LEGE nr. 221 din 17 noiembrie 2016
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, după alineatul (7^4) se introduce un nou alineat, alineatul (7^5), cu următorul cuprins:
  "(7^5) Pentru tipurile de vehicule prevăzute la lit. C-F din anexa nr. 1, tariful de utilizare cu valabilitate de 30 de zile nu trebuie să depăşească 10% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 7 de zile nu trebuie să depăşească 5% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni, iar tariful de utilizare cu valabilitate de o zi nu trebuie să depăşească 2% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni."
  2. După articolul 12^2 se introduce un nou articol, articolul 12^3, cu următorul cuprins:
  "Art. 12^3. - (1) Ministerul Transporturilor va comunica Comisiei Europene cu cel puţin 6 luni înainte de punerea în aplicare a unui nou sistem de taxare a utilizării infrastructurii:
  a) pentru alte sisteme de taxare decât cele are implică tarifele de concesiune:
  (i) valorile unitare şi alţi parametri folosiţi la calcularea diferitelor elemente de cost ale infrastructurii;
  (ii) informaţii privind vehiculele reglementate prin sistemele de taxare şi întinderea geografică a reţelei sau a părţii reţelei, folosită pentru calculul fiecărui cost şi proporţia din costurile pe care intenţionează să le recupereze;
  (b) pentru sistemele de taxare care implică tarife de concesiune:
  (i) contractele de concesiune sau modificările importante ale acestor contracte;
  (ii) costurile estimate de construcţie, operare şi întreţinere, traficul prognozat defalcat pe tipul de vehicule, nivelurile preconizate pentru tarifele aplicate şi extinderea geografică a reţelei reglementate de contractul de concesiune, pe care concedentul a fundamentat avizul de concesiune.
  (2) O dată la fiecare 4 ani, Ministerul Transporturilor elaborează un raport privind tarifele de trecere şi tarifele de concesiune, pe care îl transmite Comisiei Europene.
  (3) Raportul prevăzut la alin. (2) cuprinde informaţii privind:
  a) sumele specifice percepute pentru fiecare tip de vehicul, categorie de drum şi perioadă de timp;
  b) variaţia tarifelor de trecere şi tarifelor de concesiune, în funcţie de tipul de vehicul şi de perioadă;
  c) tariful de trecere mediu ponderat, precum şi veniturile totale provenite din perceperea acestuia;
  d) destinaţia sumelor încasate.
  (4) Raportul prevăzut de alin. (2) poate exclude modalităţile de taxare care erau deja în vigoare la 10 iunie 2008, atât timp cât respectivele modalităţi rămân în vigoare şi cu condiţia să nu fie modificate substanţial.
  (5) Ministerul Transporturilor desemnează un reprezentant şi un reprezentant supleant în scopul asigurării participării la Comitetul constituit în baza art. 9c din Directiva 1999/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asistarea Comisiei Europene în conformitate cu art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie."
  3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.
  4. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Prezenta ordonanţă transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 62/1999/CE din 17 iunie 1999, cu privire la taxarea vehiculelor de transport marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene, seria L, nr. 187/42 din 20 iulie 1999, numai în ceea ce priveşte tarifarea utilizării infrastructurii de transport rutier, şi Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri."


  Articolul II

  (1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Tarifele de utilizare achitate anterior intrării în vigoare a tarifelor prevăzute la alin. (1) îşi menţin valabilitatea.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 17 noiembrie 2016.
  Nr. 221.

  Anexă

  (Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002)
  NIVELUL
  tarifului de utilizare a drumurilor naţionale
  ┌───┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┐
  │ │ Tipul vehiculului │Durata de utilizare │Tarif [euro]│
  │ │ │a reţelei de drumuri │(TVA inclus)│
  │ │ │naţionale din România│ │
  ├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │ A │Autoturisme │1 zi │ - │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │7 zile │ 3 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │30 de zile │ 7 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │90 de zile │ 13 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │12 luni │ 28 │
  ├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │ B │Vehicule de transport marfă cu 0,0 t │1 zi │ - │
  │ │mai mic decât MTMA mai mic sau egal ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │cu 3,5 t │7 zile │ 6 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │30 de zile │ 16 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │90 de zile │ 36 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │12 luni │ 96 │
  ├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │ C │a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t│1 zi │ 4 │
  │ │mai mic decât MTMA mai mic sau egal ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │cu 7,5 t │7 zile │ 16 │
  │ │b) Vehicule de transport persoane cu ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │mai mult de 9 locuri pe scaune │30 de zile │ 32 │
  │ │(inclusiv conducătorul auto) şi maximum├─────────────────────┼────────────┤
  │ │23 de locuri pe scaune (inclusiv │90 de zile │ 92 │
  │ │conducătorul auto) ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │12 luni │ 320 │
  ├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │ D │a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t│1 zi │ 7 │
  │ │mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t├─────────────────────┼────────────┤
  │ │b) Vehicule de transport persoane cu │7 zile │ 28 │
  │ │mai mult de 23 de locuri pe scaune ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │(inclusiv conducătorul auto) │30 de zile │ 56 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │90 de zile │ 160 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │12 luni │ 560 │
  ├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │ E │Vehicule de transport marfă cu MTMA mai│1 zi │ 9 │
  │ │mare sau egal cu 12,01, cu maximum ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │3 axe (inclusiv) │7 zile │ 36 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │30 de zile │ 72 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │90 de zile │ 206 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │12 luni │ 720 │
  ├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │ F │Vehicule de transport marfă cu MTMA mai│1 zi │ 11 │
  │ │mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │axe (inclusiv) │7 zile │ 55 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │30 de zile │ 121 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │90 de zile │ 345 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │12 luni │ 1.210 │
  ├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │ G │Vehicule de transport persoane cu mai │1 zi │ 2 │
  │ │mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │conducătorul auto) şi maximum 23 de │7 zile │ 20 │
  │ │locuri pe scaune (inclusiv conducătorul├─────────────────────┼────────────┤
  │ │auto) │30 de zile │ 52 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │90 de zile │ 120 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │12 luni │ 320 │
  ├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │ H │Vehicule de transport persoane cu mai │1 zi │ 7 │
  │ │mult de 23 de locuri pe scaune ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │(inclusiv conducătorul auto) │7 zile │ 35 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │30 de zile │ 91 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │90 de zile │ 210 │
  │ │ ├─────────────────────┼────────────┤
  │ │ │12 luni │ 560 │
  └───┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┘

  ----