LEGE nr. 343 din 29 noiembrie 2005
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.086 din 2 decembrie 2005  Având în vedere faptul că România, în calitate de observator activ la Uniunea Europeană, are un interes deosebit în cooperarea cu autorităţile competente de securitate ale acesteia, prioritar pentru asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate schimbate,
  luând în considerare faptul că la data de 22 aprilie 2005 a fost semnat la Bruxelles Acordul dintre România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate,
  ţinând cont de faptul că, în lipsa cadrului legal corespunzător, România nu poate primi documente U.E. clasificate şi nici nu poate participa la discutarea unor astfel de documente în Consiliul Europei şi în comisiile sau comitetele pregătitoare, aflându-se în situaţia de a nu-şi putea exercita pe deplin drepturile ce decurg din statutul său de observator activ,
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 15 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 101/2003, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) ORNISS reprezintă organismul naţional de legătură pentru informaţiile clasificate cu Oficiul de Securitate al NATO (NOS), cu structurile de securitate similare din statele membre şi partenere ale Alianţei Nord-Atlantice, ale Uniunii Europene, ale altor organizaţii internaţionale, precum şi cu cele ale statelor cu care România a încheiat tratate, înţelegeri sau acorduri care prevăd protecţia informaţiilor clasificate."
  2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte protecţia informaţiilor U.E. clasificate."


  Articolul II

  (1) Cerinţele pentru protecţia informaţiilor U.E. clasificate se stabilesc prin ordin al directorului general al ORNISS.
  (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi stabilite cerinţele minime pentru protecţia informaţiilor U.E. clasificate.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 29 noiembrie 2005.
  Nr. 343.
  ----------