LEGE nr. 226 din 7 iunie 2006privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 13 iunie 2006
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1
  (1) Începând cu data de 1 aprilie 2001, sunt încadrate în condiții speciale locurile de muncă în care se desfășoară activitățile prevăzute în anexa nr. 1.(2) Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) sunt cele din unitățile prevăzute în anexa nr. 2, care au obținut avizul pentru îndeplinirea procedurilor și criteriilor de încadrare în condiții speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, cu modificările și completările ulterioare.(3) În situația în care, potrivit legii, unitățile prevăzute în anexa nr. 2 își schimbă denumirea sau sediul ori se reorganizează, inclusiv prin preluarea în totalitate sau în parte a patrimoniului de către o altă societate, locurile de muncă în care până la data la care au intervenit aceste modificări s-au desfășurat activitățile prevăzute în anexa nr. 1 rămân în continuare încadrate în condiții speciale de muncă, dacă respectivele locuri de muncă se regăsesc la noua societate.(4) Controlul privind menținerea, conform avizului, a locurilor de muncă la noua societate se efectuează de către Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă.(5) Pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 și data intrării în vigoare a prezentei legi nu se datorează diferența dintre cota de contribuție de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiții speciale de muncă și cea declarată de către acesta.


  Articolul 2
  (1) Perioadele de timp în care asigurații își desfășoară activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, numai în locurile de muncă prevăzute la art. 1 sunt stagii de cotizare în condiții speciale.(2) Sunt asimilate stagiului de cotizare în condiții speciale perioadele de timp anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, în care asigurații și-au desfășurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă și care, potrivit prezentei legi, sunt încadrate în condiții speciale.


  Articolul 3
  (1) Asigurații care realizează un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani în condițiile speciale prevăzute de prezenta lege beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea cu 15 ani a vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 "Vârstele standard de pensionare și stagiile minime și complete de cotizare pentru femei și bărbați, pe ani și pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015" la Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.(2) Stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) se poate constitui și din însumarea stagiilor de cotizare realizate conform prevederilor prezentei legi cu cele realizate potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4

  Asigurații care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât cel prevăzut la art. 3 beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea proporțională a vârstelor standard de pensionare, în condițiile realizării stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor din anexa nr. 4 "Bărbați. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcție de stagiul de cotizare realizat în condiții speciale de muncă" și din anexa nr. 5 "Femei. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcție de stagiul de cotizare realizat în condiții speciale de muncă" la Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5
  (1) Pentru asigurații prevăzuți la art. 3 punctajul mediu anual se determină prin împărțirea la 25 a numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate în perioada de cotizare.(2) În situația asiguraților prevăzuți la art. 4, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 și 5 la Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6

  Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 7

  În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei va elabora norme tehnice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 7 iunie 2006.
  Nr. 226.

  Anexa nr. 1

  LISTA
  cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiții speciale, în care se desfășoară următoarele activități
  1. Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi și muniții pentru următoarele operații:
  a) manipularea materiilor explozive: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafață și artificieri;
  b) manipularea materiilor toxice și pulverulente, a produselor chimice și petrochimice, a cărbunilor și a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare;
  c) fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului în aceleași unități de producție a explozivilor;
  d) fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții locurile de muncă în care se execută operații cu exploziv de inițiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum și locurile de muncă în care se execută operații cu explozivi aromatici, la care angajații vin în contact direct cu aceștia;
  e) asamblarea și dezasamblarea focoaselor, șuruburilor portamorsă și a detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;
  f) asanarea terenurilor și a apelor de muniții, produse pirotehnice, materii explozive și mine;
  g) operații de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, a explozivilor și a produselor pirotehnice;
  h) delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive sau incendiare.
  2. Activitatea din locurile de muncă încadrate în categoriile de risc radiologic III și IV din centrale nuclearoelectrice, unități de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unități de fabricare a combustibilului nuclear, unități de tratare și depozitare a deșeurilor radioactive, instalații radiologice și alte instalații nucleare.3. Activitatea desfășurată în subteran la construcții hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum și de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri și galerii.4. Activitatea desfășurată în subteran: lucrări de construcții, întreținere și reparații de tuneluri, de căi ferate, drumuri, precum și galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8 m.5. Activitățile desfășurate în subteran din cadrul metroului pentru:
  a) mecanic de locomotivă și ramă electrică de metrou;
  b) mecanic ajutor de locomotivă și ramă electrică de metrou;
  c) mecanic instructor.
  6. Activitatea de revizie, întreținere, exploatare și reparație de la metrou, ce se desfășoară 100% în subteran.7. Activitatea desfășurată de personalul din siguranța circulației, care îndeplinește funcția de mecanic de locomotivă și automotor, mecanic ajutor și mecanic instructor.8. Activitatea de exploatare portuară desfășurată de docheri, docheri-mecanizatori.9. Activitatea desfășurată de personalul navigant din unitățile de transport maritim și fluvial, care lucrează în sala mașinilor de pe navele maritime și fluviale cu capacitate de peste 600 CP.10. Lucrări permanente sub apă la suprapresiune: scafandrii și chesonierii.11. Activitatea desfășurată de personalul de pe platforme marine.12. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează în exploatări forestiere: fasonatori, corhănitori, funiculariști, tractoriști, conducători de tractoare articulate forestiere, sortatori.13. Activitatea desfășurată la forajul sondelor de țiței și gaze: intervenții, probe de producție și reparații capitale la sonde, combustie subterană, detubări sonde și săparea puțurilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operații speciale - pentru timpul efectiv lucrat la sonde; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu excepția turlelor rabatabile.14. Reparații și întreținere la mori, cu capacitate mai mare de 7.000 t.15. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura - operații executate complet nemecanizat la țeavă, preluând priza din cuptorul de topire - și din țeavă de sticlă greu fuzibilă.16. a) Prelucrarea topiturii de sticlă la mașini automate, semiautomate și prese;
  b) Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă;
  c) Cuptoarele pentru topirea sticlei.
  17. Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre și fibre de sticlă.18. Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbunelui:
  a) cocserie: mașina de șarjare, așezarea și etanșarea ușilor, încălzirea bateriilor și a colectoarele de gaze - platformele de pe bateriile de cocs și semicocs -,scoaterea ușilor, transportul cocsului la stins, stingerea și sortarea cocsului;
  b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea și încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate și fabricate;
  c) arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;
  d) operația de gudronare a lingotierelor.
  19. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici și de sudură:
  a) măcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea și presarea materiilor prime necesare fabricării electrozilor;
  b) calcinarea cocsului de petrol și a antracitului;
  c) prepararea smoalei, a electrografitului, precum și a deșeurilor crude și a antracitului și dozarea acestor componente;
  d) coacerea, recoacerea, grafitarea și impregnarea electrozilor;
  e) recuperarea produselor cărbunoase;
  f) prelucrări mecanice pe mașini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitați și ale niplurilor, ale blocurilor de furnal.
  20. Prepararea de minereuri: măcinare, flotare, filtrare.21. Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de aglomerare:
  a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operațiile de la mașina de aglomerare, reintroducerea în flux a șarjei neaglomerate - retur -, expediția aglomeratului;
  b) încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operație ce se execută sub silozuri;
  c) măcinarea, prăjirea, aglomerarea, șarjarea, precum și topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;
  d) prăjirea și aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum și granularea cuprului;
  e) prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor și a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea și turnarea metalelor neferoase.
  22. Activitatea desfășurată de personalul de la furnale:
  a) încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operație ce se execută sub silozuri;
  b) instalația de dozare și de încărcare a materialelor de șarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curățarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea și expandarea zgurii, precum și epurarea gazelor de furnal.
  23. Activitatea desfășurată de personalul din oțelării:
  a) încărcarea cuptoarelor, precum și elaborarea oțelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv instalații de retopire sub zgură și tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puțin 5 tone pe șarjă;
  b) turnarea oțelului prin procedeul continuu și în lingouri la uzinele siderurgice;
  c) pregătirea gropii de turnare, turnarea și evacuarea oțelului;
  d) cazanele recuperatoare de la oțelăriile cu convertizoare.
  24. Activitatea din turnătoriile de fontă, oțel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producție industrială continuă, în care se execută și operațiile de dezbatere sau de curățare a pieselor în hala de turnare.25. Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de laminare la cald:
  a) încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea și refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea și sortarea la cald;
  b) încărcarea și descărcarea cuptoarelor adânci - macarale Tiegler -, precum și macaralele de la scoaterea oțelului din cuptoarele cu propulsie;
  c) încălzirea țaglelor în cuptorul cu vatră înclinată pentru laminorul de 6 țoli, precum și încălzirea bandajelor și a discurilor pentru roțile de material rulant; încălzirea oțelului pentru laminare în cuptoare adânci;
  d) încălzirea, scoaterea și transportul platinelor și al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă;
  e) extragerea manuală a oțelului cald pentru laminare din cuptoare sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie;
  f) extragerea manuală a lingourilor sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al țaglelor de la cuptor la linia de laminare;
  g) striparea lingourilor și curățarea cu flacără a lingourilor, bramelor și țaglelor, precum și curățarea cu ciocane pneumatice a lingourilor și laminatelor.
  26. Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane și prese de peste 200 kg/forță.27. Activitățile efectuate de zidari-șamotori:
  a) zidirea și repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum și a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară;
  b) executarea la cald, la utilajele menționate mai sus, a operațiilor de zidire și de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată - activitate permanentă.
  28. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la:
  a) uscarea, prăjirea și distilarea minereurilor cinabrifere;
  b) distilarea și purificarea mercurului în proces continuu; instalațiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere;
  c) electroliza cuprului și fabricarea industrială a pulberilor de cupru;
  d) electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;
  e) prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor și a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea și turnarea metalelor neferoase;
  f) afinarea aurului și a argintului;
  g) fabricarea pulberii de aluminiu;
  h) fabricarea feroaliajului și a siliciului metalic.
  29. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producția și prelucrarea plumbului, zincului și cositorului:
  a) măcinarea, prăjirea, aglomerarea, șarjarea, precum și topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;
  b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb și turnarea de piese din aceste aliaje în proces de fabricație industrială: topirea, elaborarea și rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului;
  c) fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;
  d) metalurgia zincului;
  e) personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibră-viscoză.
  30. Activitatea de tratare și acoperire a metalelor prin următoarele:
  a) metalizarea cu nichel-carbonil;
  b) instalațiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă;
  c) operațiuni de tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;
  d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă și benzilor de oțel;
  e) instalații de zincare a tablelor, țevilor și profilelor în industria metalurgică;
  g) operații de încălzire, tratament termic și emailare prin pudrare a pieselor din fontă;
  g) acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafața totală a pieselor care suferă această operație depășește 20 mp/oră.
  31. a) Fabricarea abrazivelor din cuarț - toate operațiile aferente procesului de fabricație;
  b) Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului și finisarea pietrelor de polizor.
  32. Activitatea de perforare, forare, împușcare și transport al materialului derocat în cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc și autobasculante mai mari de 25 tone.33. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu excepția instalațiilor ermetizate.34. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la fabricarea și ambalarea negrului de fum.35. Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice.36. Activitatea desfășurată în instalațiile care fabrică, vehiculează și depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic și de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat.37. Fabricarea acrilonitrilului și a derivaților cianici, în cazul în care se desfășoară în aceeași instalație; utilizarea în industrie a acrilonitrilului.38. Curățarea canalelor subterane care conțin substanțe foarte periculoase sau cancerigene din unitățile industriei chimice și petrochimice.39. Activitatea desfășurată în instalații de fabricație a benzenului și tetraclorurii de carbon.40. Activitatea desfășurată în instalația bitum-fabricare, ambalare, prepararea mixturilor asfaltice.41. Fabricarea fenolului.42. Activitatea desfășurată în instalațiile de fabricare a oxidului de etilenă.43. Activitatea desfășurată în instalațiile de electroliză pentru producerea clorului.44. Activitatea de fabricare a clorurii de vinil și policlorurii de vinil.45. Activitatea de fabricare a pesticidelor.46. Fabricarea și utilizarea industrială de alfa- și betanaftilimină.47. Fabricarea și ambalarea benzidinei.48. Fabricarea hidrobenzenului.49. Dozarea manuală a antioxidanților, acceleratorilor și a agenților de vulcanizare.50. Activitarea desfășurată de personalul care lucrează în leprozerii.51. Fabricarea ferodourilor - toate operațiile. Fabricarea și prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest - toate operațiile.


  Anexa nr. 2

  UNITĂȚILE
  care au obținut avizul pentru îndeplinirea procedurilor și criteriilor de încadrare în condiții speciale,
  în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare
  a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, cu modificările și completările ulterioare

  Nr.
  crt.

  Societatea/localitatea

  Cod fiscal

  Nr. reg.
  comert

  Aviz nr./data

  Poz. din lista locurilor de muncă

  1.

  Societatea Comercială Semifabricate S.A. loc. Brașov

  R14787559

  J08/982/2002

  1/25.05.2004

  24, 26

  2.

  Societatea Națională a Petrolului PETROM S.A. loc. București - sucursala PETROMAR Constanța loc. Constanța

  1908756

  J13/2810/1997

  2/12.11.2004

  8, 9, 11

  3.

  Societatea Naționala a Petrolului PETROM S.A. loc. București - sucursala Arpechim loc. Pitesti

  10122420

  J03/11/1998

  28/15.02.2005

  7, 36, 37, 39, 40,
  42

  4.

  Societatea Națională a Petrolului PETROM S.A. loc. București - sucursala PETROM Târgoviște loc. Târgoviște

  10072411

  J15/426/1999

  33/03.05.2005

  13

  5.

  Societatea Națională a Petrolului PETROM S.A. loc. București - sucursala PETROM Videle loc. Videle

  3746480

  J34/522/1997

  39/06.05.2005,
  40/06.05.2005,
  66/08.07.2005,
  67/08.07.2005,
  68/08.07.2005

  13

  6.

  Societatea Națională a Petrolului PETROM S.A. loc. București - sucursala PETROM Moinești loc. Moinești

  9691198

  J04/52/1998

  47/01.07.2005

  13

  7.

  Societatea Națională a Petrolului PETROM S.A. loc. București - sucursala PETROM Timișoara loc. Timișoara

  10143369

  J35/33/1998

  50/01.07.2005

  13

  8.

  Societatea Națională a Petrolului PETROM S.A. loc. București - sucursala Petrorep Moinești loc. Moinești

  96912001

  J04/51/1998

  54/04.07.2005

  13

  9.

  Societatea Națională a Petrolului PETROM S.A. loc. București - sucursala PETROM Suplacu loc. Suplacu de Barcău

  10241960

  J05/123/1998

  72/14.07.2005

  13

  10.

  Societatea Comercială Romplumb S.A. loc. Baia Mare

  R2206334

  J24/54/1991

  3/12.11.2004

  21, 29

  11.

  Societatea Comercială Star Glass S.A. loc. Tg. Jiu

  R2162017

  J18/49/1991

  4/12.11.2004

  15, 16, 27

  12.

  Societatea Comercială RIG Service S.A. loc. Constanța

  R14320668

  J13/2053/2001

  5/12.11.2004

  11

  13.

  Societatea Comercială Grup Servicii Petroliere S.A. loc. Constanța

  R16020764

  J13/6322/2004

  6/12.11.2004

  11

  14.

  Societatea Comercială Grup Petrol Marin S.A. loc. Constanța

  R7471838

  J13/1755/1995

  7/12.11.2004

  11

  15.

  Societatea Comercială Ampelum S.A. loc. Zlatna

  R1772840

  J01/27/1991

  9/03.12.2004

  7, 21, 26

  16.

  Societatea Comercială Acumulatorul S.A. com. Pantelimon

  R478901

  J23/177/2002

  10/30.11.2004

  29

  17.

  Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" S.A. loc. București

  R11054545

  J40/9764/1998

  11/30.11.2004

  7

  18.

  Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" S.A. loc. București

  R11054537

  J40/9775/1998

  12/30.11.2004

  7

  19.

  Societatea Comercială Aversa S.A. loc. București

  R850

  J40/924/1991

  13/03.12.2004

  24, 26

  20.

  Societatea Comercială Ario S.A. loc. Bistrița

  R2736489

  J06/38/1991

  14/22.12.2004

  24

  21.

  Societatea Comercială Saturn S.A. loc. Alba-Iulia

  R175057

  J01/186/1991

  15/22.12.2004

  24

  22.

  Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin - sucursala Cercetări Nucleare Pitești loc.
  Pitești - Mioveni

  11057002

  J03/515/1998

  16/22.12.2004

  2

  23.

  Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin - sucursala ROMAG - PROD. loc. Drobeta-Turnu Severin

  12611350

  J25/300/1998

  55/04.07.2005

  36

  24.

  Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin

  R10882752

  J25/282/1998

  172/22.09.2005

  2

  25.

  Societatea Comercială Mittal Steel Hunedoara S.A. loc. Hunedoara

  R2126855

  J20/41/1991

  18/22.12.2004

  7, 23, 25

  26.

  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei com. Măgurele

  332134

  J23/1945/2002

  22/15.02.2005

  2

  27.

  Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Devamin Exploatarea Minieră loc. Deva

  R11669346

  J20/334/1999

  24/15.02.2005
  58/06.07.2005

  20

  28.

  Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Poiana Ruscă Teliuc loc. Teliucu Inferior

  R14990030

  J20/843/2002

  25/15.02.2005

  20

  29.

  Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Roșiamin loc. Roșia Montană

  R4330648

  J01/468/2001

  27/15.02.2005

  20, 28 (b și e), 32

  30.

  Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Certej loc. Certeju de Sus

  14271549

  J20/763/2001

  31/15.02.2005

  20

  31.

  Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Bradmin S.A. loc.Brad

  R14271514

  J20/765/2001

  74/14.07.2005

  20, 26, 29

  32.

  Societatea Comercială Rempes S.A. loc. Deva

  2119262

  J20/2070/1992

  26/15.02.2005

  24

  33.

  Societatea Comercială Glassrom S.A. com. Berca

  R2810240

  J10/2713/1992

  29/15.02.2005

  15

  34.

  Societatea Comercială Roșia Montană Gold Corporation S.A. loc. Roșia Montană

  9762620

  J01/443/1999

  30/15.02.2005

  21 (c), 29 (a)

  35.

  Societatea Comercială Rulmenți S.A. loc. Bârlad

  2808089

  J37/8/1991

  32/03.05.2005

  7, 24, 26, 27

  36.

  Societatea Comercială Industria Sârmei S.A. loc. Câmpia Turzii

  199710

  J12/67/1991

  34/04.05.2005

  19 (a, d, f), 23
  (a, b), 24, 25
  (a, b, e, f, g), 26

  37.

  Societatea Națională a Sării S.A. loc. București - Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea loc. Rm. Vâlcea

  R2536030

  J38/204/1998

  23/R/29.04.2005

  20

  38.

  Societatea Comercială Moldomin S.A. loc. Moldova Noua

  11932018

  J11/233/1999

  37/05.05.2005

  32

  39.

  Societatea Comercială Armatura S.A. loc.
  Cluj-Napoca

  R199001

  J12/13/1991

  38/05.05.2005

  24

  40.

  Societatea Comercială Hidroconstructia S.A. loc. București

  1556820

  J40/1726/1991

  42/06.05.2005

  1 (a), 3

  41.

  Societatea Comercială Uzina de Utilaj Minier și Reparatii S.A. - UUMR loc. Baia Sprie

  R2944625

  J24/1762/1992

  43/10.05.2005

  22

  42.

  Societatea Comercială Cozmircom S.A. loc. Baia Mare

  R2951916

  J24/2013/1992

  44/10.05.2005

  24, 26

  43.

  Compania Națională ROMARM S.A. loc. București - Filiala Societatea Comercială Uzina Mecanica Sadu S.A. loc. Bumbesti Jiu

  14373832

  J18/330/2001

  45/10.05.2005

  1 (c, d, g, h), 7,
  26, 29 (b), 33

  44.

  Compania Națională ROMARM S.A. loc. București - Filiala Societatea Comercială Uzina Mecanica Plopeni S.A. loc. Plopeni

  R13741804

  J29/162/2001

  101/26.07.2005

  1 (c, d, e, f, g,
  h), 7, 24, 26

  45.

  Compania Națională ROMARM S.A. loc. București - Filiala Societatea Comercială Tohan S.A. loc. Zărnești

  R13652413

  J08/49/2001

  131/15.09.2005

  1 (c, d, e, f, g,
  h), 7, 26, 27 (a),
  29 (b), 30 (b), 33

  46.

  Compania Națională ROMARM S.A. loc. București - filiala Societatea Comercială Carfil S.A. loc. Brașov

  R13945863

  J08/596/2001

  173/22.09.2005

  1 (d, e și f) și 33

  47.

  Societatea Comercială Oltchim S.A. loc. Râmnicu Vâlcea

  R1475261

  J38/219/1991

  46/01.07.2005

  2, 7, 24, 26, 39,
  42, 43, 44, 45

  48.

  Societatea Comercială Cuprom S.A. loc. București - sucursala Baia Mare loc. Baia Mare

  15763027

  J24/1088/2003

  48/01.07.2005
  48B/08.09.2005

  21, 26, 28, 29

  49.

  Societatea Comercială Stipo S.A. loc. Dorohoi

  R622127

  J07/1995/1991

  49/01.07.2005

  15,16 (a și b), 27,
  33

  50.

  Societatea Comercială Combinatul Siderurgic Reșița S.A. loc. Reșița

  R1064207

  J11/59/1991

  51/01.07.2005

  1 (a), 7, 23, 25,
  26, 27

  51.

  Societatea Comercială Stimas S.A. loc. Suceava

  717928

  J33/5/1991

  52/04.07.2005

  15, 16

  52.

  Societatea Comercială Beta S.A. loc. Buzau

  1154660

  J10/9/1991

  53/04.07.2005
  140/20.09.2005

  2, 26, 33

  53.

  Societatea Comercială Mecanica Dacia S.A. loc. Mioveni

  R9813287

  J03/714/1997

  56/06.07.2005

  24, 26

  54.

  Societatea Comercială Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A. loc. Arad

  R14593668

  J02/336/2002

  59/06.07.2005

  7

  55.

  Societatea Comercială Petromservice S.A.
  loc. București - sucursala Pitești loc. Pitești

  14716450

  J03/449/2002

  61/07.07.2005

  13

  56.

  Societatea Comercială Petromservice S.A.
  loc. București - sucursala Craiova loc. Isalnita

  R14794386

  J16/685/2002

  65/08.07.2005

  13

  57.

  Societatea Comercială Petromservice S.A.
  loc. București - sucursala Petromservice Vest loc. Arad

  14743030

  J40/694/2002

  71/11.07.2005

  13

  58.

  Societatea Comercială Petromservice S.A. - sucursala Ploiești loc. Ploiești

  146933608

  J29/642/2002

  77/15.07.2005

  13

  59.

  Societatea Comercială Mecanex S.A. loc. Botoșani

  R613803

  J07/199/1991

  62/07.07.2005

  24

  60.

  Societatea Comercială Promex S.A. loc. Brăila

  R2265683

  J09/112/1991

  63/07.07.2005

  7, 24, 26, 33

  61.

  Societatea Comercială de Transport cu Metroul METROREX S.A. loc. București

  R13863739

  J40/6880/1999

  64/07.07.2005
  225/08.09.2005

  5 și 6

  62.

  Societatea Comercială Upetrom 1 Mai S.A. loc. Ploiești

  1350365

  J29/1/1991

  69/08.07.2005

  24, 26, 27, 33

  63.

  Societatea Comercială IUS S.A. loc. Brașov

  R1109309

  J08/30/1991

  70/11.07.2005

  26

  64.

  Societatea Comercială Foraj sonde Bascov S.A. loc. Bascov

  R167778

  J03/2714/1992

  73/14.07.2005

  13

  65.

  Societatea Comercială de Reparatii și Servicii Termoserv Craiova S.A. loc. Isalnita

  15376918

  J16/578/2003

  75/14.07.2005

  7, 27

  66.

  Hidroelectrica S.A. loc. București - filiala S.C. Hidroserv Portile de Fier S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin

  14936693

  J25/250/2002

  76/14.07.2005

  10

  67.

  Societatea Comercială Cupru Min S.A. loc. Abrud

  11551757

  J01/64/1999

  78/15.07.2005

  3, 14, 20, 26, 32

  68.

  Societatea Comercială Hitrom S.A. loc. Vaslui

  R2431476

  J37/174/2002

  80/15.07.2005

  7

  69.

  Societatea Comercială Tractorul U.T.B. - S.A. loc. Brașov

  R1109465

  J08/16/1991

  81/18.07.2005

  23, 24, 26

  70.

  Societatea Comercială Foraj Sonde Râmnicu Vâlcea S.A. loc. Râmnicu Vâlcea

  R2618033

  J38/1296/1992

  83/18.07.2005

  13

  71.

  Societatea Comercială UMB S.A. loc. Bacău

  R16970624

  J04/2137/2004

  84/18.07.2005

  24

  72.

  Societatea Comercială Metabet CF S.A. loc. Pitești

  128507

  J03/150/1991

  85/19.07.2005

  7, 23, 24, 33

  73.

  Societatea Comercială Materiale de Frictiune și Garnituri de Etanșare - FERMIT S.A. loc. Râmnicu Sărat

  R1170151

  J10/298/1991

  86/19.07.2005

  51

  74.

  Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Socep S.A. loc. Constanța

  1870767

  J13/643/1991

  87/22.07.2005

  1 (a, b), 7, 8

  75.

  Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comerciala Decirom S.A. loc. Constanța

  1890411

  J13/516/1991

  88/22.07.2005

  1 (a,b), 8

  76.

  Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanta - Societatea Comercială Chimpex S.A. loc. Constanța

  R1910160

  J13/619/1991

  89/22.07.2005

  1 (a, b), 7, 8

  77.

  Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Frial S.A. loc. Constanța

  1887971

  J13/624/1991

  90/22.07.2005

  1 (a, b), 8

  78.

  Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Casa de expeditii PHOENIX S.A. loc. Constanța

  R1878000

  J13/703/1991

  91/22.07.2005

  1 (a, b), 8

  79.

  Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Rotrac S.A. loc. Constanța

  R4272644

  J13/5956/1992

  92/22.07.2005

  1 (a, b), 8

  80.

  Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Minmetal S.A. loc. Constanța

  R1910217

  J13/566/1991

  93/22.07.2005

  1 (a, b), 7, 8, 9

  81.

  Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Umex S.A. loc. Constanța

  R1888500

  J13/604/1991

  94/22.07.2005

  1 (a, b), 8

  82.

  Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Romtrans Agentia Mol 1 S.A. loc. Constanța

  R400805

  J13/1549/1996

  95/22.07.2005

  1 (a, b), 7, 8, 9

  83.

  Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comerciala Oil Terminal S.A. loc. Constanța

  2410163

  J13/512/1991

  96/25.07.2005
  226/08.09.2005

  7

  84.

  Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Sticerom Group Exim S.R.L. loc. Constanța

  R16041031

  J13/5029/2004

  97/25.07.2005

  1 (a, b), 8

  85.

  Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Compania de Remorcare Maritima Coremar S.A. loc. Constanța

  R1874343

  J13/620/1991

  98/25.07.2005

  9

  86.

  Societatea Comercială Dafora S.A. loc. Mediaș sucursala Foraj loc. Mediaș

  R15513764

  J32/768/2003

  99/25.07.2005

  13

  87.

  Societatea Comercială Atlas - G.I.P. S.A. loc. Ploiești

  1360687

  J29/79/2001

  100/25.07.2005
  147/21.09.2005

  1 (a și c), 2

  88.

  Societatea Comercială Lugomet S.A. loc. Lugoj

  R1846726

  J35/258/1991

  102/26.07.2005

  24, 26 și 27

  89.

  Societatea Comercială Stisom S.A. loc. Poiana Codrului

  6433995

  J30/663/1991

  104/08.09.2005

  15

  90.

  Societatea Comerciala Remarul 16 Februarie S.A. loc. Cluj-Napoca

  201373

  J12/1591/1992

  105/08.09.2005

  7, 24, 26, 30 (a)

  91.

  Societatea Comercială Rompetrol Rafinare S.A. loc. Constanța

  R1860712

  J13/534/1991

  106/08.09.2005

  18 (b), 36, 39

  92.

  Societatea Comercială Somvetra S.A. loc. Gherla

  R202174

  J12/48/1991

  107/08.09.2005

  15, 16, 27, 33

  93.

  Societatea Comercială Celhart Donaris S.A. loc. Brăila

  R2253999

  J09/6/1990

  108/09.09.2005

  7

  94.

  Societatea Comercială Sticla Turda S.A. loc. Turda

  R202190

  J12/3/1991

  109/09.09.2005

  15, 16 (a și b), 33

  95.

  Societatea Comercială Turnatoria Metalul SRL loc. Cluj-Napoca

  2886044

  J12/3977/1992

  110/09.09.2005

  24, 33

  96.

  Societatea Comerciala Vitrometan S.A. loc. Mediaș

  R803786

  J32/8/1991

  111/09.09.2005

  15, 16 (a și b), 27

  97.

  Societatea Comercială Cristiro S.A. loc. Bistrita

  R567480

  J06/30/1991

  112/09.09.2005

  15, 16 (b și c),
  27, 33

  98.

  Societatea Comercială Agroexport S.A. loc.
  Constanța

  1592415

  J13/1164/2001

  113/09.09.2005

  1 (a și b), 8

  99.

  Agentia Română de Salvare a Vietii Omenești pe Mare loc. Constanța

  16330145

  -

  114/09.09.2005

  9

  100.

  Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. - Sucursala de Interventii, Reparatii Capitale și Operații Speciale la Sonde (S.I.R.C.O.S.S.) loc. Mediaș

  15750450

  J32/1190/2003

  115/12.09.2005

  13

  101.

  Societatea Comercială Foraj Sonde S.A. loc. Târgu-Mureș

  R4727746

  J26/349/1995

  116/12.09.2005

  13

  102.

  Societatea Comercială Mittal Steel Galați S.A. loc. Galați

  1639739

  J17/21/1991

  117/12.09.2005

  1 (b), 7, 10, 18
  (a și b), 19 (c),
  21 (a), 22, 23,
  24, 25 (a), 26,
  27, 30 (c și d), 39

  103.

  Societatea Comercială Nitroexplosives S.A. loc. Făgăraș

  16283540

  J08/675/2004

  118/12.09.2005

  1 (c)

  104.

  Societatea Comercială Alro S.A. loc. Slatina

  1515374

  J28/8/1991

  119/13.09.2005

  28 (d)

  105.

  Societatea Comercială Grandemar S.A. loc.
  Cluj-Napoca

  200947

  J12/365/1991

  120/13.09.2005

  32

  106.

  Societatea Comercială FOSERCO S.A. loc. Târgu-Ocna

  R969453

  J04/563/1991

  121/13.09.2005

  13

  107.

  Societatea Comercială Aquafor International SRL loc. Târgu-Ocna

  R12979930

  J04/233/2000

  122/13.09.2005

  13

  108.

  Societatea Comercială Mittal Steel Roman S.A. loc. Roman

  2057240

  J27/88/1991

  123/13.09.2005

  7, 24, 25 (a), 26,
  27 (a), 30 (c)

  109.

  Societatea Comercială Fabrica de Sticla Avrig S.A. loc. Avrig

  R2460706

  J32/69/1991

  124/14.09.2005

  15

  110.

  Societatea Comercială Rominserv S.A. loc.
  București - punct de lucru Societatea Comercială Rominserv Valves Iaifo S.A. loc. Zalău

  14208851

  J40/8331/2001

  125/04.09.2005
  158/21.09.2005

  2, 24, 26

  111.

  Societatea Comercială Sometra S.A. loc. Copșa Mică

  813526

  J32/124/1991

  126/14.09.2005

  7, 21, 22, 23, 26,
  28, 29, 36, 38

  112.

  Societatea Comercială întreținere și Reparatii Locomotive și Utilaje - CFR IRLU S.A. loc. București

  R14300920

  J40/9679/2001

  127/14.09.2005

  7

  113.

  Societatea Comercială Severnav S.A. loc.
  Drobeta-Turnu Severin

  R1606030

  J25/03/1990

  129/14.09.2005

  33

  114.

  Societatea Comercială Hidrojet S.A. loc. Breaza

  R1318860

  J29/17/1991

  130/14.09.2005

  24, 26, 27

  115.

  Societatea Comercială Stirom S.A. loc. București

  335588

  J40/10/1990

  132/15.09.2005

  16 (a, c), 30 (a)

  116.

  Societatea Comercială Foraj Sonde S.A. loc. Craiova

  3730778

  J16/2746/1992

  133/15.09.2005

  13

  117.

  Societatea Comercială Laminorul S.A. loc. Brăila

  2266948

  J09/42/1991

  134/15.09.2005

  7, 25 (a), 26

  118.

  Societatea Comerciala Mechel Targoviste S.A. loc. Târgoviște

  R913720

  J15/284/1991

  135/16.09.2005

  1 (a), 7, 19 (f),
  23 (a, b, c), 24,
  25 (a, b, c, e, f,
  g), 26, 27

  119.

  Societatea Comercială Silcotub S.A. loc. Zalău

  R676666

  J31/8/1991

  136/16.09.2005

  25 (a)

  120.

  Institutul de Sănătate Publică loc. București

  4340692

  -

  138/20.09.2005

  2

  121.

  Spitalul Universitar Căi Ferate loc. Craiova

  4332169

  -

  139/21.09.2005

  2

  122.

  Societatea Comercială Nuclear & Vacuum S.A. loc. Măgurele

  R481419

  J23/1216/2002

  141/20.09.2005

  2

  123.

  Trustul de Montaj Utilaj Chimic București -
  sucursala București - Sud loc. București

  390841

  J40/7572/2002

  142/20.09.2005

  2

  124.

  Societatea Comerciala Rompetrol Rafinare S.A. loc. Constanța

  R1860712

  J13/534/1991

  145/20.09.2005

  2

  125.

  Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu loc. Timișoara

  4548538

  -

  146/21.09.2005

  2

  126.

  Spitalul Clinic Municipal de Urgență loc.
  Timișoara

  4483447

  -

  148/21.09.2005

  2

  127.

  Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
  loc. București

  R10874881

  J40/7403/1998

  149/21.09.2005

  2

  128.

  Spitalul Clinic de Urgentă Sf. Pantelimon
  loc. București

  420388

  -

  150/21.09.2005

  2

  129.

  Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele loc.
  București

  4283538

  -

  151/21.09.2005

  2

  130.

  Spitalul Orășenesc loc. Bumbesti-Jiu

  4448199

  -

  152/21.09.2005

  2

  131.

  Centrul de Cardiologie loc. Iași

  8615184

  -

  153/21.09.2005

  2

  132.

  Societatea Comercială Vilmar S.A. loc. Râmnicu Vâlcea

  R2989503

  J38/1525/1991

  156/21.09.2005

  2, 25 (a), 26, 33

  133.

  Spitalul Clinic Județean loc. Sibiu

  4240898

  -

  157/21.09.2005

  2

  134.

  Societatea Comercială Rafiserv Arpechim S.A. loc. Pitesti

  15227355

  J03/211/2003

  159/21.09.2005

  2

  135.

  Spitalul Universitar CFR Witing loc. București

  4267257

  -

  161/22.09.2005

  2

  136.

  Societatea Comercială Menarom S.A. loc. Galați

  R1627165

  J17/172/1991

  162/22.09.2005

  2

  137.

  Spitalul Clinic Judetean de Urgență Sf. Apostol Andrei loc. Galați

  3126853

  -

  164/22.09.2005
  165/22.09.2005

  2

  138.

  Regia Autonomă de Transport București - R.A. loc. București

  1589886

  J40/46/1991

  167/22.09.2005

  2, 24, 30 (a), 33

  139.

  Spitalul Clinic Judetean de Urgentă loc. Constanța

  4301103

  J70/380/1992

  168/22.09.2005

  2

  140.

  Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru
  Trestioreanu loc. București

  4203709

  -

  169/22.09.2005

  2

  141.

  Societatea Comercială Fortus S.A. loc. Iași

  R1958479

  J22/683/1991

  170/22.09.2005

  2

  142.

  Spitalul Clinic Coltea loc. București

  4192960

  -

  171/22.09.2005

  2

  143.

  Spitalul Municipal loc. Roman

  2613940

  -

  175/22.09.2005

  2

  144.

  Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola loc. Iași

  4541165

  -

  176/22.09.2005

  2

  145.

  Societatea Comercială Foraj Sonde Zadareni S.A. loc. Zadareni

  1727229

  J02/124/1993

  177/22.09.2005

  13

  146.

  Spitalul Clinic de Pediatrie loc. Sibiu

  11411672

  -

  179/22.09.2005

  2

  147.

  Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu loc. București

  4203628

  -

  181/22.09.2005

  2

  --------