ORDIN nr. 96 din 25 iulie 2022pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 73/2013 privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 august 2022
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 73/2013 privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 31 mai 2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) camere de corpuri delicte în care se păstrează vehiculele indisponibilizate;
  2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Spațiile/Locațiile în care se organizează și funcționează camerele de corpuri delicte sunt stabilite de către șeful/comandantul unității prin dispoziție/ordin de zi pe unitate. Un tip de cameră de corpuri delicte poate funcționa în unul/una sau mai multe spații/locații.3. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11

  Gestionarul, în cazul în care bunurile sunt introduse în camera de corpuri delicte, sau personalul Ministerului Afacerilor Interne care a ridicat bunurile, în cazul celor lăsate în custodia unor persoane fizice ori juridice, are obligația de a verifica apariția situațiilor ce fac posibilă valorificarea bunurilor anterior intrării în proprietatea statului și de a sesiza, după caz:
  a) șeful/comandantul unității, în vederea formulării cererii prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) procurorul competent, în vederea aplicării prevederilor art. 252^1 și următoarele din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.
  4. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 16^1

  Personalul care a indisponibilizat bunuri însemnate cantitativ sau vehicule poate solicita structurii de logistică de la nivelul unității la care este organizată camera de corpuri delicte unde acestea urmează a fi predate asigurarea transportului în condiții de siguranță de la locul indisponibilizării până la camera de corpuri delicte. Transportul este asigurat fie prin mijloace proprii ale unității, în cazul deținerii dotărilor necesare, fie în baza unor contracte de servicii achiziționate în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care, potrivit legii, contravenientul este obligat să transporte, pe cheltuiala sa, bunul care a făcut obiectul indisponibilizării.
  5. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și al structurilor teritoriale, camerele de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special sunt organizate și funcționează, de regulă, la sediile unităților Poliției de Frontieră, în cadrul structurilor de evidență operativă sau, acolo unde nu este posibil, în spații special amenajate care respectă condițiile legale.6. În anexa nr. 1, la articolul 2, litera g) se abrogă.7. În anexa nr. 1, la articolul 3, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
  g) substanțe și materiale chimice periculoase, explozive, inflamabile, nucleare sau radioactive, care se lasă în custodia operatorilor autorizați să desfășoare activități cu astfel de substanțe;
  8. În anexa nr. 1, la articolul 3, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
  n) mărfuri care au făcut obiectul unor încălcări ale reglementărilor vamale, care se depun la autoritatea vamală cea mai apropiată, împreună cu o copie a actului de constatare și documentele doveditoare, în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare.
  9. În anexa nr. 1, la articolul 8, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) registrului de evidență a bunurilor din camera de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special, în format letric/electronic, întocmit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
  10. În anexa nr. 1, la articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Bunurile găsite, ai căror proprietari/deținători legali nu au fost identificați sau care nu au fost pretinse în termenul legal, se remit găsitorului ori comunei, orașului sau municipiului pe teritoriul căruia au fost găsite, după caz, încheindu-se, în acest sens, un proces-verbal.11. În anexa nr. 1, articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13

  Scoaterea din camerele de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special a bunurilor aflate spre păstrare se face în baza raportului gestionarului, aprobat de șeful/comandantul unității, cu excepția structurilor centrale unde aprobarea este dată de șeful structurii la nivelul căreia este organizată camera de corpuri delicte, însoțit, după caz, de următoarele documente:
  a) hotărârea definitivă a instanței de judecată;
  b) ordonanța emisă de procuror;
  c) procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției, în care sancțiunea contravențională complementară a confiscării a rămas definitivă;
  d) cererea persoanei căreia îi aparține bunul găsit, abandonat sau pentru care s-a dispus restituirea, aprobată de șeful/comandantul unității;
  e) documentele din care rezultă că bunurile au fost abandonate;
  f) solicitarea scrisă a organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată de a pune bunurile la dispoziția lor ori a altor instituții pentru efectuarea unor expertize sau a unor acte procedurale;
  g) raportul organului de cercetare penală al poliției judiciare care instrumentează cauza, aprobat de șeful/comandantul unității din care face parte, în cazul în care bunurile urmează a fi restituite de către acesta potrivit competențelor stabilite de Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
  h) solicitarea scrisă a procurorului sau a instanței judecătorești, atunci când corpurile delicte trebuie să însoțească dosarul penal;
  i) raportul motivat al gestionarului/lucrătorilor din cadrul structurii care a solicitat introducerea bunurilor la camera de corpuri delicte în situația celor care nu sunt supuse confiscării, care nu sunt mijloace de probă sau care nu au legătură cu cauza, în cazul în care procurorul sau instanța de judecată nu se pronunță cu privire la acestea și se apreciază că pot fi restituite;
  j) cererea persoanei care a găsit bunul, în situația în care acesta nu este revendicat de proprietar în termenul legal, aprobată de șeful/comandantul unității;
  k) solicitarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în situația în care această instituție este numită custode al bunurilor în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
  12. În anexa nr. 2, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  NORME SPECIFICE
  privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte în care se păstrează vehiculele indisponibilizate
  13. În anexa nr. 2, la articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și al structurilor teritoriale, camerele de corpuri delicte în care se păstrează vehiculele indisponibilizate sunt organizate și funcționează, de regulă, la sediile unităților Poliției de Frontieră, în cadrul structurilor de evidență operativă sau, acolo unde nu este posibil, în spații special amenajate care respectă condițiile legale.14. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) În sensul prezentelor norme specifice, termenul de vehicul se referă la:
  a) orice vehicul, astfel cum acesta este prevăzut la art. 6 pct. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) orice autovehicul, astfel cum acesta este prevăzut la art. 6 pct. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  c) orice navă, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  d) orice aeronavă, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 3 alin. (1) pct. 8 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare.
  15. În anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Motoarele de barcă detașabile se supun prevederilor alin. (2) și (3).16. În anexa nr. 2, articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5

  Vehiculele indisponibilizate în vederea confiscării sau recuperării prejudiciului, de regulă, se lasă în custodia persoanelor fizice ori juridice care pot asigura securitatea și păstrarea acestora în condiții optime, cu excepția situațiilor în care organul care dispune sau duce la îndeplinire măsura indisponibilizării apreciază că persoana custodelui sau condițiile de păstrare nu oferă suficiente garanții privind conservarea acestora, aspecte ce pot fi consemnate în documentele prevăzute la art. 8 lit. b).
  17. În anexa nr. 2, articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9

  Documentele prezentate la introducerea în camera de corpuri delicte în care se păstrează vehiculele indisponibilizate cuprind, acolo unde este cazul, descrierea amănunțită a autovehiculului, făcându-se mențiuni cu privire la marcă, an de fabricație, serie motor și șasiu, numărul de km înregistrați la bord, capacitate cilindrică, tipul motorului, puterea motorului, capacitatea de transport, numărul de locuri, gradul de uzură apreciat în procent, culoarea, starea tehnică și funcțională, avarii ale caroseriei, precum și orice alte date privind accesoriile interioare sau exterioare ale autovehiculului.
  18. În anexa nr. 2, articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) În situația autovehiculelor indisponibilizate, în vederea introducerii la camera de corpuri delicte, personalul care l-a ridicat îl va depune la camera de corpuri delicte în care se păstrează vehiculele indisponibilizate în prezența unei comisii formate din gestionar, un specialist cu pregătire tehnică din cadrul serviciilor de logistică care au atribuții privind asigurarea și organizarea spațiului de depozitare și, după caz, custode.(2) Cu ocazia predării-primirii autovehiculului, comisia va proceda la efectuarea unei constatări cu privire la starea tehnică a autovehiculului indisponibilizat și la evaluarea stării fizice a acestuia.(3) Membrii comisiei verifică, în mod amănunțit, concordanța datelor înscrise în documentele de ridicare cu datele fizice prezentate de autovehiculul în cauză, iar în cazul constatării unor neconcordanțe ori dacă se impun precizări suplimentare, acestea se menționează expres în dovada de predare-primire pe care gestionarul o va elibera depunătorului.(4) Constatările membrilor comisiei se înscriu în fișa de inventariere și evaluare a autovehiculului, denumită fișa M, întocmită în 3 exemplare, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme specifice. Primul exemplar însoțește autovehiculul indisponibilizat și va rămâne la primitor, al doilea exemplar rămâne la persoana care l-a ridicat în vederea confiscării și care instrumentează cauza penală, iar al treilea însoțește dosarul penal.(5) Comisia prevăzută la alin. (1) se întrunește doar pentru autovehiculele ce se depun la camera de corpuri delicte, astfel cum acestea sunt definite la art. 6 pct. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fișa M întocmindu-se doar pentru aceste categorii de bunuri.
  19. În anexa nr. 2, la articolul 15, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) registrului de evidență a bunurilor din camera de corpuri delicte în care se păstrează vehiculele indisponibilizate, în format letric/electronic, întocmit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
  20. În anexa nr. 2, articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 21

  Scoaterea vehiculelor indisponibilizate din camerele de corpuri delicte în care se păstrează vehiculele indisponibilizate se face numai în baza raportului gestionarului aprobat de șeful unității, cu excepția structurilor centrale unde aprobarea este dată de șeful structurii la nivelul căreia este organizată camera de corpuri delicte, însoțit, după caz, de următoarele documente:
  a) hotărârea definitivă a instanței de judecată;
  b) ordonanța emisă de procuror;
  c) procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției, prin care măsura confiscării a rămas definitivă;
  d) cererea persoanei căreia îi aparține vehiculul abandonat, pentru care s-a dispus restituirea, aprobată de șeful unității;
  e) documente din care rezultă abandonul vehiculului;
  f) raportul organului de cercetare penală al poliției judiciare care instrumentează cauza, aprobat de șeful/comandantul unității din care face parte, în cazul în care bunurile urmează a fi restituite de către acesta potrivit competențelor stabilite de Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
  g) solicitarea scrisă a organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată de a pune bunurile la dispoziția lor ori a altor instituții, pentru efectuarea unor expertize sau a unor acte procedurale;
  h) raportul motivat al gestionarului/lucrătorilor din cadrul structurii care a solicitat introducerea vehiculului la camera de corpuri delicte, în situația celor care nu sunt supuse confiscării, care nu sunt mijloace de probă sau care nu au legătură cu cauza, în cazul în care procurorul sau instanța de judecată nu se pronunță cu privire la acestea și se apreciază că pot fi restituite;
  i) solicitarea organelor de executare din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu privire la vehiculele față de care instanța de judecată s-a pronunțat în sensul menținerii sechestrului asigurător pentru recuperarea prejudiciului în dauna statului român sau solicitarea scrisă a executorului judecătoresc, formulată în baza încheierii de încuviințare a executării silite pronunțate de instanța de judecată, cu privire la vehiculele față de care instanța de judecată s-a pronunțat în sensul menținerii sechestrului asigurător pentru recuperarea prejudiciului creat părților civile, altele decât statul român;
  j) solicitarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în situația în care această instituție este numită custode al vehiculelor în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
  21. În anexa nr. 2, la articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 22
  (1) Predarea vehiculelor către proprietar, altă persoană îndreptățită sau către organele de valorificare se face pe bază de proces-verbal-tip înseriat, care se completează în două exemplare, primul constituind actul de preluare de către cei în drept, iar cel de-al doilea, împreună cu actele care atestă existența unei situații de scoatere din camera de corpuri delicte în care se păstrează vehiculele indisponibilizate, act de scădere din gestiune.
  22. În anexa nr. 2, la articolul 22, alineatul (2) se abrogă.23. În anexa nr. 2, la articolul 22, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Restituirea vehiculelor indisponibilizate către persoanele îndreptățite, în cauzele penale nesoluționate definitiv, se efectuează prin intermediul organului de cercetare penală al poliției judiciare care efectuează acte de urmărire penală în cauză.(5) Restituirea/Predarea vehiculelor lăsate în custodia persoanelor fizice sau juridice către persoanele îndreptățite se va efectua de către personalul care le-a ridicat și le-a lăsat în custodie sau de către personalul anume desemnat de șeful/comandantul unității24. În anexa nr. 2, la titlurile capitolelor I-VI, termenul de „autovehicul“ se înlocuiește cu cel de „vehicul“.25. În anexa nr. 2, la art. 1-3, art. 4 alin. (1) și (5), art. 5, art. 6 alin. (1)-(3), art. 7-9, art. 10 alin. (1), art. 13-24, termenul de „autovehicul“ se înlocuiește cu cel de „vehicul“.26. În anexa nr. 3, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 3^1

  În sensul prezentelor norme specifice, sintagma «arme și muniții» include arme, componente esențiale, muniții și componente de muniții astfel cum sunt definite de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  27. În anexa nr. 3, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) La camera de corpuri delicte în care se păstrează arme și muniții se depun următoarele categorii de bunuri:
  a) arme și muniții ridicate de către polițiști în vederea confiscării speciale sau a reparării pagubelor produse prin infracțiuni;
  b) arme și muniții care constituie mijloace materiale de probă, ridicate cu ocazia cercetării unor infracțiuni;
  c) arme și muniții confiscate ca urmare a aplicării unor sancțiuni contravenționale;
  d) arme și muniții pierdute sau abandonate, inclusiv cele abandonate în vamă;
  e) arme și muniții care au fost ridicate în cadrul unei proceduri judiciare, ca urmare a suspendării sau anulării dreptului de deținere, port și folosire a armelor și munițiilor;
  f) arme și muniții care au fost ridicate ca urmare a aplicării măsurilor prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. e) și art. 38 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările ulterioare;
  g) replici de arme tip airsoft și dispozitive paintball aflate în situațiile prevăzute la lit. a)-f) și h);
  h) arme și muniții ridicate de către polițiști de la persoanele față de care a fost dispusă pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, în conformitate cu prevederile art. 66 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Dispozitivele de ochire, cum ar fi lunetele, red dot și sistemele de iluminat, dispozitivele de aruncare a rachetei la pistoalele cu gaze, amortizoarele de zgomot artizanale sau industriale, ascunzătoarele de flăcări artizanale sau industriale care sunt prinse de armă, precum și mecanismele electrice, mecanice sau pe bază de gaz iritant din componența armelor de tip airsoft se introduc la camerele de corpuri delicte în care se păstrează arme și muniții, fiind considerate părți componente ale armelor.(3) Elementele de muniție, inclusiv cele rezultate în urma expertizei tehnico-științifice/constatării criminalistice, cum ar fi corpurile sferice de la cartușele de vânătoare cu alice și capsele, se introduc la camerele de corpuri delicte în care se păstrează arme și muniții.
  28. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Inspectoratul general al poliției române, prin punctul național focal pe linie de arme ce funcționează în cadrul Direcției arme, explozivi și substanțe periculoase, ține evidența cu privire la traficul ilegal cu arme de foc.
  29. În anexa nr. 3, la articolul 13, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) registrului de evidență a bunurilor din camera de corpuri delicte în care se păstrează arme și muniții, în format letric/electronic, întocmit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
  30. În anexa nr. 3, la articolul 18, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) ordonanței emise de procuror;
  31. În anexa nr. 3, la articolul 18, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  h) raportului motivat al gestionarului/lucrătorilor din cadrul structurii care a solicitat introducerea bunurilor la camera de corpuri delicte, în situația celor care nu sunt supuse confiscării, care nu sunt mijloace de probă sau care nu au legătură cu cauza, în cazul în care procurorul sau instanța de judecată nu se pronunță cu privire la acestea și se apreciază că pot fi restituite.
  32. În anexa nr. 3, articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 20
  (1) În cazul restituirii armelor și munițiilor persoanelor îndreptățite, cererea de restituire este supusă avizării de către formațiunile arme, explozivi și substanțe periculoase, care verifică dacă sunt îndeplinite formalitățile de înregistrare și autorizare a deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, potrivit normelor legale.(2) În cazul cauzelor penale nesoluționate definitiv, restituirea armelor și munițiilor către persoanele îndreptățite se efectuează prin intermediul organului de cercetare penală al poliției judiciare care efectuează acte de urmărire penală în cauză, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor alin. (1).
  33. În anexa nr. 4, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) La camera de corpuri delicte în care se păstrează substanțe aflate sub control național se depun spre păstrare următoarele categorii de substanțe:
  a) substanțe aflate sub control național potrivit Legii nr. 143/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) bunurile ridicate care poartă urme de substanțe aflate sub control național;
  c) substanțele aflate sub control național care au fost înlocuite în cazul livrărilor supravegheate;
  d) substanțele aflate sub control național sau care au efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 143/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Precursorii de droguri se introduc la camera de corpuri delicte în care se păstrează substanțe aflate sub control național doar în situația în care nu se pot preda unor operatori care îndeplinesc condițiile legale prevăzute de legislația în domeniul precursorilor.(3) Este interzisă depozitarea în camera de corpuri delicte în care se păstrează substanțe aflate sub control național a inhalanților toxici cu pericol ridicat de contaminare.
  34. În anexa nr. 4, la articolul 8 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Depunerea acestor categorii de substanțe la camera de corpuri delicte în care se păstrează substanțe aflate sub control național se efectuează în baza unei solicitări scrise, adresată Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe operative/Serviciilor de cazier judiciar, statistică și evidențe operative unde s-a dispus organizarea de camere de corpuri delicte pentru păstrarea substanțelor aflate sub control național, în care se menționează numărul și data înregistrării cauzei penale, numărul unic și unitatea de parchet competentă, datele de stare civilă ale persoanei de la care s-au ridicat sau date privind locul și data unde au fost descoperite, în situația cauzelor cu autor necunoscut, felul substanței, greutatea netă a acesteia, greutatea contraprobei și numerele sigiliilor aplicate pe ambalaje, împreună cu următoarele documente:
  35. În anexa nr. 4, la articolul 12, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) registrului de evidență a bunurilor din camera de corpuri delicte în care se păstrează substanțe aflate sub control național, în format letric/electronic, întocmit potrivit modelului aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
  36. În anexa nr. 4, la articolul 16 alineatul (1), literele a) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) raportului gestionarului, aprobat de inspectorul general sau de șeful unității teritoriale a Poliției Române la nivelul căreia s-a dispus înființarea camerei de corpuri delicte ori de înlocuitorul acestora aflat la conducere, pentru substanțele ce urmează a fi distruse;
  ....................................................................................
  f) raportului comisiei de verificare a gestiunii, aprobat de șeful Direcției cazier judiciar și evidență operativă/șeful unității teritoriale a Poliției Române la nivelul căreia s-a dispus înființarea camerei de corpuri delicte, în situațiile în care, pe perioada depozitării, s-au deteriorat ambalajele, astfel încât a fost afectată sau există posibilitatea afectării conținutului acestora, precum și în cazul în care, din cauza timpului, sigiliul aplicat s-a deteriorat și ar putea prezenta suspiciuni de violare, urmând ca substanțele să fie resigilate de Laboratorul central de analiză și profil al drogurilor.
  37. În anexa nr. 4, articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 17

  Drogurile ridicate în vederea confiscării se distrug în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 143/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  38. În anexa nr. 4, articolul 18 se abrogă.39. În anexa nr. 4, după articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 22^1

  În situația în care organele judiciare dispun restituirea unor substanțe aflate sub control național sau bunuri introduse la camerele de corpuri delicte, restituirea se efectuează prin intermediul lucrătorilor din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode

  București, 25 iulie 2022.
  Nr. 96.
  ----