ORDIN nr. 564 din 17 iunie 2013
privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Nr. 2.019 din 30 mai 2013
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Nr. 564 din 17 iunie 2013
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 912 din 2 iulie 2013
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013  În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui Instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA), ale Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui Instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 27 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 1, partea introductivă şi litera d) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - În cadrul activităţilor finanţate din axa prioritară «Asistenţă tehnică» a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia, denumit în continuare Programul, sunt considerate eligibile categoriile de cheltuieli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  .......................................................................
  d) sunt necesare gestionării şi/sau implementării Programului;"
  2. La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) de la data intrării în vigoare a Acordului de implementare a Programului, încheiat între Autoritatea de management şi Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, în cazul cheltuielilor efectuate de către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara pentru finanţarea activităţilor Secretariatului tehnic comun, Unităţii de control de prim nivel, a activităţilor-suport pentru implementarea Programului, ale Autorităţii de management şi ale Autorităţii de audit."
  3. La articolul 4, alineatele (1) - (5) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului de conducere şi de execuţie încadrat cu contract individual de muncă sau contract individual cu timp parţial ori act administrativ de numire în funcţia publică, pe durată determinată sau nedeterminată, cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă de lucru, având atribuţii în procesul de gestionare şi implementare a Programului, încadrat în Secretariatul tehnic comun, Antena Secretariatului tehnic comun, Unitatea de control de prim nivel şi în Autoritatea de management.
  (2) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului încadrat cu contract individual de muncă sau contract individual cu timp parţial ori act administrativ de numire în funcţia publică, pe durată determinată sau nedeterminată, cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă de lucru, pentru activităţile adiacente de natură tehnică, financiar-contabilă, juridică sau de audit şi control, cu atribuţii în implementarea Programului, încadrat în structura Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, precum şi în structura Autorităţii de management.
  (3) Cheltuielile cu salariile personalului prevăzut la alin. (1) şi (2) sunt eligibile cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind incompatibilitatea şi la nivelul stabilit de prevederile legale în vigoare aplicabile.
  (4) Cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) şi (2) se decontează conform contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului. Nivelul de salarizare al personalului Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara implicat în implementarea Programului va fi aprobat de către Comitetul comun de monitorizare, după consultarea şi aprobarea prealabilă a Autorităţii de management.
  (5) Orele suplimentare efectuate de personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) şi primele/premiile primite de acesta în contextul gestionării proiectului, dar nu mai mult de echivalentul unui salariu de bază într-o lună, sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
  a) sunt respectate prevederile legislaţiei naţionale privind acordarea, modificarea sau suspendarea drepturilor salariale şi asimilate, inclusiv pentru personalul plătit din fonduri publice;
  b) acordarea orelor suplimentare, respectiv a primelor/premiilor respectă limitele şi criteriile prevăzute de politica salarială a angajatorului, anterioară semnării contractului de finanţare;
  c) primele/premiile/orele suplimentare sunt acordate/ efectuate cu acordul Autorităţii de management."
  4. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (1) şi litera a) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Cheltuielile efectuate de personalul cu atribuţii în domeniul gestionării şi/sau implementării Programului, inclusiv pentru pregătirea perioadei de programare 2014-2020 şi pentru asigurarea participării la evenimentele dedicate Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, precum şi pentru efectuarea vizitelor de monitorizare ex-post, cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare şi diurnă, sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora prin documentele justificative prevăzute de legislaţia naţională şi procedurile Programului şi dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
  a) transport - în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;"
  5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii sunt următoarele:
  a) cheltuielile pentru efectuarea de studii, analize, rapoarte, consultanţă şi/sau expertiză pentru gestionarea/implementarea Programului, precum şi pentru pregătirea perioadei de programare 2014-2020;
  b) cheltuielile cu controlul, auditul sau evaluarea cererilor de finanţare, în cazul externalizării acestor servicii;
  c) cheltuielile cu publicitatea şi informarea - organizarea de evenimente, campanii publicitare, cheltuieli aferente paginii de internet a Programului, cheltuielile cu publicaţiile şi materialele promoţionale;
  d) cheltuielile de organizare de reuniuni/grupuri de lucru/comitete în scopul gestionării şi implementării Programului, în scopul pregătirii perioadei de programare 2014-2020, precum şi pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, reuniuni de lucru ale Comitetului comun de monitorizare, Comitetului de evaluare, Grupului auditorilor;
  e) cheltuielile de organizare de instruiri pentru personalul implicat în gestionarea şi implementarea Programului, precum şi cheltuieli de organizare de instruiri pentru personalul implicat în pregătirea perioadei de programare 2014-2020;
  f) cheltuielile efectuate cu traduceri şi interpretariat;
  g) cheltuielile pentru consultanţă şi expertiză tehnică, economico-financiară, contabilă, fiscală, juridică, precum şi pentru alte teme relevante în domeniile necesare gestionării şi implementării Programului şi menţionate în cererea de finanţare/contractul/decizia globală de finanţare;
  h) cheltuielile de poştă şi curierat necesare implementării Programului;
  i) cheltuielile pentru servicii informatice: întreţinere şi reparare a echipamentelor informatice, de comunicaţii şi periferice; întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice;
  j) cheltuielile de arhivare;
  k) cheltuielile cu închirierea de mijloace de transport în scopul implementării Programului.
  (2) Cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) includ, dacă acestea nu sunt prevăzute la art. 4 şi art. 5 alin. (1), următoarele: cheltuieli cu onorariile lectorilor, cazarea şi transportul lectorilor şi invitaţilor, indiferent de cetăţenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiecţie, asigurarea traducerii simultane şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea transportului şi/sau cazării participanţilor în ţară şi/sau în străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de acţiuni (pauze de cafea, apă, sucuri şi trataţii şi/sau pauze de masă, conform plafoanelor permise de legislaţia naţională aplicabilă pentru organismele publice)."
  6. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) În categoria cheltuielilor generale de administraţie se includ:
  a) cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului Secretariatului tehnic comun, Antenei Secretariatului tehnic comun şi Unităţii de control de prim nivel din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara;
  b) cheltuielile de asigurare a spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea Secretariatul tehnic comun, Antena Secretariatului tehnic comun şi Unitatea de control de prim nivel, sub condiţia ca spaţiul să se afle în proprietatea acestora sau dacă aceste costuri sunt incluse în tariful de închiriere, conform cerinţelor caietului de sarcini/cererii de ofertă de preţ şi ofertei financiare depuse de proprietar;
  c) cheltuielile efectuate pentru plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, internet;
  d) cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului;
  e) cheltuielile efectuate pentru serviciile de întreţinere şi reparaţia echipamentelor şi autoturismelor;
  f) cheltuielile de asigurare pentru echipamente, dacă acestea sunt în proprietatea beneficiarului şi nu au fost achiziţionate din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană şi dacă asigurarea acestora contribuie la realizarea obiectivului proiectului;
  g) cheltuielile cu asigurarea pentru răspundere civilă auto (RCA) pentru autoturismele achiziţionate din fondurile Programului sau aflate în proprietatea beneficiarului şi utilizate pentru implementarea Programului şi cheltuielile cu asigurările pentru răspundere civilă auto obligatorie şi facultativă (CASCO) dacă autoturismele respective sunt în proprietatea beneficiarului şi nu au fost achiziţionate din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană şi dacă acestea sunt utilizate pentru implementarea Programului. Sunt considerate eligibile doar primele de asigurare plătite în perioada de execuţie a proiectului. În cazul în care evenimentul/evenimentele pentru care bunurile sunt asigurate se produce/produc în perioada de implementare a contractului/deciziei de finanţare a proiectului, beneficiarul este obligat să utilizeze suma pe care o primeşte de la firma de asigurări în scopul proiectului;
  h) cheltuielile de protocol aferente unor întâlniri de lucru necesare gestionării Programului, în valoare de maximum 1% din valoarea totală a proiectului;
  i) cheltuielile cu lucrări de igienizare şi amenajare pentru sediile Secretariatului tehnic comun, Unităţii de control de prim nivel, Antenei Secretariatului tehnic comun şi Autorităţii de management;
  j) cheltuielile efectuate cu publicarea anunţurilor (în presa scrisă, pe website-uri de recrutare etc.) pentru angajarea personalului de conducere şi de execuţie încadrat cu contract individual de muncă, contract individual cu timp parţial, pe durată determinată sau nedeterminată, cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă de lucru, având atribuţii în procesul de gestionare şi implementare a Programului, încadrat în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, Secretariatului tehnic comun, Antenei Secretariatului tehnic comun şi Unităţii de control de prim nivel.
  (2) În înţelesul prezentului ordin, cheltuielile eligibile pentru serviciile de întreţinere şi reparaţii a echipamentelor şi autoturismelor cuprind: cheltuielile cu service-ul echipamentelor, service-ul şi reviziile tehnice ale autoturismelor achiziţionate în cadrul Programului sau aflate în proprietatea beneficiarului şi utilizate pentru implementarea Programului, precum şi piesele şi consumabilele necesare pentru întreţinerea curentă a acestora."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  ________