ORDIN nr. 164 din 17 iulie 2019pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019
  Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 14 septembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, literele h) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  h) proiectarea racordului și a SRMP, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OTS sau solicitant;
  ………………....................................................………………
  j) execuția racordului și a SRMP, respectiv execuția extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OTS sau solicitant;
  2. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) în care realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale nu este prevăzut/posibil a fi realizată de OTS în planul de investiții anual/în planul de investiții și de dezvoltare a ST pe 10 ani, în cazul documentației complete, sau de la data completării acesteia, solicitantul poate realiza lucrările prin intermediul operatorilor economici autorizați de ANRE.3. La articolul 23, alineatul (1) se abrogă.4. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Tariful de racordare și/sau cota-parte ce îi revine solicitantului pentru finanțarea obiectivelor/conductelor necesare racordării se recalculează de către OTS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului negocierii dintre solicitant și operatorii economici autorizați ANRE, pentru proiectarea și/sau execuția ST.


  Articolul II

  Operatorii economici care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță

  București, 17 iulie 2019.
  Nr. 164.
  ----