HOTĂRÂRE nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 9 noiembrie 2015
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 34 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Nomenclatorul serviciilor sociale prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, prevăzute în anexele nr. 1-4 la nomenclator.
  (la 19-08-2016, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )


  Articolul 2
  (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu serviciului social, care conține cel puțin următoarele: identificarea serviciului social, potrivit Nomenclatorului, scopul acestuia, cadrul legal de înființare, organizare și funcționare, principiile care stau la baza acordării serviciilor, funcțiile și activitățile principale, condițiile de accesare, drepturile și obligațiile persoanelor beneficiare, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile orientative de personal.
  (la 19-08-2016, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. ) (2) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare este prevăzut în anexa nr. 1 la nomenclator.(3) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi este prevăzut în anexa nr. 2 la nomenclator.(4) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu este prevăzut în anexa nr. 3 la nomenclator.(5) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social furnizat în comunitate este prevăzut în anexa nr. 4 la nomenclator.(6) Fiecare dintre tipurile de servicii sociale prevăzute în nomenclator se încadrează într-unul din cele patru regulamente-cadru prevăzute la alin. (2)-(5).


  Articolul 3
  (1) Furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii de organizare și funcționare, pe care le aprobă prin hotărâre/decizie a organului de conducere prevăzut de lege.(2) Elaborarea regulamentelor proprii de organizare și funcționare se realizează cu respectarea modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislației specifice, convențiilor internaționale ratificate prin lege și a celorlalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și a standardelor minime de calitate aplicabile.(3) Furnizorilor privați de servicii sociale nu li se aplică prevederile din Regulament referitoare la condițiile de angajare a personalului, stabilirea funcțiilor de conducere și a celor administrative.


  Articolul 4
  (1) Furnizorii de servicii sociale, publici și privați, au obligația să revizuiască regulamentele proprii de organizare și funcționare în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice poate emite instrucțiuni.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 23 iunie 2005, cu modificările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 329/2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 4 aprilie 2003;
  c) Hotărârea Guvernului nr. 1.438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004;
  d) art. 4 și anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2010.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul delegat pentru dialog social,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sevil Shhaideh

  București, 14 octombrie 2015.
  Nr. 867.

  Anexă


  NOMENCLATORUL SERVICIILOR SOCIALE

  Nr.
  crt.

  Cod serviciu
  social

  Categorii de servicii sociale
  organizate ca centre de
  servicii sociale*1)

  Servicii/activități*2) principale

  Regulament de organizare și
  funcționare aplicabil

  0

  1

  2

  3

  4

  SERVICII SOCIALE CU CAZARE

  Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală

  1

  8710 CRMS-I

  I. Centre rezidențiale medico-sociale

  Asistență și îngrijire medicală
  Îngrijire personală
  Supraveghere
  Consiliere psihologică și suport
  emoțional
  Cazare pe perioadă nedeterminată
  Masă, inclusiv preparare hrană caldă,
  după caz
  Curățenie
  Alte activități, după caz: recuperare
  medicală, socializare, activități
  administrative

  ROF serviciu social cu cazare

  2

  8710 CRMS-II

  II. Centre rezidențiale de îngrijiri
  paliative

  ROF serviciu social cu cazare

  Centre rezidențiale de recuperare/reabilitare socială și dezintoxicare - pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool,
  alte substanțe toxice

  3

  8720 CR-AD-I

  I. Centre rezidențiale de reabilitare
  socială pentru adicții

  Recuperare/reintegrare psihosocială
  Îngrijire personală
  Supraveghere
  Asistență și îngrijire medicală, alta
  decât cea spitalicească
  Cazare pe perioadă nedeterminată
  Masă, inclusiv preparare hrană caldă,
  după caz
  Curățenie
  Alte activități, după caz: terapie
  ocupațională, consiliere vocațională,
  socializare, pază, activități
  administrative etc.

  ROF serviciu social cu cazare

  4

  8720 CR-AD-II

  II. Centre rezidențiale de tip
  comunitate terapeutică

  ROF serviciu social cu cazare

  Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice

  5

  8730 CR-V-I

  I. Cămine pentru persoane vârstnice

  Îngrijire personală
  Supraveghere
  Îngrijiri medicale curente asigurate
  de asistente medicale
  Cazare pe perioadă nedeterminată
  Masă, inclusiv preparare hrană caldă,
  după caz
  Curățenie
  Socializare și activități culturale
  Alte activități, după caz: asistență
  medicală asigurată de medic geriatru,
  internist sau medic de familie,
  terapii de recuperare fizică/psihică/
  mintală, terapie ocupațională, menaj,
  pază, alte activități administrative
  etc.

  ROF serviciu social cu cazare

  6

  8730 CR-V-II

  II. Centre de tip respiro/centre de
  criză*3)

  ROF serviciu social cu cazare

  7

  8730 CR-V-III

  III. Locuințe protejate

  ROF serviciu social cu cazare

  Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități

  8

  8790 CR-D-I

  Centre de îngrijire și asistență

  Informare și asistență socială/ Servicii de asistență socială
  Consiliere psihologică
  Abilitare și reabilitare
  Îngrijire și asistență
  Deprinderi de viață independentă:
  - menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive;
  - menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice;
  - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare;
  - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate;
  - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire;
  - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți;
  - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire;
  - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune
  Educație/Pregătire pentru muncă
  Asistență și suport pentru luarea unei decizii
  Integrare și participare socială și civică

  ROF servicii sociale cu cazare

  9

  8790 CR-D-II

  Centre de abilitare și reabilitare

  ROF servicii sociale cu cazare

  10

  8790 CR-D-IV

  Centre pentru viață independentă

  ROF servicii sociale cu cazare

  11

  8790 CR-D-VI

  Centre respiro/Centre de criză

  Informare și asistență socială/ Servicii de asistență socială
  Consiliere psihologică*
  Îngrijire și asistență
  Program obișnuit de viață

  ROF servicii sociale cu cazare

  12

  8790 CR-D-VII

  Locuințe protejate

  Informare și asistență socială/ Servicii de asistență socială**
  Consiliere psihologică**
  Abilitare și reabilitare**
  Îngrijire și asistență
  Deprinderi de viață independentă**:
  - menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive;
  - menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice;
  - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare;
  - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate;
  - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire;
  - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți;
  - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire;
  - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune
  Dobândirea independenței economice
  Educație/Pregătire pentru muncă**
  Asistență și suport pentru luarea unei decizii**
  Implicare și participare socială și civică

  ROF servicii sociale cu cazare

  * Activitatea se desfășoară de centrul de zi la sediul acestuia sau, după caz, în Centrul respiro/Centrul de criză

  ** Activitatea se desfășoară de centrul de zi la sediul acestuia, în spațiu liber sau, după caz, în locuința protejată.

  Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială

  15

  8790CR-C-I

  I. Centre rezidențiale pentru copilul
  separat temporar sau definitiv de
  părinții săi: centre de plasament, case
  de tip familial, apartamente etc.

  Îngrijire personală
  Educare
  Dezvoltare abilități de viață
  independentă
  Consiliere psihosocială și suport
  emoțional
  Supraveghere
  Reintegrare familială și comunitară
  Socializare și activități culturale
  Cazare pe perioada prevăzută în
  măsura de protecție
  Masă: inclusiv preparare hrană caldă,
  după caz
  Curățenie
  Alte activități, după caz: îngrijiri
  medicale curente asigurate de
  asistente medicale, inserție/
  reinserție socială, terapie
  ocupațională, consiliere și
  informare, orientare vocațională,
  consiliere juridică, pază, menaj,
  alte activități administrative etc.

  ROF serviciu social cu cazare

  16

  8790CR-C-II

  II. Centre de primire în regim de
  urgență

  ROF serviciu social cu cazare

  17

  8790CR-C-III

  III. Adăposturi de noapte pentru copiii
  străzii

  ROF serviciu social cu cazare

  18

  8790CR-C-IV

  IV. Centre de orientare, supraveghere
  și sprijinire a reintegrării sociale a
  copilului care a săvârșit fapte penale
  și nu răspunde penal

  ROF serviciu social cu cazare

  19

  8790SF-C

  Servicii pentru copilul aflat în
  plasament la rude/familii/ persoane,
  precum și la asistent maternal

  ROF serviciu social la domiciliu

  Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru mamă și copil

  20

  8790CR-MC-I

  I. Centre maternale

  Îngrijire personală
  Educare
  Consiliere psihosocială și suport
  emoțional
  Supraveghere
  Reintegrare familială și comunitară
  Educație în puericultură
  Socializare și activități culturale
  Cazare pe perioada prevăzută în
  măsura de protecție
  Masă: inclusiv preparare hrană caldă,
  după caz
  Alte activități, după caz: îngrijiri
  medicale curente asigurate de
  asistente medicale, inserție/
  reinserție socială, terapie
  ocupațională, consiliere și
  informare, orientare vocațională,
  consiliere juridică, curățenie, pază,
  menaj, alte activități administrative
  etc.

  ROF serviciu social cu cazare

  21

  8790CR-MC-II

  II. Centre pentru gravide în dificultate

  ROF serviciu social cu cazare

  Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate

  22

  8790CRT-I

  I. Centre multifuncționale

  Consiliere și informare
  Consiliere psihologică și suport
  emoțional
  Educare
  Socializare și activități culturale
  Integrare familială și comunitară
  Dezvoltare abilități de viață
  independentă
  Orientare vocațională
  Cazare pe perioadă determinată sau
  cazare pe timp de noapte
  Masă, inclusiv preparare hrană caldă,
  după caz
  Menaj
  Curățenie
  Alte activități, după caz: îngrijiri
  medicale curente asigurate de
  asistente medicale, inserție/
  reinserție socială, terapie
  ocupațională, consiliere juridică,
  alte activități administrative etc.

  ROF serviciu social cu cazare

  23

  8790CR-II

  II. Centre de tranzit

  ROF serviciu social cu cazare

  Servicii sociale destinate asigurării cazării și îngrijirii unor elevi, studenți și tineri, care provin din familii aflate în situații de dificultate

  23^1

  8790 EST R

  Internate de tip social

  Cazare
  Supraveghere
  Masă
  Curățenie
  Alte activități

  ROF serviciu social cu cazare

  Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice)

  24

  8790CR-VD-I

  I. Centre de primire în regim de urgență

  Consiliere psihologică și suport
  emoțional
  Supraveghere
  Consiliere juridică
  Educare
  Reintegrare familială și comunitară
  Cazare pe perioadă determinată sau
  cazare pe timp de noapte
  Masă, inclusiv preparare hrană caldă,
  după caz
  Menaj
  Curățenie
  Alte activități, după caz: îngrijiri
  medicale curente asigurate de
  asistente medicale, inserție/
  reinserție socială, terapie
  ocupațională, consiliere și
  informare, orientare vocațională,
  pază, alte activități administrative
  etc.

  ROF serviciu social cu cazare

  25

  8790CR-VD-II

  II. Centre de recuperare

  ROF serviciu social cu cazare

  26

  8790CR-VD-III

  III. Locuințe protejate

  ROF serviciu social cu cazare

  Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost

  27

  8790CR-PFA-I

  I. Centre rezidențiale de asistență și
  reintegrare/ reintegrare socială pentru
  persoanele fără adăpost

  Îngrijire personală
  Supraveghere
  Consiliere psihologică și suport
  emoțional
  Consiliere și informare
  Reintegrare familială și comunitară
  Cazare pe perioadă determinată sau
  cazare pe timp de noapte
  Masă, inclusiv preparare hrană caldă,
  după caz
  Menaj
  Curățenie
  Alte activități, după caz: îngrijiri
  medicale curente asigurate de
  asistente medicale, inserție/
  reinserție socială, orientare
  vocațională, consiliere juridică,
  pază, alte activități administrative
  etc.

  ROF serviciu social cu cazare

  28

  8790CR-PFA-II

  II. Adăposturi de noapte

  ROF serviciu social cu cazare

  Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane

  29

  8790CR-VTP-I

  I. Centre de asistență și protecție a
  victimelor

  Consiliere psihologică și suport
  emoțional
  Consiliere și informare
  Educare
  Îngrijire personală
  Supraveghere
  Socializare și activități culturale
  Reintegrare familială și comunitară
  Cazare pe perioadă determinată
  Masă, inclusiv preparare hrană caldă,
  după caz
  Menaj
  Curățenie
  Alte activități, după caz: îngrijiri
  medicale curente asigurate de
  asistente medicale, inserție/
  reinserție socială, orientare
  vocațională, consiliere juridică,
  pază, alte activități administrative
  etc.

  ROF serviciu social cu cazare

  30

  8790CR-VTP-II

  II. Locuințe protejate

  ROF serviciu social cu cazare

  Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru alte categorii de persoane în situație de dependență

  31

  8790CR-PD-I

  I. Centre rezidențiale de îngrijire și
  asistență persoane dependente (bolnavi
  cronici, bolnavi în fază terminală etc.)

  Îngrijire personală
  Supraveghere
  Îngrijiri medicale curente asigurate
  de asistente medicale
  Cazare pe perioadă nedeterminată
  Masă, inclusiv preparare hrană caldă,
  după caz
  Curățenie
  Socializare și activități culturale
  Alte activități, după caz: asistență
  medicală asigurată de medic geriatru,
  internist sau medic de familie,
  terapii de recuperare fizică/
  psihică/mintală, terapie
  ocupațională, menaj, pază, alte
  activități administrative etc.

  ROF serviciu social cu cazare

  32

  8790CR-PD-II

  II. Centre rezidențiale recuperare/
  reabilitare persoane dependente (altele
  decât persoanele vârstnice și persoanele
  cu dizabilități)

  ROF serviciu social cu cazare

  SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE

  Centre de zi pentru persoane vârstnice

  33

  8810CZ-V-I

  I. Centre de zi de asistență și
  recuperare

  Consiliere psihosocială și informare
  Consiliere juridică
  Socializare și petrecere a timpului
  liber
  Terapii de recuperare și relaxare
  Organizare și implicare în activități
  comunitare și culturale
  Asistență și suport pentru familia
  persoanei vârstnice
  Suport pentru realizarea
  activităților administrative și
  gestiunea bunurilor
  Alte activități, după caz: linie
  telefonică de urgență, consiliere și orientare
  în carieră sau mediere, acțiuni caritabile:
  acordare de alimente, ajutoare
  materiale și financiare, terapii de
  relaxare, activități culturale,
  activități administrative etc.

  ROF serviciu social de zi

  34

  8810CZ-V-II

  II. Centre de zi de socializare și
  petrecere a timpului liber (tip club)

  ROF serviciu social de zi

  Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență

  35

  8810ID-I

  I. Unități de îngrijire la domiciliu

  Ajutor pentru realizarea
  activităților de bază ale vieții
  zilnice - ABVZ
  Ajutor pentru realizarea
  activităților instrumentale ale
  vieții zilnice - AIVZ
  Consiliere familială
  Integrare socială și participare
  Informare
  Evaluare
  Îngrijire personală
  Alte activități, după caz: terapii de
  recuperare, îngrijiri medicale,
  activități de amenajare și adaptare
  mediu ambiant etc.

  ROF serviciu social la domiciliu

  36

  8810ID-II

  II. Îngrijiri personale la domiciliu
  (acordate de îngrijitori persoane)

  ROF serviciu social la domiciliu

  37

  8810 ID-III

  Servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități

  Informare și consiliere socială/ Servicii de
  asistență socială
  Îngrijire personală
  Hrănire și hidratare
  Integrare și participare socială și civică

  ROF serviciu social la domiciliu

  37^1

  8810 ID-IV

  Asistent personal al persoanei cu handicap grav

  Supraveghere, asistență și îngrijire
  acordată persoanei cu handicap grav,
  pe baza planului individual

  ROF serviciu social la domiciliu

  37^1a

  8810 ID-V

  Asistent personal profesionist

  Îngrijirea și protecția acordate persoanei
  adulte cu handicap grav sau accentuat

  ROF serviciu social în comunitate

  37^1b

  8810 ID-VI

  Echipe mobile pentru persoane adulte cu dizabilități

  Informare și consiliere socială/ Servicii de
  asistență socială Consiliere psihologică
  Facilitarea independenței beneficiarului
  Dezvoltarea mobilității personale

  ROF serviciu social la domiciliu

  Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități

  37^2

  Abrogat

  37^3

  8899 SC-D-I

  Servicii de asistență și suport

  Informare și consiliere socială și/sau juridică
  Consiliere psihologică
  Facilitarea independenței beneficiarului
  Suport individual/grup de suport Asistență și
  suport pentru luarea unei decizii

  ROF serviciu social în comunitate

  Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități

  38

  8899 CZ-D-I

  Centre de zi

  Informare și consiliere socială și/sau juridică
  Consiliere psihologică
  Abilitare și reabilitare
  Deprinderi de viață independentă
  Dezvoltarea abilităților lucrative, pregătirea pentru muncă, angajarea în muncă și sprijin pentru menținerea locului de muncă
  Asistență și suport pentru luarea unei decizii
  Integrare și participare socială și civică
  Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu*

  ROF serviciu social de zi

  39

  8899 CZ-D-II

  Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

  * Obligatoriu pentru centrele de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

  40

  Abrogat

  Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți

  41

  8891CZ-C-I

  I. Creșe

  Consiliere psihosocială și suport
  emoțional
  Supraveghere
  Îngrijire
  Educare și dezvoltare timpurie
  Asistență și recuperare medicală,
  după caz
  Alte terapii de recuperare
  Suport pentru dezvoltarea
  abilităților pentru viață
  independentă
  Socializare și petrecere a timpului
  liber
  Reintegrare familială și comunitară
  Consiliere juridică, după caz
  Orientare vocațională
  Conștientizare și sensibilizare a
  populației
  Alte activități: masă și preparare
  hrană caldă, menaj-gospodărie, alte
  activități administrative etc.

  ROF serviciu social de zi

  42

  8891CZ-C-II

  II. Centre de zi pentru copii aflați în
  situație de risc de separare de părinți

  ROF serviciu social de zi

  43

  8891CZ-C III

  III. Centre de zi de recuperare pentru
  copii cu dizabilități

  ROF serviciu social de zi

  44

  8891CZ-C-IV

  IV. Centre de zi pentru pregătirea și
  sprijinirea integrării sau reintegrării
  copilului în familie

  ROF serviciu social de zi

  45

  8891CZ-C-V

  V. Centre de zi de coordonare și
  informare pentru copiii străzii

  ROF serviciu social de zi

  46

  8891CZ-C-VI

  VI. Centre de zi pentru dezvoltarea
  deprinderilor de viață independentă

  ROF serviciu social de zi

  47

  8891CZ-C-VII

  VII. Centre de zi pentru orientarea,
  supravegherea și sprijinirea
  reintegrării sociale a copilului care
  săvârșește fapte penale și nu răspunde
  penal

  ROF serviciu social de zi

  48

  8891CZ-C-VIII

  VIII. Servicii de supraveghere și
  îngrijire pe timpul zilei acordate de
  bone

  Nu este cazul.

  48^1

  8891CZ-C-TC

  Telefonul copilului

  Consiliere telefonică
  Evaluarea riscului imediat
  Intervenție în situații de urgență Informare
  Linie telefonică de urgență
  Alte activități: administrative etc.

  ROF serviciu social de zi

  48^2

  8891CZ-C-EM

  Echipă mobilă

  Terapie de recuperare și reabilitare - kinetoterapie,
  terapie logopedică
  Transferarea de informații cu privire la tehnicile
  de recuperare și reabilitare ce trebuie utilizate
  de către părinți/persoane care îngrijesc copilul
  în procesul de recuperare a copilului cu dizabilități
  Informarea părinților/persoanelor care îngrijesc
  copilul cu privire la drepturile acestuia și responsabilitățile
  care le revin în procesul de creștere și îngrijire a copilului
  Consiliere psihologică
  Informare și consiliere în scopul facilitării accesului la
  prestații sociale și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare
  Alte activități specifice categoriei de beneficiari

  ROF serviciu social în comunitate

  Centre de zi pentru familie cu copii

  49

  8899CZ-F-I

  I. Centre de zi pentru consiliere și
  sprijin pentru părinți și copii

  Consiliere psihosocială pentru
  familie și copil
  Supraveghere
  Informare
  Consiliere familială
  Consiliere juridică
  Educație în puericultură
  Reintegrare familială
  Educație extracurriculară
  Socializare și reinserție socială
  Suport emoțional
  Alte activități: administrative etc.

  ROF serviciu social de zi

  50

  8899CZ-F-II

  II. Centre de zi pentru monitorizare,
  asistență și sprijin al femeii gravide
  predispuse să-și abandoneze copilul

  ROF serviciu social de zi

  Centre de zi victimele violenței în familie și agresori

  51

  8899CZ-VD-I

  I. Centre de consiliere pentru
  prevenirea și combaterea violenței în
  familie

  Consiliere psihosocială
  Informare
  Consiliere juridică
  Linie telefonică de urgență
  Educație
  Mediere familială
  Orientare vocațională
  Alte activități: administrative etc.

  ROF serviciu social de zi

  52

  8899CZ-VD-II

  II. Centre de informare și sensibilizare
  a populației

  ROF serviciu social de zi

  53

  8899CZ-VD-III

  III. Centre de asistență destinate
  agresorilor

  ROF serviciu social de zi

  Centre de informare și consiliere pentru victimele violenței domestice de tip linie telefonică de urgență (help-line) cu program continuu

  53^1

  8899CZ-VD- LTP

  Linie telefonică de urgență (help line) destinată victimelor violenței domestice

  Consiliere telefonică
  Consiliere primară de natură psihologică, juridică și asistență socială
  Orientare și îndrumare
  Alte activități

  ROF serviciu social de zi

  Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice etc.

  54

  8899CZ-AD-I

  I. Centre de zi pentru prevenire,
  evaluare și consiliere antidrog

  Consiliere psihosocială
  Informare
  Consiliere familială
  Consiliere vocațională
  Terapie ocupațională
  Educare și socializare
  Grup de suport
  Linie telefonică de urgență
  Alte activități, după caz: servicii
  medicale de bază, testarea prezenței
  drogurilor, consultații și tratamente
  psihiatrice, schimb de seringi, masă,
  pază, activități administrative etc.

  ROF serviciu social de zi

  55

  8899CZ-AD-II

  II. Centre de zi de integrare-
  reintegrare socială

  ROF serviciu social de zi

  56

  8899CZ-AD-III

  III. Centre de zi pentru asistența
  integrată a adicțiilor

  ROF serviciu social de zi

  57

  8899CZ-AD-IV

  IV. Centre de zi pentru reducerea
  riscurilor asociate consumului de
  droguri

  ROF serviciu social de zi

  Centre de zi pentru victimele traficului de persoane

  58

  8899CZ-VTP-I

  I. Centre de zi pentru informare și
  consiliere

  Consiliere psihosocială
  Informare
  Consiliere juridică
  Suport emoțional
  Consiliere vocațională
  Terapie ocupațională
  Linie telefonică de urgență
  Alte activități, după caz:
  consultații și tratamente
  psihiatrice, masă, pază, activități
  administrative etc.

  ROF serviciu social de zi

  59

  8899CZ-VTP-II

  II. Centre de zi pentru integrare/
  reintegrare socială

  ROF serviciu social de zi

  Centre de zi pentru persoanele fără adăpost

  60

  8899CZ-PFA-I

  I. Centre de zi pentru informare și
  consiliere

  Consiliere psihosocială
  Informare
  Consiliere juridică
  Suport emoțional
  Consiliere vocațională
  Terapie ocupațională
  Linie telefonică de urgență
  Identificare, evaluare, management de
  caz
  Asistență medicală de urgență
  Alte activități, după caz:
  consultații și tratamente psihiatrice
  masă caldă, distribuție hrană și
  băuturi nealcoolice, distribuție
  haine/pături-saci de dormit,
  spălătorie și uscătorie, activități
  administrative etc.

  ROF serviciu social de zi

  61

  8899CZ-PFA-II

  II. Centre de zi pentru integrare/
  reintegrare socială

  ROF serviciu social de zi

  Centre de primire și cazare pentru solicitanții de azil și persoane care au primit o formă de protecție în România

  62

  8899 CPCSA

  Centre de primire și cazare pentru
  solicitanții de azil și persoane care au
  primit o formă protecție în România

  Consiliere psihosocială
  Informare
  Consiliere și suport juridic
  Educare
  Adaptare culturală
  Suport emoțional
  Consiliere vocațională
  Cazare pe perioadă determinată
  Masă
  Alte activități: asistență medicală
  primară, facilitarea accesului la un
  loc de muncă, menaj, pază, alte
  activități administrative etc.

  ROF serviciu social de zi

  Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie

  63

  8899CZ-PN-I

  I. Centre de zi pentru victime ale
  dezastrelor naturale

  Consiliere psihosocială
  Informare
  Consiliere și suport juridic
  Suport emoțional
  Eliminată
  Cazare temporară
  Alte activități: informare, evaluare
  și elaborare plan de intervenție,
  integrare/reintegrare socială,
  asistență medicală primară, schimb de seringi,
  orientare vocațională, reintegrare școlară,
  transport, masă, distribuire alimente
  hrană rece, ajutoare materiale,
  spălătorie, uscătorie, curățenie,
  alte activități administrative etc.

  ROF serviciu social de zi

  64

  8899CZ-PN-II

  II. Centre de suport pentru situații de
  urgență/de criză

  ROF serviciu social de zi

  65

  8899CZ-PN-III

  III. Centre de zi de consiliere și
  informare

  ROF serviciu social de zi

  66

  8899CZ-PN-IV

  IV. Centre de zi de integrare/
  reintegrare socială

  ROF serviciu social de zi

  67

  8899CZ-PN-V

  V. Servicii de asistență comunitară

  ROF serviciu social în
  comunitate

  67^1

  8899CZ-PN-VI

  Serviciul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor

  Informare privind drepturile victimei; consiliere psihologică,
  consiliere cu privire la riscurile de victimizare secundară
  și repetată sau de intimidare și răzbunare; consiliere
  privind aspectele financiare și practice subsecvente
  infracțiunii; servicii de inserție/reinserție socială;
  sprijin emoțional și social în scopul reintegrării
  sociale

  ROF serviciu social de zi

  Servicii de intervenție în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în familiei,
  victime ale dezastrelor naturale etc.

  68

  8899 SIS-I

  I. Echipă mobilă

  Identificare și monitorizare persoane
  care trăiesc în stradă
  Asistență medicală de urgență
  Evaluări medicale și sociale
  periodice
  Transport persoane greu deplasabile
  fără aparținători și fără venituri la
  serviciile de evaluare complexă sau
  la unități medicale și centre de zi
  Informare
  Acordare alimente și băuturi calde,
  pături și îmbrăcăminte
  Alte activități specifice categoriei
  de beneficiari

  ROF serviciu social în
  comunitate

  69

  8899 SIS-II

  II. Ambulanța socială

  ROF serviciu social în
  comunitate

  Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie

  70

  8899 CPDH-I

  I. Cantine sociale

  Preparare și servire a mesei calde
  Pregătire și distribuire a hranei
  calde și reci
  Curățenie
  Alte activități, după caz: gospodărie
  proprie pentru aprovizionare cu
  produsele necesare preparării meselor
  calde și reci, comercializare produse
  alimentare, în condițiile legii

  ROF serviciu social de zi

  71

  8899 CPDH-II

  II. Servicii mobile de acordare a hranei
  - masa pe roți

  ROF serviciu social în
  comunitate
  Notă
  *1) Serviciile sociale se organizează în forme/structuri diverse, în funcție de specificul activității/activităților derulate și de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari potrivit art. 27 alin. (2) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 , cu modificările ulterioare.
  *2) Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. Serviciile/activitățile principale sunt acordate/realizate diferențiat în funcție de standardele de calitate.
  *3) Beneficiarii serviciilor de tip respiro furnizate în aceste centre sunt, potrivit legii, și îngrijitorii formali ori informali ai persoanelor vârstnice. Serviciile de tip respiro sunt furnizate pe perioada cât îngrijitorul se află în concediu de odihnă ori în orice altă situație temeinic justificată, contribuind astfel la prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice și asigurarea serviciilor la un standard de calitate.
  *4) Abrogată.
  (la 19-08-2016, Nota de subsol nr. 2 a anexei a fost modificată de de pct. 3 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )
  (la 19-08-2016, Nota de subsol nr. 4 a anexei a fost abrogată de pct. 4 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )

  (la 16-07-2019, Tabelul din anexă a fost modificat și completat de Punctele 1-12 ale Articolului IV din HOTĂRÂREA nr. 476 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 16 iulie 2019 )


  Anexa nr. 1

  la nomenclator
  REGULAMENT-CADRU
  de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare:
  Centrul .................

  Articolul 1

  Definiție(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social "Centrul ..................", aprobat prin același/aceeași act administrativ/hotărâre/decizie*1) prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc. Notă
  *1) După caz: hotărâre a consiliului local/județean, a organului de conducere a furnizorului de servicii sociale privat etc.
  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.


  Articolul 2

  Identificarea serviciului social
  Serviciul social "Centrul ..........", cod serviciu social ........, este înființat și administrat de furnizorul ......., acreditat conform Certificatului de acreditare nr. ........, deține Licența de funcționare definitivă/provizorie nr. ........., CUI .......... (pentru centrele cu personalitate juridică*2), sediul/sediile .................... . Notă
  *2) Potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de tip rezidențial care aparțin autorităților administrației publice se organizează numai în structura direcției generale de asistență socială și protecția copilului, în regim de componente funcționale ale acestora, fără personalitate juridică. Potrivit art. 125 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea protecției speciale a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi, consiliul județean și, respectiv, consiliul local al sectorului municipiului București au obligația să organizeze, în mod autonom sau prin asociere, servicii de tip rezidențial, potrivit nevoilor identificate la nivelul unității lor administrativ-teritoriale.
  Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilități se înființează și funcționează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în structura direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, cu avizul și sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

  Instrucțiune: Denumirea serviciului/centrului trebuie să se încadreze în categoriile și tipurile de servicii sociale, cu menționarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale prevăzut în anexa la hotărâre.


  Articolul 3

  Scopul serviciului social
  Scopul serviciului social "Centrul ..............." este .................. .
  Instrucțiune: Formularea scopului serviciului social acoperă obligatoriu următoarele informații: activitățile de bază, categoria de beneficiari, situația de dificultate la care serviciul răspunde. În vederea formulării scopului, furnizorul de servicii sociale are în vedere atât prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011*3), cu modificările ulterioare, cât și prevederile legilor speciale care reglementează protecția și promovarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate în dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004*4) privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.) Notă
  *3) Potrivit prevederilor art. 27 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.
  *4) Potrivit prevederilor art. 123 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de tip rezidențial sunt acele servicii prin care se asigură protecția, creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii în condițiile prezentei legi a măsurii plasamentului. Din această categorie fac parte toate serviciile care asigură găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore. Sunt considerate servicii de tip rezidențial și centrele maternale.


  Articolul 4

  Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare(1) Serviciul social "Centrul .................." funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. ........., precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
  Instrucțiune: Se menționează legea specială (de exemplu: Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.)(2) Standard minim de calitate aplicabil: ...................... .
  Instrucțiune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate în baza căruia a fost eliberată licența de funcționare a serviciului social.(3) Serviciul social "Centrul ......................." este înființat prin:
  a) Hotărârea consiliului județean sau, după caz, a consiliului local al sectorului municipiului București, a consiliului local al municipiului/orașului/comunei ...... nr. ...... și funcționează în cadrul/subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/Serviciul Public de Asistență Socială (DGASPC/SPAS)*5);
  (la 19-08-2016, Lit. a) a alin. (3) al art. 4 al anexei 1 la nomenclator a fost modificată de pct. 11 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )

  b) Hotărârea/Decizia furnizorului privat de servicii sociale nr. ................*6).
  Notă
  *5) Potrivit prevederilor art. 114 și 115 coroborate cu prevederile art. 113 și 112 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, autoritățile administrației publice locale furnizează servicii sociale numai prin DGASPC/SPAS. Potrivit art. 123 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare, serviciile de tip rezidențial care aparțin autorităților administrației publice se organizează numai în structura DGASPC, în regim de componente funcționale ale acestora, fără personalitate juridică.
  *6) Serviciile de tip rezidențial pentru copilul separat, temporar sau definitiv, de părinții săi pot fi înființate de furnizorii privați de servicii sociale (organismele private acreditate) numai cu aprobarea consiliului județean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.


  Articolul 5

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social(1) Serviciul social "Centrul ............" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului ........." sunt următoarele:
  a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
  b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
  c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;
  d) deschiderea către comunitate;
  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;
  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu*7);
  Notă
  *7) Cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată.

  h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;
  i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
  j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;
  k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;
  l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
  m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
  n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;
  o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
  p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.


  Articolul 6

  Beneficiarii serviciilor sociale(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul ......................" sunt:
  a) ........................................................... ;
  b) ........................................................... .

  Instrucțiune: Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane și familii*8) aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislației speciale*9) și a misiunii/scopului centrului. Notă
  *8) Copii, familii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane victime ale violenței în familie, persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc., persoane victime ale traficului de ființe umane, persoane cu afecțiuni psihice, persoane din comunități izolate, persoane aflate în custodie penală.
  *9) Exemplul nr. 1: potrivit prevederilor art. 123 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele rezidențiale pentru copii se adresează copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.
  Exemplul nr. 2: Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, îngrijirea persoanelor vârstnice în cămine poate fi dispusă cu titlu de excepție pentru persoana care: a) nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare; b) nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii; c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată; e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice. Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate: a) necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu; b) nu se poate gospodări singură; c) este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale; d) nu are locuință și nu realizează venituri proprii.
  (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
  a) acte necesare;
  b) ....................................................................................... .

  Instrucțiune: Se precizează: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor*7), cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii și modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului, după caz. Notă
  *7) Cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată.
  (3) Condiții de încetare a serviciilor .............. .(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul ................" au următoarele drepturi:
  a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;
  b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;
  c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;
  d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;
  e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;
  f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;
  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.
  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul ................" au următoarele obligații:
  a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;
  b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
  c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;
  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;
  e) să respecte prevederile prezentului regulament.


  Articolul 7

  Activități și funcții
  Principalele funcțiile ale serviciului social "Centrul ..........." sunt următoarele:
  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:
  1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;2. găzduire pe perioada ......................;3. îngrijire personală ......................;4. ......................;5. ......................;
  b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
  1. ......................;2. ......................;3. ......................;4. elaborarea de rapoarte de activitate;
  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
  1. ......................;2. ......................;3. ......................;4. ......................;
  d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:
  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;3. ......................;4. ......................;
  e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:
  1. ......................;2. ......................;3. ......................;4. ......................;
  Instrucțiune: Activitățile prevăzute la lit. a)-e) vor fi formulate cu respectarea activităților specifice tipologiei serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, în concordanță cu scopul și funcțiile serviciilor sociale, precum și cu standardele minime de calitate aplicabile.


  Articolul 8

  Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal(1) Serviciul social "Centrul ..............." funcționează cu un număr de .......... total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului județean/Hotărârii adunării generale/Hotărârii consiliului director nr. .............., din care:
  a) personal de conducere: director, după caz, șef de centru etc. ....;
  b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: ....;
  c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: ....;
  d) voluntari .... .
  Instrucțiuni:1. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă, după caz, prin:
  a) hotărâre a autorității administrației publice locale prin care s-a aprobat înființarea centrului în cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS;
  b) prin hotărâre organelor de conducere ale furnizorilor privați de servicii sociale.
  2. Abrogat.
  (la 16-07-2019, Punctul 2 din instrucțiunile de la Alineatul (1) , Articolul 8 , Anexa 1 a fost abrogat de Punctul 13, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 476 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 16 iulie 2019 )
  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.4. Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post pentru directorul sau șeful de centru și, după caz, un post pentru coordonatorul personalului de specialitate.5. În cazul în care centrul are personalitate juridică, la numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere reglementat la pct. 4 se adaugă contabilul-șef.
  (la 19-08-2016, Pct. 5 din instrucțiuni, alin. (1) al art. 8 al anexei 1 la nomenclator a fost introdus de pct. 13 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )
  (2) Raportul angajat/beneficiar este de .... .
  Instrucțiuni:
  Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.
  (la 16-07-2019, Instrucțiunea de la alineatul (2) din Articolul 8 , Anexa 1 a fost modificată de Punctul 14, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 476 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 16 iulie 2019 )


  Articolul 9

  Personalul de conducere(1) Personalul de conducere poate fi:
  a) director sau șef de centru;
  b) coordonator personal de specialitate.
  c) contabil-șef, dacă centrul are personalitate juridică.
  (la 19-08-2016, Lit. c) a alin. (1) al art. 9 al anexei 1 la nomenclator a fost introdusă de pct. 16 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )
  (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:
  a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;
  d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
  e) întocmește raportul anual de activitate;
  f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;
  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;
  h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
  i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
  j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
  k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;
  l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;
  m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
  n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;
  o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
  p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;
  q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
  r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
  (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.(4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
  (la 16-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 9 , Anexa 1 a fost modificat de Punctul 15, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 476 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 16 iulie 2019 )
  Instrucțiuni:1. Pentru verificarea încadrării în condiția referitoare la specializare, se va consulta Nomenclatorul domeniilor și al programelor de studii universitare, care, potrivit prevederilor art. 138 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.2. Munca prestată în temeiul contractului individual de muncă constituie vechime în muncă, conform prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. Experiența profesională reprezintă exercitarea efectivă și legală, cu normă întreagă sau echivalent parțială, a unei profesii într-un stat membru al U.E., al S.E.E. și în Confederația Elvețiană, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.4. Activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.
  (la 19-08-2016, Alin. (4) al art. 9 din anexa 1 la nomenclator a fost completat cu instrucțiuni de de pct. 17 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )
  (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.


  Articolul 10

  Consiliul consultativ*11) Notă
  *11) Numai pentru centrele cu personalitate juridică.
  (1) Consiliul consultativ este o structură care asigură:
  a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat și obținut licența de funcționare a serviciului/centrului ............................., a respectării standardelor minime de calitate;
  b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce privește funcționarea centrului.
  (2) Consiliul consultativ este compus din reprezentant/reprezentanți ai furnizorului de servicii sociale și reprezentant/reprezentanți ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleși în mod democratic.(3) Consiliul consultativ îndeplinește următoarele atribuții principale:
  a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziția obiectelor de inventar de uz personal, amenajare etc.);
  b) analizează activitățile derulate în centru și propune măsuri și programe de îmbunătățire a acestora;
  c) după caz, își exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situația în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului.


  Articolul 11

  Personalul de specialitate de îngrijire și asistență*12). Personal de specialitate și auxiliar Notă
  *12) Se menționează obligatoriu denumirea exactă și grupa potrivit Clasificării ocupațiilor din România.
  (1) Personalul de specialitate poate fi:
  a) art-terapeut (263504);
  b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102);
  c) asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509);
  d) asistent social (263501);
  e) asistent social cu competență în sănătatea mintală (263505);
  f) consilier în domeniul adicțiilor (263502);
  g) dietetician (226502);
  h) educator-puericultor (234203);
  i) fiziokinetoterapeut (226401);
  j) infirmieră (532103);
  k) instructor de ergoterapie (223003);
  l) instructor logoped (226601);
  m) instructor-educator pentru activități de resocializare (263508);
  n) interpret în limbaj mimico-gestual (235202);
  (la 19-08-2016, Lit. n) a alin. (1) al art. 11 al anexei 1 la nomenclator a fost modificată de pct. 18 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )

  o) kinetoterapeut (226405);
  p) logoped (226603);
  q) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);
  r) medic de medicină de familie (221108);
  s) nutriționist și dietetician (226503);
  ș) părinte social (531202);
  t) pedagog social (341202);
  ț) profesor de cultură fizică medicală (226406);
  u) psiholog (263411);
  v) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);
  w) psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (263407);
  x) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408);
  y) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403);
  z) psihopedagog (263412);
  aa) specialist în angajare asistată (263507);
  bb) specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități (263506);
  cc) tehnician asistență socială (341201);
  dd) terapeut ocupațional (263419).
  ee) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913);
  (la 19-08-2016, Lit. ee) a alin. (1) al art. 11 al anexei 1 la nomenclator a fost introdusă de pct. 19 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )

  ff) alt personal de specialitate în asistență socială.
  (la 19-08-2016, Lit. ff) a alin. (1) al art. 11 al anexei 1 la nomenclator a fost introdusă de pct. 19 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )
  (2) Atribuții ale personalului de specialitate:
  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;
  b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;
  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
  d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
  e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
  f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;
  g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

  Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.


  Articolul 12

  Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire
  Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:
  a) administrator;
  b) funcționar administrativ, economic;
  c) casier, magaziner;
  d) paznic, personal pentru curățenie spații, spălătoreasă;
  e) șofer;
  f) muncitor calificat;
  g) muncitor necalificat.

  Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post aferent structurii organizatorice/ organigramei.
  (la 19-08-2016, Instrucțiunea de la art. 12 al anexei 1 la nomenclator a fost modificată de pct. 20 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )


  Articolul 13

  Finanțarea centrului(1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:
  a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;
  b) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;
  c) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;
  d) bugetul de stat;
  e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;
  f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;
  g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.


  Anexa nr. 2

  la nomenclator
  REGULAMENT-CADRU
  de organizare și funcționare a serviciului social de zi:
  Centrul ........................

  Articolul 1

  Definiție(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Centrul .......................", aprobat prin același/aceeași act administrativ/hotărâre/decizie*1) prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc. Notă
  *1) După caz: hotărâre a consiliului local/județean, a organului de conducere a furnizorului de servicii sociale privat etc.
  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.


  Articolul 2

  Identificarea serviciului social
  Serviciul social "Centrul ..............", cod serviciu social ............, înființat și administrat de furnizorul .........................................., acreditat conform Certificatului de acreditare nr. .........., deține Licența de funcționare definitivă/provizorie nr. ......CUI ...................... (pentru centrele cu personalitate juridică*2), sediul/sediile ................................ .
  Instrucțiune: Denumirea serviciului/centrului trebuie să se încadreze în categoriile și tipurile de servicii sociale, cu menționarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, prevăzut în anexa la hotărâre. Notă
  *2) Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.
  Potrivit prevederilor art. 51 alin.(5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilități se înființează și funcționează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în structura direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, cu avizul și sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.


  Articolul 3

  Scopul serviciului social
  Scopul serviciului social "Centrul ................" este ..................
  Instrucțiune: Formularea scopului serviciului social acoperă obligatoriu următoarele informații: activitățile de bază, categoria de beneficiari, situația de dificultate la care serviciul răspunde. În vederea formulării scopului furnizorul de servicii sociale are în vedere atât prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011*3), cu modificările ulterioare, cât și prevederile legilor speciale care reglementează promovarea și respectarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate în dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.) Notă
  *3) Potrivit prevederilor art. 27 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.


  Articolul 4

  Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare(1) Serviciul social "Centrul .............." funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. ....., precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
  Instrucțiune: se menționează legea specială (de exemplu: Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.)(2) Standard minim de calitate aplicabil: .....
  Instrucțiune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate în baza căruia a fost eliberată licența de funcționare a serviciului social.(3) Serviciul social "Centrul .................................." este înființat prin:
  a) Hotărârea consiliului județean sau, după caz, a consiliului local al sectorului municipiului București, a consiliului local al municipiului/orașului/comunei ...... nr. ...... și funcționează în cadrul/subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/Serviciul Public de Asistență Socială (DGASPC/SPAS)*4);

  (la 19-08-2016, Lit. a) a alin. (3) al art. 4 al anexei 2 la nomenclator a fost modificată de pct. 21 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. ) Notă
  *4) Potrivit prevederilor art. 114 și 115 coroborate cu prevederile art. 113 și 112 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, autoritățile administrației publice locale furnizează servicii sociale numai prin DGASPC/SPAS.

  b) Hotărârea/decizia furnizorului privat de servicii sociale nr. .....


  Articolul 5

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social(1) Serviciul social "Centrul ............................................." se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului ......................" sunt următoarele:
  a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
  b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
  c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;
  d) deschiderea către comunitate;
  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;
  f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
  g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu*5);
  Notă
  *5) Cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, etc.

  h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
  i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;
  j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;
  k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
  l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
  m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;
  n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;
  o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
  p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.


  Articolul 6

  Beneficiarii serviciilor sociale(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul ...................." sunt:
  a) ....................................................
  b) ....................................................

  Instrucțiune: Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane și familii*6) aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislației speciale*7) și a misiunii/scopului centrului. Notă
  *6) Copii, familii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane victime ale violenței în familie, persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc., persoane victime ale traficului de ființe umane, persoane cu afecțiuni psihice, persoane din comunități izolate, persoane aflate în custodie penală.
  *7) Exemplu: potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele de zi se adresează copiilor aflați în situații de risc de separare de familia lor.
  (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:
  a) acte necesare;
  b) ....................................................

  Instrucțiune: Se precizează: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor*7), cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii și modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului, după caz. Notă
  *7) Exemplu: potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele de zi se adresează copiilor aflați în situații de risc de separare de familia lor.
  (3) Condiții de încetare a serviciilor ...................... .(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul .............." au următoarele drepturi:
  a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;
  b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;
  c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;
  d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;
  e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;
  f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;
  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.
  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul ................" au următoarele obligații:
  a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;
  b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
  c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;
  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;
  e) să respecte prevederile prezentului regulament.


  Articolul 7

  Activități și funcții
  Principalele funcții ale serviciului social "Centrul ....................." sunt următoarele:
  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:
  1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;2. ...............................................................;3. ...............................................................;4. ...............................................................;
  b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
  1. ...............................................................;2. ...............................................................;3. ...............................................................;4. elaborarea de rapoarte de activitate;
  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
  1. ...............................................................;2. ...............................................................;3. ...............................................................;4. ...............................................................;
  d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:
  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;3. ...............................................................;4. .............................................................. ;
  e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:
  1. ...............................................................;2. ...............................................................;3. ...............................................................;4. .............................................................. .
  Instrucțiune: Activitățile prevăzute la lit. a)-e) vor fi formulate cu respectarea activităților specifice tipologiei serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, în concordanță cu scopul și funcțiile serviciilor sociale, precum și cu standardele minime de calitate aplicabile.


  Articolul 8

  Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal(1) Serviciul social "Centrul ................." funcționează cu un număr de .... total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului județean/Hotărârii adunării generale/Hotărârii consiliului director nr. ...., din care:
  a) personal de conducere: director, după caz, șef de centru etc. .....;
  b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: .....;
  c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: ......;
  d) voluntari: ......
  Instrucțiuni:1. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă, după caz, prin:
  a) hotărâre a autorității administrației publice locale prin care s-a aprobat înființarea centrului în cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS;
  b) prin hotărârea organelor de conducere ale furnizorilor privați de servicii sociale.
  2. Abrogat.
  (la 16-07-2019, Punctul 2 in instrucțiunile de la Alineatul (1) , Articolul 8 , Anexa 2 a fost abrogat de Punctul 16, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 476 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 16 iulie 2019 )
  3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.4. Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post pentru directorul sau șeful de centru și, după caz, un post pentru coordonatorul personalului de specialitate.
  (2) Raportul angajat/beneficiar este de .... .
  Instrucțiune:
  Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.
  (la 16-07-2019, Instrucțiunea de la alin. (2) de la Articolul 8 din Anexa 2 a fost modificată de Punctul 17, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 476 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 16 iulie 2019 )

  Pentru serviciile acordate în centrele de zi pentru persoane vârstnice, încadrate potrivit grilei de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, în gradele de dependență IIIB și IIIC, raportul angajat/beneficiar este de 1/20.
  Pentru serviciile acordate în centrele de zi pentru persoane vârstnice dependente raportul angajat/beneficiar este de 1/4.


  Articolul 9

  Personalul de conducere(1) Personalul de conducere poate fi:
  a) director sau șef de centru;
  b) coordonator personal de specialitate.
  (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:
  a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;
  d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
  e) întocmește raportul anual de activitate;
  f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;
  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;
  h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
  i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
  j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
  k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;
  l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;
  m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
  n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;
  o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
  p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;
  q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
  r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
  (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.(4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
  (la 16-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 9 , Anexa 2 a fost modificat de Punctul 18, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 476 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 16 iulie 2019 )
  (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.


  Articolul 10

  Personalul de specialitate de îngrijire și asistență*9). Personal de specialitate și auxiliar Notă
  *9) Se menționează obligatoriu denumirea exactă și grupa potrivit Clasificării ocupațiilor din România.
  (1) Personalul de specialitate poate fi:
  a) art-terapeut (263504);
  b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102);
  c) asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509);
  d) asistent social (263501);
  e) asistent social cu competență în sănătatea mintală (263505);
  f) consilier în domeniul adicțiilor (263502);
  g) dietetician (226502);
  h) educator-puericultor (234203);
  i) fiziokinetoterapeut (226401);
  j) infirmieră (532103);
  k) instructor de ergoterapie (223003);
  l) instructor logoped (226601);
  m) instructor-educator pentru activități de resocializare (263508);
  n) lucrător în limbaj mimico-gestual - studii medii (516913);
  (la 19-08-2016, Lit. n) a alin. (1) al art. 10 al anexei 2 la nomenclator a fost modificată de pct. 23 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )

  o) interpret în limbaj mimico-gestual - studii superioare (235202);
  p) kinetoterapeut (226405);
  q) logoped (226603);
  r) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);
  s) medic de medicină de familie (221108);
  ș) nutriționist și dietetician (226503);
  t) pedagog social (341202);
  ț) profesor de cultură fizică medicală (226406);
  u) psiholog (263411);
  v) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);
  w) psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (263407);
  x) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408);
  y) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403);
  z) psihopedagog (263412);
  aa) specialist în angajare asistată (263507);
  bb) specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități (263506);
  cc) tehnician asistență socială (341201);
  dd) terapeut ocupațional (263419);
  ee) alt personal de specialitate în asistență socială.
  (la 19-08-2016, Lit. ee) a alin. (1) al art. 10 al anexei 2 la nomenclator a fost introdusă de pct. 24 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )
  (2) Atribuții ale personalului de specialitate:
  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;
  b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;
  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
  d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
  e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
  f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;
  g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

  Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.


  Articolul 11

  Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire
  Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:
  a) administrator;
  b) funcționar administrativ, economic;
  c) casier, magaziner;
  d) paznic, personal pentru curățenie spații,;
  e) șofer;
  f) muncitor calificat;
  g) muncitor necalificat.

  Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post aferent structurii organizatorice/organigramei.
  (la 19-08-2016, Instrucțiunea de la art. 11 al anexei 2 la nomenclator a fost modificată de pct. 25 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )


  Articolul 12

  Finanțarea centrului(1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:
  a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;
  b) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;
  c) bugetul de stat;
  d) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;
  e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;
  f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;
  g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.


  Anexa nr. 3

  la Nomenclator
  REGULAMENT-CADRU
  de organizare și funcționare a serviciului
  social furnizat la domiciliu:
  Centrul/Unitatea ...............

  Articolul 1

  Definiție(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social "Centrul/Unitatea ..................", aprobat prin același/aceeași act administrativ/hotărâre/decizie*1) prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc. Notă
  *1) După caz: hotărâre a consiliului local/județean, a organului de conducere a furnizorului de servicii sociale privat etc.
  (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului/unității și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali.


  Articolul 2

  Identificarea serviciului social
  Serviciul social "Centrul/Unitatea .......", cod serviciu social ......, înființat și administrat de furnizorul ........., acreditat conform Certificatului de acreditare nr. ....., deține licența de funcționare definitivă/provizorie nr. ....., CUI ......... (pentru centrele cu personalitate juridică*2)), sediul/sediile ...................... . Notă
  *2) Potrivit prevederilor art. 121 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de tip familial sunt acele servicii prin care se asigură la domiciliul unei persoane fizice sau familii creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii în condițiile prezentei legi a măsurii plasamentului. Potrivit art. 125, pentru asigurarea protecției speciale a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi, consiliul județean și, respectiv, consiliul local al sectorului municipiului București au obligația să organizeze, în mod autonom sau prin asociere, servicii de tip familial, potrivit nevoilor identificate la nivelul unității lor administrativ-teritoriale. Potrivit prevederilor art. 114 coroborat cu prevederile art. 113 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, autoritățile administrației publice locale furnizează serviciile sociale se realizează numai prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
  Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilități se înființează și funcționează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în structura direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, cu avizul și sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

  Instrucțiune: Denumirea serviciului/centrului trebuie să se încadreze în categoriile și tipurile de servicii sociale, cu menționarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, prevăzut în anexa la hotărâre.


  Articolul 3

  Scopul serviciului social
  Scopul serviciului social "Centrul/Unitatea ..................." este ......................
  Instrucțiune: Formularea scopului serviciului social acoperă obligatoriu următoarele informații: activitățile de bază, categoria de beneficiari, situația de dificultate la care serviciul răspunde. În vederea formulării scopului furnizorul de servicii sociale are în vedere atât prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011*3), cu modificările ulterioare, cât și prevederile legilor speciale care reglementează promovarea și respectarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate în dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.) Notă
  *3) Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.


  Articolul 4

  Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare(1) Serviciul social "Centrul/Unitatea .............." funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. ....., precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
  Instrucțiune: Se menționează legea specială (de exemplu: Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.)(2) Standard minim de calitate aplicabil: ........................
  Instrucțiune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate în baza căruia a fost eliberată licența de funcționare a serviciului social.(3) Serviciul social "Centrul/Unitatea ........." este înființat prin:
  a) Hotărârea consiliului județean sau, după caz, a consiliului local al sectorului municipiului București, a consiliului local al municipiului/orașului/comunei ...... nr. ...... și funcționează în cadrul/subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/Serviciul Public de Asistență Socială (DGASPC/SPAS)*4);
  (la 19-08-2016, Lit. a) a alin. (3) al art. 4 al anexei 3 la nomenclator a fost modificată de pct. 26 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )


  Articolul 5

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social(1) Serviciul social "Centrul/Unitatea ............" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale de către "Centrul/Unitatea ............" sunt următoarele:
  a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial (domiciliul persoanei beneficiare/persoanei care acordă îngrijirea copilului/persoanei vârstnice/persoanei cu dizabilități);
  b) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
  c) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
  d) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;
  e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;
  f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu*5);
  Notă
  *5) Cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată.

  g) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;
  h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
  i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;
  j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;
  k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
  l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
  m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;
  n) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
  o) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.


  Articolul 6

  Beneficiarii serviciilor sociale(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "Centrul/Unitatea ........." sunt:
  a) ..........................;
  b) ......................... .

  Instrucțiune: Pot fi beneficiari: persoane dependente*6) care, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi*7), precum și copiii separați temporar sau definitiv de părinții lor pentru care s-a stabilit, în condițiile legii, plasamentul la rude/familii/persoane, precum și la asistentul maternal profesionist. Notă
  *6) Potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, situația de dependență este o consecință a bolii, traumei și dizabilității și poate fi exacerbată de absența relațiilor sociale și a resurselor economice adecvate.
  Gradul de dependență se stabilește potrivit legii. De exemplu, în cazul persoanelor vârstnice, prin aplicarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000.
  *7) Potrivit art. 32 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, ajutorul acordat pentru îndeplinirea activităților uzuale ale vieții zilnice privește două categorii de activități: a) activități de bază ale vieții zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare; b) activități instrumentale ale vieții zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în exterior și însoțire, activități de administrare și gestionare a bunurilor, acompaniere și socializare.
  (2) Condițiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de "Centrul/Unitatea .........." sunt următoarele:
  a) acte necesare;
  b) .......................... .

  Instrucțiune: Se precizează: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor*7), cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii și modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului, după caz. Notă
  *7) Potrivit art. 32 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, ajutorul acordat pentru îndeplinirea activităților uzuale ale vieții zilnice privește două categorii de activități: a) activități de bază ale vieții zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare; b) activități instrumentale ale vieții zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în exterior și însoțire, activități de administrare și gestionare a bunurilor, acompaniere și socializare.
  (3) Condiții de încetare a serviciilor ............. .(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Centrul/Unitatea ........." au următoarele drepturi:
  a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;
  b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;
  c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;
  d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;
  e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;
  f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;
  g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
  h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.
  (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Centrul/Unitatea ........" au următoarele obligații:
  a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;
  b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
  c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;
  d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;
  e) să respecte prevederile prezentului regulament.


  Articolul 7

  Activități și funcții
  Principalele funcțiile ale serviciului social "Centrul/Unitatea ........." sunt următoarele:
  a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:
  1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;2. ............................................;3. ............................................;4. ............................................;
  b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
  1. ...........................................;2. ...........................................;3. ...........................................;4. elaborarea de rapoarte de activitate;
  c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
  1. ...........................................;2. ...........................................;3. ...........................................;4. ...........................................;
  d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:
  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;3. ...........................................;4. ...........................................;
  e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:
  1. ...........................................;2. ...........................................;3. ...........................................;4. ...........................................;
  Instrucțiune: Activitățile prevăzute la lit. a)-e) vor fi formulate cu respectarea activităților specifice tipologiei serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, în concordanță cu scopul și funcțiile serviciilor sociale, precum și cu standardele minime de calitate aplicabile.


  Articolul 8

  Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal(1) Serviciul social "Centrul/Unitatea ............" funcționează cu un număr de ..... total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului județean/Hotărârii adunării generale/Hotărârii consiliului director nr. ......, din care:
  a) personal de conducere: director, după caz, șef de centru etc. .............;
  b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: .........;
  c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: ..........;
  d) voluntari: ........................... .

  Instrucțiuni:1. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă, după caz, prin:
  a) hotărâre a autorității administrației publice locale prin care s-a aprobat înființarea centrului în cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS;
  b) prin hotărâre a organelor de conducere ale furnizorilor privați de servicii sociale.
  2. Încadrarea personalului se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.(2) Raportul angajat/beneficiar: ................. .
  Instrucțiune: Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor de îngrijire personală la domiciliul persoanei beneficiare sau la domiciliul persoanei care acordă îngrijirea, în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, de gradul de dependență în care aceasta a fost încadrată în urma evaluării complexe și cu respectarea standardelor minime de calitate.


  Articolul 9

  Personalul de conducere(1) Personalul de conducere poate fi:
  a) director sau șef de centru/unitate;
  b) coordonator personal de specialitate.
  (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:
  a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;
  d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
  e) întocmește raportul anual de activitate;
  f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;
  g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;
  h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
  i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
  j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
  k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;
  l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;
  m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
  n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;
  o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
  p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;
  q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
  r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
  (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.(4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
  (la 16-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 9 , Anexa 3 a fost modificat de Punctul 19, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 476 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 16 iulie 2019 )
  (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.


  Articolul 10

  Personalul de specialitate de îngrijire și asistență*8). Personal de specialitate și auxiliar Notă
  *8) Se menționează obligatoriu denumirea exactă și grupa potrivit Clasificării ocupațiilor din România.
  (1) Personalul de specialitate poate fi:
  a) asistent maternal (531201);
  b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102);
  c) asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509);
  d) asistent personal al persoanei cu handicap grav (532203);
  e) abrogată;
  (la 19-08-2016, Lit. e) a alin. (1) al art. 10 a anxei 3 la nomenclator a fost abrogată de pct. 27 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )

  f) asistent social (263501);
  g) asistent social cu competență în sănătatea mintală (263505);
  h) fiziokinetoterapeut (226401);
  i) îngrijitor bătrâni la domiciliu (532201);
  j) îngrijitor bolnavi la domiciliu (532202);
  k) îngrijitor la domiciliu (532204);
  l) interpret în limbaj mimico-gestual (235202);
  (la 19-08-2016, Lit. l) a alin. (1) al art. 10 a anxei 3 la nomenclator a fost modificată de pct. 28 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )

  m) kinetoterapeut (226405);
  n) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);
  o) medic de medicină de familie (221108);
  p) pedagog social (341202);
  q) profesor de cultură fizică medicală (226406);
  r) psiholog (263411);
  s) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);
  ș) psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (263407);
  t) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408);
  ț) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403);
  u) psihopedagog (263412);
  v) specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități (263506);
  w) tehnician asistență social (341201);
  x) terapeut ocupațional (263419);
  y) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913);
  (la 19-08-2016, Lit. y) a alin. (1) al art. 10 a anxei 3 la nomenclator a fost introdusă de pct. 29 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )

  z) alt personal de specialitate în asistență socială.
  (la 19-08-2016, Lit. z) a alin. (1) al art. 10 a anxei 3 la nomenclator a fost introdusă de pct. 29 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )
  (2) Atribuții ale personalului de specialitate:
  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;
  b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;
  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
  d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
  e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
  f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;
  g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

  Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.


  Articolul 11

  Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire
  Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:
  a) administrator;
  b) funcționar administrativ, economic;
  c) casier, magaziner;
  d) paznic, personal pentru curățenie spații, spălătoreasă;
  e) șofer.

  Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post aferent structurii organizatorice/organigramei.
  (la 19-08-2016, Instrucțiunea de la art. 11 al anexei 3 la nomenclator a fost modificată de pct. 30 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )


  Articolul 12

  Finanțarea centrului(1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:
  a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;
  b) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;
  c) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;
  d) bugetul de stat;
  e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;
  f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;
  g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.


  Anexa nr. 4

  la Nomenclator
  REGULAMENT-CADRU
  de organizare și funcționare a serviciului
  social furnizat în comunitate: "................"

  Articolul 1

  Definiție
  Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social "..................", aprobat prin același/aceeași act administrativ/hotărâre/decizie*1) prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de accesare, serviciile oferite etc. Notă
  *1) După caz: hotărâre a consiliului local/județean, a organului de conducere a furnizorului de servicii sociale privat etc.


  Articolul 2

  Identificarea serviciului social*2) Notă
  *2) a) Potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, îngrijirea personală, inclusiv cea de lungă durată, acordată persoanelor dependente care necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi se poate asigura atât la domiciliu, în centre rezidențiale, în centre de zi, la domiciliul persoanei care acordă serviciul, cât și în comunitate.
  b) Potrivit prevederilor art. 73 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale din domeniul protecției copilului și familiei au ca principal obiectiv suportul acordat pentru asigurarea îngrijirii, creșterii, formării, dezvoltării și educării copilului în cadrul familiei și pot fi acordate în instituții/unități de asistență socială, respectiv în centre de zi, centre rezidențiale, precum și la domiciliul familiei, la domiciliul persoanei care acordă îngrijire copilului sau în comunitate.
  c) În cazul persoanelor fără adăpost, potrivit prevederilor art. 59 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, servicii sociale pot fi acordate atât prin centre rezidențiale cu găzduire pe perioadă determinată și adăposturi de noapte (cărora li se aplică prevederile regulamentului pentru centre cu cazare), cât și prin echipe mobile de intervenție în stradă sau servicii de tip ambulanță socială.
  d) Potrivit prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, principalele categorii de servicii care pot fi acordate în comunitate sunt următoarele: centre pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației.
  e) În cazul potrivit victimelor traficului de persoane, potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile acordate în comunitate constau în servicii sociale, suport emoțional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserție socială etc.
  f) Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de activități și servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunității, pentru soluționarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menținerii acestuia în propriul mediu de viață. Serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt asigurate de asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor publice de asistență socială organizate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, în aparatul de specialitate al primarului.

  Serviciul social ".................", cod serviciu social ............., înființat și administrat de furnizorul ............. acreditat conform Certificatului de acreditare nr. ............., deține Licența de funcționare definitivă/provizorie nr. ......., CUI ............. (pentru centrele cu personalitate juridică*3)), sediul/sediile ................ Notă
  *3) Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilități se înființează și funcționează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în structura direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, cu avizul și sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

  Instrucțiune: Denumirea serviciului/centrului trebuie să se încadreze în categoriile și tipurile de servicii sociale, cu menționarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, prevăzut în anexa la hotărâre.


  Articolul 3

  Scopul serviciului social
  Scopul serviciului social "................" este ........................
  Instrucțiune: Formularea scopului serviciului social acoperă obligatoriu următoarele informații: activitățile de bază, categoria de beneficiari, situația de dificultate la care serviciul răspunde. În formularea scopului, furnizorul de servicii sociale are în vedere atât prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011*4), cu modificările ulterioare, cât și prevederile legilor speciale care reglementează promovarea și respectarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate în dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.) Notă
  *4) Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.


  Articolul 4

  Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare(1) Serviciul social "......................" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, a Legii nr. ........., precum și a altor acte normative secundare, aplicabile domeniului.
  Instrucțiune: Se menționează legea specială (de exemplu: Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.)
  (2) Standard minim de calitate aplicabil: .................. .
  Instrucțiune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate în baza căruia a fost eliberată licența de funcționare a serviciului social.
  (3) Serviciul social "..........................." este înființat prin:
  a) Hotărârea consiliului județean sau, după caz, a consiliului local al sectorului municipiului București, a consiliului local al municipiului/orașului/comunei ...... nr. ...... și funcționează în cadrul/subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/Serviciul Public de Asistență Socială (DGASPC/SPAS)*5);
  ----------
  Lit. a) a alin. (3) al art. 4 al anexei 4 la nomenclator a fost modificată de pct. 31 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. Notă
  *5) Potrivit prevederilor art. 112 și 113 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale se realizează prin serviciul public de asistență socială din subordinea consiliilor județene/locale sau din aparatul de specialitate al primarului (compartimentul de asistență socială de la nivelul comunelor). SPAS este responsabil de realizarea evaluării inițiale și elaborarea planului de intervenție, precum și de implementarea acelor măsuri cuprinse în planul de intervenție care pot fi realizate la nivelul comunității. În cadrul SPAS sunt angajați și asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar, responsabili de implementarea activităților de asistență medicală comunitară.

  b) Hotărârea/Decizia furnizorului privat de servicii sociale nr. ............ .


  Articolul 5

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social(1) Serviciul social "......................" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social "........................." sunt următoarele:
  a) funcționarea în regim de intervenție imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii*6); Notă
  *6) Acesta poate fi încheiat numai în cazul în care se percepe o contribuție din partea beneficiarului sau în situația în care acesta urmează un program de integrare sau reintegrare socială care necesită planificarea activităților pe perioadă determinată de timp.

  b) intervenția integrată;
  c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenția;
  d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcție de tipul de intervenție, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidență sau în liste de prezență;
  e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate;
  f) promovarea comportamentului civic și asumarea responsabilității sociale de către toți actorii sociali, în vederea prevenirii situațiilor de risc;
  g) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
  h) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
  i) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
  j) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, și asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;
  k) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
  l) promovarea relațiilor de colaborare cu serviciul public de asistență socială, precum și cu toți actorii sociali.


  Articolul 6

  Beneficiarii serviciilor sociale(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "............." sunt:
  a) ........................................;
  b) ...................................... .
  Instrucțiune: Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane, familii și comunități*7) aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială. Notă
  *7) Copii, familii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane victime ale violenței în familie, persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc., persoane victime ale traficului de ființe umane, persoane cu afecțiuni psihice, persoane din comunități izolate.
  (2) Condițiile de accesare a serviciilor:
  a) acte necesare, după caz*8); Notă
  *8) Serviciile în comunitate pot fi furnizate și fără evaluare, inclusiv în situațiile în care persoanele nu dețin acte de identitate. Serviciile în comunitate pot fi furnizate fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcție de tipul de intervenție, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidență sau în liste de prezență.

  b) .................................... .
  Instrucțiune: După caz, se precizează: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor*7), cine ia decizia de accesare a serviciului, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii și modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului. Notă
  *7) Copii, familii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane victime ale violenței în familie, persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc., persoane victime ale traficului de ființe umane, persoane cu afecțiuni psihice, persoane din comunități izolate.
  (3) Condiții de încetare a serviciilor .......................... .(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de ".................." au următoarele drepturi:
  a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;
  b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, după caz;
  c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;
  d) să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;
  e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;
  f) să fie informați asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale.


  Articolul 7

  Activități și funcții
  Principalele funcții ale serviciului social "................" sunt următoarele:
  a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activități:
  1. evaluarea inițială*9); Notă
  *9) În conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, evaluarea inițială și planul de intervenție sunt realizate de asistentul social sau, în lipsa acestuia, de personalul cu competențe în domeniul asistenței sociale din cadrul serviciului public de asistență socială din subordinea autorităților administrației publice locale. Evaluarea inițială are drept scop identificarea nevoilor individuale și familiale, în baza cărora este elaborat planul de intervenție. În cadrul procesului de evaluare inițială, persoana primește gratuit informațiile referitoare la riscurile sociale și drepturile de protecție socială de care poate beneficia, precum și, după caz, consilierea necesară în vederea depășirii situațiilor de dificultate. Evaluarea inițială poate avea în vedere inclusiv realizarea diagnozei sociale la nivelul grupului și comunității și elaborarea planului de servicii comunitare.
  2. elaborarea planului de intervenție*10); Notă
  *10) În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, planul de intervenție, elaborat în urma evaluării inițiale, cuprinde măsurile de asistență socială, respectiv serviciile recomandate pentru soluționarea situațiilor de nevoie sau risc social identificate, precum și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul.
  3. aplicarea planului de intervenție*11); Notă
  *11) Prin realizarea unor activități de tipul: informare și consiliere, consiliere psihologică, educație extracurriculară, intervenție în stradă, facilitarea accesului la servicii de locuire, ocupare, activități de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate etc.
  4. ..........................................;
  b) de valorificare a potențialului membrilor comunității în vederea prevenirii situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activități:
  1. activități de sensibilizare și informare a populației;2. promovarea participării sociale;3. .........................................;
  c) de informare a potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate și de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
  1. .........................................;2. .........................................;3. .........................................;4. .........................................;
  d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:
  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;3. ...................................................................................;4. ...................................................................................;
  e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:
  1. .........................................;2. .........................................;3. .........................................;4. .........................................;
  Instrucțiune: Activitățile prevăzute la lit. a)-e) vor fi formulate cu respectarea activităților specifice tipologiei serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, în concordanță cu scopul și funcțiile serviciilor sociale, precum și cu standardele minime de calitate aplicabile.


  Articolul 8

  Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal(1) Serviciul social "......................." funcționează cu un număr de ...... total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului județean/Hotărârii adunării generale/Hotărârii consiliului director nr. ..........., din care:
  a) personal de conducere: director, după caz, șef de centru etc. .......................;
  b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: ....................;
  c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire, după caz;
  d) voluntari: ...................... .

  Instrucțiuni:1. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă, după caz, prin:
  a) hotărâre a autorității administrației publice locale prin care s-a aprobat înființarea serviciului în cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS sau, după caz, în structura compartimentului funcțional cu atribuții de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
  b) prin hotărâre a organelor de conducere ale furnizorilor privați de servicii sociale.
  2. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.(2) Raportul angajat/beneficiar variază în funcție de tipul de intervenție/activități etc.
  Instrucțiune: Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.
  De exemplu: în cadrul "serviciilor de asistență comunitară" (8899 CZ - PN - V) prestate de serviciul public de asistență socială: cel puțin o persoană calificată cu atribuții în coordonarea activităților, asistentul social sau persoană cu atribuții în asistență socială pentru realizarea evaluării inițiale și planului de intervenție, asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar.


  Articolul 9

  Personalul de conducere(1) Personalul de conducere poate fi, după caz: director, șef de centru, manager de proiect etc.(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:
  a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
  b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
  c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;
  d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile la acțiuni care vizează ameliorarea asistenței sociale a grupurilor vulnerabile;
  e) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
  f) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;
  g) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului;
  h) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale, după caz;
  i) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.


  Articolul 10

  Personalul specialitate și auxiliar(1) Personalul de specialitate poate fi:
  a) asistent social (263501);
  b) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);
  c) tehnician asistență socială (341201);
  d) lucrător social (532908);
  e) mediator sanitar (532901);
  f) mediator social (532902);
  g) facilitator de dezvoltare comunitară (341204);
  h) alt personal de specialitate în asistență socială.
  (la 19-08-2016, Lit. h) a alin. (1) al art. 10 a anxei 4 la nomenclator a fost introdusă de pct. 32 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )
  (2) Atribuții ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de intervenție:
  a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;
  b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;
  c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
  d) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
  e) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

  Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post aferent structurii organizatorice/organigramei.
  (la 19-08-2016, Instrucțiunea de la art. 10 al anexei 4 la nomenclator a fost modificată de pct. 33 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 584 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016. )


  Articolul 11

  Finanțarea serviciului(1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.(2) Finanțarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:
  a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;
  b) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;
  c) bugetul de stat;
  d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;
  e) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;
  f) contribuția persoanelor beneficiare, după caz;
  g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

  ------