LEGE Nr. 27 din 24 martie 1992
pentru ratificarea "Protocolului 1990" referitor la modificarea Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 55 din 1 aprilie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se ratifica "Protocolul 1990" referitor la modificarea Convenţiei cu privire la transporturilor internaţionale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, încheiat la Berna la 20 decembrie 1990.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN


  Anexa 1
  "PROTOCOL 1990"
  referitor la modificarea Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980 (traducere)
  În conformitate cu articolele 6 şi 19, & 2 din Convenţia cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, a doua sesiune a Adunării generale a Organizaţiei Interguvernamentale pentru Transporturi Internaţionale Feroviare (OTIF) a avut loc la Berna în perioada 17-20 decembrie 1990.
  Luînd în consideraţie necesitatea de a amenda dispoziţiile COTIF pentru a le adapta noilor necesitaţi ale comunităţii internaţionale şi ale transporturilor internaţionale,
  părţile contractante au convenit cele ce urmează:
  MODIFICĂRI HOTĂRÎTE DE ADUNAREA GENERALĂ

  Articolul 1

  Modificări referitoare la convenţia propriu-zisa
  1) Articolul 2 COTIF
  - Completarea textului de la & 2 cu un nou alineat 2, avînd următorul conţinut:
  "Sînt asimilate transporturilor efectuate pe o linie, în sensul alineatului precedent, celelalte transporturi interne, efectuate pe răspunderea caii ferate, în completarea transportului feroviar."
  2) Articolul 3 COTIF
  - Modificarea textului de la & 2 după cum urmează:
  "& 2 Liniile vizate la articolul 2, & 1 şi & 2, primul alineat, pe care..."
  - Precizarea textului primului alineat de la & 3 în modul următor:
  "& 3 Întreprinderile cărora le aparţin liniile vizate la art. 2,
  & 2, primul alineat, înscrise în..."
  3) Articolul 4 COTIF
  - Completarea textului după cum urmează:
  "În textele care urmează, expresia convenţie acoperă convenţia propriu-zisa, protocolul vizat la primul articol, & 2 alin. 2, mandatul adiţional pentru verificarea conturilor şi apendicele A şi B, împreună cu anexele lor, arătate la art. 3, && 1 şi 4."
  4) Articolul 7 COTIF
  - Modificarea textului de la & 1, primul alineat, după cum urmează:
  "& 1 Comitetul administrativ se compune din reprezentanţii a douasprezece state membre."
  - Eliminarea din prima faza a alineatului 2 de la & 1 a cuvintelor: "...şi îşi asuma preşedinţia comitetului."
  - Completarea textului de la & 2, litera a), după cum urmează:
  "a) stabileşte regulamentul sau interior şi desemnează cu majoritatea de două treimi de voturi statul membru care îşi asuma preşedinţia pentru fiecare perioada de 5 ani;"
  - Completarea textului de la & 2, litera d), cu un nou alineat 2, avînd următorul conţinut:
  "directorul general şi directorul general adjunct sînt numiţi pe o perioadă de 5 ani, care poate fi reînnoită;"
  5) Articolul 11 COTIF
  - Înlocuirea textului de la & 7 cu cele ce urmează:
  "& 7 Verificarea conturilor este efectuată de către Guvernul elvetian, pe baza regulilor fixate în mandatul adiţional anexat la convenţia propriu-zisa şi sub rezerva oricăror directive speciale ale Comitetului administrativ, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar şi contabil al organizaţiei."
  6) Articolul 19 COTIF
  - Completarea textului de la & 3 cu o noua litera a), avînd următorul conţinut:
  "a) Mandat adiţional pentru verificarea conturilor;"
  - Literele a) şi b) devin respectiv, literele b) şi c).
  - După Protocolul asupra privilegiilor şi imunităţilor OTIF este introdusă următoarea anexa:
  "Mandat adiţional pentru verificarea conturilor
  1. Verificatorul verifica conturile organizaţiei, inclusiv toate fondurile fiduciare şi conturile speciale, după cum considera necesar, pentru a se asigura ca:
  a) situaţiile financiare sînt conforme cu registrele şi înscrisurile organizaţiei;
  b) operaţiunile financiare care fac obiectul situaţiilor au fost efectuate conform regulilor şi reglementărilor, dispoziţiilor bugetare şi altor directive ale organizaţiei;
  c) valorile şi numerarul depuse în banca sau în casa au fost verificate fie pe baza unor certificate primite direct de la depozitarii organizaţiei, fie efectiv numarate;
  d) controalele interne, inclusiv verificarea interna a conturilor, au fost corespunzătoare;
  e) toate elementele activului şi pasivului, precum şi toate excedentele şi deficitele au fost contabilizate conform unor proceduri pe care el le considera satisfăcătoare.
  2. Verificatorul este singurul competent sa accepte, în întregime sau parţial, atestarile sau justificările furnizate de directorul general. Dacă considera oportun, el poate să procedeze la examinarea şi verificarea detaliată a tuturor pieselor contabile referitoare fie la operaţiuni financiare, fie la furnituri şi materiale.
  3. Verificatorul are acces liber, în orice moment, la toate registrele, înscrisurile, documentele contabile şi alte informaţii de care considera ca are nevoie.
  4. Verificatorul nu este competent sa elimine vreuna din rubricile conturilor, dar atrage imediat atenţia directorului general asupra tuturor operaţiunilor a căror regularitate sau oportunitate i-ar părea discutabile, pentru ca acesta din urma sa ia măsurile necesare.
  5. Verificatorul prezintă şi semnează o atestare asupra situaţiilor financiare, avînd următoarea formulare: "Am examinat situaţiile financiare ale organizaţiei pentru exerciţiul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie....... Examinarea mea a constat dintr-o analiza generală a metodelor contabile şi din controlul pieselor contabile şi al altor acte justificative care mi s-au parut necesare cu aceasta ocazie." Aceasta atestare indica, după caz, ca:
  a) documentele financiare reflecta în mod satisfăcător situaţia financiară la data expirării perioadei luate în consideraţie, precum şi rezultatele operaţiunilor efectuate în cursul perioadei care s-a încheiat la această dată;
  b) documentele financiare au fost întocmite conform principiilor contabile menţionate;
  c) principiile financiare au fost aplicate conform unor modalităţi care concorda cu cele adoptate în cursul exerciţiului financiar precedent;
  d) operaţiunile financiare au fost efectuate în conformitate cu regulile şi reglementările, dispoziţiile bugetare şi alte directive ale organizaţiei.
  6. În raportul sau asupra operaţiunilor financiare, verificatorul menţionează:
  a) natura şi amploarea verificării la care a procedat;
  b) elementele care au legătură cu caracterul complet sau cu exactitatea conturilor, inclusiv următoarele cazuri:
  1^0. informaţiile necesare interpretării şi aprecierii corecte a conturilor;
  2^0. orice suma care ar fi trebuit încasată, dar care nu a fost trecută în cont;
  3^0. orice suma care a făcut obiectul unui angajament de cheltuieli normal sau condiţional şi care nu a fost contabilizata sau de care nu s-a ţinut cont în situaţiile financiare;
  4^0. cheltuielile pentru care nu au fost furnizate suficiente piese justificative;
  5^0. măsura în care borderourile de cont au fost întocmite şi ţinute după toate formele legale. Trebuie relevate cazurile în care prezentarea materială a situaţiilor financiare se abate de la principiile contabile general acceptate şi constant aplicate;
  c) alte probleme asupra cărora trebuie atrasa atenţia Comitetului administrativ, de exemplu:
  1^0. cazurile de frauda sau de prezumţie de frauda;
  2^0. risipa sau utilizarea incorectă de fonduri sau alte posesiuni ale organizaţiei (chiar şi atunci cînd conturile referitoare la operaţiunile efectuate ar fi în regula);
  3^0. cheltuielile care risca sa atragă costuri ulterioare considerabile pentru organizaţie;
  4^0. orice viciu, general sau particular, al sistemului de control al veniturilor şi cheltuielilor sau al furniturilor şi materialelor;
  5^0. cheltuielile necorespunzătoare intenţiilor Comitetului administrativ, ţinînd cont de viramentele cu forme în regula autorizate în cadrul bugetului;
  6^0. depasirile de credite, ţinînd cont de modificările rezultate din viramentele cu forme în regula autorizate în cadrul bugetului;
  7^0. cheltuielile care nu sînt conforme autorizaţiilor care le guvernează;
  d) exactitatea sau inexactitatea conturilor referitoare la furnituri şi materiale, întocmite potrivit inventarului şi controlului documentelor.
  Între altele, raportul poate conţine situaţia operaţiunilor care au fost contabilizate în cursul unui exerciţiu anterior şi referitor la care au fost obţinute noi informaţii sau a operaţiunilor care trebuie făcute în cursul unui exerciţiu ulterior şi despre care este de dorit să fie informat anticipat Comitetul administrativ.
  7. Verificatorul nu trebuie, în nici un caz, să facă menţiuni critice în raportul sau fără ca în prealabil să-i ofere directorului general o posibilitate adecvată de a se explica.
  8. Verificatorul comunică Comitetului administrativ şi directorului general constatările făcute în urma verificării. El poate, în plus, să prezinte directorului general orice comentariu pe care îl considera adecvat, referitor la raportul financiar al directorului general.
  9. În măsura în care verificatorul a procedat la o verificare sumară sau nu a putut să obţină suficiente justificări, el trebuie să menţioneze aceasta în atestarea şi raportul sau, precizînd motivele observaţiilor sale, ca şi consecinţele care rezultă din aceasta pentru situaţia şi operaţiunile financiare contabilizate."


  Articolul 2

  Modificări referitoare la regulile uniforme CIV
  1. Articolul 1 CIV
  - Modificarea textului de la & 1 după cum urmează:
  "& 1 Sub rezerva excepţiilor prevăzute la art. 2, 3 şi 33, Regulile uniforme
  se aplică tuturor transporturilor de călători şi bagaje, inclusiv autovehicule, efectuate cu titluri de transporturi internaţionale, întocmite pentru un parcurs care strabate teritoriile a cel puţin două state şi care cuprinde exclusiv linii înscrise în lista prevăzută la art. 3 şi 10 ale convenţiei, ca şi, după caz, pentru transporturile asimilate conform art. 2, & 2, alin. 2 din convenţie.
  Regulile uniforme se aplică, în mod egal, în ceea ce priveşte răspunderea caii ferate în caz de moarte şi de ranire a călătorilor, a persoanelor care însoţesc expediţia al cărui transport a fost efectuat conform Regulilor uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al mărfurilor (CIM)"
  2. Articolul 14 CIV
  - Completarea textului de la & 1 cu următoarea fraza: "& 1... Pentru transportul autovehiculelor, calea ferată poate să prevadă rămînerea călătorilor în autovehicul în timpul transportului."
  3. Articolul 17 CIV
  - Modificarea textului actual la & 2 şi completarea cu un nou alineat 2, după cum urmează:
  "& 2 Tarifele internaţionale pot sa admită ca bagaje, în anumite condiţii, animale şi obiecte care nu sînt vizate la & 1, ca şi autovehicule predate la transport cu sau fără remorca.
  Condiţiile de transport al autovehiculelor precizează, în special, condiţiile de admitere la transport, de înregistrare, de încărcare şi de transport, forma şi conţinutul documentului de transport care trebuie să poarte sigla CIV, condiţiile de descărcare şi de eliberare, ca şi obligaţiile conductorului în ceea ce priveşte vehiculul sau, încărcarea şi descărcarea"
  4. Articolul 41 CIV
  - Modificarea titlului "Autovehicule"
  - Modificarea textului de la & 1 după cum urmează:
  "& 1 În caz de întîrziere la încărcare dintr-o cauza imputabilă caii ferate sau de eliberare cu întîrziere a unui autovehicul, calea ferată trebuie să plătească, atunci cînd cel îndreptăţit dovedeşte ca din aceasta a rezultat o paguba, o despăgubire al carei cuantum nu poate depăşi tariful de transport al vehiculului."
  - Modificarea textului de la & 3 după cum urmează:
  "& 3 În caz de pierdere totală sau parţială a vehiculului, despăgubirea care se plăteşte celui îndreptăţit pentru paguba dovedită se calculează după valoarea uzuală a vehiculului şi nu poate depăşi 8.000 unităţi de cont."
  - Modificarea textului de la & 4 după cum urmează:
  "& 4 În ceea ce priveşte obiectele plasate în vehicul, calea ferată nu este răspunzătoare decît de paguba cauzată din culpa sa. Despăgubirea totală care se plăteşte nu poate depăşi 1.000 unităţi de cont. Calea ferată nu răspunde de obiectele plasate în exteriorul vehiculului decît în caz de dol."
  - Reluarea la & 5 a celei de-a doua fraze din actualul & 3:
  "& 5 O remorca cu sau fără incarcatura este considerată ca un vehicul"
  - Reluarea la noul & 6 a textului actualului & 5, cu uşoare modificări:
  "& 6 Celelalte dispoziţii cu privire la răspunderea pentru bagaje sînt aplicabile la transportul de autovehicule"
  5. Articolul 42 CIV
  - Modificarea titlului după cum urmează:
  "Decăderea din dreptul de a invoca limitele de responsabilitate "
  - Modificarea textului primului alineat după cum urmează:
  "Dispoziţiile art. 30, 31 şi 38-41 din Regulile uniforme sau cele prevăzute de dreptul naţional care limitează despăgubirile la o anumită suma determinata nu se aplică, dacă s-a dovedit ca paguba a rezultat dintr-un act sau dintr-o omisiune pe care calea ferată le-a comis, fie cu intenţia de a provoca o astfel de paguba, fie intentionat şi avînd constiinta ca ar putea rezultă o astfel de paguba."
  - Suprimarea textului alineatului 2.
  6. Articolul 43 CIV
  - Completarea titlului după cum urmează:
  "Conversie şi dobinzi la despăgubire"
  - Adăugarea unui nou & 1 cu următorul conţinut:
  "& 1 Cînd calculul despăgubirii implica convertirea sumelor exprimate în unităţi monetare străine, acesta este făcut după cursul din ziua şi locul plăţii despăgubirii."
  - & & 1, 2, 3 şi 4 devin & & 2, 3, 4 şi 5.
  7. Articolul 53 CIV
  - Modificarea textului primului alineat de la & 1 după cum urmează:
  "& 1 Orice acţiune a celui îndreptăţit, intemeiata pe răspunderea caii ferate în caz de moarte şi de ranire a călătorilor, este stinsă dacă el nu semnaleaza accidentul survenit călătorului, în termen de 6 luni de la cunoaşterea pagubei, uneia dintre căile ferate căreia i se poate prezenta o reclamaţie în conformitate cu art. 49, & 1."
  8. Articolul 55 CIV
  - Completarea textului de la & 2, alineatul 2, după cum urmează:
  "Cu toate acestea, prescripţia este de 2 ani, dacă acţiunea este intemeiata pe o paguba rezultată dintr-un act sau dintr-o omisiune comisă, fie cu intenţia de a provoca o astfel de paguba, fie intentionat şi avînd constiinta ca ar putea rezultă o astfel de paguba."
  - Suprimarea literelor a) şi b).


  Articolul 3

  Modificările referitoare la Regulile uniforme CIM
  1. Articolul 1 CIM
  - Completarea, la finele textului de la & 1, după cum urmează: "& 1 Sub rezerva... ale convenţiei, ca şi după caz, pentru transporturile asimilate în conformitate cu art. 2, & 2 alin. 2 din convenţie."
  2. Articolul 18 CIM
  - Simplificarea textului în modul următor:
  "Predatorul este răspunzător de exactitatea menţiunilor făcute prin grija sa în scrisoarea de trasura. El suporta toate consecinţele care rezultă din faptul ca aceste menţiuni ar fi neregulate, inexacte, incomplete sau înscrise în altă parte decît în locul rezervat fiecăreia dintre ele."
  - Suprimarea ultimei fraze.
  3. Articolul 40 CIM
  - La & 2, suprimarea următorilor termeni:
  "..., sub rezerva limitării prevăzute al art. 45."
  - Suprimarea & 4.
  4. Articolul 43 CIM
  - Modificarea textului de la & 1 după cum urmează:
  "& 1 Dacă rezultă o paguba, inclusiv o avariere, din depăşirea termenului de executare a contractului de transport, calea ferată trebuie să plătească o despăgubire care nu poate depăşi cvadriplul tarifului de transport."
  5. Articolul 44 CIM
  - Modificarea titlului după cum urmează:
  "Decăderea din dreptul de a invoca limitele de responsabilitate."
  - Modificarea textului primului alineat după cum urmează:
  "Limitele de responsabilitate prevăzute la art. 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 şi 46 nu se aplică, dacă s-a dovedit ca paguba a rezultat dintr-un act sau dintr-o omisiune comisă de calea ferată, fie cu intenţia de a provoca o astfel de paguba, fie intentionat şi avînd constiinta ca ar putea rezultă o astfel de paguba."
  6. Articolul 47 CIM
  - Modificarea titlului după cum urmează:
  "Conversie şi dobinzi la despăgubire"
  - Completarea articolului 47 cu un nou & 1, redactat astfel:
  "& 1 Cînd calculul despăgubirii implica convertirea sumelor exprimate în unităţi monetare străine, acesta este făcut după cursul din ziua şi locul plăţii despăgubirii."
  7. Articolul 58 CIM
  - Completarea textului de la & 1 lit. c) după cum urmează:
  "c) intemeiata pe o paguba rezultată dintr-un act sau dintr-o omisiune comisă, fie cu intenţia de a provoca o paguba, fie intentionat şi avînd constiinta ca ar putea rezultă o astfel de paguba;"
  - Suprimarea din textul de la & 1 a literei d).
  - Litera e) devine litera d).
  DISPOZIŢII FINALE


  Articolul 4

  Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea
  & 1 Prezentul protocol rămîne deschis la Berna, pe lîngă Guvernul elvetian, guvern depozitar, pînă la 30 iunie 1991, pentru semnare de către statele care au fost invitate la cea de-a doua Adunare generală a Organizaţiei Interguvernamentale pentru Transporturile Internaţionale Feroviare (OTIF).
  & 2 Conform dispoziţiilor art. 20 & 1 COTIF, prezentul protocol este supus ratificării, acceptării sau aprobării; instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare se depun în cel mai scurt termen posibil la guvernul depozitar.


  Articolul 5

  Intrarea în vigoare
  Deciziile conţinute în prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a celei de-a douasprezecea luni care urmează celei în cursul căreia guvernul depozitar le-a notificat statelor membre depunerea instrumentului prin care sînt îndeplinite condiţiile art. 20, & 2 COTIF.


  Articolul 6

  Aderarea
  Statele care, fiind invitate la cea de-a doua Adunare generală OTIF, nu au semnat prezentul protocol în termenul prevăzut la art. IV, & 1, pot sa adere la acesta depunind un instrument de aderare la guvernul depozitar.


  Articolul 7

  Raportul dintre COTIF şi protocol
  Numai statele care fac parte din COTIF pot deveni părţi la prezentul protocol.


  Articolul 8

  Textele protocolului
  Prezentul protocol este încheiat şi semnat în limba franceza.
  La textul francez sînt alăturate traduceri oficiale în limbile germană, engleza arabă, italiana şi olandeza.
  Numai textul francez este hotărîtor.
  Drept pentru care, subsemnaţii plenipotentiari, legal autorizaţi de către guvernele lor, au semnat prezentul protocol.
  Întocmit la Berna, la douăzeci decembrie una mie noua sute nouăzeci, într-un singur exemplar original în limba franceza, care rămîne depozitat în arhivele Confederatiei Elvetiene. O copie certificată conformă va fi remisă fiecăruia dintre statele participante.
  --------------