LEGE nr. 169 din 5 mai 2003
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, se modifica şi se completează după urmează:
  1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - C.N.I. desfăşoară activităţi de interes public sau social pe baza programelor de interes public ori social în domeniul construcţiilor, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."
  2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) C.N.I. are, în principal, ca obiect de activitate:
  a) executarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;
  b) urmărirea asigurării resurselor financiare pentru programele de interes public sau social în domeniul construcţiilor, ce cuprind programe de investiţii, lucrări de reparaţii curente şi capitale, consolidări şi alte lucrări similare;
  c) elaborarea de propuneri către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei privind programele de interes public sau social în domeniul construcţiilor;
  d) realizarea unor operaţiuni de marketing, publicitate, reclama, editare de publicaţii şi imprimate în domeniul sau de activitate;
  e) achiziţionarea, realizarea sau vânzarea de tehnologie în domeniul sau de activitate;
  f) realizarea sau vânzarea de proiecte în domeniul sau de activitate;
  g) prestarea de servicii specifice pentru investitorii care finanţează realizarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor.
  (2) Construcţiile de interes public sau social executate prin C.N.I. vor fi amplasate pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a autorităţilor publice locale şi/sau pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, în funcţie de sursa de finanţare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (3) Realizarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor se face de C.N.I. prin procedura de achiziţii publice, în condiţiile legii.
  (4) Supravegherea proiectării şi executării construcţiilor şi derulării programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi recepţia lucrărilor respective executate se realizează de către C.N.I."
  3. Partea introductivă a articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Sursele de finanţare pentru realizarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor administrate de C.N.I. se constituie din:"
  4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Pentru derularea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, C.N.I. va întocmi programe anuale, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale care îi pun la dispoziţie terenuri cu acces la utilitatile necesare.
  (2) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor incluse în programele prevăzute la alin. (1) se face în condiţiile legii.
  (3) Pentru asistenţa tehnica asigurata de C.N.I. în pregătirea şi derularea programelor de investiţii, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I. şi se încasează pe măsura decontării lucrărilor executate.
  (4) Pentru asistenţa tehnica asigurata de C.N.I. în pregătirea şi derularea programelor de lucrări de reparaţii curente şi capitale, consolidări şi alte lucrări similare, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I. şi se încasează pe măsura decontării lucrărilor executate."
  5. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
  "(2) Programele de interes public sau social în domeniul construcţiilor, finanţate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care vor fi derulate prin C.N.I. se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei."
  6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - C.N.I. poate contracta credite garantate de stat, credite cu garanţie guvernamentală sau credite garantate cu bunurile deţinute în proprietate pentru realizarea unor programe de investiţii proprii privind construirea unor obiective de interes public sau social pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate instraina în condiţiile legii, dar fără a afecta desfăşurarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor."
  7. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Personalul necesar în vederea desfăşurării activităţii C.N.I. se încadrează în condiţiile legii."
  8. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:
  "(2) Atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul C.N.I."
  9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă şi poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului."


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Bucureşti, 5 mai 2003.
  Nr. 169.
  --------------