HOTĂRÂRE nr. 537 din 30 mai 2002
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 6 iunie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Punctul 33 al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "33. aproba, prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, Nomenclatorul de specialităţi medicale şi farmaceutice şi Normele cu privire la specialitatile medico-sanitare şi paramedicale, supraspecializarile şi competentele pentru reţeaua de asistenţa medicală;".
  2. Punctul 33^1 al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "33^1. stabileşte criteriile pentru angajarea şi promovarea personalului de specialitate medico-sanitar din unităţile sanitare;"
  3. După punctul 33^1 al articolului 3 se introduc punctele 33^2 şi 33^3 cu următorul cuprins:
  "33^2. organizează, în condiţiile legii, concursuri şi examene pentru obţinerea specialitatii şi promovarea în grade profesionale pentru medici, farmacisti, biologi, chimisti şi biochimisti şi pentru asistenţii medicali din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi a ministerelor cu reţea sanitară proprie;
  33^3. organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacisti, chimisti, biologi şi biochimisti din unităţile aflate în reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei;".
  4. Punctul 36 al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "36. stabileşte strategiile şi organizează activitatea privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională şi certificarea programelor de educaţie medicală continua;".
  5. Punctul 36^1 al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "36^1. aproba cuantumul taxelor pentru organizarea şi realizarea activităţilor prevăzute la pct. 33^2, 33^3 şi 36, în condiţiile legii."
  6. Articolul 3^2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3^2
  Activităţile prevăzute la pct. 33^1, 33^2, 33^3 şi 36 ale art. 3 se organizează şi se realizează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi unităţile subordonate."


  Articolul 2

  (1) Se înfiinţează Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali, ca unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri extrabugetare, în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Regiei nr. 8, sectorul 6, şi str. Bodesti nr. 1, sectorul 2, prin reorganizarea Direcţiei generale de perfecţionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor şi asistentilor medicali, care se desfiinţează.
  (2) Veniturile extrabugetare provin din sumele încasate de la persoanele fizice care se înscriu şi participa la programele de formare, pregătire şi perfecţionare profesională a personalului medico-sanitar, instruire, evaluare profesională a programelor de educaţie medicală continua, la concursuri şi examene şi altele asemenea, precum şi din fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice sub forma de donaţii şi sponsorizări.
  (3) Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali are în dotare bunuri mobile şi imobile dobândite în condiţiile legii.
  (4) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi utilizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de către Direcţia generală de perfecţionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor şi asistentilor medicali se transmit Centrului Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali, pe bază de protocol încheiat între părţi.
  (5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali va prelua de la Ministerul Sănătăţii şi Familiei veniturile şi cheltuielile extrabugetare şi execuţia aferentă perioadei de funcţionare în anul 2002 a acestui centru ca direcţie în cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
  (6) Personalul Direcţiei generale de perfecţionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor şi asistentilor medicali se preia prin transfer de către Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 22/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu


  Anexa 1


  Numar maxim de posturi = 185
  (exclusiv demnitarii şi posturile aferente
   cabinetului ministrului)


                                    ORGANIGRAMA
                         Ministerului Sănătăţii şi Familiei

                                    ┌────────┐ ┌─────────────┐
  ┌─────────────────────────────────┤MINISTRU├─────────────┤ Colegiul │
  │ ┌─────────────────┐ └───┬────┘ │ Ministerului│
  ├─┤DIRECŢIA GENERALĂ├─────┐ │ └─────────────┘
  │ │ FARMACEUTICA │ │ │
  │ └─────────────────┘ │ │
  │ ┌─────────────────┐ │ │ ┌─────────────┐
  ├─┤DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │ ┌──┤ Cabinet │
  │ │ A BUGETULUI ├─────┤ │ │ │ Ministru │
  │ └─────────────────┘ │ │ │ └─────────────┘
  │ ┌─────────────────┐ │ │ │
  ├─┤Corpul de control│ │ │ │
  │ │ al Ministrului ├─────┤ │ │
  │ └─────────────────┘ │ │ │ ┌─────────────┐
  │ ┌─────────────────┐ │ │ ├──┤ Consilier │
  ├─┤ Direcţia Audit ├─────┼───────────┼───────────────┼──┤ Diplomatic │
  │ │ Intern │ │ │ │ └─────────────┘
  │ └─────────────────┘ │ │ │
  │ ┌─────────────────┐ │ │ │ ┌─────────────┐
  │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │ │ │ Purtător de │
  │ │ DE COOPERARE │ │ │ │ │ Cuvânt şi │
  │ │ INTERNATIONALA, │ │ │ └──┤ Relaţii cu │
  ├─┤ INTEGRARE, ├─────┘ │ │ Mass-Media │
  │ │ EUROPEANĂ, │ │ └─────────────┘
  │ │ POLITICI DE │ │
  │ │ DEZVOLTARE │ │
  │ └────────┬────────┘ │
  │ │ │
  │ ┌───────┴────────┐ │
  │┌─┴─────────┐ ┌───┴───────┐ │
  ││ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │
  ││ POLITICI │ │ RELAŢII │ │
  ││ DE │ │ EXTERNE │ │
  ││DEZVOLTARE,│ │ INTEGRARE │ │
  ││ PROGRAME │ │ EUROPEANĂ │ │
  ││ BANCA │ │ŞI PROGRAME│ │
  ││MONDIALĂ ŞI│ └───────────┘ │
  ││PRIVATIZARE│ │
  │└───────────┘ │
  │ │
  │ │
  └─────────────────────────────────────┼──────┐
             ┌──────────────────┬───────┴──────┴──┬───────────────────────┐
             │ │ │ │
     ┌───────┴──────────┐ ┌───┴────┐ ┌────────┴───────┐ ┌───────────┴─────┐
     │ SECRETAR DE STAT │ │SECRETAR│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT │
  ┌──┤ASISTENŢA MEDICALĂ│┌──┤GENERAL │ │ PENTRU RELAŢIA │ │PENTRU PERSOANELE│
  │ │ ││ │ │ │ CU PARLAMENTUL │ │ CU HANDICAP │
  │ └──────────────────┘│ └────┬───┘ └─┬──────────────┘ └─────────────────┘
  │- - - - - - - - - - - │- - - -o - - - - │- - - - - - - - - - - - - - |
  │ │ / │ |
  │ │ / │ |
  │ │ / │ |
  │ │/ │ |
  │ │ ┌────────────┐ │ |
  │ ┌──────────────────┐│ │ DIRECŢIA │ │ ┌────────────────┐ ┌──────────────┐
  │ │ DIRECŢIA GENERALĂ││ │ GENERALĂ │ │ │DIRECŢIA RELAŢII│ │SECRETARIATUL │
  ├──┤ASISTENŢA MEDICALĂ│├─┤ RESURSE │ ├─┤ CU PARLAMENTUL │ │DE STAT PENTRU│
  │ │ ŞI PROGRAME ││ │ UMANE, │ │ └────────────────┘ │PERSOANELE CU │
  │ └──────────────────┘│ │ FORMARE │ │ │ HANDICAP │
  │ ┌──────────────────┐│ │PROFESIONALĂ│ │ ┌────────────────┐ └──────────────┘
  │ │ DIRECŢIA GENERALĂ││ │ CONCURSURI │ │ │DIRECŢIA RELAŢII│
  ├──┤ DE SĂNĂTATE ││ │ ŞI EXAMENE │ │ │CU SINDICATE ŞI │
  │ │ PUBLICA ││ └────────────┘ └─┤ PATRONAT │
  │ └──────────────────┘│ └────────────────┘
  │ ┌──────────────────┐│ ┌────────────┐
  │ │INSPECŢIA SANITARĂ││ │ DIRECŢIA │
  ├──┤ DE STAT ││ │MANAGEMENT, │
  │ └──────────────────┘│ │SALARIZARE │
  │ ┌──────────────────┐├─┤ ŞI │
  │ │DIRECŢIA ASISTENŢA││ │ STRUCTURI │
  ├──┤ FAMILIALĂ ŞI ││ │ UNITĂŢI │
  │ │ SOCIALĂ ││ │ SANITARE │
  │ └──────────────────┘│ └────────────┘
  │ ┌──────────────────┐│ ┌────────────┐
  │ │DIRECŢIA APARATURA││ │ DIRECŢIA │
  │ │ MEDICALĂ, ││ │ LEGISLAŢIE │
  ├──┤ CONTRACTARE ŞI │├─┤ ŞI │
  │ │ DERULARE CREDITE ││ │ CONTENCIOS │
  │ │ EXTERNE ││ └────────────┘
  │ └──────────────────┘│ ┌─────────────┐
  │ ┌──────────────────┐│ │ DIRECŢIA │
  │ │ DIRECŢIA PENTRU ││ │ RELAŢII │
  └──┤PROBLEME SPECIALE │└─┤ PUBLICE, │
     │ ŞI NATO │ │ADMINISTRATIV│
     └──────────────────┘ │ ŞI │
                           │INFORMATICA │
                           └─────────────┘


  Anexa 2


                                       LISTA
                     cuprinzând unităţile aflate în subordinea,
                         sub autoritatea sau în coordonarea
                         Ministerului Sănătăţii şi Familiei
         
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    A.Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei
    I.Unităţi finanţate de la bugetul de stat:
      -Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în subordinea căruia funcţionează inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap
      Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat este de 378.
    II.Unităţi finanţate de la bugetul de stat:
    1.Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
    2.Institutul de Sănătate Publică Bucureşti
    3.Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca
    4.Institutul de Sănătate Publică Iaşi
    5.Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timişoara
    6.Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş
    7.Centrul de Sănătate Publică Sibiu
    8.Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucureşti
    9.Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti
    10.Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti
    11.Centrul de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti
    12.Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti
    13.Oficiul Central de Stocare Bucureşti
    14.Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie
    15.Centrul-Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie
      Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la nr. crt. 1-12 este de 8.458.
      Numărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la nr. crt. 13 este de 136.
      Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la nr. crt. 14-15 este de 15.
      Încadrarea în numărul maxim de posturi se realizează în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    III.Unităţi finanţate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale
      de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat:
    1.Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti
    2.Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca
    3.Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti
    4.Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti
    5.Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti
    6.Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti
    7.Institutul de Fiziologie Normală şi Patologică "D. Danielopolu" Bucureşti
    8.Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucureşti
    9.Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" Bucureşti
    10.Institutul de Boli Cerebrovasculare Bucureşti
    11.Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu" Bucureşti
    12.Institutul Inimii "Prof. dr. Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca
    13.Institutul de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti
    14.Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociotă" Bucureşti
    15.Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara
    16.Institutul Clinic Fundeni Bucureşti
    17.Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca
    18.Centrul de Cardiologie Iaşi
    19.Centrul de Boli Cardiovasculare Târgu Mureş
    20.Centrul de Cardiologie Craiova
    21.Centrul Naţional de Acupunctură şi Homeopatie Bucureşti
    22.Staţia Centrală de Salvare Bucureşti
    IV.Unităţi finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat:
    1.Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti
    2.Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti
    3.Institutul de Medicină Legală Iaşi
    4.Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca
    5.Institutul de Medicină Legală Timişoara
    6.Institutul de Medicină Legală Craiova
    7.Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş
    V.Unităţi finanţate din venituri extrabugetare:
    1.Staţia de Verificare şi Întreţinere a Aparaturii Medicale Bucureşti*)
    2.Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistenţilor Medicali
    B.Unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Sănătăţii şi Familiei:
      -Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti
    C.Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei:
    1.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti
    2.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino"

      *) Aceste unităţi pot primi sume de la bugetul de stat pe bază de programe
         de sănătate.

  -----------