ORDONANTA nr. 25 din 30 ianuarie 2003
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.15 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii pot stabili normative proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, cu aprobarea ordonatorului principal de credite."
  2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "(2) Numărul maxim de posturi poate fi actualizat prin lege, pe bază de justificări fundamentate, în funcţie de stadiul descentralizării serviciilor publice comunitare şi de complexitatea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale."
  3. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3), Ministerului Afacerilor Externe şi misiunilor diplomatice ale României, Ministerului Administraţiei Publice, Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES, Centrului Naţional pentru Programul de Formare Profesională <<Leonardo da Vinci>> şi Agenţiei Naţionale <<Socrates>>."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:

  ---------------
  Ministrul educaţiei şi cercetării,

  Ecaterina Andronescu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 ianuarie 2003.
  Nr. 25.

  ------------