ORDONANTA Nr. 27 din 22 iulie 1994
pentru completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 29 iulie 1994  În temeiul art. 1 lit. j) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Se modifica şi se completează Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent, astfel:
  1. La articolul 4, ultimul alineat se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va coordona acţiunea de punere în siguranţa a fondului construit existent, colaborind cu consiliile judeţene şi locale care urmăresc inventarierea, expertizarea, elaborarea proiectelor şi realizarea lucrărilor de punere în siguranţa la nivel judeţean sau local, după caz, a fondului construit existent cu destinaţie de locuinta."
  2. La articolul 6, litera a) se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "a) pentru construcţiile cu destinaţie de locuinta, proprietate privată ori aflate în proprietatea sau în administrarea agenţilor economici - societăţi comerciale cu capital majoritar de stat şi regii autonome, după caz -, din:
  - sursele proprii ale proprietarilor;
  - despăgubiri acordate de societăţile de asigurare;
  - credite bancare cu o durată de rambursare cuprinsă între 10 şi 20 de ani şi cu o dobinda de 15% pe an; în acest scop Banca Naţionala a României va deschide o linie de creditare la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A.; diferenţa dintre dobinda de creditare, care include dobinda de referinţa a Băncii Naţionale a României plus comisionul Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., şi dobinda plătită de beneficiarii de credite se va suporta de la bugetul de stat; nivelul comisionului se stabileşte anual între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., cu avizul Ministerului Finanţelor; până la rambursarea integrală a creditului se instituie ipoteca asupra locuinţei; în cazul vinzarii locuinţei, din preţul convenit se asigura rambursarea integrală a creditului, inclusiv a dobinzii aferente, conform evidentei bancare de la data vinzarii locuinţei; radierea ipotecii se face numai cu dovada achitării integrale a creditului bancar acordat şi a dobinzilor aferente."
  3. După articolul 6 se introduce articolul 6^1, care va avea următorul cuprins:
  "ART. 6^1. - Solicitarile pentru alocaţiile bugetare, conform art. 5 lit. a) şi art. 6 lit. a), se fac de către proprietari şi/sau administratori, prin consiliile judeţene şi locale."
  4. După articolul 9 se introduce art. 9^1, care va avea următorul cuprins:
  "ART. 9^1. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea materială, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare."


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, cu modificările din prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul lucrărilor publice şi
  amenajării teritoriului,
  Marin Cristea
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Octav Cozmanca
  ---------------------------