HOTĂRÂRE nr. 860 din 13 iulie 1973
pentru stabilirea măsurilor de executare a Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 107 din 19 iulie 1973
  Articolul 1

  În executarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 5/1973, comitetele executive ale consiliilor populare vor lua măsuri ca prin întreprinderile de specialitate din subordinea lor, locuinţele din fondul locativ de stat să fie închiriate numai salariaţilor propuşi de colectivele de muncă în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi aprobaţi, după caz, de comitetele sau consiliile oamenilor muncii ori de celelalte organe de conducere colectivă.


  Articolul 2

  Tabelele nominale cu ordinea de prioritate, cuprinzînd salariaţii îndreptăţiţi a primi locuinţa, existente la unităţile socialiste la data publicării Legii nr. 5/1973, vor fi revizuite în conformitate cu dispoziţiile din aceasta lege, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărîri.
  La revizuirea tabelelor se va ţine seama de priorităţile prevăzute de art. 8 din Legea nr. 5/1973, precum şi de propunerile colectivelor de muncă în care îşi desfăşoară activitatea solicitanţii de locuinţe înscrişi în tabele.


  Articolul 3

  Recalcularea chiriei în funcţie de norma locativă prevăzută de Legea nr. 5/ 1973 se va face în termen de 3 luni de la publicarea prezentei hotărîri.
  Noua chirie se va încasa începînd cu data de 1 a lunii următoare expirării termenului de 3 luni prevăzut pentru recalculare.


  Articolul 4

  Prin venit mediu lunar pe membru de familie se înţelege media cîştigurilor brute din ultimele 12 luni, supuse impozitului pe venit, provenind din salarii sau alte forme de retribuire a muncii, din exercitarea unor activităţi pe cont propriu, din valorificarea lucrărilor literare, arta şi ştiinţa sau a altor drepturi, precum şi din exploatarea unor bunuri, venituri care nu au caracter ocazional, împărţite la numărul persoanelor care fac parte din familie. În venitul mediu lunar se includ şi pensiile.


  Articolul 5

  Pentru membrii cooperativelor agricole de producţie, chiria se va calcula pe baza mediei lunare a veniturilor realizate individual în cadrul cooperativei cumulate cu veniturile din alte surse, care nu au caracter ocazional, realizate în anul precedent.


  Articolul 6

  În executarea dispoziţiilor art. 60 şi 61 din Legea nr. 5/1973, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărîri, persoanele care au în mediul urban locuinţa proprietate personală vor declara la comitetul executiv al consiliului popular al localităţii de domiciliu camerele separate ce depăşesc nevoile de locuit ale proprietarului şi familiei sale, precum şi apartamentele care nu sînt locuite de proprietar şi familia sa.
  Persoanele care, după intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, vor dobîndi în proprietate personală locuinţe ce se încadrează în categoriile prevăzute la alin. 1, sînt obligate a le declara în termen de 30 de zile de la data dobîndirii.


  Articolul 7

  Dacă proprietarul, persoană fizică, nu închiriază camerele separate care depăşesc nevoile lui de locuit şi ale familiei sale în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărîri sau de la data cînd s-a creat această situaţie, comitetul executiv al consiliului popular, printr-o somaţie scrisă îi va desemna persoana îndreptăţită cu care proprietarul urmează să încheie contractul de închiriere.
  În caz de neconformare, contractul se va încheia în numele proprietarului de către reprezentantul comitetului executiv al consiliului popular. Termenul de închiriere în acest din urmă caz nu poate depăşi un an, iar dacă proprietarul refuză primirea chiriei, chiriaşul o va depune pe numele proprietarului, lunar, la Casa de Economii şi Consemnaţiuni din localitatea unde este situat imobilul.
  La expirarea acestui termen proprietarul poate încheia direct contractul de închiriere cu chiriaşul sau cu o altă persoană aleasă de el.
  Prevederile alin. 1 şi 2 se aplică în mod corespunzător şi în cazul apartamentelor proprietate personală prevăzute la art. 61 din Legea nr. 5/1973, închirierea făcîndu-se în numele proprietarului de către întreprinderile specializate arătate la art. 1 din această lege, dacă proprietarul nu a solicitat să se mute în locuinţa sa potrivit art. 64 din aceeaşi lege.


  Articolul 8

  Atribuirea de locuinţe pensionarilor solicitanţi îndreptăţiţi se va face prin grija comitetelor executive ale consiliilor populare.


  Articolul 9

  În executarea art. 15 alin. 2 din Legea nr. 5/1973, soţii au dreptul să deţină o singură locuinţă, cu respectarea dispoziţiilor legale privind normarea suprafeţei locative.
  Soţii care deţin, cu titlu de chiriaşi, locuinţe proprietate de stat, în aceeaşi localitate, sînt obligaţi ca, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărîri, respectiv de la data căsătoriei, să elibereze una dintre locuinţe.


  Articolul 10

  Chiria aferentă suprafeţelor locative, indiferent de destinaţie, precum şi cea aferentă curţilor şi grădinilor, folosite în comun de mai mulţi locatari principali, persoane fizice sau juridice, se calculează aplicîndu-se tarifele de bază prevăzute în Legea nr. 5/1973 la partea de suprafaţă ce revine fiecărui locatar principal, determinată proporţional cu suprafaţa locativă deţinută în exclusivitate de către aceştia.


  Articolul 11

  Neplata în termen a chiriei datorate organizaţiilor socialiste pentru suprafeţele care servesc drept locuinţe sau cu altă destinaţie atrage o majorare de 0,5% asupra chiriei datorate, pentru fiecare zi de întîrziere, începînd cu prima zi lucrătoare următoare aceleia cînd suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante.


  Articolul 12

  Cei plecaţi în misiune în străinătate, chemaţi pentru satisfacerea serviciului militar, concentraţii, detaşaţii, salariaţii care lucrează pe şantiere în alte localităţi, bolnavii internaţi în spitale sau care se găsesc la tratament în alte localităţi, precum şi cei plecaţi pentru studii, îşi păstrează pe tot timpul lipsei dreptul de folosinţă asupra suprafeţei locative pe care o deţin în calitate de chiriaş sau proprietar.


  Articolul 13

  În executarea dispoziţiilor art. 4 alin. 1, art. 42, art. 43 şi art. 44 din Legea nr. 5/1973, chiria suprafeţelor locative cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă se calculează potrivit tarifului de bază aplicabil suprafeţei locative necesare desfăşurării activităţii care decurge din principalul scop al folosirii acesteia, cum ar fi: comercial, industrial, prestarea de servicii, social-cultural, birou şi altele asemenea.


  Articolul 14

  În executarea prevederilor art. 56 din Legea nr. 5/1973, condiţiile de folosire a locuinţelor de serviciu situate: în cantoanele izolate de-a lungul liniilor de cale ferată sau drumuri; în clădiri izolate alte staţiilor meteorologice sau depozitelor rezervelor de stat; în clădirile izolate în care se află cazaţi salariaţi ce deservesc instalaţiile sau reţelele de înaltă tensiune, releele de televiziune şi radio sau alte asemenea unităţi izolate, se vor stabili de organele centrale în a căror subordine se află unităţile care au în administrare directă sau, după caz, în proprietate locuinţe de serviciu.


  Articolul 15

  În sensul prevederilor art. 13 din Legea nr. 5/1973, oraşe mari sînt: Arad, Braşov, Brăila, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Timişoara şi Tîrgu Mureş.


  Articolul 16

  Repartizarea garajelor proprietate de stat se face de către comitetele executive ale consiliilor populare numai persoanelor care fac dovada că sînt proprietari de mijloace auto de transport.
  Titularul contractului de închiriere a garajului, dacă nu mai are în proprietate mijlocul de transport auto şi nu dobîndeşte în termen de 6 luni un alt mijloc auto, pierde dreptul de folosire a garajului, acesta putînd fi închiriat altei persoane îndreptăţite.
  Data la care a avut loc înstrăinarea sau distrugerea mijlocului de transport auto se va anunţa în scris în termen de 10 zile, de către titularul contractului de închiriere, întreprinderii în a cărei administrare se afla garajul, în vederea repartizării acestuia.


  Articolul 17

  Delimitarea curţilor şi grădinilor aferente locuinţelor închiriate se face în funcţie de suprafeţele de teren strict necesare asigurării accesului la locuinţe, dependinţe şi anexe gospodăreşti. Organizaţiile socialiste care au în administrare suprafeţele de teren ce nu se afectează locuinţelor vor putea să le folosească, cu respectarea prevederilor legale, în alte scopuri.
  Pentru suprafeţele curţilor şi grădinilor care nu se închiriază locatarilor principali odată cu locuinţa, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor stabili tarife anuale ale chiriei pe m.p. între 0,13-3 lei, în funcţie de natura, calitatea, poziţia şi configuraţia acestora, precum şi de scopul închirierii lor persoanelor fizice care doresc să le închirieze.


  Articolul 18

  În executarea dispoziţiilor art. 4 alin. 2 din Legea nr. 5/1973, unităţile socialiste vor comunica comitetelor executive ale consiliilor populare, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărîri, spaţiile construite cu destinaţia de locuinţă care sînt folosite în alte scopuri.
  Dacă transformarea destinaţiei suprafeţelor locative din fondul de stat s-a făcut fără autorizările legale, cheltuielile respective de reamenajare vor fi suportate de unitatea socialistă deţinătoare.
  Închirierea spaţiilor redate scopului de locuinţă se va face cu respectarea ordinii de prioritate prevăzută de art. 8 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 5/1973, de preferinţa salariaţilor îndreptăţiţi ai unităţilor socialiste care le-au eliberat.
  Locuinţele din fondul de stat ce se eliberează potrivit prevederilor prezentului articol vor fi trecute în administrarea întreprinderilor specializate din subordinea consiliilor populare.


  Articolul 19

  În executarea dispoziţiilor art. 53 din Legea nr. 5/1973, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri de eliberare a spaţiilor de locuit prevăzute de acest articol, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei hotărîri. După efectuarea eventualelor lucrări de reamenajare, aceste spaţii vor fi închiriate persoanelor îndreptăţite potrivit legii, într-un termen care nu poate depăşi 45 de zile de la data eliberării lor.
  Cheltuielile de reamenajare vor fi suportate de unităţile ce le-au deţinut.


  Articolul 20

  Categoriile de persoane care, potrivit art. 7 alin. 3 din Legea nr. 5/1973, au dreptul la o cameră în plus cu majorarea corespunzătoare a chiriei, sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre; camera în plus se acordă în cadrul aceluiaşi apartament, indiferent de numărul persoanelor din familie care au dreptul la o asemenea suprafaţă.


  Articolul 21

  Contractele tip de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţă, precum şi pentru suprafeţele cu altă destinaţie decît aceea de locuinţa, sînt prevăzute în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 4, la prezenta hotărîre.


  Articolul 22

  Contractul de închiriere pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă se încheie pe baza ordinului de repartizare emis de comitetul executiv al consiliului popular, în temeiul repartizării făcute de organele prevăzute la art. 39 din Legea nr. 5/1973.
  Suprafaţa curţilor şi grădinilor aferente suprafeţelor locative cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă se repartizează odată cu suprafaţa locativă în exclusivitate sau, după caz, în folosinţa comună şi se trece în contractul de închiriere.


  Articolul 23

  În executarea art. 47, 48 şi 49 din Legea nr. 5/1973, obligaţiile ce revin proprietarului şi chiriaşului în legătură cu întreţinerea şi repararea fondului locativ de stat cu destinaţie de locuinţă sînt cele prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărîre.


  Articolul 24

  Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor introduce în planurile economice şi financiare pe anul 1973 ale întreprinderilor care au în administrare fondul locativ modificările ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr. 5/1973 şi a hotărîrii de executare a acestei legi şi vor comunica Ministerului Finanţelor, pînă la data de 15 noiembrie 1973, influenţele respective.
  Ministerul Finanţelor este autorizat ca, pe baza propunerilor comitetelor executive ale consiliilor populare prevăzute la alineatul precedent, să introducă în structura şi volumul bugetului de stat pe anul 1973, inclusiv în bugetele locale, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor de la alin. 1.
  De asemenea, Ministerul Finanţelor va stabili modul de reţinere pe statul de salarii a chiriei datorate de salariaţii organizaţiilor de stat, ai organizaţiilor cooperatiste şi ai altor organizaţii obşteşti.


  Articolul 25

  Nulitatea contractelor prevăzute la art. 17 alin. 6 din Legea nr. 5/1973 se constată prin hotărîre judecătorească, la cererea comitetelor executive ale consiliilor populare ori a persoanelor juridice sau fizice, interesate.
  Copia hotărîrilor judecătoreşti rămase definitive, cu specificarea sumelor ce urmează a fi încasate la buget, se va comunica organului financiar în raza căruia locuieşte debitorul.


  Articolul 26

  Încălcarea prevederilor art. 6 alin. 1 şi 2, art. 16 alin. 3 şi art. 18 alin. 1 din prezenta hotărîre constituie contravenţie şi se constată pe baza proceselor-verbale încheiate de împuterniciţii comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale.
  Contravenţiile constatate potrivit prevederilor alineatului precedent se sancţionează de comitetele executive ale consiliilor populare respective, astfel:
  - încălcarea prevederilor art. 6 alin. 1 şi 2, cu amendă între 100 şi 1000 lei. Sancţiunea se aplică, în aceste cazuri, proprietarului;
  - încălcarea prevederilor art. 16 alin. 3, cu amendă între 300 şi 1500 lei. Sancţiunea se aplică titularului contractului de închiriere;
  - încălcarea prevederilor art. 18 alin. 1, cu amendă între 500 şi 2000 lei. Sancţiunea se aplică conducătorului unităţii socialiste.
  În cazul contravenţiilor pentru care sancţiunea prevăzută nu depăşeşte 1000 lei, plîngerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti.
  În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sînt aplicabile dispoziţiilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.


  Articolul 27

  Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărîri, va elabora norme şi normative obligatorii cu privire la: planificarea şi executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la fondul locativ de stat; duratele de serviciu ale elementelor de construcţii şi instalaţii ale clădirilor de locuit din fondul de stat repartizarea pe locatarii principali şi proprietari, persoane juridice şi fizice, a cheltuielilor comune de folosinţă, întreţinere şi reparaţii la clădirile cu mai multe apartamente.


  Articolul 28

  Prevederile Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 1683/1957 cu privire la unele măsuri pentru atragerea şi permanetizarea muncitorilor la industria minieră şi îmbunătăţirea nivelului de trai, precum şi ale Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 765/1969 privind suportarea costului chiriei pentru angajaţi, de către unele unităţi miniere şi de construcţii, rămîn în vigoare.


  Articolul 29

  Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1651/1968 de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 10/1968 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărîri, se abrogă.


  Anexa 1
  Categorii de persoane care au dreptul la o camera în plus, cu majorarea corespunzătoare a chiriei.
  Persoanele care prin natura activităţii pe care o desfăşoară au dreptul la o cameră în plus:
  - deputaţii Marii Adunări Naţionale;
  - eroii muncii socialiste din Republica Socialistă România.
  A. Persoanele încadrate în organele centrale ale administraţiei de stat, cooperatiste şi alte organizaţii obşteşti, după cum urmează:
  1. de la director inclusiv în sus şi asimilaţii acestora, persoanele cu grad de ambasador din centrala Ministerului Afacerilor Externe;
  2. membrii Academiei Republicii Socialiste România, Academiei de Ştiinţe şi Politice, Academiei de Ştiinţe Medicale şi Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice;
  3. laureaţi ai Premiului de Stat, artiştii poporului, oameni de ştiinţă, litere, artă şi alte persoane, distinşi cu titlul de "emerit";
  4. judecătorii de la Tribunalul Suprem al Republicii Socialiste România;
  5. militarii de la gradul de general-maior (inclusiv) în sus;
  6. şefii cultelor religioase recunoscute şi mitropoliţii, pe baza dovezilor eliberate de conducerea Departamentelor Cultelor.
  B. Persoanele încadrate în unităţile aflate în subordinea organelor prevăzute la lit. A:
  1. profesorii din învăţămîntul superior;
  2. directorii institutelor de cercetare şi proiectare;
  3. directorul Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste România, Bibliotecii centrale de stat, Muzeului de artă al Republicii Socialiste România şi al Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România;
  4. directorii generali ai centralelor industriale şi ai asimilatelor acestora;
  5. directorii teatrelor de stat, operă, operetă, filarmonicilor şi studiourilor cinematografice;
  6. directorii editurilor, redactorii şefi ai ziarelor şi publicaţiilor de categoria A, B şi I; redactorii şefi ai organelor locale de presă.
  C. La organele administraţiei de stat locale:
  1. preşedinţii, prim-vicepreşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti;
  2. preşedinţii, prim-vicepreşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi de la oraşele reşedinţă de judeţ;
  3. directorii generali ai centralelor şi ai asimilatelor acestora;
  4. directorii administraţiilor financiare, directorii direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, directorii direcţiilor pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale ale judeţelor şi a municipiului Bucureşti, preşedinţii comitetelor de cultură şi educaţie socialistă judeţene şi al municipiului Bucureşti, inspectorii generali ai inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti.
  Bolile, precum şi persoanele a căror stare fizică necesită atribuirea unei camere în plus.
  1. Tuberculoza
  - tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară, în evidenţa activă la dispensarul antituberculos.
  2. Supuraţiile bronho - pleuro - pulmonare cronice
  - bronşite supurate;
  - bronşiectazii supurate;
  - abcese pulmonare;
  - empieme fistulizate;
  - astmul bronşic alergic cu sensibilizare la alergeni habituali.
  3. Insuficienţa respiratorie
  - insuficienţa respiratorie cronică manifestă cu dispnee, cianoza, reducerea capacităţii vitale sau a VEMS sub 50%.
  4. Afecţiuni cardio-vasculare
  - cardiopatia ischiemică cronică dureroasă (angina pectorală, sindrom intermediar, infarct miocardic), cu semne clinice sau/şi EKG;
  - insuficienţa cardiacă cronică manifestă;
  - sindrom de ischemie periferică cronică cu tulburări trohice.
  5. Insuficienţa renală cronică cu retenţie azotată.
  6. Ciroza hepatică cu encefalopatie cronică.
  7. Poliartrita cronică evolutivă şi spondilartrita anchilozantă cu invaliditate motorie accentuată.
  8. Colagenoze majore (lupus eritematos diseminat, sclerodermie generalizată, dermatomiozită, poliartrită nodoasă) cu grad avansat de invalidare.
  9. Boli cutanate.
  - bolile cronice ale pielii cu secreţii abundente: pemfigus, pemfigoide, boala Duhring;
  - genodermatoze: xeroderma pigmentosum, ichtioze grave, eritrocheratodermii ichtiziforme congenitale, epidermolize buloase polidistrofice.
  10. Boli neurologice
  - bolile neurologice cu invalidităţi motorii mari sau cu tulburări sfincteriene; hemiplegii, paraplegii, tetraplegii, ataxie manifestă, manifestări distonice accentuate;
  - epilepsia cu tulburări psihice interaccesuale sau cu crize frecvente;
  - nevralgie trigeminala esenţială;
  - coreea cronică;
  - encefalopatii cronice infantile.
  11. Boli psihice
  - psihoze cronice, periodice sau procesuale (psihoza maniaco-depresivă, schizofrenia, delirurile cronice);
  - psihoze involutive depresive, paranoide;
  - demenţele organice: senilă, artero-sclerotică, posttraumatică;
  - nevroze grave şi prelungite fobice, obsesive sau isterice;
  - psihopatii grave sau cu descompensări frecvente.
  12. Boala canceroasă
  - tumorile maligne ulcerate cu secreţii abundente sau fetide;
  - neoplazii maligne în stadii avansate;
  - neoplazii maligne cu sechele postterapeutice invalidante;
  - hemopatii maligne cu evoluţie îndelungată.
  13. Bolile complicate cu
  - incontinenţă cronică de fecale sau urină;
  - fistule (digestive, urinare, osoase, ganglionare) cu secreţii abundente sau fetide;
  - anus contra naturii.
  14. Boli infirmizante ale aparatului locomotor cu imobilizare la pat.
  15. Marii mutilaţi.
  16. Pensionării de invaliditate gradul I.
  NOTĂ:
  a) Certificatul medical care atestă afecţiunea pentru care bolnavul respectiv are dreptul la o cameră separată se va elibera de către policlinica teritorială, fiind semnat de către medicul de specialitate şi directorul acestei policlinici.
  b) Calitatea de pensionar de invaliditate gradul I se dovedeşte cu decizia de pensie.


  Anexa 2
  CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
  pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţa
  Între subsemnaţii a) .................................. cu sediul în b) ........................ titular al dreptului de administrare privind fondul de locuinţe proprietate de stat, în calitate de locatar, reprezentat prin c) ............. .
  NOTA:
  a) Denumirea întreprinderii care are în administrare fondul locativ proprietate de stat.
  b) Localitatea, strada şi numărul.
  c) Numele şi prenumele salariatului împuternicit prin delegaţie.
  Împuternicit prin delegaţia nr. .......... din ....... şi d) ...... posesor al buletinului de identitate seria ...... nr. ..... eliberat de Miliţia ....... la data de ...... în calitate de locatar principal, în baza înştiinţării nr. .......... înmînată la data de ............. de către ............ din e) .............. a intervenit următorul contract de închiriere:
  d) Numele şi prenumele titularului contractului (chiriaşului).
  e) Contractul de închiriere în fiinţa la data intrării în vigoare a Legii nr. 5/1973.
  1. Primul, în calitate de locatar (denumit mai jos şi proprietar) închiriază, iar al doilea, în calitate de locatar principal (denumit mai jos chiriaş) ia cu chirie locuinţa prevăzută în fişa suprafeţei locative închiriate pentru el şi familia sa, specificată în aceeaşi fişă care face parte integrantă din prezentul contract.
  2. Locuinţa arătată la pct. 1. se preda în stare de folosinţă cu instalaţiile şi inventarul prevăzut în procesul-verbal de predare-primire, încheiat între subsemnaţii, care face parte integrantă din prezentul contract.
  3. Termenul de închiriere este de ........... ani, cu începere de la ...... până la .......... .
  La expirarea termenului chiriaşul are dreptul la reînnoirea contractului. În caz de absenţă a chiriaşului şi în lipsa vreunei împuterniciri date de către acesta soţului sau altui membru al familiei, la expirarea termenului contractul de închiriere se va încheia cu soţul rămas în locuinţă, iar în lipsă de soţ, cu unul dintre membrii familiei cu care chiriaşul a locuit.
  În afară de cazurile expres prevăzute de lege, modificarea sau rezilierea contractului se poate face numai cu acordul ambelor părţi. Chiriaşul poate denunţa unilateral contractul de închiriere, cu condiţia de a anunţa, în scris, proprietarul cu cel puţin 30 de zile înainte de mutarea din locuinţa închiriată.
  4. Chiria lunară este de lei ........ calculată în conformitate cu prevederile legale, aşa cum este stabilită prin fişa de calcul a chiriei, care face parte integrantă din prezentul contract. Chiria se datorează începând cu data prevăzută în contract.
  5. Plata chiriei se face, după caz, prin:
  - reţinerea pe statul de plată din remuneraţia lunară sau, după caz, la plata chenzinei a II-a, respectiv statul de plată, a drepturilor pentru concedii de boală;
  - depunerea la casieria întreprinderii care are în administrare fondul locativ de stat, în termen de 10 zile de la expirarea lunii pentru care urmează a se face plata, după care chiriaşul este de drept pus în întârziere.
  Neplata în termen a chiriei atrage o majorare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întîrziere, începînd cu prima zi lucrătoare care urmează aceleia cînd suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante.
  6. În caz de neplată, executarea silită se va face pe baza contractului de închiriere şi a extrasului de cont emis de întreprinderea care are în administrare fondul locativ de stat, prezentul contract avînd valoare de înscris autentic constituind titlu executoriu.
  7. Chiriaşul este obligat să comunice proprietarului care închiriază locuinţa din fondul de stat schimbarea locului de muncă şi orice modificare intervenită cu privire la venitul pe fiecare membru al familiei şi la numărul membrilor săi de familie, în termen de 10 zile de la data producerii schimbării sau modificării.
  Chiriaşul va plăti chiria recalculată cu începere din prima zi a lunii următoare aceleia în care s-a produs schimbarea, respectiv modificarea.
  8. Chiria prevăzută în contract se va recalcula ori de cîte ori ea este rezultatul unei erori.
  Dacă eroarea provine din măsurarea suprafeţei locative, din calcularea chiriei sau din orice alte cauze neimputabile chiriaşului, iar acesta a plătit o chirie mai mică decât cea legală, el va fi obligat să plătească în rate lunare numai diferenţa datorată, fără majorări. Rata lunară va fi stabilită de comun acord între părţi.
  Când cauzele care au dus la stabilirea unei chirii mai mici decît cea legală sunt imputabile chiriaşului, acesta va fi obligat să plătească întreaga diferenţă pe trecut, cu majorările prevăzute de normele legale în vigoare.
  Dacă chiriaşul a plătit o chirie mai mare decît cea legală, diferenţele plătite în plus vor fi socotite în contul chiriei viitoare.
  9. Obligaţiile ce revin proprietarului şi chiriaşului în legătură cu întreţinerea şi repararea fondului locativ de stat cu destinaţia de locuinţă sînt cele prevăzute în anexa nr. 3 şi fac parte integrantă din prezentul contract.
  10. Chiriaşul este obligat ca la mutarea sa din locuinţa să predea proprietarului suprafaţa locativă în stare de folosinţă şi de curăţenie şi cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la mutarea sa în locuinţa.
  11. Suprafaţa locativă închiriată va fi folosită potrivit destinaţiei sale. Chiriaşul nu are dreptul să execute modificări de spaţiu în locuinţa închiriată.
  12. Proprietarul are dreptul să verifice, o dată pe an, modul în care chiriaşul foloseşte şi întreţine suprafaţa locativă închiriată, iar periodic, modul în care sînt folosite şi întreţinute părţile şi instalaţiile comune ale clădirii.
  13. În cazul cînd chiriaşul nu respectă obligaţiile cu privire la întreţinerea, repararea, folosirea suprafeţei locative închiriate, precum şi la plata chiriei potrivit prevederilor legii, proprietarul poate cere rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea chiriaşului în condiţiile stabilite de lege.
  14. Chiriaşul are dreptul să subînchirieze o parte din suprafaţa locativă a locuinţei în situaţiile şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 5/1973.
  15. Prezentul contract se completează în mod corespunzător şi cu prevederile legale în vigoare.
  16. Prezentul contract f) care este/nu este accesoriu al contractului de muncă g) s-a încheiat astăzi ................ în dublu exemplar, cîte unul pentru fiecare parte, avînd ca anexe: fişa suprafeţei locative închiriate, fişa de calcul pentru stabilirea chiriei lunare, procesul-verbal de predare-primire a locuinţei, precum şi obligaţiile care revin proprietarilor şi chiriaşilor în legătură cu întreţinerea şi repararea fondului locativ de stat cu destinaţia de locuinţă.
  Proprietar, Chiriaş,
  L.S.
  NOTĂ:
  f) Contractul nu se consideră perfectat decît dacă este completat şi semnat, inclusiv cele două fişe, procesul-verbal de predare-primire a locuinţei şi obligaţiile prevăzute la anexa nr. 3.
  g) Sînt accesorii la contractul de muncă contractele încheiate pentru: locuinţele construite din fondurile de investiţii centralizate şi nominalizate prin plan pe noile obiective mai importante, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 5/1973; locuinţele aflate în administrarea directă a unităţilor socialiste de stat, altele decît întreprinderile specializate subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare; locuinţele din proprietatea organizaţiilor cooperatiste şi a altor organizaţii obşteşti; locuinţele se serviciu prevăzute de art. 55 şi 56 din Legea nr. 5/1973.
  FIŞA
  suprafeţei locative închiriate în:
  municipiul (oraşul, comuna) ............... sectorul ........... strada ............. nr. ......... blocul ......... scara ........... corpul ....... situată la nivelul (etajul) a) .......... apartamentul ........ încălzirea b) ........... apa curentă c) ........... canalizare d) .......... instalaţie electrică e) .......... construite din materiale inferioare f) ........... .
  A
  Date privind locuinţa închiriată
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr. Suprafaţa În folosinţă
    crt. Denumirea încăperii g) (mp) ─────────────────────────────
                                                      exclusivă comună
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     0 1 2 3 4
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Suprafaţa curţii şi grădinii
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  a) Subsol, etaj, mansardă, alte niveluri.
  b) Centrală, sobe de gaze, alte mijloace de încălzire.
  c) În locuinţă, în clădire, în curte, în stradă.
  d) Idem.
  e) Da sau nu.
  f) Da sau nu.
  g) Camera, hol, oficiu, baie, bucătărie, vestibul, cămară, WC, debara, antreu, tindă, culoar, boxă, magazie, şură, şopron etc.
  ---------