ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 81 din 13 septembrie 2018pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 17 septembrie 2018
  Având în vedere modificările și completările aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 145/2018, cu modificările ulterioare, care au exclus din categoria veniturilor din activități independente veniturile din drepturi de proprietate intelectuală și reglementarea lor separată,
  ținând cont de faptul că, până la data intrării în vigoare a modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală erau incluse în categoria veniturilor supuse impozitului pe venit care se luau în considerare la stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar după această dată excluderea lor din categoria veniturilor din activități independente a afectat o categorie importantă de persoane, în sensul neîndeplinirii de către acestea a condițiilor de eligibilitate în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, urmată de diminuarea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului pentru aceste persoane,
  având în vedere impactul social al modificărilor aduse Codului fiscal asupra acestei categorii importante de persoane care lucrează în mass-media, producători de valori culturale, în brevetări de invenții, desene, modele și altele, și care realizează acest tip de venituri, se impun modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  Astfel, este necesară introducerea categoriei veniturilor din activități de proprietate intelectuală în categoria veniturilor care se iau în considerare la stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  În absența acestor modificări, persoanele care au născut după 23 martie 2018 și care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală vor primi un cuantum diminuat față de cuantumul calculat pentru o persoană care a născut până la această dată.
  Mai mult, în prezent, în condițiile în care părintele a realizat exclusiv venituri din drepturi de proprietate intelectuală, dreptul în sine la indemnizație pentru creșterea copilului este afectat prin neluarea în calcul nu doar a veniturilor, ci chiar a perioadei în care a fost realizat numai acest tip de venit, aceasta, după 23 martie 2018, nemaifiind perioadă de eligibilitate.
  În considerarea faptului că aspectele prezentate reprezintă situații a căror reglementare nu poate fi amânată și vizează totodată interesul public,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară.
  2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, veniturile din salarii și asimilate salariilor, din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală și din activități agricole, silvicultură și piscicultură prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 67, art. 70, art. 76 alin. (1) și (2) și art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru persoanele îndreptățite care realizează venituri din categoriile celor prevăzute la alin. (1), veniturile luate în calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizației lunare sunt:
  a) veniturile rezultate după scăderea impozitului pe venit și, după caz, a contribuțiilor sociale obligatorii datorate, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit;
  b) veniturile rezultate după scăderea contribuțiilor sociale obligatorii datorate, după caz, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit, în cazul veniturilor scutite de impozitul pe venit conform art. 60 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) Pentru perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6) se iau în calcul sumele încasate de persoana îndreptățită, calculate potrivit legii de către plătitorul acestora.(4) În cazul în care o persoană realizează concomitent din mai multe surse venituri supuse impozitului, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta.(5) În situația prevăzută la art. 2 alin. (6), dacă persoana realizează concomitent venituri supuse impozitului atât în țară, cât și în statele care aplică Regulamentul, se iau în calcul doar veniturile realizate în țară.(6) Pentru luna nașterii copilului se iau în calcul veniturile cuvenite pentru acea lună, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi lucrat în toată luna sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizația de maternitate.
  3. La articolul 13 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
  d) dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declarația fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;


  Articolul II
  (1) Persoanele îndreptățite care au solicitat acordarea indemnizației lunare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, al cărei cuantum a fost stabilit fără a fi luate în calcul veniturile din drepturi de proprietate intelectuală realizate începând cu data de 23 martie 2018, pot depune direct la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București documentele doveditoare privind realizarea acestor venituri, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Pentru persoanele cărora li s-a stabilit cuantumul indemnizației lunare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, fără a fi luate în calcul veniturile din drepturi de proprietate intelectuală realizate începând cu data de 23 martie 2018, agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București au obligația de a stabili noul cuantum în termen de 60 de zile de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) sau, după caz, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cazul în care aceste documente sunt deja depuse.(3) Cuantumul stabilit potrivit alin. (2) se acordă începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Diferențele de sume între cuantumul indemnizației lunare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, calculat potrivit alin. (2), și cuantumul plătit până la data stabilirii noului cuantum se plătesc până la data de 31 decembrie 2018.


  Articolul III

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii și Justiției Sociale va actualiza în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 13 septembrie 2018.
  Nr. 81.
  ------