ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 28 iunie 2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007  Având în vedere că, prin dobândirea calităţii de stat membru al Uniunii Europene, România şi-a asumat, de la data de 1 ianuarie 2007, obligaţia de a transpune acquis-ul comunitar, implicit de a asigura respectarea principiului egalităţii de şanse în cadrul schemelor ocupaţionale de securitate socială, inclusiv în ceea ce priveşte sistemul pensiilor militare de stat,
  ţinând seama de consultările bilaterale, desfăşurate între experţii Comisiei Europene şi reprezentanţii instituţiilor române care se încadrează în sistemele de pensii ocupaţionale, din care a rezultat caracterul imperativ al modificării legislaţiei incidente,
  luând în considerare necesitatea înlăturării impactului social deosebit de grav determinat de blocarea sistemului de pensii specific militar, după data de 30 septembrie 2007, termen stabilit în cadrul consultărilor, ceea ce ar presupune imposibilitatea calculării pensiilor pentru cei care îndeplinesc condiţiile necesare pentru pensionare,
  ţinând cont de necesitatea adoptării unor măsuri imediate pentru eliminarea discriminărilor între bărbaţi şi femei, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, procedura parlamentară de urgenţă prevăzută de art. 76 alin. (3) din Constituţia României, republicată, nefiind suficientă,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cadrele militare în activitate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) vârsta de 55 de ani;
  b) vechime minimă în serviciu de 25 de ani, din care efectiv ca militar 15 ani."
  2. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Cadrele militare care la data trecerii în rezervă nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii, dar au o vechime în serviciul militar de cel puţin 15 ani, beneficiază de pensie militară de stat la împlinirea vârstei de 55 de ani, proporţional cu numărul anilor de serviciu militar."
  3. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Cadrele militare în activitate care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) sau c) beneficiază de pensie de serviciu anticipată sau anticipată parţială, astfel:
  a) la împlinirea vârstei de 50 de ani, dacă şi-au desfăşurat activitatea în condiţii de muncă deosebite cel puţin 20 de ani efectiv, din care cel puţin 10 ani efectiv ca militar;
  b) la împlinirea vârstei de 45 de ani, dacă şi-au desfăşurat activitatea în condiţii de muncă speciale cel puţin 15 ani efectiv, din care cel puţin 10 ani efectiv ca militar."
  4. La articolul 17, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  "e) a avut calitatea de funcţionar public cu statut special, în instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională."
  5. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 20^1. - La acordarea pensiei militare de stat se va respecta principiul potrivit căruia deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de ultimul sistem în care cel în cauză a fost asigurat."
  6. După alineatul (2) al articolului 21 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
  "(3) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (2) au fost determinate ca urmare a modificărilor actelor normative incidente, se aplică prevederile alin. (1).
  (4) Pentru cadrele militare pensionate în condiţiile art. 15 şi art. 31 alin. (2), baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie."
  7. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - Cadrele militare care au o vechime în serviciu mai mare de 25 de ani beneficiază, pentru fiecare an în plus, de un spor la pensie de 2% din baza de calcul folosită la stabilirea pensiei."
  8. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - Pensia militară de stat stabilită şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât baza de calcul avută în vedere la stabilirea/actualizarea pensiei."
  9. Alineatul (1) al articolului 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei de 55 de ani, dacă a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată."
  10. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 82. - Militarii care au fost degradaţi militar ori au pierdut gradul de ofiţer, maistru militar sau subofiţer au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei de 55 de ani, dacă au la data trecerii în rezervă cel puţin 25 de ani vechime în serviciu, din care efectiv ca militar 15 ani. Baza de calcul pentru stabilirea pensiei o constituie solda lunară brută primită în ultima lună de activitate, actualizată la data deschiderii dreptului la pensie."


  Articolul II

  Alineatul 1 al articolului 90 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Cadrele militare în activitate, care nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, nu pot fi trecute în rezervă pe timpul cât se află în incapacitate temporară de muncă, fiind internate în spitale ori sanatorii, se găsesc în concedii medicale sau în concediu pentru creşterea copilului, iar cadrele militare femei, nici în perioada gravidităţii, a concediului de risc maternal şi a celui de maternitate, acordate potrivit art. 15."


  Articolul III

  (1) Fondurile necesare aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă se asigură prin suplimentarea bugetelor aprobate Ministerului Apărării, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Serviciului Român de Informaţii.
  (2) Potrivit prevederilor alin. (1) se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze modificările necesare în bugetul de stat şi în bugetele instituţiilor menţionate.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul apărării,
  Corneliu Dobriţoiu,
  secretar de stat
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul muncii,
  familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 28 iunie 2007.
  Nr. 77.
  -------