DECIZIE nr. 1.228 din 18 decembrie 2008
pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU COMUNICAŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 24 decembrie 2008  Având în vedere prevederile Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale,
  având în vedere propunerile comisiei de evaluare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal,
  în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) pct. 24 şi ale art. 8 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, cu modificările ulterioare, ale art. 6 alin. (2) şi (3), art. 7, art. 9 alin. (1), art. 12, art. 22 alin. (4) şi (5), art. 24 alin. (1), art. 27, 30 şi ale art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 3.442/2007 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale,
  preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii emite prezenta decizie.

  Articolul I

  Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 22 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Prin prezenta decizie Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dacia nr. 140, sectorul 2, înregistrată la Registrul Comerţului al Municipiului Bucureşti, cod unic de înregistrare 427410, denumită în continuare CNPR, este desemnată, până la data de 25 aprilie 2009, ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, astfel cum acesta este definit la art. 2 lit. q) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţă privind serviciile poştale, pentru serviciile din sfera serviciului universal prevăzute la alin. (2).
  (2) CNPR are obligaţia să furnizeze, pe întregul teritoriu al României, în condiţiile stabilite de legislaţia din domeniul serviciilor poştale şi de prezenta decizie, următoarele servicii poştale din sfera serviciului universal:
  a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor de corespondenţă, imprimatelor şi trimiterilor de publicitate prin poştă, interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg);
  b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale, interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg);
  c) distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
  d) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect:
  1. trimiteri poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg);
  2. colete poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg);
  3. colete poştale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
  e) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:
  1. trimiteri poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg);
  2. colete poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg);
  3. colete poştale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia."
  2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa privind serviciile poştale şi la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale."
  3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - În vederea furnizării serviciului universal pe întregul teritoriu al României, CNPR beneficiază de drepturile şi are obligaţiile specifice prevăzute de prezenta decizie, suplimentare faţă de cele stabilite prin regimul de autorizare generală."
  4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) În vederea asigurării dreptului utilizatorilor de acces la serviciul universal, CNPR beneficiază de următoarele drepturi:
  a) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră şi la organele vamale;
  b) dreptul de a instala, întreţine, înlocui şi muta, cu titlu gratuit, cutii poştale pe imobilele, inclusiv căile de comunicaţie, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
  c) dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale în calitate de furnizor de serviciu universal şi de a încheia acorduri operaţionale în această calitate;
  d) dreptul de a utiliza formularele internaţionale specifice, prevăzute în acordurile internaţionale la care România este parte;
  e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal, în condiţiile stabilite de lege şi de ANC;
  f) dreptul exclusiv de a presta serviciile rezervate stabilite de ANC."
  5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) CNPR beneficiază, până la data de 25 aprilie 2009, de dreptul exclusiv de a presta servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată sau nu, a căror greutate este mai mică de 50 g şi al căror tarif este mai mic de 1, 2 lei, constând în:
  a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor de corespondenţă interne;
  b) distribuirea trimiterilor de corespondenţă expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.
  (2) În cazul modificării tarifelor practicate de CNPR, în condiţiile art. 17 alin. (3), ANC poate actualiza limita de tarif prevăzută la alin. (1), însă valoarea actualizată nu va depăşi de 2,5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondenţă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard din oferta de servicii poştale a CNPR.
  (3) Serviciul de publicitate prin poştă nu face obiectul drepturilor rezervate stabilite de prezentul articol.
  (4) Furnizorii de servicii poştale pot presta serviciile prevăzute la alin. (1), în limitele de greutate stabilite potrivit alin. (1), cu condiţia practicării unui tarif cel puţin egal cu cel stabilit de ANC în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) sau (2), după caz.
  (5) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se realizează în cazul în care, în lipsa acesteia, obligaţiile de asigurare a serviciului universal, prevăzute în cap. III, nu ar mai putea fi îndeplinite în mod corespunzător. Decizia preşedintelui ANC privind actualizarea limitei de tarif care determină întinderea dreptului exclusiv al CNPR va stabili şi data de la care furnizorii de servicii poştale sunt obligaţi să practice tarife cel puţin egale cu această limită."
  6. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) securitatea reţelei poştale publice;".
  7. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) CNPR are obligaţia de a asigura livrarea la destinatari a trimiterilor de corespondenţă interne în greutate de până la 2 kg din cea mai rapidă categorie standard, cu respectarea următoarele obiective de calitate:
  a) 85% din numărul total al acestor trimiteri poştale vor fi livrate în cel mult o zi lucrătoare de la data depunerii la punctele de acces;
  b) 97% din numărul total al acestor trimiteri poştale vor fi livrate în cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii la punctele de acces.
  (2) CNPR are obligaţia de a asigura livrarea la destinatari a trimiterilor de corespondenţă intracomunitare în greutate de până la 2 kg din cea mai rapidă categorie standard, cu respectarea următoarelor obiective de calitate:
  a) 85% din numărul total al acestor trimiteri poştale vor fi livrate în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces;
  b) 97% din numărul total al acestor trimiteri poştale vor fi livrate în cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces.
  (3) Obiectivele de calitate prevăzute la alin. (2) trebuie îndeplinite cu fiecare stat membru al Uniunii Europene.
  (4) În vederea evaluării gradului de îndeplinire a obiectivelor de calitate prevăzute la alin. (1), CNPR are obligaţia de a respecta condiţiile şi procedura stabilite de autoritatea de reglementare.
  (5) Standardele de calitate pentru serviciile poştale având ca obiect trimiteri poştale interne şi trimiteri poştale intracomunitare se publică pe paginile de internet ale furnizorului de serviciu universal şi autorităţii de reglementare.
  (6) În sensul prezentului articol, se consideră dată a depunerii trimiterii poştale data la care trimiterea poştală a fost depusă la punctul de acces în reţeaua poştală publică, dacă aceasta a fost depusă înainte de ultima colectare stabilită pentru respectivul punct de acces. Dacă depunerea are loc după acest moment-limită, se consideră dată a depunerii trimiterii poştale următoarea zi lucrătoare după data la care trimiterea poştală este depusă la punctul de acces în reţeaua poştală publică.
  (7) CNPR are obligaţia de a indica la fiecare punct de acces, inclusiv pe fiecare cutie poştală, zilele şi orele la care se realizează colectarea."
  8. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) CNPR poate acorda tarife speciale fundamentate pe costuri în cazul unui volum mare de trimiteri care fac obiectul serviciilor poştale prevăzute la art. 1 alin. (2).
  (2) Stabilirea şi practicarea tarifelor speciale prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte următoarele condiţii cumulative:
  a) stabilirea tarifelor speciale va ţine seama de costurile ce sunt evitate, datorită volumului mare de trimiteri poştale, faţă de situaţia în care serviciul, incluzând întreaga gamă de prestaţii aferente colectării, sortării, transportului şi livrării, s-ar referi la o singură trimitere poştală;
  b) tarifele speciale şi condiţiile asociate acestora se aplică în acelaşi mod atât în raport cu furnizori de servicii poştale diferiţi, cât şi în raport cu serviciile echivalente prestate de furnizorii de serviciu universal;
  c) tarifele speciale sunt practicate în mod nediscriminatoriu faţă de toţi utilizatorii care folosesc serviciile poştale în condiţii similare.
  (3) CNPR are obligaţia de a transmite ANC, în vederea aprobării, criteriile şi condiţiile pe baza cărora acordă tarife speciale, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2).
  (4) CNPR va publică pe pagina sa de internet şi va afişa la punctele de acces deservite de personal informaţii referitoare la tarifele speciale, serviciul poştal pentru care se acordă, numărul şi categoria de trimiteri poştale pentru care se acordă, modul de prezentare a trimiterilor şi aria în care urmează să fie efectuată livrarea la destinatari, precum şi orice alte aspecte relevante pentru acordarea tarifelor speciale.
  (5) Orice modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (4) va fi adusă la cunoştinţa publicului, în modalităţile prevăzute la alin. (4), şi va fi notificată în scris tuturor persoanelor cu care CNPR a încheiat contracte în vederea acordării de tarife speciale, cu cel puţin 30 de zile înainte de data aplicării modificării.
  (6) CNPR are obligaţia de a aplica principiile transparenţei şi nediscriminării atât cu privire la tarife, cât şi cu privire la condiţiile asociate acestora."
  9. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) CNPR are obligaţia de a respecta, la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale pentru trimiterile poştale intracomunitare expediate de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene către o adresă aflată pe teritoriul României, următoarele principii:
  a) cheltuielile terminale să fie fixate în funcţie de costurile prelucrării şi livrării trimiterilor poştale internaţionale;
  b) nivelul tarifelor să fie corespunzător calităţii serviciului;
  c) cheltuielile terminale să fie transparente şi nediscriminatorii."
  10. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) CNPR are obligaţia de a furniza evidenţele contabile pe baza sistemului de evidenţă contabilă separată prevăzut la art. 20 alin. (1) până la data de 30 noiembrie a fiecărui an pentru anul anterior, cu respectarea condiţiilor de auditare şi întocmire a situaţiilor financiare separate stabilite de autoritatea de reglementare."
  11. Articolul 23 se abrogă.
  12. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - Calitatea de furnizor de serviciu universal a CNPR încetează în cazurile prevăzute la art. 14 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 3.442/2007 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale."


  Articolul II

  (1) CNPR are obligaţia de a transmite ANC, în vederea aprobării, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, regulile aplicabile furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze, precum şi, în vederea avizării, contractul-cadru de furnizare a acestor servicii, cu respectarea tuturor dispoziţiilor Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 88/EN/2004, cu modificările ulterioare şi cu modificările aduse prin prezenta decizie.
  (2) Prevederile art. 11 alin. (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 88/EN/2004, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.


  Articolul III

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Autorităţii
  Naţionale pentru Comunicaţii,
  Codruţa Georgeta Meran
  Bucureşti, 18 decembrie 2008.
  Nr. 1.228.
  ------