ORDIN nr. 3.633 din 3 mai 2018pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 9 mai 2018
  În baza prevederilor art. 264 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.161/2016 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 9 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare.


  Articolul 3

  Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa

  București, 3 mai 2018.
  Nr. 3.633.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE ȘI CRITERII
  privind acordarea gradației de merit personalului didactic din
  învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018