LEGE nr. 231 din 15 iulie 2013
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 17 iulie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, cu următoarele completări:
  1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
  "1^1. Titlul capitolului I se abrogă."
  2. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:
  "7^1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  (3) Angajarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se va efectua de către R.A. - A.P.P.S., cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 15 iulie 2013.
  Nr. 231.
  -----