ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 16 mai 2002
privind programul de măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenţilor economici din sectorul agricol
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 28 mai 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează restructurarea financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumita în continuare A.V.A.B., asupra agenţilor economici viabili din sectorul agricol, în scopul îndeplinirii obiectivului prioritar al politicii economice privind relansarea agriculturii, inclusiv prin încurajarea integrării producătorilor agricoli cu procesatorii şi comercianţii de produse agroalimentare.


  Articolul 2

  În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin agent economic viabil din sectorul agricol, denumit în continuare agent economic, se înţelege orice societate comercială, asociaţie familială sau persoana fizica autorizata sa desfăşoare activităţi independente, care are o obligaţie de plată către A.V.A.B., nu se afla în procedura de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare, este capabilă sa susţină financiar rambursarea datoriei către A.V.A.B., precum şi dezvoltarea activităţii şi care are ca obiect principal de activitate agricultura (cultura vegetala - cod CAEN 011, zootehnia - cod CAEN 012, activităţi mixte de cultura vegetala şi creşterea animalelor - cod CAEN 013 şi servicii auxiliare - cod CAEN 014), industria alimentara (cod CAEN 15, cu excepţia fabricării băuturilor - cod CAEN 159), precum şi comerţul cu produse alimentare (cod CAEN 513 şi 522, cu excepţia comerţului cu băuturi şi tutun - cod CAEN 5134, 5135, 5139, 5225, 5226).


  Articolul 3

  Restructurarea financiară a creanţelor reprezintă un program de măsuri derulat de A.V.A.B., de care beneficiază agenţii economici din sectorul agricol care au o obligaţie de plată către A.V.A.B., având ca finalitate eşalonarea la plata în lei, pe o perioadă de maximum 5 ani, a valorii nominale a creanţelor exprimate în lei, astfel cum acestea au fost preluate prin contractele de cesiune de creanta sau, după caz, a soldului valorii nominale exprimate în lei, rămas după deducerea încasărilor înregistrate în contul creanţei, prin derogare de la prevederile art. 18^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 409/2001, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  Programul de măsuri vizând restructurarea financiară a creanţelor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, consta în principal în:
  a) analiza preliminară a activităţii agenţilor economici din sectorul agricol, aflaţi în portofoliul A.V.A.B.;
  b) construirea matricelor, conţinând criterii de performanţă economico-financiară, privind selecţia şi calificarea agenţilor economici viabili;
  c) pachet de condiţii impuse agenţilor economici selectaţi, conţinând, între altele, prezentarea de programe cu indicatorii de performanţă a activităţii pe următorii 5 ani;
  d) procedura de monitorizare şi evaluare semestriala a rezultatelor financiare ale agenţilor beneficiari ai programului de restructurare financiară.


  Articolul 5

  Agenţii economici calificaţi în cadrul programului de măsuri vizând restructurarea financiară a creanţelor vor fi notificati în termen de 5 zile de la data aprobării de către A.V.A.B.


  Articolul 6

  La data transmiterii notificării încetează orice procedura de valorificare initiata de A.V.A.B. până la acea data, precum şi orice consecinţe decurgând din aplicarea acelei metode, între A.V.A.B. şi agenţii economici urmând să se încheie convenţii de eşalonare la plata în lei a valorii nominale a creanţei exprimate în lei.


  Articolul 7

  Până la îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în convenţiile de eşalonare la plata de către agenţii economici, valoarea nominală a creanţelor, consolidata în dolari S.U.A., va fi reflectată în contabilitatea A.V.A.B. într-un cont de evidenta extrabilantier.


  Articolul 8

  (1) La data încheierii convenţiilor de eşalonare la plata A.V.A.B. va institui sechestrul în condiţiile legii, în scopul garantarii, asupra bunurilor urmaribile ale agenţilor economici, în limita necesară realizării creanţei consolidate în dolari S.U.A., orice act de înstrăinare a acestor bunuri fără acordul A.V.A.B fiind lovit de nulitate.
  (2) A.V.A.B. va putea proceda la eliberarea de sub sechestru a bunurilor numai în măsura în care gradul de garantare a soldului valorii nominale eşalonate la plata este de cel puţin 150%.


  Articolul 9

  Eşalonarea la plata în lei a creanţelor, acordată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, încetează de drept în cazul nerespectării de către agenţii economici a graficului şi condiţiilor stabilite prin convenţiile încheiate cu A.V.A.B.


  Articolul 10

  Nerespectarea obligaţiilor de către agenţii economici atrage încetarea efectelor convenţiilor de eşalonare la plata şi declanşarea procedurilor de valorificare prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 409/2001, după comunicarea prealabilă de către A.V.A.B. a debitului restant, consolidat în dolari S.U.A., la cursul valutar din data preluării creanţei.


  Articolul 11

  Agenţii economici pierd dreptul de a beneficia de prezentele măsuri de restructurare financiară a creanţelor dacă în perioada derulării convenţiilor de eşalonare la plata îşi schimba obiectul de activitate sau veniturile sunt obţinute preponderent din alte activităţi decât cele menţionate la art. 2, urmând să se declanseze procedurile de valorificare prevăzute la art. 10.


  Articolul 12

  În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă A.V.A.B. va elabora şi va supune Guvernului spre aprobare norme metodologice de aplicare a acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Preşedintele Autorităţii
  pentru Valorificarea Activelor Bancare,
  Ionel Blanculescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  --------