HOTĂRÎRE nr. 978 din 14 septembrie 1990
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 14 septembrie 1990  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Ministerul Finanţelor este organul central de specialitate al administraţiei de stat care aplica strategia şi programul Guvernului României în domeniul finanţelor.


  Articolul 2

  (1) Ministerul Finanţelor exercita administraţia generală a finanţelor publice şi acţionează pentru stimularea desfăşurării activităţii economice pe criterii de eficienta, rentabilitate şi echilibru economic, prin folosirea instrumentelor economice, financiare şi monetar-valutare, potrivit cerinţelor economiei de piaţa.
  (2) Ministerul Finanţelor exercita în economie următoarele sarcini:
  a) conducerea la nivel macroeconomic a economiei financiare naţionale şi supravegherea financiară a întreprinderilor publice şi instituţiilor de stat, în condiţiile prevăzute de lege pentru autonomia acestora;
  b) realizarea şi menţinerea echilibrului financiar şi monetar-valutar al economiei; asigurarea realizării politicii fiscale a statului şi întocmirea inventarului general al patrimoniului statului şi al avutiei naţionale;
  c) supravegherea, în condiţiile legii, a activităţii de acordare de credite în economie, activităţii de asigurare, inclusiv a instituţiilor, caselor de pensii şi ocrotiri sociale;
  d) organ de avizare a proiectelor de legi, hotărîri sau alte dispoziţii guvernamentale ori ale administraţiei locale care determina, în viitor, sporuri de cheltuieli sau modificări de venituri ale statului şi organizaţiilor de stat şi au influente asupra echilibrului financiar şi monetar-valutar;
  e) organ de realizare şi control al procesului de formare a preţurilor şi tarifelor în economie, în direcţia liberalizarii acestora şi a asigurării concordanţei cu cerinţele de dezvoltare economico-socială;
  f) controlul general economico-financiar al utilizării eficiente a mijloacelor proprietate de stat, al formării veniturilor şi efectuării cheltuielilor statului, precum şi al respectării reglementărilor financiare în activitatea economică şi socială; control operativ şi inopinat destinat descoperirii infracţiunilor fiscale, financiare şi de pagubire a statului;
  g) iniţierea, negocierea şi încheierea de acorduri internaţionale în domeniul relaţiilor financiare şi în cel monetar-valutar, din împuternicirea guvernului;
  h) reprezentant al României la organizaţiile cu caracter financiar-monetar, din împuternicirea guvernului.
  (3) Ministerul Finanţelor are atribuţiile prevăzute în anexa nr. 1*). Notă *) Anexa se comunică unităţilor interesate.


  Articolul 3

  În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Finanţelor are dreptul:
  a) sa dea organizaţiilor de stat, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii; să solicite celorlalţi agenţi economici şi sociali respectarea legii ; sa ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa Ministerului Finanţelor;
  b) sa dispună plata din conturile agenţilor economici-sociali a vărsămintelor obligatorii la buget neachitate în termen, precum şi a penalitatilor pentru intirzierea la plata;
  c) sa aprobe, în condiţiile prevăzute de lege, scutiri, înlesniri de plată, precum şi restituiri de impozite, taxe şi alte vărsăminte obligatorii la buget, precum şi repunerea în termen a cererilor şi contestaţiilor.


  Articolul 4

  Ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, organizaţiile subordonate acestora, ceilalţi agenţi economici-sociali au obligaţia de a pune la dispoziţia Ministerului Finanţelor, în condiţiile legii, la cerere, datele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor sale.


  Articolul 5

  (1) Ministerul Finanţelor exercita controlul aplicării unitare a dispoziţiilor legale în domeniile sale de activitate, în unităţile din sectorul public, mixt şi privat.
  (2) Ministerul Finanţelor colaborează cu celelalte ministere şi departamente, avînd dreptul de a solicita acestora documentaţii, date şi informaţii necesare realizării atribuţiilor sale.


  Articolul 6

  Ministerul Finanţelor are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2*). Notă *) Anexa se comunică unităţilor interesate.


  Articolul 7

  (1) Structura organizatorică a Ministerului Finanţelor cuprinde departamente, direcţii generale, direcţii, servicii, birouri.
  (2) Structura organizatorică a compartimentelor necuprinse în anexa nr. 2, atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu se aproba prin ordin al ministrului finanţelor.
  (3) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Finanţelor este de 780, exclusiv demnitarii şi consilierii ministrului.
  În numărul maxim de posturi prevăzut nu se include personalul aferent registraturii, dactilografierii, precum şi cel pentru activitatea administrativă şi de deservire generală, paza şi muncitorii, în limita de maxim 15% din numărul total de posturi.
  (4) Posturile de conducere pot fi stabilite pînă la cel mult 20% din numărul maxim de posturi.
  Numărul funcţiilor de execuţie cu nivel ridicat de salarizare se stabileşte în următoarele limite:
  - economist, inginer, referent şi altele asemenea, principal I, de cel mult 10% şi principal II, de cel mult 15% din numărul total de posturi cu studii superioare; la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi la Direcţia generală a vamilor, de cel mult 5% pentru principal I şi de cel mult 10% pentru principal II din numărul posturilor cu studii superioare;
  - inspector general, de cel mult 15% din numărul total de posturi cu studii superioare, exclusiv cele din compartimentele de control. Numărul inspectorilor generali din cadrul Direcţiei generale a controlului financiar de stat şi din compartimentele cu activitate în exclusivitate de control va fi de cel mult 60% din numărul total de posturi cu studii superioare, iar la aparatul de control financiar de stat teritorial şi Direcţia generală a vamilor, de cel mult 15%.
  (5) În aparatul propriu al Direcţiei generale a vamilor pot fi utilizate şi funcţiile prevăzute în Legea nr. 12/1971, anexa nr. 2 cap. 2 col. 3 şi cap. 3 col. 5.


  Articolul 8

  (1) Conducerea Ministerului Finanţelor se exercită de ministru, consiliul de administraţie şi colegiul de conducere.
  (2) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.


  Articolul 9

  Departamentele din cadrul Ministerului Finanţelor sînt conduse de secretari de stat - şefi de departament, iar subsecretarii de stat coordonează direcţii independente din structura ministerului.


  Articolul 10

  (1) Salariile tarifare ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor sînt mai mari cu o clasa faţă de cele prevăzute în Legea nr. 57/1974, republicată, art. 172 alin. 5 şi anexa nr. 6 cap. 1 A, nota I poziţia 8.
  (2) Nivelul de salarizare pentru personalul din cadrul aparatului de control financiar de stat teritorial este cel prevăzut în anexa nr. 6 cap. 1 A la Legea nr. 57/1974, republicată; pentru personalul din aparatul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi ale unităţilor subordonate acestora este cel prevăzut la nota 2 din anexa la Legea nr. 16/1990, iar pentru funcţiile de economist principal I şi II este cel prevăzut în anexa nr. 4 cap. 1 B/c, grupa 4 de ramuri, gradul II de organizare, din Legea nr. 57/1974, republicată.
  Pentru funcţiile din Ministerul Finanţelor şi unităţile sale subordonate care nu se regăsesc în Legea nr. 57/1974, republicată, nivelul de salarizare se stabileşte de Ministerul Finanţelor, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.


  Articolul 11

  Personalul transferat în interesul serviciului, trecut în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici sau rămas disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri, are dreptul la salariul tarifar avut, sporul de vechime şi indemnizaţia de conducere, după caz, timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.


  Articolul 12

  (1) Direcţiile financiare judeţene, Direcţia generală a municipiului Bucureşti, administraţiile financiare municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Sectorului agricol Ilfov, serviciile financiare orăşeneşti şi agenţii fiscali de la comune trec în subordinea directa a Ministerului Finanţelor şi îşi schimba denumirea în:
  - direcţii generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti;
  - administraţii financiare municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Sectorului agricol Ilfov;
  - circumscripţii fiscale orăşeneşti;
  - perceptii rurale.
  Unităţile menţionate la alineatul (1) vor funcţiona cu un număr maxim de 16.960 posturi.
  (2) Activitatea de buget, contabilitate, execuţie bugetară şi de raportări periodice a prefecturilor, precum şi a primăriilor municipale şi orăşeneşti, se va realiza pînă la 31 decembrie 1990 prin unităţile teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor; în cadrul acestui termen, prefecturile, precum şi primăriile municipale şi orăşeneşti, îşi vor organiza, în cadrul actualelor compartimente de contabilitate ale acestora, propriile lor organe de buget-contabilitate, prin care să se asigure derularea proceselor de elaborare, urmărire, evidenta şi raportare a execuţiei bugetelor locale, în condiţiile autonomiei fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.
  (3) Stabilirea şi urmărirea încasării la bugetul statului a veniturilor de la agenţii economici revin ca atribuţii direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile subordonate acestora; execuţia de casa a bugetului administraţiei centrale de stat se va realiza, în continuare, prin unităţile Băncii Naţionale a României.


  Articolul 13

  (1) Inspecţiile teritoriale financiare de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, în care se includ şi inspectoratele de stat pentru controlul preţurilor din judeţe şi municipiul Bucureşti, îşi schimba denumirea în direcţii de control financiar de stat judeţene şi Direcţia generală a controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti şi vor funcţiona cu un număr maxim de 1.200 posturi.
  (2) În subordinea directa a Ministerului Finanţelor funcţionează unităţile prevăzute în anexa nr. 3*).
  (3) Înfiinţarea şi desfiinţarea unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor, obiectul de activitate al acestora, precum şi structurile lor organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi gradele de organizare se aproba de ministerul finanţelor. Notă *) Anexa se comunică unităţilor interesate.


  Articolul 14

  Ministerul Finanţelor se doteaza cu 12 autovehicule, iar direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiile de control financiar de stat judeţene şi Direcţia generală a controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti se doteaza cu cîte un autoturism.


  Articolul 15

  (1) Prefecturile judeţene, Primăria municipiului Bucureşti, primăriile municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale oraşelor şi comunelor vor asigura spaţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor din teritoriu subordonate Ministerului Finanţelor, cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta hotărîre.
  (2) Clădirile care în prezent sînt utilizate integral sau în cea mai mare parte de unităţile din teritoriu subordonate Ministerului Finanţelor, precum şi mobilierul, inventarul de birou, utilajele, echipamentul, autoturismele şi alte bunuri aflate în folosinţă, trec în patrimoniul acestora, fără plata, pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărîri.
  (3) Atribuirea de noi localuri şi transmiterea unor noi bunuri unităţilor din teritoriu subordonate Ministerului Finanţelor de către organele administraţiei locale se vor face, de asemenea, fără plata şi pe bază de protocol.
  (4) Prefecturile şi primăriile din localităţile în care unităţile teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor nu dispun de spaţii corespunzătoare vor sprijini aceste unităţi prin atribuirea de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii ; Ministerul Finanţelor va prevedea în planul de investiţii fonduri în vederea construirii unor astfel de obiective.


  Articolul 16

  În aplicarea prevederilor prezentei hotărîri Ministerul Finanţelor poate emite ordine şi instrucţiuni.


  Articolul 17

  Ministerul Finanţelor va introduce în indicatorii economici şi financiari pe anul 1990 modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărîri.


  Articolul 18

  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 septembrie 1990.
  Pe aceeaşi dată se abroga orice dispoziţie contrară.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN
  ---------------