ORDIN nr. 767 din 23 iulie 2018privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național și a Procedurii privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 23 august 2018
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 143.581 din 26.06.2018 al Direcției politici și strategii în silvicultură,
  în temeiul prevederilor art. 115 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările ulterioare,
  ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de aprobare, modificare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Procedura privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Aprobarea, modificarea și casarea actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național se operează în SUMAL.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  a) Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.507/2016 privind Procedura de aprobare, modificare, anulare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 26 august 2016;
  b) art. 35^1 din Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare;
  c) art. II și anexa la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.094/2017 pentru modificarea Metodologiei de aprobare a depășirii posibilității anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici și/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 884/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 21 august 2017.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș

  București, 23 iulie 2018.
  Nr. 767.

  Anexa nr. 1

  PROCEDURA
  de aprobare, modificare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă
  provenită din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe terenuri
  din afara fondului forestier național


  Anexa nr. 2

  PROCEDURA
  privind punerea în valoare și recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru
  care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic și din vegetația forestieră
  din afara fondului forestier național