ORDIN nr. 1.297 din 20 august 2010
pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.090 din 3 august 2010
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 1.297 din 20 august 2010
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 104 din 5 august 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 2 septembrie 2010  În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,
  ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

  Articolul I

  Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. După articolul 14 se introduce următorul paragraf:
  "Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2009/85/CE a Comisiei din 29 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a include cumatetralilul ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009, ale Directivei 2009/86/CE a Comisiei din 29 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea fenpropimorfului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009, ale Directivei 2009/89/CE a Comisiei din 30 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii azotului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 199 din 31 iulie 2009, ale Directivei 2009/91/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea tetraboratului disodic ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009, ale Directivei 2009/94/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea acidului boric ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009, ale Directivei 2009/95/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii fosfurii de aluminiu care eliberează fosfină ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009, ale Directivei 2009/96/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea octaboratului de disodiu tetrahidrat ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009, ale Directivei 2009/98/CE a Comisiei din 4 august 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea oxidului boric ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 203 din 5 august 2009, ale Directivei 2009/150/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii flocumafenului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 313 din 28 noiembrie 2009, ale Directivei 2009/151/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tolilfluanidului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 313 din 28 noiembrie 2009, ale Directivei 2010/5/UE a Comisiei din 8 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii acroleinei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 36 din 9 februarie 2010."
  2. La anexa nr. I "Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide", după poziţia nr. 19 se introduc 11 noi poziţii, poziţiile nr. 20-25 şi 27-31, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  (1) Prevederile de la poziţia nr. 30 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 septembrie 2010.
  (2) Prevederile de la poziţiile nr. 21 şi 28 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 iulie 2011.
  (3) Prevederile de la poziţiile nr. 20, 22, 23, 24, 25 şi 27 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 septembrie 2011.
  (4) Prevederile de la poziţiile nr. 29 şi 31 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Raed Arafat
  p. Ministrul mediului şi pădurilor,
  Cristian Apostol,
  secretar de stat
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare
  Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Csutak-Nagy Laszlo


  Anexa
  LISTA
  pentru completarea anexei nr. I la normele metodologice
  "Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană,
  admise în componenţa produselor biocide"
  *Font 7*
  Pozi ţia Denumirea comună Denumirea IUPAC Numere de identificare Puri- tatea minimă a substan- ţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă Data include- rii Termen limită pentru punere în conformi- tate cu art.16(3) din Direc- tiva 98/8/ CE[cu ex- cepţia produselor care con- ţin mai mult decât o substan- ţă activă, pentru care termenul- limită de punere în conformi- tate cu art. 16(3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substan ţele active ale respecti- velor produse] Data la care expiră includerea Tip de pro dus Dispoziţii specifice
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  20 Fosfură de aluminiu care eliberează fosfină Fosfură de aluminiu Nr. CE: 244-088-0 Nr. CAS: 20859-73-8 830 g/kg 1.09.2011 31.08.2013 31.08.2021 14 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. În mod special, produsele nu pot fi autorizate pentru o utilizare în interior, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele prevăzute la art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodolo- gice, dacă este necesar, prin recurgerea la măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Produsele sunt vândute numai către profesionişti care au beneficiat de o instruire specifică şi sunt utilizate numai de către aceştia din urmă. 2. Avându-se în vedere riscurile identificate pentru operatori, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, utilizarea unui echipament individual de protecţie corespunzător, folosirea de aplicatoare şi prezentarea produsului într-o formă concepută pentru a reduce expunerea operatorului la un nivel acceptabil. 3. Avându-se în vedere riscurile identificate pentru speciile de animale terestre nevizate, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, absenţa tratamentului pentru zonele în care sunt prezente mamifere de vizuină, altele decât speciile-ţintă.
  21 Fenpropimorf (+/-)-cis-4-[3- (p-terţbutil fenil)-2-metil propil]-2,6- dimetilmor- folină/ Fenpropimorf Nr. CE: 266-719-9 Nr. CAS: 67564-91-4 930 g/kg 1.07.2011 30.06 2013 30.06.2021 8 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior de faptul că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. În temeiul presupunerilor făcute în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru utilizare industrială trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace. 2. Avându-se în vedere riscurile identificate pentru sol şi compartimentele mediului acvatic, trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru a proteja aceste compartimente. În special, etichetele sau fişele tehnice ale produselor autorizate pentru utilizare industrială trebuie să indice faptul că cheresteaua proaspăt tratată va fi depozitată după tratare, în loc acoperit şi/sau pe suport dur impermeabil, pentru a preveni pierderile directe pe sol sau în apă, iar eventualele pierderi vor fi colectate pentru reutilizare sau eliminare.
  22 Acid boric Acid boric Nr. CE: 233-139-2 Nr. CAS: 10043-35-3 990 g/kg 1.09.2011 31.08.2013 31.08.2021 8 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Produsele autorizate pentru utilizări industriale şi profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii profesionali şi/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace. 2. Ţinându-se cont de riscurile identificate pentru sol şi pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizează pentru tratarea în situ a lemnului în exterior şi pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special, etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
  23 Oxid boric Trioxid de dibor Nr. CE: 215-125-8 Nr. CAS: 1303-86-2 975 g/kg 1.09.2011 31.08.2013 31.08.2021 8 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Produsele autorizate pentru utilizări industriale şi profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii profesionali şi/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace. 2. Ţinându-se cont de riscurile identificate pentru sol şi pentru compartimentele mediului acvatic, produ- sele nu se autorizează pentru tratarea în situ a lemnului în exterior şi pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special, etichetele şi/sau fişele cu date de securita- te ale produselor pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
  24 Tetraborat de disodiu Tetraborat de disodiu Nr. CE: 215-540-4 Nr. CAS: (anhidru): 1330-43-4; Nr. CAS: (pentahidrat): 12267-73-1; Nr. CAS: (decahidrat): 1303-96-4 990 g/kg 1.09.2011 31.08.2013 31.08.2021 8 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. În momentul autoriză- rii unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicită- rile demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Produsele autorizate pentru utilizări industriale şi profesionale trebuie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii profesionali şi/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace. 2. Ţinând cont de riscurile identificate pentru sol şi pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizează pentru tratarea în situ a lemnului în exterior şi pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special, etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
  25 Octaborat de disodiu tetrahidrat Octaborat de disodiu tetrahidrat Nr. CE: 234-541-0 Nr. CAS: 12280-03-4 975 g/kg 1.09.2011 31.08.2013 31.08.2021 8 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Produsele autorizate pentru utilizări industriale şi profesionale trebuie folosite cu echipament indivi- dual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului faptul că riscurile pentru utilizatorii profesionali şi/sau industriali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace. 2. Ţinându-se cont de riscurile identificate pentru sol şi pentru compartimentele mediului acvatic, produsele nu se autorizează pentru tratarea în situ a lemnului în exterior şi pentru lemnul tratat expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care sunt furnizate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodolo- gice, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special, etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor pentru uz industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
  27 Azot Azot Nr. CE: 231-783-9 Nr. CAS: 7727-37-9 999 g/kg 1.09.2011 31.08.2013 31.08.2021 18 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivel comunitar. În momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior că se iau măsuri adecvate sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Produsele sunt vândute numai către profesionişti care au beneficiat de o instruire specifică şi sunt utilizate numai de către aceştia din urmă. 2. Pentru reducerea la minimum a riscurilor, este necesar să se stabilească practici de lucru sigure şi metode de lucru sigure, inclusiv punerea la dispoziţie a echipamentului individual de protecţie, dacă este necesar.
  28 Cumatetralil Cumatetralil Nr. CE: 227-424-0 Nr. CAS: 5836-29-3 980 g/kg 1.07.2011 30.06.2013 30.06.2016 14 Având în vedere riscurile identificate pentru animalele nevizate, substanţa activă este supusă unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE, înainte de reînnoirea includerii sale în această anexă. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Concentraţia nominală a substanţei active în produse, în afară de pulberile de prăfuit, nu trebuie să depăşească 375 mg/kg şi se autorizează numai produsele gata de utilizare. 2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, atunci când este cazul, un colorant. 3. Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, utilizarea doar în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii pachetului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.
  29 Tolilfluanid Diclor-N- [(dimetilamino) sulfonil] fluor -N-(p-tolil) metansulfen amidă Nr. CE: 211-986-9 Nr. CAS: 731-27-1 960 g/kg 1.10.2011 30.09.2013 30.09.2021 8 Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea în situ a lemnului în exterior sau pentru lemn care va fi expus intemperiilor. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Avându-se în vedere ipotezele făcute în cadrul evaluării riscurilor, produsele autorizate pentru utilizare industrială sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali sau profesionali se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte mijloace. 2. Avându-se în vedere riscurile identificate pentru sol şi compartimentele mediului acvatic, trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru a proteja aceste compartimente. În special etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială trebuie să indice faptul că cheresteaua proaspăt tratată va fi depozitată, după tratare, în loc acoperit şi/sau pe suport dur impermeabil, pentru a preveni pierderile directe pe sol sau în apă, iar eventualele pierderi vor fi colectate pentru reutilizare sau eliminare.
  30 Acroleină Aldehidă acrilică Nr. CE: 203-453-4 Nr. CAS: 107-02-8 913 g/kg 1.09.2010 Nu se aplică. 31.08.2020 12 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele grupe de populaţie care pot fi expuse la produs şi utilizările sau scenariile de expunere care nu au fost abordate în mod reprezentativ în evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii Europene. În momentul acordării unei autorizări pentru un produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior de faptul că au fost luate măsurile necesare sau că sunt respectate condiţiile specifice impuse pentru a limita riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Apele reziduale care conţin acroleină trebuie monitorizate înainte de deversare, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că riscurile pentru mediu pot fi reduse prin alte mijloace. În cazurile în care este necesar din punctul de vedere al riscurilor pentru mediul marin, apele reziduale trebuie fie păstrate în cisterne sau rezervoare, fie tratate corespunzător înainte de deversare. 2. Produsele autorizate pentru uz industrial şi/sau profesional trebuie utilizate cu un echipament individual de protecţie adecvat, trebuind să se stabilească proceduri operaţionale sigure, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.
  31 Flocumafen 4-hidroxi-3- [(1RS,3RS; 1RS, 3RS) 1,2,3,4- tetrahidro-3- [4-(4-trifluoro metilbenziloxi) fenil]-1- naftil] cumarină Nr. CE: 421-960-0 Nr. CAS: 90035-08-8 955 g/kg 1.10.2011 30.09.2013 30.09.2016 14 Deoarece caracteristicile substanţei active conferă acesteia caracter potenţial persistent, capacitate de bioacumulare sau toxicitate ori caracter foarte persistent sau capacitate semnificativă de bioacumulare, substanţa activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE, înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 50 mg/kg şi se autorizează numai produsele gata de utilizare. 2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, atunci când este cazul, un colorant. 3. Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit. 4. Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, utilizarea doar în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii pachetului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.

  ----------