordonanța Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 511/2006.
  (3) Procedura de control se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping.


  Capitolul V Preluarea, păstrarea, depozitarea și distrugerea substanțelor dopante cu grad mare de risc

  Articolul 22
  (1) Substanțele și bunurile ridicate de către organul constatator în vederea confiscării vor fi predate în termen de 30 de zile, pe bază de proces-verbal, responsabilului desemnat prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping.(2) În termen de 24 de ore de la primire, substanțele și bunurile confiscate vor fi depuse la Camera pentru produse cu substanțe interzise (CPSI) a Agenției Naționale Anti-Doping.(3) Organul constatator al contravențiilor prevăzute la art. 13-17 din Legea nr. 104/2008, republicată, potrivit art. 18 din același act normativ, care procedează la ridicarea în vederea confiscării a substanțelor dopante cu grad mare de risc, va lua măsurile necesare pentru păstrarea acestora în condiții optime, de securitate și de conservare, până la predarea lor în vederea depozitării în CPSI.


  Articolul 23

  Condițiile tehnice ale CPSI, modul de acces la CPSI și procedura de păstrare și depozitare a substanțelor confiscate se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping.


  Articolul 24

  Gestiunea procedurii de distrugere a substanțelor dopante cu grad mare de risc se realizează de către Agenția Națională Anti-Doping prin Direcția de combatere a traficului ilicit de substanțe interzise.


  Articolul 25
  (1) Distrugerea substanțelor dopante cu grad mare de risc se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate comercială autorizată, în prezența unei comisii formate din reprezentanții Consiliului de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, denumit în continuare Consiliul, prevăzut la art. 4 din Legea nr. 104/2008, republicată.(2) Comisia este formată din 3 membri, dintre care un președinte desemnat de președintele Consiliului și 2 membri desemnați prin votul majorității simple a Consiliului.


  Articolul 26
  (1) Comisia pentru distrugerea substanțelor dopante cu grad mare de risc are următoarele atribuții:
  a) verifică mențiunile cuprinse în procesul-verbal de predare-primire a substanțelor dopante cu grad mare de risc confiscate, încheiat între autoritatea publică din care face parte agentul constatator care a dispus confiscarea și Agenția Națională Anti-Doping;
  b) verifică mențiunile cuprinse în procesul-verbal de predare-primire a substanțelor dopante cu grad mare de risc confiscate, încheiat între Agenția Națională Anti-Doping și societatea autorizată să efectueze incinerarea acestora;
  c) consemnează într-un proces-verbal distrugerea substanțelor dopante cu grad mare de risc, pe baza proceselor-verbale menționate la lit. a) și b).
  (2) Păstrarea, clasarea și arhivarea documentelor prevăzute la alin. (1) se realizează conform dispozițiilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 27

  Formularele proceselor-verbale prevăzute la art. 26 alin. (1) se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping.


  Articolul 28

  Substanțele dopante cu grad mare de risc se distrug periodic doar în baza titlului executoriu conform dispozițiilor art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, unei ordonanțe emise de procuror sau unei hotărâri judecătorești definitive pronunțate de o instanță penală.


  Capitolul VI Dispoziții finale

  Articolul 29
  (1) Persoanele juridice, întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale care desfășoară activități sportive de culturism și/sau de fitness sunt obligate să solicite eliberarea certificatului în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.(2) Agenția Națională Anti-Doping va elibera certificatele în termen de 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Agenția Națională Anti-Doping, cu condiția ca documentația anexată să fie completă, potrivit prevederilor art. 9.(3) În cazul în care Agenția Națională Anti-Doping constată o neregularitate a documentației anexate cererii de autorizare, se vor aplica prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările și completările ulterioare, termenul prevăzut la alin. (2) urmând să curgă de la data completării documentației.(4) Dacă persoana juridică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială nu completează documentația în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării neregularităților constatate, cererea de autorizare se respinge prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping.

  --------