ORDONANTA nr. 78 din 24 august 2000
privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 30 august 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Vehiculele rutiere pot fi înmatriculate în România numai după omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", denumita în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor.


  Articolul 2

  Documentul care atesta omologarea oricărui vehicul rutier pentru circulaţia pe drumurile publice este cartea de identitate a vehiculului, prevăzută cu elemente de securizare, eliberata de R.A.R. persoanelor fizice şi juridice.


  Articolul 3

  Omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice este de tip sau individuală.


  Articolul 4

  Omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere se solicita de producătorii sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora ori, după caz, de persoanele juridice sau fizice române care le importa sau le introduc în România ori le construiesc din piese detasate.


  Articolul 5

  (1) Omologarea individuală se acordă pentru vehiculele rutiere care au fost anterior înmatriculate în alte tari, celor noi, construite în ţara sau importate în serie de cel mult zece bucăţi de acelaşi tip pe an, precum şi celor construite din piese detasate.
  (2) Omologarea individuală se acordă de către R.A.R., prin reprezentantele judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de localitatea în care îşi are domiciliul sau sediul persoana care solicită omologarea.


  Articolul 6

  (1) Omologarea de tip se acordă de către R.A.R. pentru vehiculele rutiere noi, construite în ţara sau importate în serie mai mare de zece bucăţi de acelaşi tip pe an.
  (2) Dacă tipul de vehicul rutier corespunde normelor tehnice de siguranţă a circulaţiei şi de protecţie a mediului înconjurător, precum şi folosinţei căreia îi este destinat, R.A.R. eliberează un certificat de omologare pentru circulaţie, conţinând descrierea sumară a elementelor care caracterizează acest tip de vehicul.


  Articolul 7

  Producătorii sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora trebuie să menţioneze în cartea de identitate, primită de la R.A.R. conform art. 2, pe care o eliberează pentru fiecare vehicul rutier pe care îl livreaza, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse în certificatul de omologare pentru circulaţie.


  Articolul 8

  Eliberarea certificatelor de omologare internationala pentru vehicule rutiere şi componentele acestora se face în conformitate cu Acordul de la Geneva din 1958 privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, Ministerul Transporturilor şi R.A.R. fiind desemnate de Guvernul României, parte la acordul din 1958, ca "departament administrativ" şi, respectiv, "serviciu tehnic".


  Articolul 9

  (1) Cartea de identitate a vehiculului este documentul care atesta, pentru persoana menţionată ca deţinător, dreptul de proprietate asupra vehiculului.
  (2) La înstrăinarea vehiculului deţinătorul acestuia va transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.


  Articolul 10

  (1) Cartea de identitate a vehiculului conţine date despre vehicul şi despre persoanele pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv.
  (2) Datele despre vehicul se înscriu de către R.A.R. şi, după caz, de producătorul vehiculului sau reprezentantul autorizat al acestuia, pe baza omologării individuale, respectiv de tip.
  (3) Datele despre deţinător se înscriu de către organele de poliţie care efectuează înmatricularea, potrivit legii.


  Articolul 11

  Eliberarea cărţii de identitate se face în următoarele condiţii:
  a) în cazul omologării individuale, precum şi în cazul vehiculelor deja înmatriculate, dacă vehiculul corespunde normelor tehnice de siguranţă a circulaţiei şi de protecţie a mediului înconjurător, precum şi folosinţei căreia îi este destinat, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului;
  b) în cazul omologării de tip, R.A.R. eliberează, la cerere, deţinătorilor omologării, producători sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora, cărţile de identitate corespunzătoare tipului omologat, aceştia trebuind sa menţioneze în cartea de identitate, pentru fiecare vehicul pe care îl livreaza, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse în certificatul de omologare pentru circulaţie, precum şi datele de identificare unice ale vehiculului livrat.


  Articolul 12

  Vehiculele rutiere care nu pot fi identificate de către R.A.R. datorită alterarii sau lipsei numerelor de identificare a acestora, poansonate de constructor, nu vor fi omologate pentru circulaţie. Se exceptează vehiculele rutiere pentru care poliţia poate stabili provenienţă legală a acestora.


  Articolul 13

  (1) Vehiculele rutiere, cu excepţia celor noi, care urmează să fie înmatriculate vor fi supuse certificării autenticităţii şi verificării tehnice de către R.A.R.
  (2) Pentru vehiculele rutiere aflate la prima înmatriculare în România certificarea autenticităţii şi verificarea tehnica sunt incluse în procedura de omologare.
  (3) Vehiculele rutiere ce urmează să fie reinmatriculate vor fi supuse certificării autenticităţii de către ultimul deţinător menţionat în cartea de identitate a vehiculului.
  (4) Termenul de valabilitate al certificării autenticităţii este de 30 de zile, iar cel al verificării tehnice în vederea înmatriculării este similar cu cel corespunzător termenului pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice, în funcţie de categoria de vehicul.


  Articolul 14

  Se exceptează de la prevederile privind înmatricularea vehiculele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale.


  Articolul 15

  Pe lângă atribuţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, Ministerul Transporturilor, prin R.A.R., îndeplineşte următoarele atribuţii referitoare la omologarea de tip:
  a) controlează, la producător sau la reprezentanţii autorizaţi ai acestuia, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere comercializate cu tipul omologat pentru circulaţie şi retrage omologarea în caz de neconformitate;
  b) solicita producătorului sau reprezentanţilor autorizaţi ai acestuia remedierea gratuita a defectiunilor de fabricaţie, constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de acelaşi tip şi care pun sau pot pune în pericol siguranţa circulaţiei sau protecţia mediului; în funcţie de gravitatea defectiunilor constatate poate solicita producătorului măsuri privind retragerea lotului de vehicule, cu interdicţia folosirii până la remediere sau cu retragerea din circulaţie a acestora.


  Articolul 16

  Cărţile de identitate eliberate de R.A.R. înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe sunt şi rămân valabile pe toată durata existenţei vehiculului sau până la epuizarea spaţiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori ale datelor de identitate ale deţinătorilor.


  Articolul 17

  (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Transporturilor va emite reglementările şi normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România.
  (2) Reglementările şi normele tehnice prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate periodic în funcţie de evoluţia legislaţiei Uniunii Europene şi a caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere.


  Articolul 18

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 5-7, art. 8 lit. f) şi g), art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 81 şi art. 82 alin. (2) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, republicat, cu modificările ulterioare, precum şi alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Anca Boagiu
  --------