ORDIN nr. 823/675/1.086/2022privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR nr. 823 din 7 aprilie 2022
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE nr. 675 din 13 aprilie 2022
 • MINISTERUL FINANȚELOR nr. 1.086 din 2 mai 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 6 mai 2022
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. R 9.084/BT din 7.04.2022,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, precum și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor, ministrul muncii și solidarității sociale și ministrul finanțelor emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2

  Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexele nr. 1-23*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-23 sunt reproduse în facsimil.


  Articolul 3

  Unitățile cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, cu modificările și completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Tănczos Barna
  Ministrul muncii și solidarității sociale, Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor, Adrian Câciu


  Anexa nr. 1

  REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
  Administrația Parcului Național Buila - Vânturarița
  Adresa: Str. Pieții nr. 1, localitatea Horezu, județul Vâlcea
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  - mii lei -


  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri 2022

  0

  1

  2

  3

  4

  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  1.153


  1


  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  1.153  a)

  subvenții cf. prevederilor legale in vigoare

  3

  0  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

  4

  0

  2


  Venituri financiare

  5

  0

  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  1.153


  1


  Cheltuieli de exploatare, din care:

  7

  1.153


  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  54

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

  9

  2

  C.

  cheltuieli cu personalul , din care:

  10

  1.093


  C0

  Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)

  11

  1.047


  C1

  ch. cu salariile

  12

  910

  C2

  bonusuri

  13

  137

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0


  cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  15

  0

  C4

  cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  0

  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  46

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  4

  2


  Cheltuieli financiare

  19

  0

  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

  20

  0

  IV

  1


  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  0

  2


  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

  0

  3


  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

  0

  4


  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

  24

  0

  5


  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0

  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  0

  1


  Rezerve legale

  27

  0

  2


  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

  0

  3


  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  0

  4


  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

  0

  5


  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

  0

  6


  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

  32

  0

  7


  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

  0

  8


  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0


  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0


  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

  0


  c)

  - dividende cuvenite altor acționari

  37

  0

  9


  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  5.465

  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  5.465  a)

  cheltuieli materiale

  41

  90


  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  616


  c)

  cheltuieli privind prestările de servicii

  43

  4.675


  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

  52


  e)

  alte cheltuieli

  45

  32

  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  142  1


  Alocații de la buget, din care:

  47

  0  alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

  48

  0

  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  142

  X  DATE DE FUNDAMENTARE
  1


  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  11

  2


  Nr. mediu de salariați total

  51

  10

  3


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

  52

  8.350

  4


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  53

  7.890

  5


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

  115

  6


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

  55

  115

  7


  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

  56

  0

  8


  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1) x 1000

  57

  1.000

  9


  Plăți restante, în prețuri curente

  58

  0

  10


  Creanțe restante, în prețuri curente

  59

  0


  Anexa nr. 2

  REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
  Administrația Parcului Național Călimani
  Adresa: comuna Șaru Dornei, satul Șaru Dornei nr. 54C, județul Suceava
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  - mii lei -


  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri 2022

  0

  1

  2

  3

  4

  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  1.952


  1


  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  1.952
  a)

  subventii cf. prevederilor legale in vigoare

  3

  0


  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

  4

  0

  2


  Venituri financiare

  5

  0

  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  1.952


  1


  Cheltuieli de exploatare, din care:

  7

  1.949


  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  287

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  8

  C.

  cheltuieli cu personalul , din care:

  10

  1.602


  C0

  Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)

  11

  1.570


  C1

  ch. cu salariile

  12

  1.357

  C2

  bonusuri

  13

  213

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0


  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  15

  0

  C4

  cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  0

  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  32

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  52

  2


  Cheltuieli financiare

  19

  3

  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

  20

  0

  IV

  1


  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  0

  2


  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

  0

  3


  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

  0

  4


  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

  24

  0

  5


  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0

  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  0


  1


  Rezerve legale

  27

  0

  2


  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

  0

  3


  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  0

  4


  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

  0

  5


  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

  0

  6


  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

  32

  0

  7


  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

  0

  8


  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0


  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0


  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

  0


  c)

  - dividende cuvenite altor actionari

  37

  0

  9


  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  110

  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  110  a)

  cheltuieli materiale

  41

  0


  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  110


  c)

  cheltuieli privind prestarile de servicii

  43

  0


  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

  0


  e)

  alte cheltuieli

  45

  0

  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  14  1


  Alocații de la buget, din care:

  47

  0  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

  48

  0

  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  14

  X  DATE DE FUNDAMENTARE
  1


  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  14

  2


  Nr.mediu de salariați total

  51

  14

  3


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

  52

  8.982

  4


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  53

  8.595

  5


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

  139

  6


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

  55

  139

  7


  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

  56

  0

  8


  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

  57

  1.000

  9


  Plăți restante, în prețuri curente

  58

  0

  10


  Creanțe restante, în prețuri curente

  59

  0


  Anexa nr. 3

  REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
  Administrația Parcului Național Cheile Bicazului - Hășmaș
  Adresa: Izvorul Mureșului nr. 664, județul Harghita
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  - mii lei -


  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri 2022

  0

  1

  2

  3

  4

  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  1.325


  1


  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  1.325
  a)

  subventii cf. prevederilor legale in vigoare

  3

  0


  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

  4

  0

  2


  Venituri financiare

  5

  0

  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  1.325


  1


  Cheltuieli de exploatare, din care:

  7

  1.325


  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  125

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  4

  C.

  cheltuieli cu personalul , din care:

  10

  1.196


  C0

  Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)

  11

  1.170


  C1

  ch. cu salariile

  12

  1.054

  C2

  bonusuri

  13

  116

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0


  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  15

  0

  C4

  cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  0

  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  26

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  0

  2


  Cheltuieli financiare

  19

  0

  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

  20

  0

  IV

  1


  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  0


  2


  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

  0

  3


  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

  0

  4


  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

  24

  0

  5


  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0

  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  0


  1


  Rezerve legale

  27

  0

  2


  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

  0

  3


  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  0

  4


  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

  0

  5


  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

  0

  6


  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

  32

  0

  7


  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

  0

  8


  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0
  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0

  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

  0

  c)

  - dividende cuvenite altor actionari

  37

  0

  9


  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  0

  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  0  a)

  cheltuieli materiale

  41

  0


  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  0


  c)

  cheltuieli privind prestarile de servicii

  43

  0


  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

  0


  e)

  alte cheltuieli

  45

  0

  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  0


  1


  Alocații de la buget, din care:

  47

  0  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

  48

  0

  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  0

  X  DATE DE FUNDAMENTARE
  1


  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  12

  2


  Nr.mediu de salariați total

  51

  11

  3


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

  52

  8.659

  4


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  53

  8.140

  5


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

  120

  6


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

  55

  120

  7


  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

  56

  0

  8


  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

  57

  1.000

  9


  Plăți restante, în prețuri curente

  58

  0

  10


  Creanțe restante, în prețuri curente

  59

  0


  Anexa nr. 4

  REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
  Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița
  Adresa: localitatea Sasca Română nr. 236, județul Caraș-Severin
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  - mii lei -


  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri 2022

  0

  1

  2

  3

  4

  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  1.876


  1


  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  1.876


  a)

  subventii cf. prevederilor legale in vigoare

  3

  0


  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

  4

  0

  2


  Venituri financiare

  5

  0

  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  1.876


  1


  Cheltuieli de exploatare, din care:

  7

  1.876

  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  200

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  17

  C.

  cheltuieli cu personalul , din care:

  10

  1.642


  C0

  Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)

  11

  1.609


  C1

  ch. cu salariile

  12

  1.421


  C2

  bonusuri

  13

  188


  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  15

  0


  C4

  cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  0


  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  33

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  17

  2


  Cheltuieli financiare

  19

  0

  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

  20

  0

  IV

  1


  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  0


  2


  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

  0

  3


  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

  0

  4


  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

  24

  0

  5


  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0

  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  0


  1


  Rezerve legale

  27

  0

  2


  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

  0

  3


  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  0

  4


  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

  0

  5


  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

  0

  6


  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

  32

  0

  7


  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

  0

  8


  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0

  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0

  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

  0

  c)

  - dividende cuvenite altor actionari

  37

  0

  9


  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  8.891

  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  8.891


  a)

  cheltuieli materiale

  41

  280

  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  2.731

  c)

  cheltuieli privind prestarile de servicii

  43

  5.204

  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

  0

  e)

  alte cheltuieli

  45

  676

  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  298


  1


  Alocații de la buget, din care:

  47

  0


  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

  48

  0

  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  298

  X  DATE DE FUNDAMENTARE
  1


  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  15

  2


  Nr.mediu de salariați total

  51

  15

  3


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

  52

  8.644

  4


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  53

  8.150

  5


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

  125

  6


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

  55

  125

  7


  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

  56

  0

  8


  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

  57

  1.000

  9


  Plăți restante, în prețuri curente

  58

  0

  10


  Creanțe restante, în prețuri curente

  59

  0


  Anexa nr. 5

  REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
  Administrația Parcului Național Cozia
  Adresa: Str. Lotrului nr. 8A, orașul Brezoi, județul Vâlcea
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  - mii lei -


  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri 2022

  0

  1

  2

  3

  4

  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  1.900


  1


  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  1.900  a)

  subventii cf. prevederilor legale in vigoare

  3

  0


  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

  4

  0

  2


  Venituri financiare

  5

  0

  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  1.900


  1


  Cheltuieli de exploatare, din care:

  7

  1.900


  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  221

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  3

  C.

  cheltuieli cu personalul , din care:

  10

  1.663


  C0

  Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)

  11

  1.630


  C1

  ch. cu salariile

  12

  1.428

  C2

  bonusuri

  13

  202

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0


  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  15

  0

  C4

  cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  0

  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  33

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  13

  2


  Cheltuieli financiare

  19

  0

  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

  20

  0

  IV

  1


  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  0


  2


  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

  0

  3


  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

  0

  4


  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

  24

  0

  5


  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0

  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  0


  1


  Rezerve legale

  27

  0

  2


  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

  0

  3


  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  0

  4


  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

  0

  5


  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

  0

  6


  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

  32

  0

  7


  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

  0

  8


  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0
  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0

  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

  0

  c)

  - dividende cuvenite altor actionari

  37

  0

  9


  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  1.700

  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  1.700  a)

  cheltuieli materiale

  41

  50


  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  900


  c)

  cheltuieli privind prestarile de servicii

  43

  450


  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

  0


  e)

  alte cheltuieli

  45

  300

  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  140


  1


  Alocații de la buget, din care:

  47

  0  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

  48

  0

  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  140

  X  DATE DE FUNDAMENTARE
  1


  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  15

  2


  Nr.mediu de salariați total

  51

  14

  3


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

  52

  9.280

  4


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  53

  8.765

  5


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

  136

  6


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

  55

  136

  7


  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

  56

  0

  8


  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

  57

  1.000

  9


  Plăți restante, în prețuri curente

  58

  0

  10


  Creanțe restante, în prețuri curente

  59

  0


  Anexa nr. 6

  REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
  Administrația Parcului Național Domogled - Valea Cernei
  Adresa: Str. Uzinei nr. 9, Băile Herculane, județul Caraș-Severin
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  - mii lei -


  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri 2022

  0

  1

  2

  3

  4

  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  2.451


  1


  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  2.451
  a)

  subventii cf. prevederilor legale in vigoare

  3

  0


  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

  4

  0

  2


  Venituri financiare

  5

  0

  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  2.451


  1


  Cheltuieli de exploatare, din care:

  7

  2.448


  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  495

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  5

  C.

  cheltuieli cu personalul , din care:

  10

  1.906


  C0

  Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)

  11

  1.868


  C1

  ch. cu salariile

  12

  1.654

  C2

  bonusuri

  13

  214

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0


  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  15

  0

  C4

  cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  0

  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  38

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  42

  2


  Cheltuieli financiare

  19

  3

  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

  20

  0

  IV

  1


  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  0


  2


  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

  0

  3


  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

  0

  4


  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

  24

  0

  5


  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0

  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  0


  1


  Rezerve legale

  27

  0

  2


  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

  0

  3


  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  0

  4


  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

  0

  5


  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

  0

  6


  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

  32

  0


  7


  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

  0

  8


  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0


  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0

  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

  0

  c)

  - dividende cuvenite altor actionari

  37

  0

  9


  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  9.500

  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  9.500  a)

  cheltuieli materiale

  41

  0


  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  2.800


  c)

  cheltuieli privind prestarile de servicii

  43

  6.698


  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

  0


  e)

  alte cheltuieli

  45

  2

  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  42


  1


  Alocații de la buget, din care:

  47

  0  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

  48

  0

  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  30

  X  DATE DE FUNDAMENTARE
  1


  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  19

  2


  Nr.mediu de salariați total

  51

  19

  3


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

  52

  7.939

  4


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  53

  7.474

  5


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

  129

  6


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

  55

  129

  7


  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

  56

  0

  8


  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

  57

  1.000

  9


  Plăți restante, în prețuri curente

  58

  0

  10


  Creanțe restante, în prețuri curente

  59

  0


  Anexa nr. 7

  REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
  Administrația Parcului Național Munții Măcinului
  Adresa: Str. 9 Mai nr. 4 bis, localitatea Tulcea, județul Tulcea
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  - mii lei -


  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri 2022

  0

  1

  2

  3

  4

  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  2.330


  1


  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  2.330
  a)

  subventii cf. prevederilor legale in vigoare

  3

  0


  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

  4

  0

  2


  Venituri financiare

  5

  0

  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  2.330


  1


  Cheltuieli de exploatare, din care:

  7

  2.330


  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  384

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  12

  C.

  cheltuieli cu personalul , din care:

  10

  1.924


  C0

  Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)

  11

  1.883


  C1

  ch. cu salariile

  12

  1.688

  C2

  bonusuri

  13

  195

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0


  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  15

  0

  C4

  cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  0

  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  41

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  10

  2


  Cheltuieli financiare

  19

  0

  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

  20

  0

  IV

  1


  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  0


  2


  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

  0

  3


  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

  0

  4


  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

  24

  0

  5


  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0

  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  0


  1


  Rezerve legale

  27

  0

  2


  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

  0

  3


  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  0

  4


  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

  0

  5


  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

  0

  6


  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

  32

  0

  7


  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

  0

  8


  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0
  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0

  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

  0

  c)

  - dividende cuvenite altor actionari

  37

  0

  9


  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  10.142

  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  10.142  a)

  cheltuieli materiale

  41

  450


  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  266


  c)

  cheltuieli privind prestarile de servicii

  43

  9.054


  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

  0


  e)

  alte cheltuieli

  45

  372

  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  4.012


  1


  Alocații de la buget, din care:

  47

  0  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

  48

  0

  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  4.012

  X  DATE DE FUNDAMENTARE
  1


  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  18

  2


  Nr.mediu de salariați total

  51

  18

  3


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

  52

  8.551

  4


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  53

  8.060

  5


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

  129

  6


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

  55

  129

  7


  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

  56

  0

  8


  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

  57

  1.000

  9


  Plăți restante, în prețuri curente

  58

  0

  10


  Creanțe restante, în prețuri curente

  59

  0


  Anexa nr. 8

  REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
  Administrația Parcului Național Munții Rodnei
  Adresa: Strada Principală nr. 1445, localitatea Rodna, județul Bistrița-Năsăud
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  - mii lei -


  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri 2022

  0

  1

  2

  3

  4

  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  1.900


  1


  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  1.900  a)

  subventii cf. prevederilor legale in vigoare

  3

  0


  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

  4

  0

  2


  Venituri financiare

  5

  0

  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  1.900


  1


  Cheltuieli de exploatare, din care:

  7

  1.900


  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  192

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  5

  C.

  cheltuieli cu personalul , din care:

  10

  1.701


  C0

  Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)

  11

  1.664


  C1

  ch. cu salariile

  12

  1.486

  C2

  bonusuri

  13

  178

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0


  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  15

  0

  C4

  cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  0

  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  37

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  2

  2


  Cheltuieli financiare

  19

  0

  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

  20

  0

  IV

  1


  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  0


  2


  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

  0

  3


  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

  0

  4


  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

  24

  0

  5


  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0

  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  0


  1


  Rezerve legale

  27

  0

  2


  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

  0

  3


  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  0

  4


  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

  0

  5


  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

  0

  6


  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

  32

  0

  7


  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

  0

  8


  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0


  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0

  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

  0

  c)

  - dividende cuvenite altor actionari

  37

  0

  9


  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  0

  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  0  a)

  cheltuieli materiale

  41

  0


  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  0


  c)

  cheltuieli privind prestarile de servicii

  43

  0


  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

  0


  e)

  alte cheltuieli

  45

  0

  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  2


  1


  Alocații de la buget, din care:

  47

  0  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

  48

  0

  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  2

  X  DATE DE FUNDAMENTARE
  1


  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  16

  2


  Nr.mediu de salariați total

  51

  16

  3


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

  52

  8.427

  4


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  53

  7.906

  5


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

  119

  6


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

  55

  119

  7


  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

  56

  0

  8


  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

  57

  1.000

  9


  Plăți restante, în prețuri curente

  58

  0

  10


  Creanțe restante, în prețuri curente

  59

  0


  Anexa nr. 9

  REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
  Administrația Parcului Național Piatra Craiului
  Adresa: str. Toplița nr. 150, localitatea Zărnești, județul Brașov
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  - mii lei -


  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri 2022

  0

  1

  2

  3

  4

  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  2.108


  1


  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  2.108  a)

  subventii cf. prevederilor legale in vigoare

  3

  0


  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

  4

  0

  2


  Venituri financiare

  5

  0

  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  2.108


  1


  Cheltuieli de exploatare, din care:

  7

  2.107


  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  280

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  7

  C.

  cheltuieli cu personalul , din care:

  10

  1.786


  C0

  Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)

  11

  1.749


  C1

  ch. cu salariile

  12

  1.600


  C2

  bonusuri

  13

  149


  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  15

  0


  C4

  cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  0


  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  37

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  34

  2


  Cheltuieli financiare

  19

  1

  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

  20

  0

  IV

  1


  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  0


  2


  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

  0

  3


  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

  0

  4


  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

  24

  0

  5


  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0

  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  0


  1


  Rezerve legale

  27

  0

  2


  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

  0

  3


  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  0

  4


  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

  0

  5


  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

  0

  6


  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

  32

  0

  7


  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

  0

  8


  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0


  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0

  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

  0

  c)

  - dividende cuvenite altor actionari

  37

  0

  9


  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  478

  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  478  a)

  cheltuieli materiale

  41

  86

  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  51

  c)

  cheltuieli privind prestarile de servicii

  43

  164

  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

  0

  e)

  alte cheltuieli

  45

  177

  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  209


  1


  Alocații de la buget, din care:

  47

  0  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

  48

  0

  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  209

  X  DATE DE FUNDAMENTARE
  1


  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  14

  2


  Nr.mediu de salariați total

  51

  15

  3


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

  52

  9.572

  4


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  53

  9.065

  5


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

  141

  6


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

  55

  141

  7


  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

  56

  0

  8


  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

  57

  1.000

  9


  Plăți restante, în prețuri curente

  58

  0

  10


  Creanțe restante, în prețuri curente

  59

  0


  Anexa nr. 10

  REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
  Administrația Parcului Național Retezat
  Adresa: Nucșoara, nr. 284, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  - mii lei -


  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri 2022

  0

  1

  2

  3

  4

  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  2.269


  1


  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  2.269  a)

  subventii cf. prevederilor legale in vigoare

  3

  0


  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

  4

  0

  2


  Venituri financiare

  5

  0

  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  2.269


  1


  Cheltuieli de exploatare, din care:

  7

  2.269


  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  289

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  42

  C.

  cheltuieli cu personalul , din care:

  10

  1.921


  C0

  Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)

  11

  1.883


  C1

  ch. cu salariile

  12

  1.671

  C2

  bonusuri

  13

  212

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0


  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  15

  0

  C4

  cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  0

  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  38

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  17

  2


  Cheltuieli financiare

  19

  0

  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

  20

  0

  IV

  1


  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  0


  2


  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

  0

  3


  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

  0

  4


  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

  24

  0

  5


  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0

  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  0


  1


  Rezerve legale

  27

  0

  2


  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

  0

  3


  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  0

  4


  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

  0

  5


  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

  0

  6


  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

  32

  0

  7


  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

  0

  8


  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0
  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0

  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

  0

  c)

  - dividende cuvenite altor actionari

  37

  0

  9


  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  592

  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  592  a)

  cheltuieli materiale

  41

  0


  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  0


  c)

  cheltuieli privind prestarile de servicii

  43

  0


  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

  0


  e)

  alte cheltuieli

  45

  592

  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  480


  1


  Alocații de la buget, din care:

  47

  0  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

  48

  0

  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  366

  X  DATE DE FUNDAMENTARE
  1


  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  18

  2


  Nr.mediu de salariați total

  51

  18

  3


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

  52

  8.417

  4


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  53

  8.083

  5


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

  126

  6


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

  55

  126

  7


  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

  56

  0

  8


  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

  57

  1.000

  9


  Plăți restante, în prețuri curente

  58

  0

  10


  Creanțe restante, în prețuri curente

  59

  0


  Anexa nr. 11

  REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
  Administrația Parcului Național Semenic - Cheile Carașului
  Adresa: str. Petru Maior nr. 69A, localitatea Reșița, județul Caraș-Severin
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  - mii lei -

  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri 2022

  0

  1

  2

  3

  4

  I.

  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  1.748

  1

  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  1.748

  a)

  subventii cf. prevederilor legale in vigoare

  3

  0

  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

  4

  0

  2

  Venituri financiare

  5

  0

  II

  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  1.748

  1

  Cheltuieli de exploatare, din care:

  7

  1.748

  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  176

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  2

  C.

  cheltuieli cu personalul , din care:

  10

  1.566

  C0

  Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)

  11

  1.535

  C1

  ch. cu salariile

  12

  1.370

  C2

  bonusuri

  13

  165

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0

  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  15

  0

  C4

  cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  0

  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  31

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  4

  2

  Cheltuieli financiare

  19

  0

  III

  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

  20

  0

  IV

  1

  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  0

  2

  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

  0

  3

  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

  0

  4

  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

  24

  0

  5

  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0

  V

  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21 Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  0

  1

  Rezerve legale

  27

  0

  2

  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

  0

  3

  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  0

  4

  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

  0

  5

  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

  0

  6

  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

  32

  0

  7

  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

  0

  8

  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0

  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0

  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

  0

  c)

  - dividende cuvenite altor actionari

  37

  0

  9

  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI

  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  0

  VII

  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  0

  a)

  cheltuieli materiale

  41

  0

  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  0

  c)

  cheltuieli privind prestarile de servicii

  43

  0

  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

  0

  e)

  alte cheltuieli

  45

  0

  VIII

  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  0

  1

  Alocații de la buget, din care:

  47

  0

  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

  48

  0

  IX

  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  0

  X

  DATE DE FUNDAMENTARE

  1

  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  15

  2

  Nr.mediu de salariați total

  51

  14

  3

  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

  52

  8.839

  4

  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  53

  8.312

  5

  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

  125

  6

  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

  55

  125

  7

  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

  56

  0

  8

  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

  57

  1.000

  9

  Plăți restante, în prețuri curente

  58

  0

  10

  Creanțe restante, în prețuri curente

  59

  0


  Anexa nr. 12

  REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
  Administrația Parcului Natural Apuseni
  Adresa: localitatea Sudrigiu nr. 136, comuna Rieni, județul Bihor
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  - mii lei -


  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri 2022

  0

  1

  2

  3

  4

  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  2.430


  1


  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  2.430  a)

  subventii cf. prevederilor legale in vigoare

  3

  0


  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

  4

  0

  2


  Venituri financiare

  5

  0

  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  2.430


  1


  Cheltuieli de exploatare, din care:

  7

  2.430


  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  290

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  1

  C.

  cheltuieli cu personalul , din care:

  10

  2.111


  C0

  Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)

  11

  2.068


  C1

  ch. cu salariile

  12

  1.872

  C2

  bonusuri

  13

  196

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0


  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  15

  0

  C4

  cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  0

  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  43

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  28

  2


  Cheltuieli financiare

  19

  0

  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

  20

  0

  IV

  1


  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  0


  2


  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

  0

  3


  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

  0

  4


  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

  24

  0

  5


  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0

  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  0


  1


  Rezerve legale

  27

  0

  2


  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

  0

  3


  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  0

  4


  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

  0

  5


  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

  0

  6


  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

  32

  0


  7


  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

  0

  8


  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0


  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0

  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

  0

  c)

  - dividende cuvenite altor actionari

  37

  0

  9


  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  15.843

  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  15.843  a)

  cheltuieli materiale

  41

  785


  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  1.330


  c)

  cheltuieli privind prestarile de servicii

  43

  13.532


  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

  0


  e)

  alte cheltuieli

  45

  196

  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  15.675


  1


  Alocații de la buget, din care:

  47

  0  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

  48

  0

  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  15.675

  X  DATE DE FUNDAMENTARE
  1


  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  19

  2


  Nr.mediu de salariați total

  51

  19

  3


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

  52

  8.917

  4


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  53

  8.394

  5


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

  128

  6


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

  55

  128

  7


  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

  56

  0

  8


  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

  57

  1.000

  9


  Plăți restante, în prețuri curente

  58

  0

  10


  Creanțe restante, în prețuri curente

  59

  0


  Anexa nr. 13

  REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
  Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
  Adresa: str. Golești nr. 29, localitatea Brăila, județul Brăila
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  - mii lei -


  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri 2022

  0

  1

  2

  3

  4

  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  2.051


  1


  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  2.051  a)

  subventii cf. prevederilor legale in vigoare

  3

  0


  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

  4

  0

  2


  Venituri financiare

  5

  0

  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  2.051


  1


  Cheltuieli de exploatare, din care:

  7

  2.051


  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  346

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  10

  C.

  cheltuieli cu personalul , din care:

  10

  1.640


  C0

  Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)

  11

  1.578


  C1

  ch. cu salariile

  12

  1.400

  C2

  bonusuri

  13

  178

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0


  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  15

  0

  C4

  cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  0

  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  62

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  55

  2


  Cheltuieli financiare

  19

  0

  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

  20

  0

  IV

  1


  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  0


  2


  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

  0

  3


  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

  0

  4


  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

  24

  0

  5


  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0

  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  0


  1


  Rezerve legale

  27

  0

  2


  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

  0

  3


  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  0

  4


  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

  0

  5


  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

  0

  6


  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

  32

  0

  7


  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

  0

  8


  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0


  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0

  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

  0

  c)

  - dividende cuvenite altor actionari

  37

  0

  9


  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  1.013

  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  1.013  a)

  cheltuieli materiale

  41

  42


  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  294


  c)

  cheltuieli privind prestarile de servicii

  43

  218


  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

  41


  e)

  alte cheltuieli

  45

  418

  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  187


  1


  Alocații de la buget, din care:

  47

  0  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

  48

  0

  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  187

  X  DATE DE FUNDAMENTARE
  1


  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  15

  2


  Nr.mediu de salariați total

  51

  15

  3


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

  52

  8.567

  4


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  53

  8.077

  5


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

  137

  6


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

  55

  137

  7


  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

  56

  0

  8


  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

  57

  1.000

  9


  Plăți restante, în prețuri curente

  58

  0

  10


  Creanțe restante, în prețuri curente

  59

  0


  Anexa nr. 14

  REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
  Administrația Parcului Natural Bucegi
  Adresa: Moroeni, Strada Principală nr. 71, județul Dâmbovița
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  - mii lei -


  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri 2022

  0

  1

  2

  3

  4

  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  2.097


  1


  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  2.097  a)

  subventii cf. prevederilor legale in vigoare

  3

  0


  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

  4

  0

  2


  Venituri financiare

  5

  0

  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  2.097


  1


  Cheltuieli de exploatare, din care:

  7

  2.097


  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  214

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  8

  C.

  cheltuieli cu personalul , din care:

  10

  1.875


  C0

  Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)

  11

  1.838


  C1

  ch. cu salariile

  12

  1.668

  C2

  bonusuri

  13

  170

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0


  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  15

  0

  C4

  cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  0

  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  37

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  0

  2


  Cheltuieli financiare

  19

  0

  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

  20

  0

  IV

  1


  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  0


  2


  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

  0

  3


  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

  0

  4


  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

  24

  0

  5


  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0

  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  0


  1


  Rezerve legale

  27

  0

  2


  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

  0

  3


  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  0

  4


  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

  0

  5


  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

  0

  6


  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

  32

  0

  7


  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

  0

  8


  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0


  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0

  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

  0

  c)

  - dividende cuvenite altor actionari

  37

  0

  9


  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  66

  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  66  a)

  cheltuieli materiale

  41

  0


  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  30


  c)

  cheltuieli privind prestarile de servicii

  43

  0


  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

  0


  e)

  alte cheltuieli

  45

  36

  VIII  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  0


  1


  Alocații de la buget, din care:

  47

  0  alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

  48

  0

  IX  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  0

  X  DATE DE FUNDAMENTARE
  1


  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  17

  2


  Nr.mediu de salariați total

  51

  17

  3


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

  52

  8.902

  4


  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  53

  8.439

  5


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

  54

  123

  6


  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

  55

  123

  7


  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

  56

  0

  8


  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

  57

  1.000

  9


  Plăți restante, în prețuri curente

  58

  0

  10


  Creanțe restante, în prețuri curente

  59

  0


  Anexa nr. 15

  REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
  Administrația Parcului Natural Comana
  Adresa: str. Gellu Naum nr. 608, comuna Comana, județul Giurgiu
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022

  - mii lei -


  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri 2022

  0

  1

  2

  3

  4

  I.  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  1.430


  1


  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  1.430  a)

  subventii cf. prevederilor legale in vigoare

  3

  0


  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

  4

  0

  2


  Venituri financiare

  5

  0

  II  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  1.430


  1


  Cheltuieli de exploatare, din care:

  7

  1.430


  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  233

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  8

  C.

  cheltuieli cu personalul , din care:

  10

  1.188


  C0

  Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)

  11

  1.164

  C1

  ch. cu salariile

  12

  1.055

  C2

  bonusuri

  13

  109

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

  0


  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

  15

  0

  C4

  cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  0

  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  24

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  1

  2


  Cheltuieli financiare

  19

  0

  III  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

  20

  0

  IV

  1


  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

  0


  2


  IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

  22

  0

  3


  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

  23

  0

  4


  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

  24

  0

  5


  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

  0

  V  PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21 Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

  26

  0


  1


  Rezerve legale

  27

  0

  2


  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

  0

  3


  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

  0

  4


  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

  0

  5


  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

  0

  6


  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

  32

  0

  7


  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

  0

  8


  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

  0


  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

  0

  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

  0

  c)

  - dividende cuvenite altor actionari

  37

  0

  9


  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

  0

  VI  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

  43

  VII  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

  43  a)

  cheltuieli materiale

  41

  0


  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

  13


  c)

  cheltuieli privind prestarile de servicii

  43

  17


  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

  0


  e)