ORDIN nr. 69 din 28 aprilie 2009
pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2009  Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru,
  ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Dan Nica
  Bucureşti, 28 aprilie 2009.
  Nr. 69.


  Anexa
  GHIDUL
  carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din
  Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Cariera poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu până în momentul încetării acestui raport, potrivit actelor normative în vigoare şi opţiunilor individuale, în funcţie de nevoile instituţiei, cunoştinţele, aptitudinile, abilităţile, experienţa şi motivaţiile profesionale şi personale.
  (2) Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI, denumit în continuare ghid, stabileşte modalităţi şi reguli de evoluţie în cariera profesională pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie, precum şi pentru ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din MAI.


  Articolul 2

  (1) În sensul prezentului ghid, termenii de mai jos se utilizează cu următorul înţeles:
  a) managementul carierei reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de către MAI în vederea asigurării planificării şi dezvoltării carierei profesionale a poliţiştilor şi cadrelor militare;
  b) planificarea carierei este activitatea desfăşurată individual de către fiecare poliţist şi cadru militar în vederea dezvoltării propriei cariere profesionale;
  c) regulile de evoluţie în carieră reprezintă condiţiile minime obligatorii stabilite de către MAI prin prezentul ghid pentru intrarea şi evoluţia în carieră a poliţiştilor şi cadrelor militare;
  d) specializarea este o modalitate aprofundată de dobândire a cunoştinţelor şi competenţelor definitorii pentru un domeniu de studiu - de exemplu, ordine şi siguranţă publică;
  e) profilul de muncă reprezintă un domeniu de activitate distinct în cadrul specializărilor - de exemplu, poliţie de frontieră, poliţie, jandarmerie, pompieri şi protecţie civilă;
  f) specialitatea reprezintă aprofundarea unei specializări sau calificări, pentru care poliţistul/cadrul militar a dobândit pregătirea necesară exercitării ocupaţiilor specifice MAI - de exemplu, investigaţii criminale, poliţie rutieră, servant-pompieri, pirotehnician;
  g) ocupaţia reprezintă un ansamblu de activităţi, sarcini sau obligaţii de serviciu stabilite pentru a fi executate de o persoană.
  (2) Prin sintagma specialitatea studiilor absolvite se înţelege specializarea şi, după caz, domeniul de studii sau/şi, în cazul studiilor preuniversitare, profilul de studii obţinute ca efect al absolvirii unor forme de învăţământ.
  (3) În actele normative interne din domeniul managementului resurselor umane, expresia profil de activitate este utilizată cu înţelesul de la alin. (1) lit. f).


  Articolul 3

  (1) Regulile generale care stau la baza managementului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în MAI vizează:
  a) numirea în prima funcţie în structurile MAI;
  b) acordarea/avansarea în unele grade profesionale/militare, potrivit legii;
  c) schimbarea locului de muncă sau/şi a profilului de muncă şi a specialităţii;
  d) trecerea pe anumite niveluri ierarhice;
  e) trecerea într-o altă categorie profesională, precum şi în corpul profesional superior;
  f) ocuparea unor funcţii de conducere.
  (2) Regulile generale de evoluţie în carieră constau, după caz, în:
  a) absolvirea unor cursuri de carieră;
  b) promovarea examenelor de carieră;
  c) îndeplinirea criteriilor de vechime în anumite funcţii sau/şi specialităţi;
  d) îndeplinirea normelor de performanţă profesională şi conduită într-o anumită perioadă de timp.
  (3) Poliţiştii şi cadrele militare încadraţi pe funcţii a căror exercitare este reglementată prin statute profesionale ori alte prevederi de nivel superior se supun şi regulilor de evoluţie în carieră stabilite de aceste norme.


  Articolul 4

  (1) Direcţia generală resurse umane, denumită în continuare DGRU, coordonează sistemul general de management al carierei poliţiştilor şi cadrelor militare, prin elaborarea cadrului normativ necesar evoluţiei în carieră.
  (2) Unităţile MAI asigură aplicarea normelor privind managementul carierei personalului.


  Articolul 5

  (1) Cursurile de carieră în MAI sunt următoarele:
  a) cursuri pentru iniţierea în carieră;
  b) cursuri pentru dezvoltarea carierei.
  (2) Examenele de carieră în MAI sunt următoarele:
  a) examenul în vederea obţinerii gradului profesional de chestor de poliţie;
  b) examenul în vederea acordării gradului militar de general de brigadă;
  c) examenul în vederea acordării gradului militar de plutonier adjutant;
  d) examenul în vederea acordării gradului militar de maistru militar clasa I.


  Capitolul II Cursuri de carieră


  Secţiunea 1 Cursurile pentru iniţierea în carieră


  Articolul 6

  (1) Cursurile pentru iniţierea în carieră sunt programe de formare profesională iniţială organizate potrivit specificului funcţiilor/posturilor MAI pentru următoarele categorii de personal:
  a) specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor posturilor încadraţi din sursă externă;
  b) personalul încadrat din sursă externă în vederea exercitării ocupaţiilor specifice MAI.
  (2) Cursurile pentru iniţierea în carieră se organizează pentru personalul prevăzut la alin. (1), de regulă în perioada de probă/tutelă profesională, fără a depăşi termenul de un an de la dobândirea statutului de ofiţer de poliţie/ofiţer/agent de poliţie/subofiţer în MAI.
  (3) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), cursurile pentru iniţierea în carieră au o durată de minimum 13 săptămâni la forma de zi.
  (4) Examenul de absolvire a cursului pentru iniţierea în carieră cuprinde următoarele probe:
  a) probă practică la pregătirea militară/poliţienească specifică inspectoratului general/similar sau/şi structurii în care au fost încadraţi cursanţii, din care în mod obligatoriu trageri cu armamentul;
  b) test scris la pregătirea de specialitate;
  c) test-grilă din legislaţia aplicabilă inspectoratului general/ similar sau/şi structurii în care au fost încadraţi cursanţii.
  (5) Competenţa de organizare a cursurilor prevăzute la alin. (1) revine:
  a) Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică, sub coordonarea Direcţiei formare iniţială şi continuă, pentru personalul unităţilor aparatului central al MAI şi cel al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, precum şi pentru ofiţerii care îşi desfăşoară activitatea în specialităţile pe care acestea le coordonează funcţional;
  b) unităţilor aparatului central al MAI şi celui al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, cu structuri proprii de management resurse umane/pregătire pentru personalul propriu, precum şi pentru ofiţerii care îşi desfăşoară activitatea în specialităţile pe care acestea le coordonează funcţional;
  c) inspectoratelor generale/instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, în cazul personalului propriu care îşi desfăşoară activitatea în specialităţi ce nu se regăsesc la nivelul unităţilor aparatului central al MAI;
  d) inspectoratelor generale/instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, pentru agenţii/subofiţerii din subordine, indiferent de specialitate.
  (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5) lit. a), unităţile aparatului central al MAI, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, pot organiza cursurile prevăzute la alin. (1) cu avizul Direcţiei formare iniţială şi continuă.
  (7) Planurile cursurilor organizate de unităţile prevăzute la alin. (5) lit. b)-d), precum şi ale celor organizate în condiţiile alin. (6) se supun aprobării Direcţiei formare iniţială şi continuă.


  Secţiunea a 2-a Cursurile pentru dezvoltarea carierei


  Articolul 7

  (1) Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt programe de formare profesională continuă care dau dreptul absolvenţilor acestora de a ocupa unele categorii de funcţii sau posturi şi de a înainta în/de a li se acordă unele grade profesionale/militare, potrivit actelor normative în vigoare.
  (2) Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt:
  a) cursuri de capacitate profesională, cursuri de capacitate şi cursuri de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea/ acordarea unor grade profesionale/militare;
  b) cursuri pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă;
  c) alte cursuri necesare îndeplinirii atribuţiilor postului sau evoluţiei în carieră în cadrul instituţiei, cum sunt cursurile de specialitate, cursurile de perfecţionare, cursurile de management etc.
  (3) Cursurile în vederea obţinerii calităţii de conductor animale de serviciu constituie cursuri de specialitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. c).


  Articolul 8

  (1) Cursurile de capacitate profesională/capacitate şi de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea/acordarea unor grade profesionale/militare, potrivit legii, sunt următoarele:
  a) cursul de capacitate profesională în vederea obţinerii gradului profesional de comisar-şef de poliţie;
  b) cursul de capacitate profesională în vederea obţinerii gradului profesional de subcomisar de poliţie;
  c) cursul de capacitate profesională în vederea obţinerii gradului profesional de agent-şef de poliţie;
  d) cursul de capacitate în vederea acordării gradului de colonel/comandor;
  e) cursul de perfecţionare în specialitate în vederea acordării gradului de maior/locotenent-comandor.
  (2) În baza aprobării acordate în conformitate cu prevederile anexei la prezentul ghid, se exceptează de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate, prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d), ofiţerii care au absolvit studii de masterat sau cursuri postuniversitare corespunzătoare cerinţelor postului, precum şi cei care au dobândit titlul ştiinţific de doctor în specializările corespunzătoare cerinţelor postului. Pentru exceptarea de la obligativitatea participării la cursurile de perfecţionare în specialitate prevăzute la alin. (1) lit. e), ofiţerii cadre militare trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţământ superior în una dintre specializările corespunzătoare cerinţelor postului.
  (3) Agenţii de poliţie care au dobândit titlul ştiinţific de doctor sunt exceptaţi de la obligativitatea participării la cursurile prevăzute la alin. (1) lit. c).
  (4) La examenele de admitere la cursurile prevăzute la alin. (1) pot participa poliţiştii şi cadrele militare care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
  a) sunt propuşi de inspectoratul general/similar sau, după caz, unitatea din care provin;
  b) au fost evaluaţi cu calificative care le permit obţinerea/acordarea gradelor profesionale/gradelor militare următoare.
  (5) Competenţa de organizare a cursurilor prevăzute la alin. (1) revine:
  a) Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică, sub coordonarea Direcţiei formare iniţială şi continuă, pentru personalul unităţilor aparatului central al MAI şi cel al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, precum şi pentru ofiţerii care îşi desfăşoară activitatea în specialităţile pe care acestea le coordonează funcţional;
  b) unităţilor aparatului central al MAI şi celui al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, cu structuri proprii de management resurse umane/pregătire pentru personalul propriu, precum şi pentru ofiţerii care îşi desfăşoară activitatea în specialităţile pe care acestea le coordonează funcţional;
  c) inspectoratelor generale/instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, în cazul personalului propriu care îşi desfăşoară activitatea în specialităţi ce nu se regăsesc la nivelul unităţilor aparatului central al ministerului;
  d) inspectoratelor generale/instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, pentru agenţii/subofiţerii din subordine, indiferent de specialitate.
  (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5) lit. a), unităţile aparatului central al MAI, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, pot organiza cursurile prevăzute la alin. (1) cu avizul Direcţiei formare iniţială şi continuă.
  (7) Cursurile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară la forma de zi, în sistem compact, şi au durata de două săptămâni.
  (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), cursurile prevăzute la alin. (1) se pot organiza şi în sistem la distanţă, pe durata a 3 săptămâni. Ultimele două zile ale activităţii se alocă examenului de absolvire, într-o instituţie de învăţământ din structura MAI.
  (9) Pentru situaţia prevăzută la alin. (8), selecţia personalului pentru participarea la cursuri se realizează prin analiza de către structurile de management resurse umane ale unităţilor cu competenţă în organizarea acestora a îndeplinirii de către candidaţi a criteriilor şi condiţiilor legale.
  (10) Planurile cursurilor organizate de unităţile prevăzute la alin. (5) lit. b)-d), precum şi ale celor organizate în condiţiile alin. (6) se supun aprobării Direcţiei formare iniţială şi continuă.


  Articolul 9

  (1) Cursurile pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă se organizează în vederea dobândirii competenţelor specifice îndeplinirii atribuţiilor noului post.
  (2) Cursurile prevăzute la alin. (1) se pot desfăşura prin programe de pregătire compacte sau modulare, la forma de zi, cu frecvenţă redusă ori la distanţă.
  (3) Competenţa de organizare a cursurilor pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă revine:
  a) unităţilor aparatului central al MAI sau subordonate acestora, pentru specialităţile şi profilurile de muncă pe care le coordonează;
  b) unităţilor din subordinea MAI, inspectoratelor generale/similare, pentru specialităţile şi profilurile de muncă ce nu se află în coordonarea unităţilor prevăzute la lit. a).
  (4) Durata cursurilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mică de două săptămâni la forma de zi, majorată în mod corespunzător prin planul de învăţământ pentru celelalte forme de învăţământ, respectiv cu frecvenţă redusă ori la distanţă.
  (5) Modalitatea de desfăşurare a cursurilor se adoptă prin dispoziţia şefilor structurilor prevăzute la alin. (3).
  (6) Trimiterea la cursurile pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă se face în termen de cel mult 6 luni de la numirea în noua funcţie.
  (7) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ghid, structurile prevăzute la alin. (3) propun spre aprobare Direcţiei formare iniţială şi continuă cursurile de schimbare a specialităţii pe care le organizează.
  (8) Fiecare structură organizatoare informează DGRU prin Direcţia formare iniţială şi continuă, în luna iunie şi în cadrul raportului de evaluare anuală a pregătirii continue a personalului, cu privire la cursurile organizate potrivit alin. (1).


  Articolul 10

  Pentru poliţiştii şi cadrele militare din MAI, cererea de participare la concursurile de admitere organizate de Colegiul Naţional de Afaceri Interne, Colegiul Naţional de Apărare şi Colegiul Superior de Securitate Naţională se aprobă exclusiv de ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea inspectoratelor generale/similare sau, după caz, a unităţilor aparatului central al MAI.


  Articolul 11

  (1) Modalitatea de desfăşurare a cursurilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c) se stabileşte prin dispoziţie a şefului/comandantului unităţii organizatoare, cu avizul Direcţiei formare iniţială şi continuă.
  (2) În situaţia în care numărul candidaţilor pentru participarea la cursurile prevăzute la alin. (1) este mai mic sau egal cu numărul locurilor stabilite seriei respective, admiterea se realizează fără organizarea examenului.
  (3) La examenul de admitere organizat în condiţiile alin. (1) se pot prezenta poliţiştii şi cadrele militare care sunt propuşi de inspectoratele generale/similare sau, după caz, unităţile din care provin.
  (4) Pentru participarea la cursurile prevăzute la alin. (1), care nu pot avea o durată mai mică de două săptămâni, poliţiştii şi cadrele militare întocmesc rapoarte personale pe care le înaintează, prin structurile de resurse umane/formare iniţială şi continuă, şefilor/comandanţilor de unităţi.
  (5) Examenele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) pot fi susţinute numai în situaţia frecventării a cel puţin 80% din orele afectate fiecărei discipline din planul de învăţământ.
  (6) În situaţia în care poliţiştii/cadrele militare declaraţi/ declarate "ADMIS" nu pot participa la curs sau nu pot susţine examenul de absolvire din motive temeinic justificate, pot fi înmatriculaţi la începutul uneia dintre seriile următoare cu aprobarea unităţilor organizatoare, respectiv pot participa la examenul de absolvire, dar nu mai târziu de 2 ani de la data începerii cursului iniţial.
  (7) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (6), numărul de locuri afectate seriei respective se suplimentează în mod corespunzător.


  Articolul 12

  Fraudele dovedite pe timpul desfăşurării probelor de examen atrag eliminarea din examen a celor în cauză, despre asemenea fapte fiind informaţi şi şefii/comandanţii unităţilor din care provin candidaţii/cursanţii, pentru dispunerea măsurilor disciplinare, potrivit legii.


  Capitolul III Examene de carieră


  Articolul 13

  (1) Promovarea examenelor de carieră organizate în MAI permite obţinerea/acordarea, în condiţiile legii, a gradului profesional de chestor de poliţie, a gradului de general de brigadă, respectiv a gradului de plutonier adjutant şi a gradului de maistru militar clasa I.
  (2) Examenele în vederea acordării gradului de maistru militar clasa I şi a gradului de plutonier adjutant, precum şi pentru trecerea în corpul maiştrilor militari se organizează de către inspectoratele generale/similare pentru personalul propriu, respectiv de către Institutul de Studii pentru Ordine Publică pentru personalul Comenduirii Garnizoanei.


  Articolul 14

  (1) Pentru obţinerea gradului profesional de chestor de politie, respectiv acordarea gradului de general de brigadă, candidaţii trebuie să promoveze examenul organizat în acest scop. Pot participa la examen comisarii-şefi de poliţie, respectiv coloneii care îndeplinesc criteriile prevăzute de actele normative în vigoare.
  (2) Potrivit legislaţiei în vigoare, sunt exceptaţi de la examenul organizat în vederea obţinerii gradului profesional de chestor de politie comisarii-şefi de poliţie care au dobândit titlul ştiinţific de doctor în specializările corespunzătoare cerinţei postului. Procedura de analiză a corespunderii titlului ştiinţific de doctor la cerinţele postului este prevăzută în anexă.


  Articolul 15

  (1) Examenul în vederea obţinerii/acordării gradului profesional de chestor de poliţie, respectiv, gradului de general de brigadă se organizează, de regulă, anual.
  (2) Comisia de examen se constituie prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea DGRU, cu cel puţin 30 de zile înaintea susţinerii examenului.
  (3) Comisia prevăzută la alin. (2) se compune dintr-un număr impar de persoane, astfel:
  a) preşedinte - o persoană din conducerea MAI sau, după caz, a inspectoratelor generale/similare;
  b) membri - persoane cu experienţă în profilurile de muncă ale candidaţilor din unităţile aparatului central al MAI sau inspectoratelor generale/similare.
  (4) Secretarul comisiei prevăzute la alin. (2) se asigură de DGRU şi nu este membru al comisiei.
  (5) Comisia prevăzută la alin. (2) este alcătuită din persoane care au cel puţin gradul profesional/militar de chestor de poliţie/general de brigadă.
  (6) Locul şi termenele în care se desfăşoară diferitele activităţi în cadrul examenului se stabilesc de preşedintele comisiei şi se comunică în scris tuturor candidaţilor.


  Articolul 16

  (1) Probele din cadrul examenelor pentru obţinerea gradului profesional de chestor de poliţie şi pentru acordarea gradului militar de general de brigadă sunt următoarele:
  a) interviu structurat pe probleme din domeniul securităţii naţionale şi ordinii publice;
  b) lucrare scrisă în specialitatea postului.
  (2) Tematicile interviului structurat prevăzut la alin. (1) lit. a) se întocmesc de către Direcţia formare iniţială şi continuă, se aprobă de directorul general al DGRU şi se difuzează în unităţi până la data de 1 august a anului în curs, pentru anul următor.
  (3) Tema lucrării scrise prevăzute la alin. (1) lit. b), precum şi îndrumătorul ştiinţific al acesteia se propun de candidat şi se aprobă de preşedintele comisiei.
  (4) Lucrarea scrisă prevăzută la alin. (1) lit. b) se depune de candidaţi la secretariatul comisiei de examen cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării examenului.


  Articolul 17

  (1) Evaluarea candidaţilor la examenul desfăşurat în vederea obţinerii gradului profesional de chestor de poliţie şi pentru acordarea gradului militar de general de brigadă se face cu note de la 10 - maxim - la 1 - minim, astfel:
  a) nota finală a fiecărei probe de examen se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire;
  b) media generală se calculează ca medie aritmetică a notelor finale obţinute la fiecare probă de examen, cu două zecimale, fără rotunjire.
  (2) În cazul în care, după verificarea lucrării scrise, diferenţa dintre notele acordate este mai mare de un punct, lucrarea se reverifică în prezenţa tuturor membrilor comisiei de către preşedintele comisiei, care hotărăşte nota finală definitivă.
  (3) Pentru a fi declarat "REUŞIT" la examen, candidatul trebuie să obţină la fiecare probă minimum nota 7,00 şi media generală de minimum 8,00.
  (4) Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Rezultatele obţinute la interviul structurat pe probleme din domeniul securităţii naţionale şi ordinii publice nu pot fi contestate.
  (5) Contestaţiile se depun în scris la secretarul comisiei, în termen de cel mult 24 de ore de la anunţarea rezultatelor, şi se soluţionează în termen de 24 de ore de la depunerea acestora.
  (6) Contestaţiile se soluţionează în plenul comisiei de examen, iar hotărârea acesteia este definitivă.


  Capitolul IV Reguli de evoluţie în cariera poliţiştilor şi cadrelor militare


  Articolul 18

  (1) La absolvirea instituţiilor de formare profesională iniţială ale MAI, absolvenţii nu pot fi repartizaţi şi/sau încadraţi în unităţi ale aparatului central al MAI sau în unităţi ale aparatului central al inspectoratelor generale/similare.
  (2) Pentru a ocupa o funcţie în unităţi ale aparatului central al MAI sau în unităţi ale aparatului central al inspectoratelor generale/similare, ofiţerii de poliţie trebuie să aibă gradul profesional minim de inspector de poliţie, iar ofiţerii cadre militare, gradul militar minim de locotenent, agenţii de poliţie, gradul profesional minim de agent principal de poliţie, iar subofiţerii, gradul militar minim de plutonier.
  (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) absolvenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, altele de cât cele prevăzute la alin. (1), care au fost formaţi la solicitarea expresă a unităţilor aparatului central al MAI sau a unităţilor aparatului central al inspectoratelor generale/similare.


  Articolul 19

  (1) Posturile de conducere vacante se ocupă prin examen sau concurs, în funcţie de situaţie, de către poliţiştii şi cadrele militare care îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 20-23, după caz.
  (2) Poliţiştii şi cadrele militare care din motive neimputabile au fost eliberaţi din funcţia de conducere pot ocupa, cu acordul lor, o funcţie de conducere vacantă prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei deţinute anterior, numai dacă îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 20-23, după caz, şi nu au fost între timp numiţi într-o altă funcţie.


  Articolul 20

  (1) Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de inspector general şi inspector general adjunct/similare al/ale inspectoratului general/similar, director general şi director general adjunct/similare din cadrul aparatului central al MAI, al inspectoratului general/similare sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, director şi director adjunct/similare din cadrul unităţilor aparatului central al MAI şi subordonate/aflate în coordonarea MAI sunt următoarele:
  a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
  b) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
  c) să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  d) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) să nu se afle în curs de urmărire penală;
  f) să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la evaluarea profesională individuală/aprecierea de serviciu;
  g) să aibă 5 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI.
  (2) În fişa postului nu pot fi stabilite condiţii de vechime în funcţii de conducere superioare celor prevăzute la alin. (1) lit. g).


  Articolul 21

  (1) Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de inspector-şef şi inspector-şef adjunct/similare din inspectoratele judeţene de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, pentru situaţii de urgenţă şi al municipiului Bucureşti, precum şi de şef poliţie şi adjunct şef poliţie municipiu, director/similare şi director adjunct/similare din cadrul inspectoratelor generale/similare, şef unitate şi locţiitor şef unitate, comandant unitate şi locţiitor comandant unitate/similare sunt următoarele:
  a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
  b) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
  c) să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  d) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) să nu se afle în curs de urmărire penală;
  f) să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la evaluarea de serviciu/aprecierea profesională individuală;
  g) să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI.
  (2) În fişa postului nu pot fi stabilite condiţii de vechime în funcţii de conducere superioare celor prevăzute la alin. (1) lit. g).


  Articolul 22

  Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de şef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi a celor de şef poliţie oraş şi adjunct şef poliţie oraş sunt următoarele:
  a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
  b) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
  c) să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;
  d) să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  e) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) să nu se afle în curs de urmărire penală;
  g) să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la evaluarea/aprecierea profesională individuală.


  Articolul 23

  (1) Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de şef birou/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi pentru ocuparea tuturor funcţiilor pentru care agenţii de poliţie beneficiază de indemnizaţie de conducere sunt următoarele:
  a) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
  b) să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;
  c) să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  d) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) să nu se afle în curs de urmărire penală;
  f) să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la evaluarea/aprecierea profesională individuală.
  (2) Excepţiile de la condiţiile stabilite la alin. (1) lit. b) şi c) sunt reprezentate de funcţiile de şef birou, dacă unitatea nu are prevăzută o funcţie de ofiţer de execuţie în domeniu.


  Articolul 24

  Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea agenţilor de poliţie la concursul pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, precum şi a subofiţerilor şi maiştrilor militari la concursul pentru trecerea în corpul ofiţerilor sunt:
  a) să îndeplinească cerinţele de acces în corpul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor stabilite de actele normative în vigoare;
  b) agenţii de poliţie, subofiţerii şi maiştrii militari să aibă vechime în corpul din care provin de minimum 5 ani;
  c) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) să nu se afle în curs de urmărire penală;
  e) să fi obţinut la ultimele două evaluări anuale/aprecieri de serviciu calificativul de cel puţin "Foarte bun".


  Articolul 25

  (1) Pentru a participa la examenul/concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii de conducere vacante, poliţiştii şi cadrele militare trebuie să fie declaraţi/declarate "apt medical" şi "apt" la testarea psihologică organizată în acest scop.
  (2) Nu pot participa la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de conducere vacante sau, după caz, nu pot fi împuterniciţi să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute cu indemnizaţie de conducere/comandă poliţiştii şi cadrele militare aflate în perioada de tutelă profesională.


  Articolul 26

  Funcţiile similare la care se face referire în prezentul ghid se stabilesc de către inspectoratele generale/similare şi unităţile aparatului central al MAI, în raport cu nivelul de salarizare şi ierarhic al posturilor, şi se comunică DGRU în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ghid.


  Capitolul V Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 27

  (1) Prin dispoziţie a directorului Direcţiei formare iniţială şi continuă, avizată de directorul general al DGRU, cu consultarea inspectoratelor generale/similare, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ghid se stabilesc lista specialităţilor MAI, precum şi cursurile necesare pentru exercitarea acestora.
  (2) Până la intrarea în vigoare a prezentului ghid, prin dispoziţii ale directorului Direcţiei formare iniţială şi continuă se stabilesc, în condiţiile legii:
  a) Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de examen, respectiv a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;
  b) structura cursurilor de carieră.


  Articolul 28

  Unităţile în beneficiul cărora se organizează cursurile pentru iniţiere în carieră, de capacitate profesională/capacitate şi de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea/acordarea unor grade profesionale/militare au obligaţia, la cererea unităţilor organizatoare, de a nominaliza specialişti care să participe la activităţile de formare şi în componenţa comisiilor la examenele de admitere/absolvire.


  Articolul 29

  (1) Personalul detaşat în afara MAI sau suspendat din funcţie pentru un interval mai mare de un an, la încetarea detaşării/suspendării, în funcţie de situaţia concretă:
  a) participă la un curs de schimbare a specialităţii/profilului de muncă, organizat în condiţiile prezentului ghid, dacă este numit într-o funcţie care solicită o nouă specialitate/profil de muncă;
  b) intră într-o perioadă de readaptare profesională, dacă revine pe o funcţie de aceeaşi specialitate cu cea deţinută anterior detaşării/suspendării.
  (2) Perioada de readaptare profesională are o durată de 2-4 săptămâni şi se organizează la locul de muncă în baza unui program de readaptare profesională, în scopul actualizării cunoştinţelor de specialitate.


  Articolul 30

  (1) Personalul încadrat din sursă externă în intervalul 24 august 2002-31 decembrie 2004 şi care nu a absolvit cursul pentru iniţierea în carieră parcurge, pe baza planificării unităţilor cu competenţă în domeniu, potrivit art. 6 alin. (5) sau, după caz, potrivit art. 6 alin. (6), până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2011, cursul pentru iniţierea în carieră în sistem modular.
  (2) Personalul încadrat din sursă externă începând cu data de 1 ianuarie 2005, care nu a absolvit cursul pentru iniţierea în carieră, parcurge acest curs la forma de zi, conform dispoziţiilor art. 6 alin. (3), potrivit planificării structurilor prevăzute la art. 6 alin. (5) sau, după caz, potrivit art. 6 alin. (6).
  (3) Face excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) personalul care, deşi nu a absolvit cursul de iniţiere în carieră, a absolvit un curs de capacitate profesională/capacitate.


  Articolul 31

  Poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI care au fost numiţi/numite pe funcţii de conducere anterior intrării în vigoare a prezentului ghid nu le sunt aplicabile regulile de evoluţie în carieră prevăzute la art. 18-25 pentru funcţiile pe care le deţin.


  Anexa
  PROCEDURA
  de aprobare a exceptării prevăzute de lege de la obligativitatea
  participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate
  şi de perfecţionare în specialitate prevăzute în ghid
  A.

  Articolul 1

  (1) Aprobarea exceptării de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate prevăzute în ghid la art. 8 alin. (1) lit. a), b) şi d) se acordă, în conformitate cu actele normative în vigoare, poliţiştilor şi cadrelor militare care au dobândit titlul de doctor în specializările corespunzătoare cerinţei postului.
  (2) Agenţii de poliţie care au dobândit titlul ştiinţific de doctor sunt exceptaţi de la obligativitatea participării la cursurile prevăzute în ghid la art. 8 alin. (1) lit. c).
  (3) Exceptarea prevăzută la alin. (1) şi (2) se aprobă în baza următoarelor documente:
  a) cererea de exceptare de la obligativitatea participării la cursul de capacitate profesională, respectiv cursul de capacitate;
  b) copia fişei postului poliţistului/cadrului militar care solicită exceptare de la obligativitatea participării la cursul de capacitate profesională, respectiv cursul de capacitate, cu precizarea obligatorie la rubrica referitoare la pregătirea de bază ori la pregătirea de specialitate a specializării universitare sau a specializării studiilor de masterat ori a specializării studiilor doctorale;
  c) copia legalizată a diplomei de acordare a titlului ştiinţific de doctor sau a documentului oficial care atestă acordarea titlului ştiinţific de doctor.


  Articolul 2

  (1) Aprobarea exceptării de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate prevăzute în ghid la art. 8 alin. (1) lit. a), b) şi d) se acordă, în conformitate cu actele normative în vigoare, ofiţerilor care au absolvit studii de masterat sau cursuri postuniversitare corespunzătoare cerinţelor postului. Pentru exceptarea de la obligativitatea participării la cursurile de perfecţionare în specialitate prevăzute în ghid la art. 8 alin. (1) lit. e), ofiţerii cadre militare trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţământ superior, în una dintre specializările corespunzătoare cerinţelor postului.
  (2) Exceptarea prevăzută la alin. (1) se aprobă în baza următoarelor documente:
  a) raportul motivat pentru exceptare de la obligativitatea participării la cursul de capacitate profesională, respectiv cursul de capacitate sau cursul de perfecţionare în specialitate, în conformitate cu structura prevăzută la lit. B;
  b) copia fişei postului poliţistului/cadrului militar care solicită exceptare de la obligativitatea participării la cursul de capacitate profesională, respectiv cursul de capacitate sau cursul de perfecţionare în specialitate, cu precizarea obligatorie a rubricilor referitoare la pregătirea de bază şi la pregătirea de specialitate;
  c) copia diplomei de absolvire a studiilor masterale/cursului postuniversitar/cursurilor universitare;
  d) alte documente necesare pentru fundamentarea raportului motivat, dacă este cazul.


  Articolul 3

  (1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) sau, după caz, cele prevăzute la art. 2 alin. (2) se înaintează până la data de 15 decembrie a fiecărui an structurii de resurse umane/formare continuă care deserveşte unitatea şi, după obţinerea avizului din partea acesteia, persoanei care are competenţa legală de numire în funcţie a solicitanţilor, în vederea obţinerii aprobării de exceptare de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate şi de perfecţionare în specialitate prevăzute.
  (2) Pentru personalul serviciilor publice comunitare pentru evidenţa persoanelor, al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi pentru cel al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobarea exceptării de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate se acordă, după caz, de către directorul general al Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, directorul general al Direcţiei generale de paşapoarte, respectiv directorul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
  B.
  Aprob*
  _________
  * După caz:
  - persoana care are competenţa legală de numire în funcţie a solicitanţilor;
  - directorul general al Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor;
  - directorul general al Direcţiei generale de paşapoarte;
  - respectiv directorul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
  STRUCTURA
  raportului motivat pentru aprobarea exceptării de la absolvirea cursului de capacitate profesională/capacitate
  1. Gradul, numele şi prenumele ofiţerului propus de la exceptarea absolvirii cursului de capacitate profesională/ capacitate
  2. Funcţia deţinută
  3. Pregătirea de bază şi pregătirea de specialitate necesară ocupantului postului, conform fişei postului pe care îl ocupă, stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările ulterioare.
  4. Date privind atribuţiile postului:
  - enumerarea succintă a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului care presupun exercitarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor dobândite ca urmare a absolvirii cursului postuniversitar (pentru care se solicită exceptarea de la participarea la cursul de capacitate profesională/capacitate);
  - frecvenţa desfăşurării activităţilor (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, anual sau ocazional), precum şi importanţa lor în ansamblul activităţii postului.
  5. Date privind cursul postuniversitar/cursul de masterat:
  - denumirea cursului postuniversitar/cursului de masterat;
  - formatorul (instituţia de învăţământ organizatoare);
  - forma de învăţământ;
  - modalitatea de finalizare a cursului;
  - durata totală a cursului în număr de ore;
  - data finalizării cursului postuniversitar;
  - dacă este acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
  6. Disciplinele sau temele cursului postuniversitar cu aplicabilitate directă în îndeplinirea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului, precum şi numărul de ore.
  7. Propunerea pentru aprobarea/neaprobarea exceptării de la absolvirea cursului de capacitate profesională/capacitate.
  Şeful nemijlocit,
  ...................
  Avizat
  ───────
  Şeful structurii de resurse umane/formare,
  ............................................
  ____________