ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 18 iunie 2008
privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 23 iunie 2008  Având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcţia instituţională pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe.
  Ţinând seama de prevederile reglementărilor comunitare, şi anume: Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 3 din 5 ianuarie 2008, Regulamentul (CE) nr. 1.071/2005 al Comisiei Europene din 1 iulie 2005 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.826/2000 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 179 din 11 iulie 2005, Regulamentul (CE) nr. 1.346/2005 al Comisiei Europene din 16 august 2005 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.702/1999 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare a produselor agricole în ţări terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 212 din 17 august 2005, Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, se impune implementarea de urgenţă a măsurilor pentru elaborarea cadrului legislativ adecvat şi eficient privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.
  Prezentul act normativ are caracter de urgenţă, deoarece se impune o perioadă scurtă de timp pentru pregătirea şi accelerarea procesului de încheiere a convenţiilor şi acordurilor cu instituţiile implicate în procesul de gestionare şi derulare a fondurilor nerambursabile destinate finanţării acţiunilor de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe.


  Articolul 2

  În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) program de informare şi promovare a produselor agricole - un ansamblu de acţiuni de informare şi promovare coerente, de o amploare suficientă pentru a contribui la creşterea volumului de informaţii referitoare la produsele respective, precum şi la comercializarea acestora;
  b) acţiuni de informare şi promovare - acţiunile care se referă la produsele agricole, la modul de producţie a acestora, precum şi la produsele alimentare. Acţiunile de informare şi de promovare a produselor agricole nu trebuie să fie orientate în funcţie de mărcile comerciale şi nici să încurajeze consumul unui produs datorită originii sale. Nu se exclude însă posibilitatea indicării originii produselor care fac obiectul acţiunilor de informare şi de promovare, în cazul unor denumiri conferite în temeiul reglementărilor comunitare;
  c) organizaţii care propun programe - organizaţiile profesionale şi/sau interprofesionale reprezentative ale sectorului sau sectoarelor, din unul ori mai multe state membre sau la nivel comunitar, care propun programe de informare şi promovare a produselor agricole;
  d) beneficiari - organizaţiile profesionale şi/sau interprofesionale reprezentative ale sectorului sau sectoarelor din unul ori mai multe state membre sau la nivel comunitar, responsabile pentru iniţierea şi implementarea programelor de informare şi promovare a produselor agricole, aprobate spre finanţare de către Comisia Europeană;
  e) organisme de implementare - organismele selectate printr-o procedură competitivă de către organizaţiile care propun programe şi cărora li se încredinţează implementarea tuturor acţiunilor de informare şi promovare sau o parte a acestora. Organismele de implementare trebuie să aibă competenţa necesară în sectorul produselor şi al pieţelor în cauză şi să dispună de mijloacele necesare pentru a asigura punerea cât mai eficientă în aplicare a acţiunilor, ţinând seama de dimensiunea comunitară a programelor în cauză;
  f) fonduri nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe - fondurile care se constituie din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), precum şi contribuţia naţională şi partea de prefinanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
  g) cheltuieli eligibile - cheltuielile necesare şi efectiv realizate de către beneficiari pentru implementarea programelor de informare şi promovare a produselor agricole şi care pot fi finanţate atât din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), cât şi din bugetul de stat şi/sau din contribuţia proprie a beneficiarului.


  Articolul 3

  Se desemnează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca autoritate naţională competentă responsabilă pentru coordonarea, monitorizarea şi gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe.


  Articolul 4

  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 3, are următoarele atribuţii principale:
  a) coordonează şi urmăreşte respectarea şi implementarea politicilor comunitare, a dispoziţiilor de reglementare privind programele de informare şi promovare a produselor agricole;
  b) stabileşte anual, prin bugetul propriu, fondurile nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole;
  c) asigură gestionarea la nivel naţional a programelor de informare şi promovare a produselor agricole, în concordanţă cu principiile unui management financiar eficient al fondurilor nerambursabile destinate finanţării acestor programe;
  d) constituie grupul de lucru pentru elaborarea manualului operaţional privind programele de informare şi promovare a produselor agricole şi stabileşte componenţa şi responsabilităţile acestui grup prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
  e) constituie grupul de lucru pentru elaborarea caietului de sarcini privind criteriile de evaluare şi selecţie a programelor de informare şi de promovare a produselor agricole şi stabileşte componenţa şi responsabilităţile acestui grup prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
  f) constituie comisia pentru evaluarea şi selectarea programelor de informare şi promovare a produselor agricole şi stabileşte componenţa şi responsabilităţile acestei comisii prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
  g) constituie grupul de monitorizare a programelor de informare şi promovare a produselor agricole şi stabileşte componenţa şi atribuţiile acestui grup, în conformitate cu reglementările comunitare în vigoare, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
  h) asigură informarea publică privind programele de informare şi promovare a produselor agricole;
  i) elaborează şi transmite Comisiei Europene, la termenele şi în condiţiile stabilite de reglementările comunitare în vigoare, lista privind selectarea preliminară a programelor de informare şi promovare a produselor agricole, o copie a acestor programe, precum şi lista privind organismele de implementare selectate, după caz;
  j) verifică, aprobă şi comunică Comisiei Europene procedura privind selectarea organismului/organismelor de implementare;
  k) notifică organizaţiilor care propun programe decizia Comisiei Europene privind aprobarea sau respingerea programelor de informare şi promovare a produselor agricole;
  l) asigură fluxul financiar al fondurilor nerambursabile destinate cofinanţării şi prefinanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole, precum şi al contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţii Europene, precum şi de legislaţia naţională în vigoare;
  m) stabileşte mijloacele cele mai adecvate privind controlul programelor de informare şi promovare a produselor agricole şi informează Comisia Europeană cu privire la acestea;
  n) asigură prin reprezentanţi împuterniciţi controlul programelor de informare şi promovare a produselor agricole, precum şi al materialelor aferente acestor programe;
  o) asigură o colaborare administrativă cu unul sau mai multe state membre, după caz, în scopul coordonării, gestionării, monitorizării şi controlului programelor de informare şi promovare a produselor agricole;
  p) emite ordine şi instrucţiuni prin care se transpun în ordinea juridică internă directivele Uniunii Europene, precum şi orice alte norme de implementare a regulamentelor, dacă legea nu prevede altfel;
  q) îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii.


  Articolul 5

  După articolul 3^1 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 3^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 3^2. - (1) Se desemnează Agenţia ca autoritate naţională competentă responsabilă pentru derularea eficientă, efectivă şi transparentă a operaţiunilor financiare privind fondurile nerambursabile alocate programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe.
  (2) Agenţia, în conformitate cu prevederile alin. (1), are următoarele atribuţii principale:
  a) asigură respectarea reglementărilor comunitare în vigoare privind garanţiile pentru buna executare a contractelor de finanţare, precum şi privind garanţiile aferente solicitărilor de plată a avansului;
  b) asigură încheierea contractelor de finanţare cu beneficiarii, în conformitate cu reglementările comunitare;
  c) transmite Comisiei Europene copii ale contractelor de finanţare încheiate, precum şi copii ale documentelor doveditoare privind constituirea garanţiilor aferente acestor contracte;
  d) primeşte, înregistrează şi verifică cererile de plată şi documentele anexate;
  e) autorizează plata în urma verificării cererilor de plată şi a documentelor anexate sau înştiinţează beneficiarii cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora;
  f) execută plăţile autorizate la termenele şi în condiţiile prevăzute de reglementările comunitare şi de legislaţia naţională în vigoare;
  g) primeşte, înregistrează, verifică şi avizează rapoartele intermediare, anuale şi finale, primite de la beneficiari;
  h) transmite Comisiei Europene rapoartele prevăzute la lit. g), precum şi situaţiile privind cheltuielile eligibile efectuate de către beneficiari, în conformitate cu prevederile contractuale;
  i) verifică prin controale tehnice, contabile şi administrative beneficiarii şi organismele de implementare şi informează Comisia Europeană, în cel mai scurt timp, cu privire la controalele planificate şi efectuate, precum şi asupra rezultatelor obţinute în urma măsurilor de verificare şi control;
  j) elaborează manuale de proceduri în vederea implementării corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin şi care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
  k) asigură menţinerea unor evidenţe financiare şi contabile privind operaţiunile pe care le derulează, în conformitate cu respectarea reglementărilor comunitare şi a legislaţiei naţionale în vigoare;
  l) îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Dacian Cioloş
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 18 iunie 2008.
  Nr. 76.
  ----------