ORDIN nr. 88 din 14 februarie 2003
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 25 martie 2003  În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 440/2002,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,
  ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală sinteze, strategii, politica industriala, programe dezvoltare împreună cu Direcţia resurse umane, pregătire profesională, direcţiile de specialitate din minister, Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) şi Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  În termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se va trece la aplicarea sancţiunilor legale pentru utilizarea la lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale a proiectelor neverificate de verificatori de proiecte atestaţi, realizarea de lucrări de montaj fără responsabili tehnici atestaţi şi realizarea de expertize fără experţi tehnici de calitate atestaţi.
  Ministrul industriei
  şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Bucureşti, 14 februarie 2003.
  Nr. 88.


  Anexă

  REGULAMENT 14/02/2003