HOTĂRÂRE nr. 268 din 13 aprilie 2016
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. aflate sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 15 aprilie 2016  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. aflate sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Bucureşti, 13 aprilie 2016.
  Nr. 268.

  Anexă

  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  Operatorul economic: Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
  Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, Bucureşti
  Cod unic de înregistrare: RO14273221
  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
  pe anul 2016
                                                                        mii lei
  ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐
  │ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri │
  │ │ │rd. │ an curent │
  │ │ │ │ 2016 │
  ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 30.570,67│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 30.360,67│
  │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0,00│
  │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │
  │ │ │ │ │vigoare │ 4 │ 0,00│
  │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 210,00│
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 24.965,38│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 24.963,38│
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 7.456,32│
  │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 250,00│
  │ │ │ │asimilate │ │ │
  │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 16.875,06│
  │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 13.590,90│
  │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │C1│cheltuieli cu salariile │13 │ 11.145,86│
  │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 2.445,04│
  │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00│
  │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 0,00│
  │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │
  │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente organe de conducere şi │17 │ 367,08│
  │ │ │ │ │control, CA, AGA, CENZORI │ │ │
  │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 2.917,08│
  │ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │
  │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 382,00│
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 2,00│
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 5.605,29│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1.001,16│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 4.604,13│
  │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │
  │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 2.258,18│
  │ │ │ │precedenţi │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │
  │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
  │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
  │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │
  │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
  │ │ │ │împrumuturi │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ │
  │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ │
  │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
  │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │
  │ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
  │ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │
  │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │
  │ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
  │ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │
  │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 2.345,95│
  │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │
  │ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,00│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,00│
  │ │ │ │din care │ │ │
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,00│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,00│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,00│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,00│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,00│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 614.287,83│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 595.250,00│
  ├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,00│
  │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
  ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 614.287,83│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,00│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 150│
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 150│
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 6.192,14│
  │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
  │ │ │ │salarială*) │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 7.440,34│
  │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
  │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 202,40│
  │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49│ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,00│
  │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │
  │ │ │ │persoană) │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 816,64│
  │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 0,00│
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 0,00│
  └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘

  -------