HOTĂRÂRE nr. 457 din 2 iunie 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 iunie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 24 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Preşedintele Agenţiei
  Naţionale
  pentru Protecţia Drepturilor
  Copilului,
  Vlad Mihai Româno
  Ministrul funcţiei publice,
  Vlad Rosca
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexa 1
  NORME METODOLOGICE
  de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicată

  Articolul 1

  (1) Finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată, denumita în continuare ordonanţa, se asigura de consiliile judeţene, consiliile locale municipale, orăşeneşti şi comunale din a căror rază teritorială provine copilul sau persoana protejata.
  (2) Consiliile locale municipale, orăşeneşti şi comunale au obligaţia sa prevadă cu prioritate în bugetele proprii sumele necesare în vederea finanţării activităţii de protecţie a copilului şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din ordonanţa.
  (3) Activitatea de protecţie a copilului şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din ordonanţa poate fi cofinantata prin transferuri de la bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale, prin credite rambursabile şi nerambursabile, precum şi din venituri extrabugetare.
  (4) Contribuţiile la finanţarea activităţii de protecţie a copilului şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din ordonanţa vor fi reflectate distinct într-un capitol defalcat al bugetului judeţului şi al bugetelor locale.


  Articolul 2

  Determinarea comunităţilor locale din care provine copilul se realizează potrivit criteriilor stabilite prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 54/2000 privind criteriile de determinare a comunităţii locale din care provin copilul cu handicap şi cel aflat în dificultate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 31 martie 2000.


  Articolul 3

  (1) Costul anual pentru un copil şi pentru o persoană majoră, care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din ordonanţa, se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, la începutul fiecărui an, pe baza cheltuielilor efectuate pentru un copil protejat sau pentru o persoană majoră în anul anterior.
  (2) Costul anual pentru fiecare copil protejat sau persoana majoră, care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din ordonanţa, include cheltuielile anuale materiale şi servicii cu caracter funcţional.
  (3) Costul anual poate fi modificat la rectificarea bugetului, în funcţie de indicele ratei inflaţiei comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica la acea data.


  Articolul 4

  (1) Nivelul contribuţiei anuale a comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din ordonanţa se stabileşte prin hotărâre a fiecărui consiliu local din a cărui raza teritorială provin copiii respectivi şi se comunică consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.
  (2) Contribuţia anuală a comunităţilor locale pentru fiecare copil protejat sau persoana majoră, care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din ordonanţa, nu poate fi mai mica de 25% din costul anual pentru fiecare copil protejat sau persoana majoră, stabilit în conformitate cu prevederile art. 3.


  Articolul 5

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor vira contribuţia lunară, care reprezintă 1/12 din contribuţia anuală, până la data de 10 a fiecărei luni, serviciului public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.
  (2) Neplata contribuţiei lunare în termenul stabilit atrage plata de penalităţi de întârziere în cuantum de 0,30% pentru fiecare zi de întârziere din contribuţia lunară, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 354/1999 privind stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
  (3) În situaţia în care consiliul local este în imposibilitate de plată, sumele datorate se suporta din fondul de 15% aflat la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale.


  Articolul 6

  Sumele destinate prevenirii institutionalizarii, precum şi cele destinate reintegrarii copilului în familia naturala/substitutiva, datorate de comunitatile locale, se stabilesc separat în bugetul anual al serviciului public specializat pentru protecţia copilului.


  Articolul 7

  Compartimentul de specialitate al consiliului judeţean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, va asigura urmărirea încasării contribuţiei autorităţilor administraţiei publice locale la finanţarea activităţilor de îngrijire şi protecţie a copilului.


  Articolul 8

  (1) Orice modificare intervenita în situaţia copilului sau a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din ordonanţa, care inlatura starea de dificultate în care se afla, se comunică consiliului local al localităţii din care aceasta provine de către instituţia care are în îngrijire şi protecţie copilul sau persoana majoră respectiva, în termen de 3 zile de la data apariţiei situaţiei.
  (2) Plata contribuţiei se suspenda sau încetează, după caz, începând cu luna următoare celei în care a intervenit modificarea în situaţia copilului sau a persoanei protejate.
  ---------