ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 65 din 29 iunie 2021pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România și a altor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 iunie 2021
  Luând în considerare faptul că pandemia de COVID-19 a cauzat o situație de urgență sanitară fără precedent în toate țările, iar pentru aproape toate statele măsurile de limitare a impactului au inclus impunerea de restricții privind libera circulație, cu obiectivul de a proteja sănătatea publică,
  ținând cont de faptul că, deși situația în domeniul sănătății se îmbunătățește treptat, conducând în direcția revenirii la un flux cât mai apropiat de cel anterior, în materia turismului,
  luând în considerare faptul că rețeaua de atașați în turism aflată în administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nu a fost operaționalizată până în acest moment, iar înființarea posturilor aferente acesteia nu constituie o prioritate în contextul crizei actuale,
  ținând cont de faptul că promovarea în domeniul turismului este subsumată organizării organizațiilor de management al destinațiilor într-o structură pe mai multe niveluri prin implicarea părților interesate, îndeosebi cele din sectorul privat, care reprezintă principalii actori implicați în succesul turistic al destinațiilor și în procesul decizional, iar dezvoltarea traseelor, destinațiilor și industriei turistice va avea loc în cadrul unei colaborări între stat, autoritățile locale și industrie, relație în care statul va avea rolul de a oferi infrastructură, finanțarea, organizarea și lansarea apelurilor la proiecte,
  apreciind că politica de promovare a turismului pe piețele țintă și emergente externe poate fi realizată imediat prin reprezentanții Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din cadrul rețelei externe de comerț, aceasta fiind funcțională și optim organizată pentru realizarea marketingului turistic în afara țării,
  în considerarea faptului că menținerea condițiilor actuale de organizare a sistemului care la această dată este nefuncțional este de natură a împiedica promovarea turismului pe plan extern, chiar și în condițiile în care situația în domeniul sănătății se îmbunătățește,
  în scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităților actuale de dezvoltare economică și în scopul stimulării imediate a turismului, puternic afectat de pandemie, respectiv a relansării economice, în contextul actual în care statele iau măsuri pentru restabilirea fluxului turistic,
  ținând cont de faptul că această reglementare nu ar putea fi amânată întrucât ar putea genera presiune suplimentară pe bugetul de stat prin finanțarea înființării posturilor aferente atașaților în turism,
  în scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităților actuale de dezvoltare economică și în scopul stimulării turismului și relansării economice,
  întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera s) se abrogă.2. La articolul 39 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) organizarea de acțiuni de promovare turistică atât pe plan intern, cât și pe plan extern;
  3. Articolul 39^1 se abrogă.


  Articolul II

  În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.


  Articolul III

  Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare

  București, 29 iunie 2021.
  Nr. 65.
  -----