LEGE nr. 101 din 7 aprilie 2004privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 14 octombrie 2003, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:(2) Pentru obținerea gradelor profesionale de comisar-șef, subcomisar și agent-șef, polițistul este obligat să absolve un curs de capacitate profesională, ale cărui organizare și desfășurare pentru fiecare categorie vor fi stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor, iar pentru obținerea gradului profesional de chestor este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.2. La articolul I punctul 13, alineatul (3) al articolului 16 se abrogă.3. La articolul I punctul 15, articolul 18 va avea următorul cuprins:

  Articolul 18

  Posturile de conducere se ocupă prin examen sau concurs, după caz, în situațiile și în condițiile stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.
  4. La articolul I punctul 16, alineatele (3) și (4) ale articolului 19 vor avea următorul cuprins:(3) Ofițerul de poliție care a absolvit cursuri postuniversitare în specializările corespunzătoare cerinței postului este exceptat de la condițiile prevăzute la art. 16 alin. (2), mai puțin de la cea referitoare la acordarea gradului profesional de chestor.(4) Specialitățile studiilor superioare, ale cursurilor postuniversitare și ale titlurilor științifice prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor.5. La articolul I punctul 17, alineatele (3) și (4) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:(3) La absolvirea Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliție <<Alexandru Ioan Cuza>> a Ministerului Administrației și Internelor, polițistului i se acordă gradul profesional de subinspector de poliție și este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 12 luni.(4) Polițiștilor prevăzuți la art. 9 alin. (2) și (3) li se acordă gradele profesionale în funcție de pregătirea lor și de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerințele postului. Încadrarea acestora se face pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte și cu gradul profesional acordat.6. La articolul I punctul 26, după articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 37^1

  La decesul unui polițist, Ministerul Administrației și Internelor acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu de trei ori salariul de bază avut.
  7. La articolul I punctul 36, alineatul (1) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

  Articolul 61
  (1) Polițistul poate contesta sancțiunea disciplinară, în termen de 5 zile de la luarea la cunoștință, șefului ierarhic superior celui care a aplicat sancțiunea. Acesta se pronunță prin decizie motivată, în termen de 15 zile.
  8. La articolul I punctul 37, alineatele (2) și (3) ale articolului 65 vor avea următorul cuprins:(2) Pe timpul urmăririi penale și judecării pentru infracțiuni săvârșite din culpă, polițistul este pus la dispoziție, iar în cazul arestării este suspendat din funcție conform alin. (3). Polițistul pus la dispoziție îndeplinește numai acele sarcini și atribuții de serviciu stabilite, în scris, de șeful unității de poliție și beneficiază de drepturile bănești corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, precum și de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.(3) Pe timpul urmăririi penale pentru săvârșirea unei infracțiuni contra păcii și omenirii, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a oricărei alte infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției de polițist, acesta este pus la dispoziție conform alin. (2). În cazul în care s-a pus în mișcare acțiunea penală și pe durata judecării până la pronunțarea unei hotărâri definitive, precum și pe durata arestării polițistul este suspendat din funcție. În perioada suspendării polițistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute în prezenta lege și este obligat să predea armamentul, legitimația și insigna.9. La articolul I punctul 40, literele c) și h) ale alineatului (1) al articolului 69 vor avea următorul cuprins:
  c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
  .....................................................................
  h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
  10. La articolul I, după punctul 41 se introduce punctul 41^1 cu următorul cuprins:41^1. Litera a) a alineatului (1) al articolului 71 va avea următorul cuprins:
  "a) în ultimele 6 luni dinaintea adoptării măsurilor prevăzute la art. 69 lit. j)";

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DAN MIRCEA POPESCU

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  București, 7 aprilie 2004.
  Nr. 101.
  ------------